Autor: Simas

Introducing Hegelmann Hub Poland: Redefining Transport Solutions

Hegelmann Group is proud to announce the latest addition to its portfolio, the Hegelmann Hub Poland. This one-of-a-kind investment in the country takes our commitment to the transportation sector to new heights, providing a holistic solution for drivers, carriers, and their vehicles.

The Hegelmann Hub Poland isn’t just a hub for transport operations; it’s a haven for our drivers and carriers. Beyond offering comprehensive services for shippers and vehicles, it provides a space for relaxation with its own hotel and ample parking facilities. Our operations center stands as a testament to our dedication, employing over 400 professionals to ensure unparalleled service.

Facilities and Services at a Glance:

 • Office Space: A hub for administrative operations and strategic planning.
 • Training and Accommodation Center: Tailored to the unique needs of drivers, offering them a comfortable place to rest and rejuvenate.
 • Comprehensive Vehicle Services: With a sprawling 7,000 square meter truck service area, drivers have access to a workshop, diagnostic facility, paintwork center, and a car wash suitable for trucks, vans, and cars. The workshop also houses the District Vehicle Inspection Station and Tachograph Service.
 • Warehouse: An expansive storage area for spare parts and tires to ensure minimal downtime for vehicles.

At the heart of the Hegelmann Hub Poland is our team. Leveraging the vast experience of the HT Trucks & Parts mechanics and backed by state-of-the-art equipment, we guarantee quality across repairs, inspections, diagnostics, and maintenance.

Experience the future of transport solutions with Hegelmann Hub Poland – where service excellence meets comfort.

Agent comptable

HEGELMANN GROUP, l’un des plus grands acteurs de transport et de logistique en Europe recherche ses nouveaux talents pour intégrer son équipe basée à Casablanca !

Spot sales managers

HEGELMANN GROUP, l’un des plus grands acteurs de transport et de logistique en Europe recherche ses nouveaux talents pour intégrer son équipe basée à Casablanca !

ELGESIO KODEKSAS

ĮŽANGINIS ŽODIS
Elgesio kodeksas grindžiamas įmonės filosofija, vizija ir pagrindinėmis vertybėmis. Kodeksas elgesio kodekse pateikiami aiškūs principai ir gairės, ko tikimasi iš darbuotojų. Jame parodo, kaip darbuotojai turėtų elgtis atlikdami pareigas komandoje, su verslo partneriais, klientais ir kitais visuomenės nariais.
Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo elgesio standartų ir veikti atsakingai. Ji siekia teikti teisingas paslaugas, užtikrinančias sąžiningą konkurenciją ir etišką sąlygas ir atitinka šalies, kurioje veikia, teisinės sistemos standartus vykdoma veikla.
Elgesio kodekso tikslai:

 1. Apibrėžti elgesio normas ir taisykles;
 2. Informuoti ir šviesti darbuotojus apie verslo etiką ir elgesį versle
  aplinkoje;
 3. Kelti susidomėjimą darbu;
 4. Ugdyti darbuotojų atsakomybę;
 5. Palaikyti gerą, motyvuojančią ir patrauklią darbo atmosferą
  Bendrovėje, propaguoti jos filosofiją, viziją ir vertybes;
 6. Užtikrinti pagarba ir pasitikėjimu grindžiamus santykius, skatinti betarpišką
  spręsti Bendrovėje kylančias problemas;
 7. Apsaugoti darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio apibrėžiant
  netoleruotino elgesio atvejus.
  Darbuotojai turi būti susipažinę su Elgesio kodeksu. Šis dokumentas sudaro darbo sutarties dalis ir darbuotojai privalo laikytis
  jo laikytis. Už jo nesilaikymą gali būti taikomos drausminės nuobaudos, kurios gali apimti
  atleidimas iš darbo.
  Šios taisyklės taikomos visiems Bendrovės darbuotojams (įskaitant tuos, kurie veikia pagal
  Bendrovės vardu, nepriklausomai nuo santykių su
  Bendrove ir apmokėjimu) ir, jei suderinta su politinėmis nuostatomis, ir
  trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjus.
  Kiekvienas vadovas arba, jei paskiriamas atsakingas asmuo, yra atsakingas už
  užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti
  susipažinti su Elgesio kodeksu ir pagrindiniais antikorupciniais
  principais, taip pat prireikus suteikti papildomų paaiškinimų.
  Elgesio kodeksas, visos politikos ir procedūrų kopijos ir
  kitus nurodytus dokumentus galima rasti „Hegelmann Group
  intranete. Neturintys prieigos gali paprašyti popierinės kopijos
  iš tiesioginio vadovo.
  Pasirašydamas Elgesio kodeksą darbuotojas įsipareigoja
  laikytis elgesio ir atitikties principų
  be jokių išimčių.

HEGELMANN GRUPĖS VIZIJA
1 | HEGELMANN GROUP yra ir išlieka šeimos valdoma įmonių grupė.
2 | Esame tarpžemyninė logistikos įmonė, kuri mąsto globaliai ir veikia lokaliai, teikianti įvairias paslaugas, kurių šaknys – sausumos transportas.
3 | Daugiau nei vidutiniškai investuojame į į pelną orientuotą augimą ir diversifikavimą, kad toliau stiprintume ir plėstume savo pozicijas rinkoje, siekdami patekti į TOP 10 sektorių, kuriuose vykdome veiklą.
4 | Plėsdami savo ekologišką transporto priemonių parką ir intermodalinio vežimo veiklą, labai prisidedame prie ES klimato tikslų įgyvendinimo.
5 | Mūsų bendrovė turi stabilų finansinį pagrindą, kurį palaiko mūsų pirmaujantis vaidmuo kaip sąnaudų lyderio bei čempiono neatidėliotinų pervežimų rinkoje ir kryptinga tolesnė logistikos paslaugų teikėjo (kelių, jūrų, oro, sutartinės logistikos) raida bei tolesnė internacionalizacija (JAV, Kinija ir kt.).
6 | Esame patrauklus darbdavys specialistams, kurie ieško lankstumo, tobulėjimo galimybių ir sėkmės vidutinio dydžio įmonėje.
7 | Esame pasirengę skaitmeninei transformacijai ir esame vieni iš jos lyderių. Siekiame visiškai skaitmenizuoti savo procesus ir taip padaryti juos efektyvius ir skaidrius. Logistika taip pat yra informacijos srautų organizavimas.
8 | „Hegelmann” mylime tai, ką darome, ir iš širdies darome tai, ką reikia daryti. Šis unikalus entuziazmas yra mūsų nuolatinės pasaulinės sėkmės variklis.

VAIDMENYS IR PAREIGOS
Įmonės darbuotojai yra atsakingi:

 • Užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti su Elgesio kodeksu ir pagrindiniais antikorupcijos principais. Užtikrinti, kad būtų įdiegtos tinkamos priemonės ir vidaus kontrolė, kad būtų sukurta nediskriminacinė darbo aplinka, užkirstas kelias priekabiavimui, patyčioms, kyšininkavimui ir korupcijai.
 • Užtikrinti, kad darbuotojams būtų aišku, ko iš jų tikimasi.
 • Siūlyti atitinkamas mokymo ir tobulėjimo galimybes.

  ▶ Kiekvienas vyresnysis vadovas arba, jei paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už:
 • Žinoti „Hegelmann Group” filosofiją, vertybes ir viziją.
 • Žinoti atitinkamas verslo disciplinas, kuriomis grindžiamos darbo funkcijos
 • Laikytis Elgesio kodekso ir būti skatinami pranešti apie pažeidimus.

ELGESIO KODEKSO PRINCIPAI

 1. Sąžiningumas
  ▶ Sąžininga veikla, teisinių reikalavimų laikymasis, vardo ir
  įmonės reputacijos
  ▶ Pažadų vykdymas
  ▶ Jokio sukčiavimo ir apgaulės
  ▶ Jokio darbo laiko, materialinių ar finansinių išteklių naudojimo realizacijai
  ▶ Jokio darbo laiko, materialinių ar finansinių išteklių naudojimo realizacijai
  savo poreikiams tenkinti
  ▶ Darbuotojų įgūdžių geriausio panaudojimo ir jų tobulinimo skatinimas, didinimas
  darbuotojų kvalifikaciją ir sudaryti lygias galimybes profesinėje veikloje
  aplinkoje
 2. Pagarba įstatymams ir žmogaus teisėms
  ▶ Darbuotojai turi vienodai elgtis su visais kolegomis. Nė vienas asmuo ar
  žmonių grupė negali būti diskriminuojami pareiškimais, veiksmais ar
  sprendimuose dėl amžiaus, lyties, socialinės padėties, rasės, religijos, seksualinės
  orientaciją, odos spalvą, tautybę, politines pažiūras, fizinę negalią
  ar šeimynine padėtimi. Būtina imtis teisinių veiksmų, kad tokia diskriminacija būtų nutraukta
  ▶ ginti teises, kai nustatomi akivaizdūs pažeidimai, pvz.
  galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimas arba žmogaus teisių ignoravimas
  ▶ Visi kolegos turi būti apsaugoti nuo atleidimo iš darbo, nuobaudų
  ar nesąžiningai su jais elgiamasi, jei jie atskleidžia saugomą informaciją
  pagal informavimo apie pažeidimus procedūrą.
  ▶ Įmonė turi užtikrinti, kad taikytinos teisės aktuose nustatytos darbo
  darbo laiko apribojimų. Maksimalus leistinas
  darbo laikas per savaitę reglamentuojamas nacionaliniais įstatymais, tačiau gali
  negali viršyti 48 valandų įprasto darbo laiko ir 12 valandų
  viršvalandžių per savaitę. Viršvalandžių ribojimas
  reglamentuojamas pagal regioninius teisės aktus arba sutartis.
  įsipareigojimais. Darbuotojai turi teisę į bent vieną laisvą dieną
  per savaitę, išskyrus išimtines aplinkybes ir
  ribotą laiką. Įmonė turi suteikti
  būtinas pertraukas nuo darbo, kad nekiltų pavojaus
  darbuotojų saugai ir sveikatai.
  ▶ Įmonė garantuoja, kad nemokės mažesnio darbo užmokesčio nei
  teisiškai galiojančio minimalaus darbo užmokesčio. Įmonė nesilaikys
  nesumažins ar neišmokės darbo užmokesčio dėl drausminių priežasčių arba
  kaip įdarbinimo sąlygos. Mokama kompensacija
  darbuotojams turi atitikti visas galiojančias
  darbo užmokesčio įstatymus, įskaitant minimalų darbo užmokestį,
  viršvalandžius ir įstatymais nustatytas išmokas.
 1. Atsakomybė ir pavaldumas
  ▶Įmonės įsipareigojimų ir interesų akcininkams, klientams, darbuotojams ir verslo partneriams supratimas
  ▶Užduočių atlikimas kruopščiai, efektyviai ir visapusiškai naudojant įgūdžius, suprantant užduočių ir pareigų svarbą
  ▶Profesinės veiklos pasekmės, pagrįstos asmenine atsakomybe už sprendimus ir veiklos rezultatus, mažinant galimą trumpalaikę ar ilgalaikę naudą ar žalą
  ▶Atsakomybės prisiėmimas už savo darbą ir sprendimus
  ▶Bendros atsakomybės prisiėmimas už kolegialius sprendimus
 2. Pavyzdingas elgesys
  ▶Būti sektinu pavyzdžiu laikantis visuotinai priimtų elgesio taisyklių, susijusių su išvaizda, kalba ir elgesiu
  ▶Tolerancija ir noras padėti, pagarbus elgesys su kolegomis ir kitais žmonėmis, taikus ir draugiškas su darbu susijusių konfliktinių situacijų sprendimas ir nuolatinis įmonės įvaizdžio palaikymas
  ▶Efektyvus darbo laiko naudojimas, savalaikis ir kompetentingas užduočių atlikimas
  ▶Neįžeidinėjimas ir nepagarbus elgesys su kolegomis, pavaldiniais ar vadovais
  ▶tikslus ir punktualus elgesys, jokio priekabiavimo, vulgarios kalbos nevartojimas
  ▶Nepiktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir jų nevartojimas, taip pat nedirbimas apsvaigus nuo tokių medžiagų
 3. Apranga ir išvaizda
  ▶Visi darbuotojai turi atrodyti elegantiškai. Tai reiškia švarią ir tvarkingą asmeninę išvaizdą, tinkamus drabužius, avalynę ir aksesuarus.
  ▶Mūsų darbuotojai dirba įvairiose vietose, įskaitant biurus, logistikos centrus, sunkvežimius, servisus, viešbučius ir t. t. Jie dirba darbus, kurie juos įtraukia nuo formalios aplinkos, pavyzdžiui, susitikimų su klientais, iki labiau oficialios, pavyzdžiui, paslaugų teikimo. Darbuotojas gali norėti keisti savo aprangos stilių, kad jis tiktų tam tikrai aplinkai, tačiau apskritai „Hegelmann Group” tikisi, kad darbuotojai visada atrodys elegantiškai ir apsirengs taip, kad:

  Perteikia profesionalų „Hegelmann Group” įvaizdį.
  Rodo pagarbą kolegoms ir klientams.
  Yra saugus ir tinkamas atliekamoms pareigoms.

„Hegelmann Group” reikalavimai:

 • Geras asmens higienos ir išvaizdos standartas
 • drabužiai turi būti švarūs, tvarkingi ir geros būklės
 • Avalynė turi būti tinkama ir saugi – šlepetės netinka
 • Jokių trumpų mini sijonų ir šortų
 • Jokių apdarų, marškinėlių su iškirpte ir nugara ar liemenėlių
 • jokių marškinėlių su įžeidžiančiais logotipais
 • Negalima demonstruoti kūno smeigtukų, žiedų, tatuiruočių, kurios gali įžeisti
 • „Hegelmann Group” tiekiamos uniformos arba apsauginiai drabužiai turi būti dėvimi taip, kaip nurodyta
 • Mūsų biuruose ir atitinkamai išorės renginiuose visada turi būti nešiojami asmens tapatybę patvirtinantys automobiliai, jei tokie išduodami
 1. Neutralumas, objektyvumas ir teisingumas
  ▶ Kolegų vertinimas pagal kompetenciją, veiklos rezultatus ir gebėjimus
  ▶ Objektyvumas visose veiklose, sprendimų priėmimas remiantis aiškiais vertinimo kriterijais, pavyzdžiui, oponentų ar ekspertų nuomone ir kitais objektyviais veiksniais, vengiant asmeninių nuomonių ir emocijų
  ▶ Veiklos, iniciatyvos, bendradarbiavimo, kompromisų ir atvirumo vertinimas

ETIKOS IR ELGESIO STANDARTAI

 1. Santykiai su klientais
  Įmonė siekia nuolat tobulėti, todėl klientų pasitenkinimas bendradarbiavimu ir
  mūsų teikiamomis paslaugomis yra būtina. Į gautus klientų atsiliepimus reaguojame greitai ir profesionaliai. Svetainė
  bendrovės sėkmė grindžiama jos teikiamų paslaugų kokybe ir veiklos efektyvumu.
 2. Santykiai su tiekėjais
  Įmonės tikslas – būti patikimu partneriu. Daugiausia dėmesio skiriame ilgalaikiams verslo santykiams ir
  geram bendradarbiavimui su tiekėjais. Esame įsitikinę, kad mūsų tiekėjai laikosi tarptautinių žmogaus
  teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija taisyklių. Mes skatiname
  savo tiekėjus vykdyti savo veiklą laikantis panašių principų, kaip ir šiame kodekse. Tai yra svarbus
  kriterijus užmezgant ir plėtojant verslo santykius. Tiekėjai atrenkami ir vertinami
  pagal iš anksto nustatytus kriterijus, tokius kaip kokybė, kaina, patikimumas, aplinkosaugos ir socialiniai aspektai.
  Be to, nustatyti principai tikrinami atliekant reguliarius patikrinimus vietoje ir auditą.
 3. Santykiai su konkurentais
  ▶ Bendrovė pasisako už sąžiningą ir atvirą konkurenciją visose rinkose
  ▶ Įmonė neskleidžia neigiamos informacijos apie konkurentus, siekdama įgyti
  konkurencinį pranašumą
  ▶ Bendrovė siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi galiojančių įstatymų ir atsižvelgdama į
  verslo etikos principais. Bendrovė didina savo konkurencingumą
  gerindama savo valdymo efektyvumą, didindama produktyvumą ir mažindama
  sąnaudas
 4. Santykiai bendrovėje
  Bendrovė remia tarptautines žmogaus teises ir gerbia visų žmonių orumą
  darbuotojų orumą, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų deklaracijoje ir pagrindinėse konvencijose
  Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose:
  ▶ Nenaudojame vaikų darbo, darbo kalėjimuose ar priverstinio darbo
  ▶ Visus darbuotojus vertiname vienodai ir objektyviai. Siekiame, kad darbo
  aplinkos, kurioje žmonės būtų gerbiami, nepaisant individualių
  skirtumus, gebėjimus ar asmenines savybes. Nė vienas darbuotojas ar kandidatas
  neturėtų būti kaip nors diskriminuojamas.
  ▶ Įmonė nuolat kuria ir tobulina saugias ir sveikas
  darbo aplinką, rūpinasi savo darbuotojų sauga ir sveikata.
  darbuotojus ir užkerta kelią galimai žalai
  ▶ Vykdydami užduotis ir instrukcijas, darbuotojai pateikia savo
  kolegoms visą su jų užduotimis susijusią informaciją. Jie ne
  netrukdo darbuotojams dirbti ir nesudaro situacijų, kuriose
  kai darbuotojas yra priverstas atskleisti konfidencialią informaciją
  neįgaliotiems asmenims
  ▶ Darbuotojai laikosi geranoriškumo principų ir siekia. Priekabiavimas, diskriminacija ar kitoks netinkamas elgesys darbo vietoje netoleruojamas
  ▶Įmonė pripažįsta ir gerbia darbuotojų teisę laisvai jungtis į asociacijas ir jų teisę laisvai ir nepriklausomai pasirinkti savo atstovus bei garantuoja, kad šie atstovai nebus diskriminuojami jokia forma. Įmonė taip pat pripažįsta darbuotojų teisę į kolektyvines derybas.

Reikia vengti santykių su kolegomis:
▶asmens pažeminimas ar įžeidimas
▶viešai aptarinėti darbuotojo charakterį ir savybes
▶Darbuotojų darbo ar turto žeminimas
▶Gandai ir jų skleidimas, taip pat šmeižtas ir pažeminimas
▶nesantaikos kurstymas naudojantis profesiniais ir psichologiniais pranašumais
▶neigiamo elgesio demonstravimas
Vadovai su savo darbuotojais elgiasi pagarbiai, o nurodymus, patarimus ir pastabas pavaldiniams teikia tik tinkamai ir siekdami šio tikslo:
▶sukurti funkcionalią ir draugišką aplinką ir užkirsti kelią konfliktams
▶pašalinti nesutarimų priežastis
▶Jokių viešų simpatijų ir antipatijų pavaldiniams ir kitiems darbuotojams demonstravimas
▶Objektyvus pavaldinių savybių ir verslo galimybių vertinimas

Vyresnieji darbuotojai turi šias papildomas pareigas:
▶pavyzdingas elgesys – sąžiningumo ir korektiškumo pavyzdys
▶teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį darbuotojams
▶Pavaldinių kvalifikacijos užtikrinimas
▶prižiūrėti jiems pavaldžius darbuotojus (įskaitant laikinus darbuotojus), kad būtų užtikrinta, jog būtų laikomasi visuomenėje galiojančių įstatymų ir praktikos bei šio kodekso sąlygų
▶Pranešimo apie galimus pažeidimus pateikimas vadovui arba bendrovės generaliniam direktoriui
▶Pagalba darbuotojams, kurie sąžiningai užduoda klausimus ar išreiškia abejones dėl įstatymų ir bendrovės taisyklių laikymosi bei sąžiningumo. Nė vienas darbuotojas niekada negali tapti piktnaudžiavimo auka už tai, kad užduoda tokius klausimus ar išreiškia susirūpinimą

 1. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
  ▶Darbuotojai privalo saugoti visų konfidencialių įmonės reikalų privatumą. Jie taip pat privalo saugoti paslaptį apie informaciją, gautą iš klientų (verslo partnerių) arba susijusią su jais
  ▶Labai svarbu užtikrinti konfidencialios įmonės informacijos apsaugą. Darbuotojai turi būti supažindinti su tuo, kokia informacija įmonėje yra konfidenciali. Jie turi pasirašyti įsipareigojimą neskelbti, neprarasti ir neperduoti jokios informacijos, kurią gavo dirbdami įmonėje, niekam už įmonės ribų, išskyrus atvejus, kai yra įgalioti tai daryti
  ▶Informacija yra laikoma konfidencialia, jei ji pažymėta konfidencialumo žyma arba yra akivaizdu, kad jos turinyje yra komercinių ar įmonės paslapčių. Kilus abejonių, darbuotojas gali kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą
  ▶Darbuotojai privalo laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys, ypač asmens duomenys, būtų apsaugoti taip, kad jie nebūtų prieinami tretiesiems asmenims. Asmens duomenys gali būti renkami, tvarkomi ir naudojami pagal nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus (ar lygiaverčius atitinkamos šalies įstatymus), kitus galiojančius įstatymus ar susijusias bendradarbiavimo sutartis. Kilus abejonių, darbuotojas turi kreiptis patarimo į duomenų apsaugos pareigūną. Visi darbuotojai privalo laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir garantuoti einamosios veiklos bei verslo paslapčių konfidencialumą
  ▶Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neleistinais tikslais. Turi būti imtasi priemonių apsaugoti konfidencialią informaciją nuo praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo ar pakeitimo
  ▶Darbuotojams, išeinantiems iš įmonės, primenama jų pareiga toliau saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos, kurią jie sužinojo darbo metu.
 1. Interesų konfliktas
  ▶Verslo sandoriai turi būti vykdomi taip, kad jie geriausiai atitiktų įmonės interesus. Nei fizinis, nei juridinis asmuo, turintis kokių nors santykių su darbuotoju, negali gauti naudos iš įmonės nesąžiningais veiksmais pasinaudojant kontaktu su darbuotojais ar jų pareigomis.
  ▶Reikia vengti situacijų, dėl kurių gali kilti konflikto tarp darbuotojo pareigų, susijusių su įmone, ir jo asmeninių interesų. Kiekvienas darbuotojas privalo vengti aplinkybių, galinčių pakenkti įmonės reputacijai ar kitiems materialiniams ir neturtiniams įmonės interesams.
  ▶Dalyvauti kitos konkuruojančios įmonės veikloje (įskaitant investavimą į tokią įmonę ar finansinį dalyvavimą joje) neleidžiama be raštiško savo įmonės sutikimo.
  ▶Visos su konfliktais susijusios situacijos įmonėje sprendžiamos nedelsiant ir ryžtingai. Bendrovė nedraudžia savo darbuotojams užsiimti veikla, kuri netrukdo Bendrovės interesams ar tinkamai atlikti darbuotojo funkcijas. Siekdamas išvengti interesų konflikto, darbuotojas prieš pradėdamas tokią veiklą privalo apie tai pranešti raštu

 2. Politinė ir visuomeninė veikla
  ▶Darbuotojai gali dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje, kandidatuoti rinkimuose, vykdyti rinkimų kampanijas, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie bet kurios organizacijos ar partijos veiklos. Tačiau ši veikla skiriasi nuo jų profesinės veiklos ir atsakomybės ir netrukdo tinkamai atlikti tiesioginių pareigų Bendrovėje.
  ▶Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų viešosios politikos pareiškimai ir vertinimai būtų suprantami kaip jų asmeninė, o ne įmonės nuomonė
  ▶Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų privatūs ar asmeniniai interesai neprieštarautų organizacijos interesams, nedarytų įtakos jų sprendimui organizacijos vardu ir nebūtų naudojami siekiant asmeninės naudos arba naudos savo šeimai, draugams ar bendradarbiams.
  ▶Įmonės darbuotojai informuoja savo vadovus apie savo dalyvavimą ar ketinimą dalyvauti renkamų politinių partijų, valdžios ir savivaldos organų veikloje
 3. Aplinkos apsauga
  Būdama atsakinga įmonė, Hegelmann grupė savo veikloje stengiasi rasti pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos, visuomenės poreikių tenkinimo ir įmonės plėtros.

Įmonė yra įsipareigojusi:
▶laikytis aplinkosaugos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų
▶Racionalus žaliavų ir energijos išteklių naudojimas
▶Dalyvavimas rūšiuojant atliekas darbo vietoje

 1. Korupcija

  Korumpuoti veiksmai, kurie
  ▶tiesiogiai ar netiesiogiai teikti turtinę ar kitokią asmeninę naudą (dovanas, paslaugas, pažadus, privilegijas) sau ar kitam asmeniui už savo pareigų atlikimą ar nevykdymą, draudžiama.
  ▶Privatūs interesai – gali turėti įtakos įmonės darbuotojams ar jų artimiesiems ar jų sprendimams dėl privačių asmenų asmeninių daiktų ar nematerialių interesų
  ▶Tretieji asmenys – daryti įtaką privatiems ir juridiniams asmenims, kurie nėra Bendrovės darbuotojai

 2. Kyšininkavimas
  ▶Bendrovė netoleruoja jokios kyšininkavimo formos
  ▶Kyšininkavimas – tai turto ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas, siūlymas ar pažadėjimas, siekiant paveikti veiksmus ar sprendimus, skatinti netinkamai atlikti veiksmus arba piktnaudžiauti asmens padėtimi. Kyšininkavimas gali būti įvairių formų, įskaitant, bet neapsiribojant, grynųjų pinigų pervedimą, vertingas dovanas, keliones, apgyvendinimą, karjeros galimybes ir (arba) vertingos, komerciškai svarbios informacijos atskleidimą.
  ▶Įmonės darbuotojai neturi tiesiogiai ar netiesiogiai priimti, siūlyti, gauti ar žadėti kyšio, taip pat ir iš trečiųjų šalių
 3. Netinkamas pareigų vykdymas
  ▶Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo įgaliojimais dėl vidaus dokumentuose suteiktų įgaliojimų
  ▶Įmonės suteiktos darbo priemonės ir finansiniai ar materialiniai ištekliai naudojami tik įmonės vidaus taisyklių ir kitų dokumentų nustatyta tvarka. Bendrovės darbuotojai privalo saugoti Bendrovės turtą ir prireikus įsikišti, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam turto naudojimui, žalai ar kitiems neteisėtiems veiksmams.
 4. Verslo susitarimai, palengvinantys mokėjimus
  Mokėjimus palengvinantis verslo susitarimas – tai pinigų pervedimai valstybės pareigūnams, siekiant įgyvendinti įprastas procedūras arba būti įgyvendinami per trumpesnį laiką.
  ▶Visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti mokėjimus, turinčius įtakos verslo susitarimams
 5. Dovanos ir svetingumas
  ▶Dovanos suprantamos kaip neatlygintinai perduodamos turtinės ar nuosavybės teisės
  ▶Vykdydami savo pareigas, Bendrovės darbuotojai negali toleruoti ar priimti dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą arba viršijančių įprastą verslo praktiką. Taip pat nieko neturėtų būti priimta, jei manoma, kad tokiu būdu bandoma pritraukti įmonės darbuotojus ar daryti įtaką jų sprendimams. ▶Bendrovė draudžia siūlyti bet kokias dovanas, jei jos tikslas yra užsitikrinti nepagrįstą pranašumą Bendrovės atžvilgiu.
  ▶Įmonės darbuotojai gali priimti ir siūlyti oficialias verslo dovanas (pvz., prekes) ir dovanas vadovaudamiesi tarptautiniais verslo protokolais ar verslo tradicijomis, taip pat priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., verslo pietus, parodas, konferencijas ir kt.), jei tokios dovanos / pramogos yra skirti palaikyti verslo santykius arba gerinti Bendrovės paslaugas, prekės ženklo žinomumą ir įvaizdį
  ▶Nepriklausomai nuo jų sumos, lėšos negali būti priimamos ar dovanojamos
  ▶Jeigu Bendrovės darbuotojai dalyvauja kitų verslo partnerių ar ne pelno organizacijų organizuojamuose renginiuose ir su komandiruotėmis susijusios išlaidos bei kitos išlaidos pagal įstatymus yra priimtinos, su tuo susijusios išlaidos taip pat gali būti visiškai arba iš dalies padengiamos pakvietimo lėšomis. vakarėlis
  ▶Visais atvejais darbuotojai turi vadovautis protingumo principu teikdami jiems pasiūlytas verslo dovanas ar kitą turtą ir įvertinti, ar jie suteikia pranašumo arba kitaip peržengia įprastą sąžiningų verslo santykių praktiką.
 1. Parama ir kitos privilegijos
  ▶Parama privatiems ir (ar) juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms), turintiems lengvatinį statusą, bus teikiama vadovaujantis įmonės vidaus tvarka. Visais atvejais pagalbos suteikimas turi būti suderintas su įmonės vadovybe
  ▶Įmonė remia socialinę, edukacinę, meninę, kultūrinę, mokslinę ir sportinę veiklą bei projektus. Ji užtikrina, kad parama pasiektų tas tikslines grupes, kurių veikla ir iniciatyvos atitinka ir skatina įmonių vertybes, socialinės atsakomybės politiką ir strategiją.
  ▶Parama negali būti naudojama kaip slapta kyšininkavimo ir (arba) slaptos prekybos operacija
  ▶Bendrovė atsisako visų formų paramos politinėms partijoms. Parama neteikiama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms rinkimų kampanijoms finansuoti
 2. Manipuliavimas
  ▶Bendrovė netoleruoja jokių manipuliavimu pagrįstų veiksmų
  ▶Manipuliacija suprantama kaip neteisėtas darbuotojo veiksmas atliekant savo pareigas, įgaliojimus, priklausomybę ir (ar) žinias darbo aplinkoje, siekiant manipuliuoti kitais darbuotojais, kitomis įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis ir taip elgtis teisėtai, neteisėtai arba visai nesielgti
 3. Skaidrūs pirkimai
  ▶Bendrovė reikalauja, kad visos pirkimo procedūros būtų skaidrios
  ▶Visa su pirkimais susijusi veikla turėtų būti vykdoma vadovaujantis QMH-11 „Pirkimų tvarka“, kuriame aprašomi pagrindiniai tiekėjų atrankos kriterijai.
  ▶Tiekėjai turi būti atrenkami remiantis ekonomiškiausiu pasiūlymu vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis tiek sudarant, tiek vykdant sutartį.
  ▶Visais atvejais įmonė turi nedelsdama imtis veiksmų, jei taikydama vidaus kontrolės mechanizmus ar kitas priemones nustato, kad trečiųjų asmenų, tiekiančių įmonei prekes ar paslaugas, elgesys pažeidžia įmonės antikorupcines ir viešųjų pirkimų procedūras.

ELGESIO KODEKSO VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS
Elgesio kodekso nuostatų laikymasis grindžiamas Bendrovės darbuotojų savimone ir sąžine. Bendrovė visapusiškai remia savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi Elgesio kodekso nuostatų, ypač kai jie patiria spaudimą iš išorės jas pažeisti.

▶Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, kad galėjo būti pažeisti Bendrovės elgesio ir etikos kodeksai, jie turėtų kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą.
▶Elgesio kodekso normų pažeidimas gali užtraukti tarnybines nuobaudas, įskaitant atleidimą iš darbo
▶Jei darbuotojui kyla klausimų dėl elgesio kodekso, galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Paklauskite tiesioginio vadovo
 • Naršyti intranete
 • Skambinkite personalo skyriui

Data: 01-2023

*Atminkite, kad jūsų patogumui vertimai generuojami automatiškai ir gali būti netikslūs. Tikslios informacijos ieškokite originaliuose failuose

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files

Corporate Social Responsibility Policy

Hegelmann Group understands that our business operations have far-reaching effects on
society and the environment, and we believe in conducting our business in a responsible and
sustainable manner to create long-term value for all stakeholders.
Our CSR policy covers the following areas:

 1. Environmental sustainability: Hegelmann Group is committed to reducing its environmental impact by promoting sustainable practices across all aspects of its operations, including waste reduction, energy efficiency, sustainable transportation, and responsible use of natural resources.
 2. Social responsibility: Hegelmann Group recognizes its role in society and is committed to supporting the communities in which it operates. This includes promoting diversity and inclusion, fostering a safe and healthy workplace, and supporting local initiatives that promote education, health, and well-being.
 3. Ethical business practices: Hegelmann Group conducts its business with the highest ethical standards, adhering to all applicable laws and regulations. The company is committed to promoting transparency and accountability in all its operations, including supply chain management, anti-corruption measures, and ethical marketing
  practices.


  Based on these principles, the following CSR policy is proposed for Hegelmann Group:
 4. Environmental sustainability:

  • Hegelmann Group recognizes that transportation is a significant contributor to
  greenhouse gas emissions and is committed to reducing its environmental impact
  through sustainable practices. The company will implement a sustainability program
  across all its operations, which will include goals and targets for reducing its carbon
  footprint.
  • The company will prioritize the use of sustainable transportation solutions, such as
  electric vehicles, alternative fuels, and rail, where feasible. Hegelmann Group will
  encourage its partners and suppliers to adopt similar sustainable practices.
  • Hegelmann Group will implement waste reduction and recycling programs at all its
  locations, including its warehouses and offices.
  DocuSign Envelope ID: 04DDA5ED-DF65-40F0-B918-BE3752D86F66
  • The company will regularly report on its environmental impact and progress towards its sustainability goals.

 5. Social responsibility:

  • Hegelmann Group is committed to providing a safe and healthy workplace for all employees. The company will implement programs to promote employee health and safety, including regular training on safety practices.
  • The company will foster a diverse and inclusive workplace that values and respects all employees. Hegelmann Group will strive to create opportunities for employees to advance and develop their skills and will provide fair compensation and benefits.
  • Hegelmann Group will support local initiatives that promote education, health, and well-being in the communities where it operates. The company will encourage employees to volunteer and participate in community service projects.
  • The company will regularly report on its social impact and progress towards its social responsibility goals.

 6. Ethical business practices:

  • Hegelmann Group will conduct its business with the highest ethical standards, adhering to all applicable laws and regulations.
  • The company will implement measures to prevent corruption and promote transparency in all its operations, including supply chain management and marketing practices.
  • Hegelmann Group will regularly report on its progress towards its ethical business goals.


  Overall, Hegelmann Group is committed to sustainable development and creating value for all its stakeholders, including employees, customers, shareholders, and the communities in which it operates. The company will regularly review and update its CSR policy to ensure it remains aligned with its values and objectives, as well as the evolving sustainability challenges and opportunities in the transport logistics industry.

Date: 03-2023

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

I SKYRIUS

ĮVADAS

 1. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” (toliau – Bendrovė) lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato lygių galimybių Bendrovėje principus ir jų įgyvendinimo darbe sąlygas bei tvarką.
 2. Šios Tvarkos tikslas yra užtikrinti, kad bendrovėje būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Be to, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau esamais darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis.
 3. Apie šią Tvarką yra informuota darbo taryba ir dėl šios Tvarkos priėmimo su ja pasikonsultuota (kai darbo taryba bus sudaryta).

II SKYRIUS
SĄVOKOS

 • Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
 • Etosas – tikėjimo, vertybių, moralinių nuostatų ir tradicijų visuma, lemianti asmens arba asmenų grupės elgesį ar elgesio normas.
 • Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
 • Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
 1. Socialinė padėtis – asmens padėtis, kurią lemia jo šeiminė padėtis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens turtine padėtimi susiję veiksniai.
 2. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus:

1) įstatymų nustatytus apribojimus dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;

 • įstatymų nustatytą reikalavimą mokėti valstybinę kalbą;
 • įstatymų nustatytais atvejais draudimą dalyvauti politinėje veikloje;
 • įstatymų nustatytas dėl pilietybės taikomas skirtingas teises;
 • įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes;
 • įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu;
 • kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas;
 • kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
 • lengvatų teikimą amžiaus, negalios bei socialinės padėties pagrindu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.
 2.  Įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, priimdamas į darbą, taiko vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, išskyrus 11 p. 7 papunktyje nurodytus atvejus. Įdarbinimas ir įdarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis dėmesys yra skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą.
 3.  Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Nagrinėjant diskriminacijos dėl darbo užmokesčio bylas, atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.
 4. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” organizuoja darbą taip, kad jos darbuotojų kolektyve būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.
 5. Bendrovė organizuodama savo veiklą kuria tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. Nagrinėjant lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais bylas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, kad darbuotojas patyrė diskriminaciją, darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo.
 6. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybės mokytis, ugdyti savo gebėjimus ir siekti profesinės pažangos.
 7. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.
 8. Visi darbuotoj ai privalo laikytis šios politikos, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir išvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus.
 9. Šios Tvarkos pažeidimas bus laikomas darbo pareigų pažeidimu. Už tokius pažeidimus bus taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Bendrovėje nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant bus perduodami tirti lygių galimybių kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.
 10. Bendrovė imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių.
 11. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” imasi tinkamų priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos Bendrovės pareigos.
 12. Bendrovė imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, nemokamų atostogų, skirtų sergančiam šeimos nariui ar kartu su darbuotoju ar valstybės tarnautoju gyvenančiam asmeniui slaugyti (prižiūrėti), suteikimo ir lankstaus darbo grafiko nustatymo.

IV SKYRIUS

NAUJŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR JAU ESAMŲ DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS

 • UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” pritaria darbuotojų įvairovei ir siekia užtikrinti, kad su visais joje siekiančiais dirbti pretendentais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jie į darbą būtų priimami tik remiantis savo sugebėjimais ir kvalifikacija.
 • Priėmimo į darbą metu turi būti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms darbuotojai atsižvelgiant į jų patirtį ir kvalifikaciją.
 • Naujų darbuotojų atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo pasiūlymams visuose lygmenyse. Visų darbo vietų atrankos kriterijai yra aiškiai nustatomi ir išsamiai aprašyti.
 • Bendrovės darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimų internetiniuose portaluose. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti konkurse dėl laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kandidatams. Bendrovės darbo skelbimuose pabrėžiamas Bendrovės įsipareigojimas laikytis lygių galimybių reikalavimų.
 • Naujų Bendrovės darbuotojų atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu atlikti darbą bei informacija, gauta iš kandidatų, bus siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.
 • Darbuotojai, atsakingi už kandidatų atranką, už darbo pokalbius ir jų paskyrimą, yra aiškiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavimą įgyvendinti lygių galimybių politiką. Esant galimybei, bent du UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” personalo atrankos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu.
 • Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, neįgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui.
 • Neįgaliems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi dėl laisvos darbo vietos, bus sudaromos atitinkamos sąlygos pokalbių metu (pvz., lengvai pasiekiami pokalbių kambariai ar ženklų kalba kalbančio vertėjo pagalba), kad tokiems kandidatams būtų suteikiamos lygios galimybės su kitais kandidatais.
 • Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS

 • Bendrovė, atsižvelgdama į strateginius tikslus ir finansines galimybes, organizuoja darbuotojų mokymus, kurie:
  • Gerins darbuotojų supratimą apie diskriminacijos ir išankstinių nuostatų, susijusių su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padėtimi, tikėjimu, įsitikinimais ar pažiūromis, amžiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religija, paplitimą ir kenksmingumą;
  • Supažindins darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir sąlygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima išvengti;
  • Supažindins darbuotojus su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje;
  • Padės vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad butų išvengta lygių galimybių politikos ir teisės aktų pažeidimų, taip pat suteiks žinių konfliktų sprendimo srityje.

VI SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS IR PAAUKŠTINIMAS

 •  UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” privalo būti patvirtinta darbo užmokesčio nustatymo, skyrimo ir apskaičiavimo tvarka.
 •  Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Bendrovėje yra vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie yra nustatyti atskirame dokumente. Nustatant darbo užmokestį draudžiama atsižvelgti į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.
 •  Visiems darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pats atlyginimas neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.
 •  Kriterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, yra susiję išimtinai tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje ir nė vienas darbuotojas negali būti ir nėra diskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
 • Metinis ar kito periodo darbuotojų darbo rezultatų vertinimai yra atliekami vadovaujantis ir taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams neatsižvelgiant darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo profesija darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

VII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ APSAUGA

 •  UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” imasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos.
 • Visi Bendrovės darbuotojai ir kandidatai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į Bendrovės vadovą ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia darbuotojo teises ar jį diskriminuoja.
 • Bendrovė, gavusi darbuotojo ar kandidato į laisvą darbo vietą skundą dėl lygių galimybių pažeidimo ar diskriminacijos, tokį skundą nedelsdama perduoda nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie tokį skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.

37.   UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” galimo pažeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikia visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.

38. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą užimti laisvą darbo vietą, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Ši tvarka yra peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama ne rečiau nei vieną kartą per du metus arba pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams.

40. Darbuotojai su šia politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais.

41. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

Data 2023-03

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

1.    Zweck

Dieser Verhaltenskodex beschreibt die Anforderungen und Leitsätze der Hegelmann Express GmbH (nachfolgend „Hegelmann Transporte” genannt) an unsere Geschäftspartner im Bereich der Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf: grundlegende Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Umweltschutz und geschäftliche Integrität.

Der Begriff Geschäftspartner umfasst alle Personen, mit denen Hegelmann Transporte Geschäfte tätigt, z. B. Organisationen, die Waren und/oder Dienstleistungen an Hegelmann Transporte liefern.

2.    Grundprinzipien

Dieser Verhaltenskodex basiert auf international proklamierten Menschenrechten, darunter die Internationale Menschenrechtscharta, die acht Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und Artikel 32 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Darüber hinaus unterstützt Hegelmann Transporte die Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen, eine strategische Politik für Unternehmen, die  sich für die Einhaltung von zehn allgemein anerkannten Prinzipien für Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung einsetzen.

3.    Unsere Erwartungen an unsere Geschäftspartner

Bei Hegelmann Transporte bekennen wir uns zu verantwortungsvollem Wirtschaften, wo immer wir tätig sind, und wir verlassen uns auf das gleiche Engagement unserer Geschäftspartner. Wir bestehen darauf, dass unsere Geschäftspartner ihren Mitarbeitern nicht nur die Grundsätze dieses Kodex mitteilen, sondern auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter sie respektieren. Damit wollen wir sicherstellen, dass alle, die mit Hegelmann Transporte verbunden sind, Integrität, Verantwortung und Vertrauen zeigen.

Als unser Geschäftspartner müssen Sie und Ihre Mitarbeiter jederzeit diesen Verhaltenskodex oder ähnliche Grundsätze, alle geltenden Gesetze und Vorschriften und selbstverständlich Ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Hegelmann Transporte einhalten. Die strengere Regelung gilt immer, wenn ein Thema von diesem Verhaltenskodex sowie von geltendem Recht und/oder Ihrem Vertrag mit Hegelmann Transporte abgedeckt ist.

Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern, dass sie alle folgenden Grundvoraussetzungen erfüllen und professionell und systematisch geführt werden.

4.    Grundlegende Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

Wir sind fest davon überzeugt, dass Mitarbeiter die wichtigste Ressource eines Unternehmens sind. Deshalb bestehen wir darauf, dass unsere Geschäftspartner die international verkündeten Grundsätze für die Menschenrechte respektieren und im Einklang mit ihnen arbeiten.

4.1 Kinderarbeit

Die Geschäftspartner arbeiten daran, alle Formen der Kinderarbeit zu verhindern.  Unter keinen Umständen sollte einer Person eine Beschäftigung angeboten werden, die jünger als 15 Jahre ist

(oder 14 Jahre, wenn das nationale Recht dies zulässt) oder jünger als das gesetzliche Mindestalter des Landes, wenn sie älter als 15 Jahre ist.

4.2 Anstellungsbedingungen

Unsere Geschäftspartner müssen garantieren, dass die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus sollte jeder Mitarbeiter das Recht haben, schriftliche Informationen in einer Sprache zu erhalten, die er leicht verstehen kann, wobei seine Beschäftigungsbedingungen angegeben sind.

4.3 Arbeitszeit

Arbeitszeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Überstunden und Anforderungen an die Bereitstellung von Ruhezeiten, für Geschäftspartnermitarbeiter müssen immer dem geltenden Recht entsprechen. Hegelmann Transporte unterstützt die Anforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und wir ermutigen unsere Geschäftspartner, die einschlägigen ILO-Standards zur Arbeitszeit einzuhalten und einzuhalten.

4.4 Gesundheit und Sicherheit

Sicherheit sollte immer einer der wichtigsten Faktoren bei jeder Entscheidung sein, weshalb wir von unseren Geschäftspartnern erwarten, dass sie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bieten und aufrechterhalten, dass die geltenden Normen und gesetzlichen Anforderungen mindestens erfüllt, aber vorzugsweise übertrifft.

4.5 Zwangsarbeit

Es darf keine Zwangsarbeit jeglicher Art im Zusammenhang mit Hegelmann Transporte, unseren Dienstleistungen, geben. Daher darf unser Geschäftspartner in keinem Fall Zwangsarbeit, gleich in welcher Form, einsetzen. Zwangsarbeit umfasst Schuldknechtschaft, Menschenhandel und andere Formen moderner Sklaverei.

4.6 Löhne und Sozialleistungen

Unsere Geschäftspartner dürfen die Löhne und Leistungen ihrer Mitarbeiter nicht weniger zahlen, als dies nach geltendem Recht oder gegebenenfalls Tarifvertrag erforderlich ist. Informationen über Löhne und Leistungen müssen allen Mitarbeitern in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur Verfügung stehen.

4.7 Vereinigungsfreiheit

Die Geschäftspartner respektieren das Recht ihrer Arbeitnehmer, rechtmäßig Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungsverbände und Tarifverhandlungen zu gründen, beizutreten oder von ihnen auszuschließen, soweit dies nach lokalem Recht zulässig ist. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre Arbeitsbedingungen mit dem Management zu besprechen, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterungen oder Belästigungen zu haben.

4.8 Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit

Unsere Geschäftspartner dürfen sich in keiner Form der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Nationalität, politischer Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, sozialem Hintergrund und/oder anderen Merkmalen engagieren, sofern dies durch geltendes Recht geschützt ist. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie ihre Mitarbeiter mit Respekt, Würde und allgemeiner Höflichkeit behandeln.

5.    Sorge für die Umwelt

Wie wir erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie ständig bestrebt sind, die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit einschließlich des Umgangs mit Rohstoffen zu reduzieren. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie das Vorsorgeprinzip anwenden. Damit meinen wir, dass Vorsichtsmaßnahmen immer dann ergriffen werden sollten, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine bestimmte Handlung negative Auswirkungen auf die Gesundheit eines Individuums, auf die Gesellschaft im Allgemeinen oder auf die Umwelt haben könnte.  Unsere Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass sie alle geltenden Umweltanforderungen erfüllen, die durch Gesetze, Regeln und Vorschriften festgelegt sind.

6.    Geschäftliche Integrität

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ihre Geschäfte ethisch und mit größter Integrität führen.

 • Korruptionsbekämpfung

Keiner unserer Geschäftspartner, seine Mitarbeiter dürfen sich jemals an irgendeiner Form von Bestechung oder Korruption beteiligen oder diese tolerieren. Als unser Geschäftspartner dürfen Sie einem Dritten, einschließlich Hegelmann Transporte, weder öffentlich noch privat, eine Form von unzulässigem Vorteil anbieten oder annehmen, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder um eine Vorzugsbehandlung zu erhalten. Solche unangemessenen Vorteile können unter anderem Geldgeschenke, Gelddarlehen, Vergnügungsreisen oder Ferien, Luxusgüter, verdeckte Provisionen, Erleichterungszahlungen oder Schmiergelder umfassen. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie sicherstellen, dass alle

ihre Berichte, Aufzeichnungen und Rechnungen korrekt und vollständig sind und dass sie keine falschen oder irreführenden Informationen enthalten.

 • Interessenkonflikt

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie uns offenlegen, wenn eine Situation eintritt, in der ein Interessenkonflikt zu bestehen scheint, an dem Hegelmann Transporte beteiligt ist oder die Hegelmann Transporte betrifft. In ähnlicher Weise erwarten wir, dass jeder Mitarbeiter oder andere Vertreter von Hegelmann Transporte uns offenlegt, ob er an einem unserer Geschäftspartner beteiligt ist oder finanzielle Verbindungen zu einem unserer Geschäftspartner hat.

 • Exportkontrolle

Hegelmann Transporte verpflichtet sich, die geltenden Exportkontrollgesetze und -vorschriften vollständig einzuhalten, und wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie dasselbe tun.

 • Fairer Wettbewerb

Unsere Geschäftspartner müssen faires Wirtschaften unterstützen und alle geltenden Fair-Trade-, Werbe-, Wettbewerbs- und Kartellgesetze vollständig einhalten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie fair im Wettbewerb stehen und niemals Vereinbarungen oder Vereinbarungen eingehen, die den Wettbewerb behindern. Dementsprechend bedeutet dies, dass Sie sich als Geschäftspartner in keiner Weise mit einem Wettbewerber verpflichten sollten: Festsetzung von Preisen, Rabatten oder Verkaufsbedingungen; oder Märkte, Marktanteile, Kunden oder Gebiete aufteilen. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie vertrauliche oder sensible Informationen nicht im Wettbewerb austauschen, auch wenn dies über Dritte erfolgt. Zu den sensiblen Informationen gehören Dinge wie Preise, Zeitpunkt von Preisänderungen, Umfang der Preisänderungen, Kosten, Gewinnmargen, Umsatzprognosen, Verkaufspläne, Vertriebsgebiete, Vertriebspraktiken, Bedingungen, die bestimmten Kunden angeboten werden, Kapazitätsauslastung und Absichten, Ausschreibungspläne oder -strategien, Preis- und Marketingstrategien, Produktpläne und Marktanteile.  Dies gilt auch bei der Teilnahme an Messen oder Fachverbandstreffen.

 • Schutz von Informationen und geistigem Eigentum

Geschäftspartner müssen die Rechte an geistigem Eigentum respektieren und vertrauliche Informationen schützen, indem sie sie vor Missbrauch, Diebstahl, Betrug oder unsachgemäßer Offenlegung schützen.

7.    Folgen eines Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ein Audit von Geschäftspartnern durchzuführen, die Hegelmann Transporte Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Eine vorherige schriftliche Ankündigung wird erfolgen. Auf Verlangen sind unsere Geschäftspartner verpflichtet, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen und/oder uns oder unseren Vertretern zum Zwecke der Prüfung Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren. Wir behalten uns auch das Recht vor, einen unabhängigen Dritten unserer Wahl mit der Durchführung von Audits zu beauftragen und sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner diesen Verhaltenskodex einhalten. Mangelnde Zusammenarbeit und/oder Verletzung unseres Verhaltenskodex und/oder der geltenden Gesetze kann zu einer Verringerung des Geschäfts mit diesem Partner und letztendlich zu einem Ende der Geschäftsbeziehung mit Hegelmann Transporte führen.

8.    Sagen Sie es uns

Bei Hegelmann Transporte ermutigen wir unsere Geschäftspartner, im Falle eines ethischen Problems oder eines Verdachts auf Nichteinhaltung Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Diese Bedenken werden mit der Schwere behandelt, die sie verdienen, und werden ordnungsgemäß untersucht. Wenn Sie einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex melden möchten, senden Sie uns bitte eine Meldung über ein für Sie geeignetes

Daten 2023.01

Verhaltens - kodex

VORWORT

Verhaltenskodex auf der Grundlage der Philosophie, der Vision und der Werte des Unternehmens sowie seiner Grundwerte. Der Verhaltenskodex bietet eine klare Reihe von Grundsätzen und Leitlinien für das, was von den Mitarbeitern erwartet wird. Er zeigt auf, wie sich die Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Team, mit Geschäftspartnern, Kunden und anderen Mitgliedern der Gesellschaft verhalten sollen.

Das Unternehmen verpflichtet sich zu den höchsten Standards des Geschäftsgebarens und zu verantwortungsvollem Handeln. Es ist bestrebt, gerechte Dienstleistungen zu erbringen, die einen fairen Wettbewerb und ethische Bedingungen gewährleisten und mit den Normen des Rechtssystems des Landes, in dem die Tätigkeit stattfindet, übereinstimmen.

Zielsetzungen des Verhaltenskodexes:

 1. Definieren Sie Normen und Verhaltensregeln;
 2. Information und Aufklärung der Mitarbeiter über Geschäftsethik und Verhalten im geschäftlichen Umfeld;
 3. Interesse an der Arbeit wecken;
 4. Entwicklung der Verantwortung der Mitarbeiter;
 5. Aufrechterhaltung einer guten, motivierenden und attraktiven Arbeitsatmosphäre im Unternehmen, Förderung seiner Philosophie, Vision und Werte.
 6. Gewährleistung von Beziehungen, die auf Respekt und Vertrauen basieren, und Förderung der sofortigen Lösung von Problemen, die im Unternehmen auftreten;
 7. Schutz der Mitarbeiter vor Konfliktsituationen und unethischem Verhalten durch Definition von Fällen nicht tolerierbaren Verhaltens.

Die Mitarbeiter müssen mit dem Verhaltenskodex vertraut sein. Dieses Do- kument ist Teil des Arbeitsvertrags und die Mitarbeiter sind verpflichtet, es einzuhalten. Die Nichteinhaltung kann zu Disziplinarmaßnahmen führen, die bis zur Entlassung reichen können.

Diese Regeln gelten für alle Mitarbeiter des Unternehmens (einschließlich derjenigen, die im Namen des Unternehmens handeln, unabhängig von der Form der Beziehung zum Unternehmen und der Bezahlung) und, sofern sie mit den politischen Vorschriften übereinstimmen, für Dritte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lieferanten.

Jede Führungskraft oder, wenn sie eine verantwortliche Person benennt, ist dafür verantwortlich, dass jedes Teammitglied die Möglichkeit hat, sich mit dem Verhaltenskodex und den wichtigsten Antikorruptionsgrundsätzen vertraut zu machen und bei Bedarf zusätzliche Erläuterungen zu geben.

Der Verhaltenskodex, vollständige Kopien der Richtlinien und Ver- fahren sowie andere Dokumente, auf die Bezug genommen wird, sind im Intranet der Hegelmann-Gruppe verfügbar. Diejenigen, die keinen Zugang haben, können bei ihrem Vorgesetzten ein Papierexemplar anfordern. Mit der Unterzeichnung des Verhaltenskodexes verpflichten sich die Mitarbeiter zur Durchsetzung der Verhaltensgr- undsätze und zur ausnahmslosen Einhaltung.

DIE VISION DER HEGELMANN-GRUPPE

 1. Die HEGELMANN GROUP ist und bleibt eine familiengeführte Unternehmensgruppe
 2. Wir sind ein interkontinentales Logistikunternehmen – global denkend und lokal handelnd – mit einem diversifizierten Dienstleistungsangebot, das seine Wurzeln im Landverkehr hat.
 3. Wir investieren überdurchschnittlich in ertragsorientiertes Wachstum und Diversifikation, um unsere Marktpositionen weiter zu festigen und auszubauen, mit dem Ziel, in den Sektoren, in denen wir tätig sind, zu den TOP 10 zu gehören.
 4. Durch den Ausbau unserer grünen Flotte und unserer intermodalen Aktivitäten leisten wir einen wichtigen Beitrag zu den EU-Klimazielen.
 5. Unser Unternehmen verfügt über eine stabile finanzielle Basis, gestützt durch unsere führende Rolle als Kostenführer sowie als Champion im Spotmarkt und die angestrebte Weiterentwicklung als Logistikanbieter (Road, Sea, Air, Kontraktlogistik) und die weitere
  Internationalisierung (USA, China).
 6. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte, die Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten und Erfolg in einem mittelständischen Unternehmen suchen.
 7. Wir sind auf die digitale Transformation vorbereitet und gehören zu deren Vorreitern. Wir streben danach, unsere Prozesse vollständig zu digitalisieren und damit effizient und transparent zu gestalten. Logistik ist auch die Organisation von Informationsströmen
 8. Wir bei Hegelmann lieben, was wir tun und tun das, was getan werden muss, mit Herz. Diese einzigartige Begeisterung ist der Motor unseres anhaltenden weltweiten Erfolgs.

ROLLEN UND PFLICHTEN

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind verantwortlich:

 • die Philosophie, die Werte und die Vision der Hegelmann Gruppe kennen
 • den Verhaltenskodex zu befolgen und Verstöße zu melden
 • sich der relevanten Geschäftsdisziplinen bewusst sein, die der Arbeitsaufgabe zugrunde liegen


▶ Jeder leitende Angestellte oder, falls ihm eine verantwortliche Person zugewiesen wurde, ist
verantwortlich für:

 • Er/sie muss sicherstellen, dass
  jedes Teammitglied die Möglichkeit
  hat, sich mit dem Verhaltenskodex
  und den wichtigsten Grundsätzen
  der Korruptionsbekämpfung
  vertraut zu machen. Er/sie ist
  auch dafür verantwortlich, dass
  die geeigneten Maßnahmen und
  internen Kontrollen vorhanden sind,
  um ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
  das frei von Diskriminierung,
  Belästigung, Mobbing, Bestechung
  und Korruption ist.
 • Sicherstellen, dass den
  Mitarbeitern klar ist, was von ihnen
  erwartet wird
 • Angebot relevanter Schulungs- und
  Entwicklungsmöglichkeiten
 • die Philosophie, die Werte
  und die Vision der Hegelmann
  Gruppe kennen
 • sich der relevanten
  Geschäftsdisziplinen bewusst
  sein, die der Arbeitsaufgabe
  zugrunde liegen
 • den Verhaltenskodex zu
  befolgen und Verstöße zu
  melden

GRUNDSÄTZE DES VERHALTENSKODEXES

 1. Ehrlichkeit
  ▶ Ehrliches Handeln, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Schutz des Namens und des Rufs des
  Unternehmens
  ▶ Versprechen einhalten
  ▶ Kein Betrug und keine Täuschung
  ▶ Keine Nutzung von Arbeitszeit, materiellen oder finanziellen Ressourcen für die Befriedigung
  eigener Bedürfnisse
  ▶ Förderung des bestmöglichen Einsatzes und der Entwicklung von Mitarbeiterqualifikationen und
  Chancengleichheit im beruflichen Umfeld
 2. Achtung des Gesetzes und der Menschenrechte
  ▶ Alle Kollegen müssen von den Mitarbeitern gleich behandelt werden. Keine Person oder
  Personengruppe darf durch Äußerungen, Handlungen oder Entscheidungen aufgrund von
  Alter, Geschlecht, sozialem Status, Rasse, Religion, sexueller Orientierung, Hautfarbe,
  Nationalität, politischer Meinung, körperlicher Behinderung oder familiärer Situation
  diskriminiert werden. Es müssen rechtliche Maßnahmen ergriffen werden, um solche
  Diskriminierungen zu beenden
  ▶ Verteidigung der Rechte, wenn offensichtliche Verstöße festgestellt werden, wie z.B.
  die Verletzung geltender Gesetze und Vorschriften oder die Missachtung von Menschenrechten
  ▶ Alle Kollegen müssen davor geschützt werden, entlassen, bestraft oder ungerecht
  behandelt zu werden, wenn sie geschützte Informationen gemäß dem Whistleblowing-
  Verfahren weitergeben.
  ▶ Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die geltenden gesetzlichen Arbeitszeitbeschränkungen
  eingehalten werden. Die zulässige Höchstarbeitszeit
  pro Woche wird durch nationale Gesetze geregelt, darf jedoch regelmäßig 48
  Stunden reguläre Arbeitszeit und 12 Überstunden pro Woche nicht überschreiten.
  Die Begrenzung der Überstunden wird entsprechend den regionalen
  gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen geregelt. Die Arbeitnehmer
  haben Anspruch auf mindestens einen freien Tag pro Woche, außer unter
  außergewöhnlichen Umständen und für einen begrenzten Zeitraum. Das
  Unternehmen sorgt für die notwendigen Arbeitspausen, um die Sicherheit
  und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht zu gefährden.
  ▶ Das Unternehmen garantiert, keine Löhne unterhalb des gesetzlichen
  Mindestlohns zu zahlen. Das Unternehmen wird den Lohn nicht aus
  disziplinarischen Gründen oder als Bedingung für die Beschäftigung
  kürzen oder einbehalten. Die an die Mitarbeiter gezahlten Vergütungen
  müssen allen geltenden Lohn- und Gehaltsgesetzen entsprechen,
  einschließlich Mindestlohn, Überstunden und gesetzlichen
  Leistungen.
 1. Verantwortung und Unterordnung
  ▶ Verständnis für die Verpflichtungen und Interessen des Unternehmens gegenüber Aktionären, Kunden,
  Mitarbeitern und Geschäftspartnern
  ▶ Erledigung von Aufgaben durch sorgfältige, effiziente und umfassende Nutzung von Fähigkeiten, Verständnis
  für die Bedeutung von Aufgaben und Pflichten
  ▶ Konsequenzen beruflicher Tätigkeiten auf der Grundlage persönlicher Verantwortung in Bezug auf
  Entscheidungen und Leistungen, Minimierung des potenziellen Nutzens oder Schadens durch kurz- oder
  langfristige Auswirkungen
  ▶ Übernahme von Verantwortung für die eigene Arbeit und die eigenen Entscheidungen
  ▶ Gemeinsame Verantwortung für kollegiale Entscheidungen übernehmen
 2. Beispielhaftes Verhalten
  ▶ Vorbild sein und die allgemein anerkannten Verhaltensregeln in Bezug auf Aussehen, Sprache und Verhalten
  einhalten
  ▶ Toleranz und Hilfsbereitschaft, respektvoller Umgang mit Kollegen und anderen Menschen, friedliche und
  entgegenkommende Lösung von arbeitsbedingten Konfliktsituationen und kontinuierliche Pflege des
  Unternehmensimages
  ▶ Effiziente Nutzung der Arbeitszeit, rechtzeitige und kompetente Ausführung der Aufgaben
  ▶ Keine beleidigende oder verächtliche Behandlung von Kollegen, Untergebenen oder Vorgesetzten
  ▶ Präzises und pünktliches Verhalten, keine Belästigung, keine vulgäre Sprache
  ▶ Kein Missbrauch und Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen psychotropen Substanzen und kein Arbeiten
  unter dem Einfluss solcher Substanzen
 3. Kleidung und Auftreten
  ▶ Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, bei der Arbeit adrett auszusehen. Das bedeutet, dass sie ein sauberes und
  ordentliches Erscheinungsbild haben und angemessene Kleidung, Schuhe und Accessoires tragen.
  ▶ Unsere Mitarbeiter arbeiten an den unterschiedlichsten Orten, z. B. in Büros, Logistikzentren, Lastwagen,
  Dienstleistungsbetrieben, Hotels usw. Sie haben Aufgaben, die sie von der formellsten Umgebung, wie z.B.
  Meetings mit Kunden, bis hin zu formelleren Umgebungen, wie z.B. bei Dienstleistungen, führen. Es kann sein,
  dass die Mitarbeiter ihren Kleidungsstil an bestimmte Umgebungen anpassen möchten, aber insgesamt
  erwartet die Hegelmann Gruppe, dass die Mitarbeiter jederzeit elegant aussehen und sich so kleiden, dass:
  Die Anforderungen der Hegelmann Gruppe sind:
 • eine gute persönliche Hygiene und ein gepflegtes Äußeres
 • Die Kleidung muss sauber, ordentlich und in gutem Zustand sein.
 • Das Schuhwerk muss angemessen und sicher sein – Flip-Flops sind nicht geeignet
 • Keine kurzen Miniröcke und Shorts
 • Keine Oberteile mit Crop, tiefem Ausschnitt/Rücken oder Westen
 • Keine T-Shirts mit anstößigen Logos
 • Körperschmuck, Ringe, Tätowierungen, die Anstoß erregen könnten, sollten nicht gezeigt werden.
 • Die von der Hegelmann-Gruppe zur Verfügung gestellte Uniform oder Schutzkleidung muss nach
 • Vorschrift getragen werden.
 • In unseren Büros und bei externen Veranstaltungen sind gegebenenfalls Ausweispapiere mitzuführen.
 1. Neutralität, Objektivität und Gerechtigkeit
  Assessment of colleagues according to competence, performance
  and capabilities
  ▶ Bewertung der Kollegen nach Kompetenz, Leistung und
  Fähigkeiten
  ▶ Objektivität bei allen Tätigkeiten, Treffen von Entscheidungen
  auf der Grundlage klarer Bewertungskriterien, z. B. der Meinung
  von Gegnern oder Experten und anderer objektiver Faktoren,
  Vermeidung persönlicher Meinungen und Emotionen
  ▶ Bewertung von Aktivität, Initiative, Zusammenarbeit,
  Kompromissbereitschaft und Offenheit

NORMEN FÜR ETHIK UND VERHALTEN.

 1. Beziehung zu den Kunden
  Das Unternehmen strebt nach ständiger Verbesserung, daher ist die Zufriedenheit der Kunden mit der
  Zusammenarbeit und unseren Dienstleistungen unerlässlich. Wir reagieren umgehend und professionell
  auf die Rückmeldungen unserer Kunden. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der Qualität seiner
  Dienstleistungen und der Effizienz seiner Tätigkeiten.
 2. Beziehungen zu den Lieferanten
  Das Ziel des Unternehmens ist es, ein zuverlässiger Partner zu sein. Wir setzen auf langfristige
  Geschäftsbeziehungen und auf eine gute Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Wir sind davon
  überzeugt, dass unsere Lieferanten die internationalen Vorschriften zu Menschenrechten,
  Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung einhalten. Wir ermutigen unsere
  Lieferanten, ihre Aktivitäten nach ähnlichen Grundsätzen wie diesem Kodex zu gestalten. Dies ist ein
  wichtiges Kriterium für den Aufbau und die Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. Die Lieferanten
  werden nach vorgegebenen Kriterien wie Qualität, Preis, Zuverlässigkeit, Umwelt- und Sozialaspekten
  ausgewählt und bewertet. Darüber hinaus werden die festgelegten Grundsätze in regelmäßigen
  Stichproben und Audits überprüft.
 3. Beziehungen zu Wettbewerbern
  ▶ Das Unternehmen setzt sich für einen fairen und offenen Wettbewerb auf allen Märkten
  ein.
  ▶ Das Unternehmen verbreitet keine negativen Informationen über Konkurrenten, um sich
  einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
  ▶ Das Unternehmen bemüht sich um einen fairen Wettbewerb in Übereinstimmung mit
  den geltenden Gesetzen und den Grundsätzen der Geschäftsethik. Das Unternehmen
  steigert seine Wettbewerbsfähigkeit, indem es seine Managementeffizienz
  verbessert, seine Produktivität erhöht und seine Kosten senkt.
 4. Beziehungen innerhalb des Unternehmens
  Das Unternehmen unterstützt die internationalen Menschenrechte und achtet die
  Würde aller Arbeitnehmer, wie sie in der Erklärung der Vereinten Nationen und den
  wichtigsten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation definiert sind:
  ▶ Wir setzen keine Kinderarbeit, Gefängnisarbeit oder Zwangsarbeit ein.
  ▶ Wir beurteilen alle Mitarbeiter gleich und objektiv. Wir streben ein
  Arbeitsumfeld an, in dem Menschen ungeachtet ihrer individuellen
  Unterschiede, Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaften respektiert
  werden. Kein Mitarbeiter oder Bewerber darf in irgendeiner Weise
  diskriminiert werden
  ▶ Das Unternehmen entwickelt und verbessert ständig die sichere und
  gesunde Arbeitsumgebung, kümmert sich um die Sicherheit und
  Gesundheit seiner Mitarbeiter und beugt möglichen Schäden vor.
  ▶ Bei der Ausführung von Aufgaben und Anweisungen stellen die
  Mitarbeiter ihren Kollegen alle für ihre Aufgaben relevanten
  Informationen zur Verfügung. Sie greifen nicht in die Arbeit der
  Mitarbeiter ein und schaffen keine Situationen, in denen ein
  11
  Mitarbeiter gezwungen ist, vertrauliche Informationen an Unbefugte weiterzugeben
  ▶ Die Arbeitnehmer folgen den Grundsätzen des guten Willens und bemühen sich. Belästigung, Diskriminierung
  oder anderes Fehlverhalten am Arbeitsplatz wird nicht geduldet
  ▶ Das Unternehmen respektiert und erkennt das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit an, sowie
  ihr Recht, ihre Vertreter frei und unabhängig zu wählen, und garantiert, dass diese Vertreter keiner Form
  der Diskriminierung ausgesetzt sind. Das Unternehmen erkennt auch das Recht der Arbeitnehmer auf
  Tarifverhandlungen an.
  Beziehungen zu Kollegen sind zu vermeiden:
  ▶ Demütigung oder Beleidigung einer Person
  ▶ Öffentliche Diskussion über den Charakter und die Eigenschaften eines Mitarbeiters
  ▶ Entwürdigung der Arbeit oder des Eigentums von Arbeitnehmern
  ▶ Gerüchte und deren Verbreitung sowie Verleumdung und Demütigung
  ▶ Schüren von Zwietracht durch Ausnutzung der beruflichen und psychologischen Vorteile
  ▶ Demonstration von negativem Verhalten
  Vorgesetzte behandeln ihre Mitarbeiter mit Respekt und erteilen Anweisungen, Ratschläge und Bemerkungen an
  ihre Untergebenen nur in der richtigen Weise und mit dem folgenden Ziel:
  ▶ Schaffung eines funktionalen und freundlichen Umfelds und Vermeidung von Konflikten
  ▶ Beseitigung der Ursache für Meinungsverschiedenheiten
  ▶ Keine öffentliche Zurschaustellung von Sympathie und Antipathie gegenüber Untergebenen und anderen
  Mitarbeitern
  ▶ Objektive Bewertung der Eigenschaften der Untergebenen sowie der unternehmerischen Fähigkeiten
  Leitende Angestellte haben die folgenden zusätzlichen Aufgaben:
  ▶ Beispielhaftes Verhalten – ein Vorbild in Bezug auf Ehrlichkeit und Korrektheit
  ▶ Konstruktives Feedback an die Mitarbeiter geben
  ▶ Sicherstellung der Qualifikation der unterstellten Mitarbeiter
  ▶ Beaufsichtigung der ihnen unterstellten Mitarbeiter (einschließlich Zeitarbeitskräfte), um die Einhaltung
  der in der Gesellschaft geltenden Gesetze und Praktiken sowie der Bestimmungen dieses Kodex zu
  gewährleisten
  ▶ Meldung möglicher Verstöße an einen Vorgesetzten oder den Geschäftsführer des Unternehmens
  ▶ Unterstützung von Mitarbeitern, die in gutem Glauben Fragen stellen oder Bedenken hinsichtlich der
  Einhaltung von Gesetzen, Unternehmensvorschriften und Ehrlichkeit äußern. Kein Mitarbeiter darf jemals
  Opfer von Missbrauch werden, weil er solche Fragen stellt oder Bedenken äußert
 5. Vertraulichkeit und Datenschutz
  ▶ Die Mitarbeiter müssen die Privatsphäre aller vertraulichen Unternehmensangelegenheiten schützen. Sie
  müssen auch über Informationen, die sie von ihren Kunden (Geschäftspartnern) erhalten oder die sich auf
  diese beziehen, Stillschweigen bewahren.
  ▶ Der Schutz vertraulicher Unternehmensinformationen ist sehr wichtig. Die Mitarbeiter müssen darüber
  aufgeklärt werden, welche Informationen innerhalb des Unternehmens vertraulich sind. Sie müssen eine
  Vereinbarung unterzeichnen, wonach sie keine Informationen, die sie während ihrer Beschäftigung erhalten
  haben, veröffentlichen, verlieren oder an Personen außerhalb des Unternehmens weitergeben dürfen, es sei
  denn, sie sind dazu berechtigt
  ▶ Informationen werden vertraulich behandelt, wenn sie mit einem Vertraulichkeitsvermerk versehen
  sind oder wenn es offensichtlich ist, dass ihr Inhalt Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthält. In
  Zweifelsfällen kann der Mitarbeiter seinen direkten Vorgesetzten um Rat fragen
  ▶ Die Mitarbeiter müssen die Datenschutzbestimmungen einhalten und sicherstellen, dass vertrauliche Daten, insbesondere personenbezogene Daten, so geschützt werden, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
  Personenbezogene Daten dürfen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies nach den nationalen Datenschutzgesetzen (oder gleichwertigen Gesetzen des betreffenden Landes), anderen geltenden Gesetzen oder entsprechenden Kooperationsvereinbarungen zulässig ist. In Zweifelsfällen muss der Mitarbeiter den
  Datenschutzbeauftragten um Rat fragen. Alle Mitarbeiter müssen die Datenschutzbestimmungen einhalten und die Vertraulichkeit der laufenden Tätigkeit und der Geschäftsgeheimnisse gewährleisten
  ▶ Die Mitarbeiter dürfen vertrauliche Informationen nicht für unbefugte Zwecke verwenden. Es müssen
  Maßnahmen getroffen werden, um vertrauliche Informationen vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder Veränderung zu schützen
  ▶ Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, werden an ihre Verantwortung erinnert, vertrauliche Informationen, von denen sie während ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, weiterhin zu schützen und nicht weiterzugeben
 1. Interessenkonflikt
  ▶ Der Geschäftsverkehr muss so geführt werden, dass er den Interessen des Unternehmens am besten dient.
  Weder eine natürliche noch eine juristische Person, die in irgendeiner Beziehung zu einem Mitarbeiter steht,
  darf aus dem Unternehmen durch betrügerische Handlungen Nutzen ziehen, indem sie den Kontakt zu
  Mitarbeitern oder deren Pflichten ausnutzt
  ▶ Situationen, die zu Konflikten zwischen der Verantwortung des Mitarbeiters gegenüber dem Unternehmen
  und seinen persönlichen Interessen führen könnten, müssen vermieden werden. Jeder Mitarbeiter muss
  Umstände vermeiden, die den Ruf des Unternehmens oder andere materielle und immaterielle Interessen
  des Unternehmens schädigen könnten
  ▶ Die Beteiligung an Aktivitäten eines anderen konkurrierenden Unternehmens (einschließlich Investitionen
  oder finanzieller Beteiligungen an einem solchen Unternehmen) ist ohne die schriftliche Zustimmung des
  eigenen Unternehmens nicht gestattet
  ▶ Alle konfliktbezogenen Situationen im Unternehmen werden unverzüglich und entschlossen gelöst.
  Das Unternehmen verbietet seinen Mitarbeitern nicht, Tätigkeiten auszuüben, die den Interessen des
  Unternehmens oder der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Mitarbeiters nicht zuwiderlaufen. Um
  einen Interessenkonflikt zu vermeiden, muss der Mitarbeiter solche Aktivitäten schriftlich melden, bevor er
  sie aufnimmt
 2. Politische und soziale Aktivitäten
  ▶ Die Mitarbeiter dürfen sich an politischen und sozialen Aktivitäten beteiligen, bei Wahlen kandidieren,
  Wahlkampagnen durchführen, Spenden sammeln oder anderweitig zu den Aktivitäten einer
  Organisation oder Partei beitragen. Diese Aktivitäten sind jedoch von ihren beruflichen Tätigkeiten und
  Verantwortlichkeiten zu unterscheiden und beeinträchtigen nicht die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer
  direkten Aufgaben im Unternehmen
  ▶ Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass ihre öffentlichen politischen Äußerungen und Einschätzungen als
  ihre persönliche Meinung und nicht als die Meinung des Unternehmens verstanden werden.
  ▶ Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass ihre privaten oder persönlichen Interessen nicht mit denen der
  Organisation kollidieren, ihre Entscheidungen im Namen der Organisation nicht beeinflussen und nicht zur
  Erlangung eines persönlichen Vorteils oder eines Vorteils für ihre Familie, Freunde oder Partner verwendet
  werden.
  ▶ Die Mitarbeiter des Unternehmens informieren ihre Vorgesetzten über ihre Beteiligung oder die Absicht, in
  gewählten politischen Parteien, Regierungs- und Selbstverwaltungsgremien mitzuwirken
 3. Schutz der Umwelt
  Als verantwortungsbewusstes Unternehmen versucht Hegelmann, bei seinen Aktivitäten ein Gleichgewicht
  zwischen Umweltschutz, Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft und Unternehmensentwicklung
  zu finden

  Das Unternehmen hat sich zu Folgendem verpflichtet:
  ▶ Einhaltung der Umweltgesetzgebung und anderer normativer Dokumente
  ▶ Rationelle Nutzung von Rohstoffen und Energieressourcen
  ▶ Beteiligung an der Abfalltrennung am Arbeitsplatz
 4. Korruption
  Korrupte Handlungen, die,
  ▶ sich selbst oder anderen Personen für die Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten direkt oder indirekt
  Vermögensgegenstände oder andere persönliche Vorteile (Geschenke, Dienstleistungen, Versprechungen,
  Privilegien) zukommen zu lassen, ist verboten
  ▶ Private Interessen – könnten die Mitarbeiter des Unternehmens oder deren Angehörige oder deren
  Entscheidungen in Bezug auf den persönlichen Besitz von Privatpersonen oder immaterielle Interessen
  beeinflussen
  ▶ Dritte – Einflussnahme auf private und juristische Personen, die keine Mitarbeiter des Unternehmens sind
 5. Bestechung
  ▶ Das Unternehmen duldet keine Form der Bestechung
  ▶ Bestechung ist die Annahme, das Angebot oder das Versprechen von Eigentum oder anderen persönlichen Vorteilen für sich selbst oder eine andere Person, um Handlungen oder Entscheidungen zu beeinflussen, unangemessene Leistungen zu fördern oder die Position der Person zu missbrauchen. Bestechung kann viele verschiedene Formen annehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Übertragung von Bargeld, wertvollen Geschenken, Reisen, Unterkünften, Karrieremöglichkeiten und/oder die Offenlegung wertvoller, geschäftsrelevanter Informationen
  ▶ Mitarbeiter des Unternehmens dürfen weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder, auch nicht von Dritten,
  annehmen, anbieten, erhalten oder versprechen.
 6. Fehlverhalten bei der Ausübung des Amtes
  ▶ Das Unternehmen duldet keinen Missbrauch von Befugnissen durch Mitarbeiter in Bezug auf
  Genehmigungen, die durch interne Dokumente erteilt wurden.
  ▶ Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel und finanziellen oder materiellen Ressourcen sind ausschließlich nach dem in der Geschäftsordnung und anderen Dokumenten des Unternehmens festgelegten Verfahren zu verwenden. Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen die Vermögenswerte des Unternehmens schützen und eingreifen, wenn dies erforderlich ist, um die unrechtmäßige Verwendung von Eigentum, Schäden oder andere nicht legale Handlungen zu verhinder
 7. Geschäftsvereinbarungen, die Zahlungen erleichtern
  Geschäftsvereinbarungen zur Erleichterung von Zahlungen sind Geldtransfers an Regierungsbeamte mit dem Ziel,
  die üblichen Verfahren durchzuführen oder in kürzerer Zeit durchgeführt zu werden.
  ▶ Allen Mitarbeitern ist es untersagt, Zahlungen zu leisten oder anzunehmen, die geschäftliche Absprachen
  beeinflussen.
 8. Geschenke und Gastfreundschaft
  ▶ Unter Schenkungen versteht man die unentgeltliche Übertragung von Eigentum oder Eigentumsrechten
  ▶ Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen die Mitarbeiter des Unternehmens keine Geschenke dulden oder
  annehmen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten oder die über die normale Geschäftspraxis
  hinausgehen. Ebenso sollte nichts angenommen werden, wenn der Verdacht besteht, dass auf diese Weise
  versucht wird, Mitarbeiter des Unternehmens anzuwerben oder ihre Entscheidungen zu beeinflussen
  ▶ Das Unternehmen verbietet das Anbieten von Geschenken jeglicher Art, wenn der Zweck darin besteht, sich einen ungerechtfertigten Vorteil in Bezug auf das Unternehmen zu verschaffen
  ▶ Mitarbeiter des Unternehmens dürfen offizielle Geschäftsgeschenke (z. B. Waren) und Geschenke in Übereinstimmung mit internationalen Geschäftsprotokollen oder Geschäftstraditionen annehmen und anbieten sowie angebotene Bewirtungen (z. B. Geschäftsessen, Ausstellungen, Konferenzen usw.) annehmen, wenn diese Geschenke/Bewirtungen dazu dienen, Geschäftsbeziehungen zu pflegen oder die Dienstleistungen, den Bekanntheitsgrad und das Image des Unternehmens zu verbessern.
  ▶ Unabhängig von der Höhe des Betrags dürfen Gelder nicht als Geschenk angenommen oder gegeben werden
  ▶ Wenn Mitarbeiter des Unternehmens an Veranstaltungen anderer Geschäftspartner oder gemeinnütziger Organisationen teilnehmen und die Ausgaben und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit den Geschäftsreisen gesetzlich zulässig sind, können die Kosten in diesem Zusammenhang auch ganz oder teilweise von der einladenden Partei übernommen werden
  ▶ In allen Fällen müssen die Mitarbeiter den Grundsatz der Angemessenheit in Bezug auf Geschäftsgeschenke oder andere Vermögenswerte, die ihnen angeboten werden, befolgen und beurteilen, ob sie zu einem Vorteil führen oder anderweitig über die normale Praxis fairer Geschäftsbeziehungen hinausgehen
 1. Unterstützung und andere Privilegien
  ▶ Die Unterstützung für private und/oder juristische Personen (Unternehmen, Institutionen, Organisationen)
  mit Vorzugsstatus wird nach den internen Verfahren des Unternehmens gewährt. In allen Fällen muss die
  Gewährung der Unterstützung mit der Unternehmensleitung abgestimmt werden
  ▶ Das Unternehmen unterstützt soziale, erzieherische, künstlerische, kulturelle, wissenschaftliche und
  sportliche Aktivitäten und Projekte. Es stellt sicher, dass seine Unterstützung jene Zielgruppen erreicht,
  deren Aktivitäten und Initiativen mit den Unternehmenswerten, der Politik und Strategie der sozialen
  Verantwortung übereinstimmen und diese fördern
  ▶ Die Unterstützung kann nicht als verdeckte Operation für Bestechung und/oder verdeckten Handel genutzt
  werden.
  ▶ Das Unternehmen verzichtet auf jegliche Form der Unterstützung von politischen Parteien. Eine
  Unterstützung zur Finanzierung politischer Parteien oder politischer Wahlkämpfe wird nicht geleistet und
  kann nicht verwendet
 2. Manipulation
  ▶ Das Unternehmen duldet keine Handlungen, die auf Manipulation beruhen.
  ▶ Unter Manipulation wird eine rechtswidrige Handlung verstanden, die ein Arbeitnehmer in Ausübung seiner
  Pflichten, seiner Befugnisse, seiner Zugehörigkeit und/oder seines Wissens im Arbeitsumfeld vornimmt, um
  andere Arbeitnehmer, andere Unternehmen, Institutionen oder Organisationen zu manipulieren und somit
  rechtmäßig, unrechtmäßig oder gar nicht zu handeln.
 3. Transparente Beschaffung
  ▶ Das Unternehmen verlangt, dass alle Beschaffungsverfahren transparent sind.
  ▶ Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beschaffung sollten in Übereinstimmung mit dem QMH-11
  “Beschaffungsverfahren” durchgeführt werden, das die Hauptkriterien für die Auswahl von Lieferanten
  beschreibt.
  ▶ Die Lieferanten müssen auf der Grundlage des wirtschaftlichsten Angebots unter gleichen und nicht
  diskriminierenden Bedingungen ausgewählt werden, sowohl bei der Vergabe als auch bei der Ausführung des
  Auftrags
  ▶ In jedem Fall ergreift das Unternehmen unverzüglich Maßnahmen, wenn es durch interne
  Kontrollmechanismen oder andere Maßnahmen feststellt, dass das Verhalten von Dritten, die Waren oder Dienstleistungen an das Unternehmen liefern, gegen die Antikorruptions- und Beschaffungsverfahren des Unternehmens verstößt

  GEWÄHRLEISTUNG DER WIRKSAMKEIT DES VERHALTENSKODEXES
  ▶ Die Einhaltung der Bestimmungen des Verhaltenskodex beruht auf dem Selbstbewusstsein und dem
  Gewissen der Mitarbeiter des Unternehmens. Das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter voll und ganz,
  die die Bestimmungen des Kodex in gutem Glauben einhalten, insbesondere wenn sie von außen unter Druck
  gesetzt werden, dagegen zu verstoßen.
  ▶ Wenn Mitarbeiter auf Verstöße aufmerksam werden oder den Verdacht haben, dass gegen den
  Verhaltenskodex und den Ethikkodex des Unternehmens verstoßen wurde, sollten sie ihren direkten
  Vorgesetzten um Rat fragen.
  ▶ Verstöße gegen den Kodex können zu offiziellen Sanktionen bis hin zur Entlassung führen.
  ▶ Wenn ein Mitarbeiter Fragen zum Verhaltenskodex hat, können die folgenden Schritte befolgt werden:

Code of conduct

FOREWORD
Code of conduct is based on the company’s philosophy, vision and its core values. The Code of
Conduct provides a clear set of principles and guidance about what is expected of employees. It
shows how employees are expected to behave when carry out duties in the team, with business
partners, customers and other members of society.
The Company is committed to the highest standards of business conduct and to act
responsibly. It strives to provide equitable services that ensure fair competition and ethical
conditions and are in accordance with the standards of the legal system of the country where
the activity takes place.
Objectives of the Code of Conduct:

 1. Define norms and rules of conduct;
 2. Inform and educate employees on business ethics and conduct in the business
  environment;
 3. Raise work interest;
 4. Develop employee responsibility;
 5. To maintain a good, motivating and attractive working atmosphere in the
  Company, promote its philosophy, vision and values;
 6. To ensure relations based on respect and trust, encouraging the immediate
  resolution of problems arising in the Company;
 7. Protect employees from conflict situations and unethical behavior by defining
  cases of intolerable behavior.

Employees must be familiar with Code of Conduct. This document forms
part of Contract of Employment and employees are required to comply with
it. Failure to do so may result in disciplinary actions, which could include
dismissal.
These rules apply to all Company employees (including those acting on
behalf of the Company, regardless of the form of relationship with the
Company and payment) and, if aligned with the regulations of politics, to
third parties, including, but not limited to, suppliers.
Every manager or if assign a responsible person is responsible for
ensuring that every team member has the opportunity to acquaint
himself or herself with Code of Conduct and the key anti-corruption
principles as well as provide additional explanation if needed.
Code of Conduct, full copies of the policies and procedures and
other documents referred to are available on Hegelmann Group
Intranet. Those who do not have access can request a paper copy
from the line manager.
By signing the Code of Conduct employee commits to the
enforcement of the principles of conduct and compliance
without any exceptions.

HEGELMANN GROUP VISION

1 | The HEGELMANN GROUP is and remains a family-run group of companies.
2 | We are an intercontinental logistics company – thinking globally and acting locally – with a diversified range of services that has its roots in land transportation.
3 | We invest more than average in profit-oriented growth and diversification, to further consolidate and expand our market positions with the goal of ranking among the TOP 10 in the sectors we operate in.
4 | We greatly contribute to the EU climate targets through the expansion of our green fleet and intermodal activities.
5 | Our company has a stable financial basis, supported by our leading role as cost leader as well as champion in the spotmarket and the targeted continued evolution as a logistics provider (Road, Sea, Air, contract logistics) and further internationalisation (USA, China, etc.).
6 | We are an attractive employer for professionals who are looking for flexibility, development opportunities and success in a medium-sized company.
7 | We are prepared for the digital transformation and are one of its leaders. We strive to digitalize our processes completely and thus making them efficient and transparent. Logistics is also the organization of streams of information.
8 | At Hegelmann we love what we do and do with heart, what needs to be done. This unique enthusiasm is the engine of our continued global success.

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

 1. Honesty
  ▶ Honest actions, compliance with legal requirements, protection of the name and
  reputation of the company
  ▶ Delivering on promises
  ▶ No fraud and no deception
  ▶ No utilisation of working time, material or financial resources for the realisation
  of one’s own needs
  ▶ Promotion of the best use of employee skills and theirdevelopment, increase
  emplyee qualifications and create equal opportunities in the professional
  environment
 2. Respecting the law and human rights
  ▶ All colleagues must be treated equally by the employees. No person or
  group of people may be discriminated against in statements, actions or
  decisions on the basis of age, gender, social status, race, religion, sexual
  orientation, skin colour, nationality, political opinion, physical disability
  or family situation. Legal actions must be taken to end such discrimination
  ▶ Defending the rights when obvious violations are detected, such as
  violation of applicable laws and regulations or ignoring human rights
  ▶ All colleagues must be protected from being dismissed, penalised
  or treated unfairly if disclose the protected disclosure of information
  according to whistleblowing procedure.
  ▶ The company must ensure that the applicable statutory working
  time restrictions are observed. The maximum permitted
  working time per week is regulated by national laws, but may
  not exceed 48 hours of regular working time and 12 hours of
  overtime per week on a regular basis. The limitation of overtime
  is regulated according to regional legal or contractual
  obligations. Workers are entitled to at least one day off
  per week, except in exceptional circumstances and for
  a limited period of time. The company shall provide the
  necessary breaks from work so as not to endanger the
  safety and health of the employees.
  ▶ The company guarantees not to pay wages below the
  legally valid minimum wage. The company will not
  reduce or withhold pay for disciplinary reasons or
  as a condition of employment. Compensation paid
  to employees must comply with all applicable
  wage and salary laws, including minimum wage,
  overtime and statutory benefits.
 3. Responsibility and subordination
  ▶Understanding of the company’s obligations and interests towards shareholders, customers, employees and business partners
  ▶Carrying out tasks by diligent, efficient and comprehensive use of skills, understanding the significance of tasks and duties
  ▶Consequences of professional activities based on personal responsibility in relation to decisions and performances, minimizing the potential benefit or harm caused by short or long-term effects
  ▶Taking responsibility with regard to one’s own work and decisions
  ▶Taking joint responsibility for collegial decisions
 4. Exemplary behavior
  ▶To be a role model in accordance with the generally accepted rules of conduct regarding appearance, language and behaviour
  ▶Tolerance and a willingness to help, respectful treatment of colleagues and other people, peaceful and forthcoming resolution of work-related conflict situations and continuous maintenance of the company’s image
  ▶Efficient use of working time, timely and competent execution of tasks
  ▶No insulting or contemptuous treatment of colleagues, subordinates or managers
  ▶Precise and punctual behaviour, no harassment, no use of vulgar language
  ▶No abuse and consumption of alcohol, drugs or other psychotropic substances and no working under the influence of any of such substances
 5. Dress and appearance
  ▶All employees are required to look smart for work. This means having a clean and tidy personal appearance and wearing appropriate clothing, shoes and accessories.
  ▶Our employees work in a variety of locations including offices, logistics centres, trucks, services, hotels etc. They have jobs which take them from the most formal of setting, such as meetings with clients, to more formal, such as services. The employee may wish to modify their style of dress to suit particular environments, but overall Hegelmann Group expects employees to look smart at all time and to dress in a way that:
 • Hegelmann Group requirements are:
 • A good standard of personal hygiene and presentation
 • Clothing must be clean, tidy and in good repair
 • Footwear must be appropriate and safe – flip-flops are not appropriate
 • No short miniskirts and shorts
 • No crop, low neckline/back or vest tops
 • No t-shirts with offensive logos
 • Body studs, rings, tattoos that may cause offence should not be displayed
 • Uniforms or protective clothing supplied by Hegelmann Group must be worn as directed
 • ID cars, where issues, must be carried at all times in our offices and external events as appropriate
 1. Neutrality, objectivity and justice
  ▶Assessment of colleagues according to competence, performance and capabilities
  ▶Objectivity in all activities, making decisions based on clear evaluation criteria, such as the opinion of adversaries or experts and other objective factors, avoiding personal opinions and emotions
  ▶Evaluation of activity, initiative, cooperation, compromise and openness

STANDARTS OF ETHICS AND CONDUCT

 1. Relationship with customers
  The company strives for continuous improvement, therefore customer satisfaction with the cooperation and
  our services is imperative. We respond to received customer feedback promptly and professionally. The
  company’s success is based on the quality of its services and efficiency of its activities.
 2. Relationship with suppliers
  The goal of the company is to be a reliable partner. We focus on long-term business relationships and on
  good cooperation with suppliers. We are convinced that our suppliers comply with international human
  rights, working conditions, environmental protection and anti-corruption regulations. We encourage
  our suppliers to conduct their activities in line with similar principles as this Code. This is an important
  criterion for establishing and developing business relationships. Suppliers are selected and evaluated
  according to predefined criteria such as quality, price, reliability, environmental and social aspects.
  Furthermore, the established principles are checked in regular spot checks and audits.
 3. Relationship with competitors
  ▶ The company advocates fair and open competition in all markets
  ▶ The company does not spread negative information about competitors in order to gain a
  competitive advantage
  ▶ The Company seeks to compete fairly, in accordance with applicable laws and in line
  with the principles of business ethics. The Company increases its competitiveness
  by improving its management efficiency, increasing its productivity and reducing its
  costs
 4. Relationships within the company
  The company supports international human rights and respects the dignity of all
  workers as defined in the United Nations Declaration and the main conventions of the
  International Labour Organization:
  ▶ We do not use child labour, prison labour or forced labour
  ▶ We assess all employees equally and objectively. We strive for a working
  environment in which people are respected regardless of individual
  differences, abilities or personal characteristics. No employee or candidate
  should be discriminated against in any way
  ▶ The company constantly develops and improves the safe and healthy
  working environment, takes care of the safety and health of its
  employees and prevents possible damage
  ▶ When carrying out tasks and instructions, employees provide their
  colleagues with all information relevant to their tasks. They do not
  interfere with employees’ work and do not create situations in
  which an employee is forced to disclose confidential information to
  unauthorized persons
  ▶The workers follow the principles of goodwill and strive for. Harassment, discrimination or other misconduct in the workplace is not tolerated
  ▶The company recognises and respects the right of workers to freedom of association and their right to choose their representatives freely and independently and guarantees that these representatives will not be subject to any form of discrimination. The company also recognises the right of workers to collective bargaining.

In relationships with colleagues are to be avoided:
▶Humiliation or insult of a person
▶Public discussion about the character and characteristics of an employee
▶Degrading of work or property of employees
▶Rumours and their distribution as well as defamation and indignity
▶inciting discord by using the professional and psychological advantages
▶Demonstration of negative behaviour


Managers treat their employees with respect and only provide instructions, advice and remarks to their subordinates in the correct manner and with the following aim:
▶Creating a functional and friendly environment and preventing of conflicts
▶Elimination of the cause for disagreements
▶No public display of sympathy and antipathy towards subordinates and other employees
▶Objective evaluation of the attributes of the subordinates as well as the business capabilities


Senior employees have the following additional duties:
▶Exemplary behaviour – a role model in terms of honesty and correctness
▶Provide constructive feedback to employees
▶Ensuring the qualification of subordinates
▶Supervising employees (including temporary workers) under their authority to ensure compliance with the laws and practices applicable in society and within the terms of this Code
▶Reporting of potential violations to a superior or the managing director of the company
▶Assisting of employees who in good faith ask questions or raise concerns about compliance with laws and company regulations and honesty. No employee shall ever be a victim of abuse for asking such questions or raising such concerns

 1. Confidentiality and data protection
  ▶Employees must protect the privacy of all confidential company matters. They must also maintain secrecy about information received from or related to their customers (business partners)
  ▶Ensuring the protection of confidential company information is very important. Employees must be made aware of what information is confidential within the company. They must sign an agreement not to publish, lose or transfer any information they have received during their employment to anyone outside the company unless they are authorised to do so
  ▶Information is treated confidentially if it is marked with a confidentiality flag or if it is evident that its contents contain trade or company secrets. In case of doubt, the employee may seek advice from his or her direct supervisor
  ▶Employees must comply with data protection regulations and ensure that confidential data, especially personal data, is protected in such a way that it is not accessible to third parties. Personal data may be collected, processed and used as permitted by national data protection laws (or equivalent laws in the country concerned), other applicable laws or related cooperation agreements. In case of doubt, the employee must seek advice from the data protection officer. All employees must comply with the data protection regulations and guarantee the confidentiality of current activity and business secrets
  ▶Employees may not use confidential information for unauthorized purposes. Measures must be taken to protect confidential information from loss, theft, misuse or alteration
  ▶Employees who leave the company are reminded of their responsibility to continue to protect and not disclose confidential information that they have become aware of during their work

 1. Conflict of interest
  ▶Business transactions must be conducted in such a way that they best serve the interests of the company. Neither a natural person nor a legal entity that has any relationship with an employee may benefit from the company through fraudulent actions by exploiting the contact with employees or their duties
  ▶Situations which could lead to conflicts between the employee’s responsibilities in relation to the company and his personal interests must be avoided. Every employee must avoid circumstances that could damage the reputation of the company or other material and non-material interests of the company
  ▶Participation in activities of another competing company (including investment in or financial participation in such a company) is not permitted without the written consent of one’s own company
  ▶All conflict-related situations in the company are resolved immediately and decisively. The Company does not prohibit its employees from engaging in activities that do not interfere with the interests of the Company or the proper performance of the employee’s functions. In order to avoid a conflict of interest, the employee must report such activities in writing before commencing them
 2. Political and social activities
  ▶Employees may participate in political and social activities, run for office in elections, conduct election campaigns, raise funds or otherwise contribute to the activities of any organization or party. However, these activities are distinct from their professional activities and responsibilities and do not interfere with the proper performance of their direct duties within the Company
  ▶Employees must ensure that their public policy statements and assessments are understood as their personal and not the opinion of the company
  ▶Employees must ensure their private or personal interests do not conflict with those of the organisation, do not influence their decision on behalf of the organisation and are not used to obtain any personal gain, or gain for their family, friends or associates.
  ▶Company employees inform their managers of their participation or intention to participate in elected political parties, governmental and self-governing bodies
 3. Environmental protection
  As a responsible company, Hegelmann group tries to find a balance in its activities between environmental protection, satisfaction of the needs of society and corporate development
 4. The company is committed to the following:
  ▶to comply with environmental legislation and other normative documents
  ▶Rational use of raw materials and energy resources
  ▶Participation with regard to sorting of waste at the workplace
 1. Corruption
  Corrupt actions that
  ▶directly or indirectly provide property or other personal benefits (gifts, services, promises, privileges) to himself or to another person for the performance or non-performance of his duties, are prohibited
  ▶Private interests – could influence employees of the company or their relatives or their decisions in regards to personal belongings of private individuals or intangible interests
  ▶Third Parties – influence private and legal persons who are not employees of the Company
 2. Bribery
  ▶The company does not tolerate any form of bribery
  ▶Bribery is the acceptance, offering or promise of property or other personal gain for oneself or another person in order to influence actions or decisions, to promote improper performance or to abuse the position of the person. Bribery can take many different forms, including, but not limited to, the transfer of cash, valuable gifts, travel, accommodations, career opportunities and/or the disclosure of valuable, commercially relevant information
  ▶Company employees must not, directly or indirectly, accept, offer, receive or promise a bribe, including from third parties
 3. Misconduct of duties
  ▶The Company does not tolerate any abuse of authority by employees with regards to authorizations granted by internal documentation
  ▶Work equipment and financial or material resources provided by the company shall be used exclusively in accordance with the procedure laid down in the company’s internal rules and other documents. The Company’s employees must protect the Company’s assets and intervene when necessary to prevent the wrongful use of property, damage or other non-legal acts
 4. Business arrangements that facilitate payments

  Business arrangement facilitating payments are money transfers made to government officials with the aim of implementing the usual procedures or being implemented in a shorter period of time.
  ▶All employees are prohibited from making or accepting payments that affect business arrangements
 5. Gifts and hospitality
  ▶Gifts are understood to be property or ownership rights transferred free of charge
  ▶In the fulfilment of their duties, Company employees may not tolerate or accept gifts that could lead to a conflict of interest or that go beyond normal business practice. Similarly, nothing should be accepted if it is believed that an attempt is being made in this way to attract Company employees or to influence their decisions
  ▶The Company prohibits the offering of gifts of any kind if the purpose is to secure an unjustified advantage in relation to the Company
  ▶Company employees may accept and offer official business gifts (e.g., merchandise) and gifts in accordance with international business protocols or business traditions, and accept business hospitality offered (e.g., business lunches, exhibitions, conferences, etc.), if such gifts/ entertainment are intended to maintain business relationships or enhance the Company’s services, brand awareness and image
  ▶Regardless of their amount, funds may not be accepted or given as gifts
  ▶If Company employees participate in events organized by other business partners or non-profit organizations and the expenses and other costs related to the business trips are acceptable under the law, the expenses in this connection may also be covered in whole or in part by the inviting party
  ▶In all cases, employees must follow the principle of reasonableness in relation to business gifts or other assets offered to them and assess whether they result in an advantage or otherwise go beyond the normal practice of fair business relations
 6. Support and other privileges
  ▶Support for private and/or legal persons (companies, institutions, organisations) with preferential status will be granted in accordance with the company’s internal procedures. In all cases, the granting of assistance must be agreed with the company’s management
  ▶The company supports social, educational, artistic, cultural, scientific and athletic activities and projects. It shall ensure that its support reaches those target groups whose activities and initiatives are in line with and promote corporate values, social responsibility policies and strategy
  ▶Support cannot be used as a covert operation for bribery and/or undercover trade
  ▶The company renounces all forms of support for political parties. Support is not provided and cannot be used to finance political parties or political election campaigns
 7. Manipulation
  ▶The company does not tolerate any actions based on manipulation
  ▶Manipulation is understood to be an unlawful act by an employee in the performance of his or her duties, authorization, affiliation and/or knowledge in the work environment in order to manipulate other employees, other companies, institutions or organizations and thus to act lawfully, illegally or to act not at all
 8. Transparent procurement
  ▶The company requires that all procurement procedures are transparent
  ▶All activities related to procurement should be carried out in accordance with the QMH-11 “Procurement Procedure”, which describes the main criteria for selecting suppliers
  ▶Suppliers must be selected on the basis of the most economical offer under equal and non-discriminatory conditions, both in the award and execution of the contract
  ▶In all cases, the company shall take immediate action if it finds, through internal control mechanisms or other measures, that the conduct of third parties supplying goods or services to the company is in breach of the company’s anti-corruption and procurement procedures

ENSURING THE EFFECTIVENESS OF THE CODE OF CONDUCT

▶Compliance with the provisions of the Code of Conduct is based on the self-awareness and conscience of the Company’s employees. The Company fully supports its employees who comply with the provisions of the Code of Conduct in good faith, especially when they are under pressure from outside to violate them
▶If employees become aware of violations or suspect that the Company’s Code of Conduct and Code of Ethics may have been violated, they should seek the advice of their line manager
▶Violations of Code of Conduct norms may result in official penalties, including dismissal
▶If an employee has any questions regarding the Code of Conduct bellow steps can be followed

Date: 01-2023

Aнтикоррупционная политика

I. УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. Антикоррупционная политика UAB «Hegelmann Transporte» (далее в текстовой политике) определяет и описывает общие стандарты коррупции в компании UAB «Hegelmann Transporte» (далее в текстовой компании) и определяет наиболее важные руководящие принципы для реализации этой политики.

2. Компания обязуется придерживаться самых высоких стандартов ведения бизнеса. Мы действуем ответственно, мы стремимся предоставлять справедливые услуги, обеспечивающие открытую конкуренцию и этические условия, в соответствии с нормами правовой системы страны, в которой мы работаем.

3. Антикоррупционная позиция компании. Компания явно борется со всеми формами взяточничества и коррупции. Компания не допускает никаких форм коррупции, прямо или косвенно, и никаких коррупционных действий. Мы не платим, не предлагаем и не запрещаем взятки или иное ценное вознаграждение для того, чтобы выиграть или сохранить компанию, или для продвижения решения или компенсации. Мы избегаем любых ситуаций, которые противоречат или могут выступать против наших профессиональных обязанностей.

4. Политика применяется ко всем сотрудникам компании (включая лиц, которые ведут переговоры от имени компании, независимо от формы отношений с соответствующей компанией и вознаграждения) и, если это согласовано с положениями политики, с третьими сторонами (поставщиками, Подрядчики, деловые партнеры и т. Д.).

5. Определения:

5.1. Коррупция – действие или бездействие, которое: а) прямо или косвенно использует собственность или другие личные выгоды (подарки, услуги, обещания, привилегии) ​​на себя или на другое лицо для выполнения или невыполнения ваших обязанностей, или б) прямо или косвенно предлагает предоставить человеку личные или другие личные преимущества для выполнения или невыполнения его обязанностей, (c) посредничество в действиях, упомянутых в письмах a и b.

5.2. Частные интересы – личные вещи сотрудников компании или их иждивенцев, а также нематериальные интересы, которые могут повлиять на их решения.

5.3. Третьи лица – частные и юридические лица, не являющиеся сотрудниками компании.

II. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

6. Сотрудники компании несут ответственность за соблюдение политики и просят указать проблемы и следовать примерам передовой практики.

7. Каждый непосредственный руководитель несет ответственность за то, чтобы каждый член команды имел возможность ознакомиться с политикой и ключевыми принципами борьбы с коррупцией. Он также отвечает за обеспечение реализации соответствующих мер и мер внутреннего контроля для предотвращения взяточничества и коррупции.

8. Ежедневная консолидация этой политики, обеспечение регулярной информации и обучения по вопросам противодействия коррупции и контроль за соблюдением этой политики является частью каждой ответственности непосредственного руководителя.

9. Взяточничество

9.1. Компания не терпит взяточничества.

9.2. Взяточничество — это получение, предложение или обещание имущества, или другой личной выгоды для себя или другого лица, чтобы повлиять на действия или решения, способствовать ненадлежащему исполнению или злоупотреблению положением лица. Взяточничество может принимать различные формы, включая, помимо прочего, перевод денежных средств, ценных подарков, поездки, проживание, карьерные возможности и / или предоставление ценной коммерческой информации и т. Д.

9.3. Сотрудники компании не могут предлагать, давать, принимать или принимать взятки ни прямо, ни косвенно, в том числе через третьих лиц.

10. Конфликт интересов

10.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, в которой сотрудник компании принимает решения, участвует в них или предпринимает другие действия, противоречащие интересам компании, при выполнении своих обязанностей.

10,2. Сотрудники должны избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут отвечать интересам компании. Компания принимает все правовые меры контроля и ожидает, что сотрудники будут принимать соответствующие и разумные решения в своих задачах – во всех случаях они не будут получать личную прибыль.

10.3. Компания не терпит действий сотрудников, которые отвечают интересам Компании с точки зрения конкуренции, и не ожидает, что люди, нанятые компаниями, будут участвовать в любых других видах деятельности Компании, конкурирующих с Компанией или иным образом в связи с их деятельностью. компаниями, организациями или учреждениями и не используют активы компании для неисполнения функций и / или иным образом не нарушают законные интересы компании.

10.4. В случае конфликта интересов и / или подозрения, что такой конфликт может возникнуть, работник должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или уполномоченному им лицу и воздерживаться от обсуждения проблем и принятия решений в связи с явным конфликтом интересов.

11. Злоупотребление служебным положением

11.1. Компания не терпит злоупотребления служебными полномочиями в отношении назначенных доверенностей посредством внутренней документации.

11.2. Рабочее оборудование, финансовые и материальные ресурсы, предоставляемые компанией, используются только в соответствии с процедурой, установленной внутренними правилами и другими документами компании. Сотрудники компании должны защищать, при необходимости, принимать меры по предотвращению незаконного использования имущества, ущерба или любой другой незаконной деятельности.

12. Деловые соглашения, облегчающие платежи

12.1. Платежи, облегчающие деловые соглашения, — это платежи государственным служащим с целью внедрения обычной процедуры или выполнения в более короткие сроки.

12.2. Всем сотрудникам запрещено совершать или принимать платежи, которые облегчают деловые соглашения.

13. Подарки и гостеприимство

13,1. Под подарком понимается вся собственность или имущественные права, переданные бесплатно.

13,2. Сотрудники компании не могут терпеть или принимать подарки, которые могут привести к конфликту интересов или выходят за рамки обычной деловой практики, и исходить из того, что это попытка привлечь сотрудников компании и принять решения при исполнении ими своих обязанностей. влиять на работника.

13.3. Компания запрещает предлагать подарки любого рода, если они переданы, неоправданным образом, чтобы обеспечить пользу или предвзятость решений получателя относительно Компании.

13.4. Сотрудники компании могут принимать и предлагать официальные рекламные подарки (например, сувениры), подарки для презентаций и подарки в соответствии с международными деловыми протоколами или традициями и предлагаемым деловым гостеприимством (например, деловые обеды, официальные обеды, выставки, конференции и т. Д.). ) предположим, если такие подарки / демонстрационные развлечения подходят для поддержания деловых отношений, четко выразили цель поддержания деловых отношений, укрепления услуг компании, узнаваемости бренда и имиджа компании.

13,5. Независимо от суммы деньги не могут быть приняты или предоставлены в качестве подарка.

13,6. Когда сотрудники компании посещают мероприятия других деловых партнеров, клиентов и т. Д., Их расходы, связанные с командировками, и другие расходы определяются в соответствии с внутренним приказом компании и другими документами в соответствии с требованиями внутреннего законодательства компании и других документов, регулирующих командировки. расходов, их освобождение, расходов по оплате командировочных расходов и расходов по командировкам. При объективных обстоятельствах, например, когда сотрудника приглашают на некоммерческие мероприятия и когда часть расходов на командировки несет приглашающая сторона в соответствии с обычной деловой практикой, могут возникать расходы, связанные с командировкой или ее частью. не только оплачивается компанией.

13,7. Во всех случаях сотрудники в форме деловых подарков или других ценностей, предлагаемых им, должны следовать принципу разумности и оценивать, должны ли они неправомерно влиять на преимущества таких подарков или других видов работы, выходящих за рамки обычной практики честных деловых отношений.

14. Поддержка и другие преимущества

14.1. Поддержка физических и / или юридических лиц (компаний, учреждений, организаций) со статусом бенефициара осуществляется в соответствии с внутренними процедурами компании. Во всех случаях предоставление поддержки согласовывается с руководством компании.

14.2. Компания поддерживает социальные, образовательные, художественные, культурные, научные, спортивные мероприятия и проекты. Компания хочет, чтобы ее поддержка достигла тех целевых групп, чья деятельность и инициативы важны для корпоративных ценностей, руководящих принципов социальной ответственности, стратегии и (или), а также для акцентирования и продвижения важных для государства вещей.

14.3. Поддержка не может использоваться в качестве скрытой меры для взяточничества и / или торговли.

14,4. Компания не предоставляет никакой формы поддержки политических партий: поддержка не предоставляется и не может быть использована для финансирования политических партий или политических кампаний.

15. Торговля с влиянием

15,1. Компания не терпит торговли в формах влияния.

15,2. Торговля с влиянием понимается как незаконное действие сотрудника компании при исполнении своих обязанностей, полномочий, родственных связей и / или знаний в рабочей среде или любое другое возможное влияние для воздействия на других сотрудников, другие компании, учреждения или организации с целью признания их законными или незаконными. действовать (или наоборот – не действовать).

16. Прозрачные закупки

16,1. Компания требует, чтобы все закупки были прозрачными.

16,2. Вся деятельность, связанная с закупками, должна осуществляться в соответствии с процедурой QMH-11 «Процедура закупки», в которой описаны основные критерии выбора поставщика.

16,3. Поставщики должны выбираться на основе наиболее выгодного с экономической точки зрения предложения или критерия наименьшей цены при равных и недискриминационных условиях для поставщиков как при размещении заказа, так и при его исполнении.

16,4. Во всех случаях компания предпринимает немедленные действия, если с помощью механизмов внутреннего контроля и других мер установлено, что поведение представителей третьих сторон, поставляющих компании товары, услуги или работы, нарушает антикоррупционные процедуры и процедуры закупок компании.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

17. Компания утвердила эту политику, чтобы все сотрудники придерживались принципов и стандартов, изложенных в ней. В случае нарушения правил работники могут быть наказаны за предусмотренные законом санкции, в том числе за увольнение.

18. Каждый сотрудник компании, который подозревает нарушения этих правил, должен незамедлительно и должным образом отреагировать на все нарушения этих правил и проинформировать управляющего директора компании. Для всех заявителей компания дает четкую и недвусмысленную гарантию полной конфиденциальности, защиты данных и конфиденциальности.

дата 12-01-2022

Anti-corruption policy

I. TERMS AND CONDITIONS

1. UAB „Hegelmann Transporte” anti-corruption policy (further in the text policy) defines and describes general corruption standards in the company UAB „Hegelmann Transporte” (further in the text company) and defines the most important guidelines for the implementation of this policy.

2. The company undertakes to adhere to the highest standards of business conduct. We act responsibly, we strive to provide fair services that ensure open competition and ethical conditions, in accordance with the norms of the legal system of the country in which we operate.

3. Company’s anti-corruption position. The company clearly combats all forms of bribery and corruption. The company does not tolerate any form of corruption, either directly or indirectly, and no corrupt acts. We do not pay, do not offer, and prohibit bribes or other valuable consideration in order to win or retain a company, or to promote a decision or compensation. We avoid all situations that speak against or can speak against our professional responsibilities.

4. The policy applies to all company employees (including people who negotiate on behalf of the company, regardless of the form of the relationship with the company concerned and the remuneration) and, insofar as it is coordinated with the provisions of the policy, to third parties (suppliers, Contractors, business partners, etc.).

5. Definitions:

5.1. Corruption – An act or inactivity that: a) directly or indirectly exercises property or other personal benefits (gifts, services, promises, privileges) on yourself or another person for the performance or non-fulfilment of your duties, or b) directly or indirectly proposes to grant a person personal or other personal advantages for the fulfilment or non-fulfilment of their duties, (c) mediation in the acts mentioned under letters a and b.

5.2. Private interests – the company’s employees or their dependents’ personal belongings of individuals or immaterial interests that could influence their decisions.

5.3. Third parties – private and legal persons who are not employees of the company.

II. ROLES AND RESPONSIBILITIES

6. The employees of the company are responsible for adhering to the policy and are asked to state the problems and to follow the examples of good practice.

7. It is the responsibility of each direct leader to ensure that each team member has the opportunity to become familiar with the policies and key anti-corruption principles. He is also responsible for ensuring that the appropriate measures and internal control measures are implemented to prevent bribery and corruption.

8. Daily consolidation of this policy, providing regular information and training on anti-corruption issues and monitoring compliance with this policy is part of every responsibility of the direct manager.

9. Bribery

9.1. The company does not tolerate bribery forms.

9.2. Bribery is the receipt, offering, or promise of property or other personal benefit to yourself or another person to influence actions or decisions, promote inappropriate performance, or abuse of the person’s position. Bribery can take many forms, including, but not limited to, transferring cash, valuable gifts, travel, lodging, career opportunities, and / or providing valuable, commercially relevant information, etc.

9.3. Company employees may not offer, give, accept or accept bribery, neither directly nor indirectly, including through third parties.

10. Conflict of interest

10.1. Conflict of interest is considered to be a situation in which a company’s employee makes decisions, participates in them, or takes other actions contrary to the company’s interests when performing his or her duties.

10.2. Employees must avoid situations in which their private interests may be in the interests of the company. The company takes all legal control measures and expects employees to make appropriate and sensible decisions in their tasks – in all cases, they will not make a personal profit.

10.3. The Company does not tolerate activities by employees that are in the interests of the Company from a competitive point of view and does not expect that persons who are employed by companies to engage in any other activities of the Company in competition with the Society or otherwise in connection with their activities by companies, organizations or institutions and do not use the company’s assets for non-fulfilment functions and / or do not otherwise infringe the legitimate interests of the company.

10.4. In the event of a conflict of interest and / or suspicion that such a conflict may arise, the employee must immediately inform his or her line manager or the person authorized by him and refrain from discussing problems and accepting decisions in connection with a clear conflict of interest.

11. Misuse of duties

11.1. The company does not tolerate employee abuse of authority with regard to assigned powers of attorney through internal documentation.

11.2. The work equipment, financial and material resources provided by the company are used only in accordance with the procedure specified in the company’s internal regulations and other documents. Company employees must protect, if necessary, take actions to prevent the unlawful use of property, damage or any other illegal activity.

12. Business agreements facilitating payments

12.1. Payments facilitating business agreements are payments to civil servants with the aim of implementing the usual procedure or being implemented in a shorter time.

12.2. All employees are prohibited from making or accepting payments that facilitate business agreements.

13. Gifts and hospitality

13.1. A gift is understood to mean all property or property rights transferred free of charge.

13.2. Company employees may not tolerate or accept gifts that may result in a conflict of interest or that go beyond normal business practice and assume that this is an attempt to attract company employees and decisions in the performance of their duties to influence the employee.

13.3. The Company prohibits offering gifts of any kind, if they are given, in an unjustified manner to ensure the benefit or bias of the recipient’s decisions regarding the Company.

13.4. Company employees can accept and offer official promotional gifts (e.g. souvenirs), gifts for presentations and gifts in accordance with international business protocols or traditions and the proposed business hospitality (e.g. business lunches, official dinners, exhibitions, conferences, etc. ) assume, if such gifts / demonstrable entertainment are suitable to maintain the business relationship, have clearly expressed the goal of maintaining business relationships, to strengthen the services of the company, brand awareness and the image of the company.

13.5. Regardless of the amount, the money may not be accepted or given as a gift.

13.6. When company employees attend events of other business partners, customers, etc., their business travel related expenses and other expenses are determined in accordance with the company’s internal order and other documents in accordance with the requirements of the company’s internal laws and other documents that govern the business trips of costs, their release, expenses for the payment of business travel expenses and the costs of business trips. Under objective circumstances, such as when an employee is invited to non-profit events, and where part of the business travel expenses are borne by the inviting party in accordance with normal business practice, expenses related to, or part of, business trips may be incurred not only be paid by the company.

13.7. In all cases, employees, in the form of business gifts or other values ​​offered to them, must follow the principle of reasonableness and assess whether they should unduly influence the benefits of such gifts or other types of work beyond the normal practice of fair business relationships.

14. Support and other benefits

14.1. The support of private and / or legal persons (companies, institutions, organizations) with beneficiary status is provided in accordance with the company’s internal procedures. In all cases, the granting of support is coordinated with the company’s management.

14.2. The company supports social, educational, artistic, cultural, scientific, sporting activities and projects. The company wants to ensure that its support reaches those target groups whose activities and initiatives are important with the corporate values, the guidelines for social responsibility, strategy and (or) and emphasize and promote important things for the state.

14.3. Support cannot be used as a covert measure for bribery and / or trade.

14.4. The company waives all forms of political party support: support is not granted and cannot be used to fund political parties or political election campaigns.

15. Trade with influence

15.1. The company does not tolerate trade in influence forms.

15.2. Trading with influence is understood as an illegal act by the employee of the company in the exercise of its duties, powers, kinship and / or knowledge in the work environment or any other probable influence in order to influence other employees, other companies, institutions or organizations in order to be lawful or illegal to act (or vice versa – do not act).

16. Transparent procurement

16.1. The company demands that all procurements are transparent.

16.2. Whole activity related to procurement should follow procedure QMH-11 „Procurement Procedure” that describes the main criteria of the supplier selection.

16.3. Suppliers must be selected on the basis of the economically most advantageous offer or the lowest price criterion under equal and non-discriminatory conditions for suppliers, both when placing the order and when executing it.

16.4. In all cases, the company takes immediate action if, with the help of internal control mechanisms and other measures, it is established that the behaviour of the representatives of third parties who supply the company with goods, services or works violates the company’s anti-corruption and procurement procedures.

III. POLICY IMPLEMENTATION

17. The company has approved this policy so that all employees adhere to the principles and standards set out therein. In the event of a violation of the regulations, employees can be punished for the statutory penalties, including dismissal.

18. Every employee of the company who suspects violations of these regulations must immediately and properly react to all violations of these regulations and inform the managing director of the company. For all applicants, the company gives a clear and unambiguous guarantee of complete confidentiality, data protection and confidentiality.

Date 12-01-2022

Politik des integrierten managementsystems

Die HEGELMANN Gruppe Unternehmen führen Transporte von Komplett- und Teilfrachten in West- und Osteuropa mit verschiedenen Transportmitteln durch und bieten Lagerdienstleistungen an.

 Unser Ziel: Der beste Anbieter von Transport- und Lagerdienstleistungen für unsere Kunden zu werden, weswegen wir permanent die Veränderungen auf dem Transportmarkt verfolgen und uns Bestens an diese anpassen, um unseren Kunden die geeignetsten Lösungen anbieten zu können sowie unseren Fuhrpark passend zu modernisieren. Unser Team ist immer bereit, die Wünsche der Kunden entgegenzunehmen und innerhalb kürzester Zeit entsprechende Lösungen anzubieten.

Um das Qualitäts-, Sicherheits-, Arbeitsrisiko- und Umweltverträglichkeitsmanagement von Güterverkehr- und Lagerdienstleistungen zu gewährleisten, hat die Geschäftsführung ein integriertes Managementsystem (MS) gemäß den Standards ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001, GMP+, IFS Logistics, GDP, SQAS implementiert.

STRATEGISCHE AUFGABEN & TÄTIGKEITSBEREICHE:

 • Ordnungsgemäße Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung von Qualität, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Lebensmitteln, Medizinprodukten, Lebensmittel, Futtermitteln Managementsystemen sowie deren Integration in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens als eines der wichtigsten Managementelemente;
 • Den Kunden Transport- und Lagerdienstleistungen anzubieten, die deren Bedürfnissen entsprechen;
 • Verbesserung von Monitoring und Management aller interner und externer Faktoren, Verbesserung der gebotenen Leistungen, Erweiterung des Umfangs;
 • Sorgfältige Bewertung der Dienstleister und Lieferanten sowie ein Unterhalten von beidseitig nützlichen Beziehungen zu diesen. Beobachtung und Kontrolle, wie sich Lieferanten und Subunternehmer an die vorgegebenen Anforderungen halten;
 • Einhaltung aller Anforderungen zu Umweltschutzaspekten, der gesetzlichen Bestimmungen und selbst übernommener Verpflichtungen zu Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer;
 • Vernünftige Nutzung der natürlichen Ressourcen und Energie, Reduzierung des Müllaufkommens und dessen verantwortungsvolle Entsorgung;
 • Förderung von Offenheit und einem Dialog mit interessierten Parteien unter Berücksichtigung der an diese gestellten Anforderungen;
 • Die Schulung und systematische Weiterbildung unserer Mitarbeiter, sie und andere im Namen der Gesellschaft tätige Personen zu mehr Verantwortungsbewusstsein für die Qualität der Arbeit, Gesundheit und Umweltschutz zu erziehen;
 • Sicherstellen von angemessenen und sicheren Arbeitsbedingungen sowie von sozialen Garantien;
 • Planung und Zuwendung der entsprechenden Mittel zum Erhalt und zur ständigen Verbesserung des integrierten Managementsystems;
 • Regelmäßige Bewertung der Effizienz des integrierten Managementsystems.

Die Firmenpolitik der HEGELMANN Gruppe ist den interessierten Parteien und allgemein zugänglich. Alle Mitarbeiter der Gesellschaften und Personen, die im Auftrag der Gesellschaften tätig sind, werden mit der Politik bekannt gemacht und sie müssen sich in ihrer Tätigkeit an diese Bestimmungen halten. Die Politik wird jährlich durchgesehen, damit sie immer angemessen und aktuell bleibt.

Datum 2022-07-12

Antikorupcijos politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Hegelmann Transporte” antikorupcijos politika (toliau – Politika) įtvirtina ir apibrėžia bendrąsias korupcijos netoleravimo UAB „Hegelmann Transporte” (toliau – Bendrovė) nuostatas ir nustato pagrindines šios Politikos įgyvendinimo gaires.

2. Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų. Mes elgiamės atsakingai, pasisakome už sąžiningą paslaugų teikimą, siekiant atviros konkurencijos ir etiškų sąlygų, laikydamiesi šalies, kurioje vykdome savo veiklą, teisės sistemos normų.

3. Bendrovės korupcijos netoleravimo pozicija. Bendrovė aiškiai pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų – tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, taip pat netoleruoja jokių korupcinio pobūdžio veikų. Mes nemokame, nesiūlome ir neleidžiame kyšių ar kokio kitokio vertingo atlygio, siekiant įgyti ar išlaikyti verslą arba paskatinti priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti. Mes vengiame interesų ar situacijų, kurios prieštarauja arba gali prieštarauti mūsų profesinėms pareigoms.

4. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams (įskaitant asmenis, veikiančius Bendrovės vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo) bei, kiek tai suderinama su Politikos nuostatomis, tretiesiems asmenims (Bendrovės tiekėjams, rangovams, verslo partneriams, kt.).

5. Sąvokos:

5.1. Korupcija – veiksmai arba neveikimas, kuriais: a) tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama, reikalaujama turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, b) tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą, c) tarpininkavimas atliekant a) ir b) punktuose paminėtas veikas.

5.2. Privatūs interesai – tai Bendrovės darbuotojo ar jo artimų asmenų asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos darbuotojo priimamiems sprendimams.

5.3. Tretieji asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nėra Bendrovės darbuotojai.

II. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ

6. Bendrovės darbuotojai atsako už šios Politikos laikymąsi ir yra skatinami išsakyti problemas bei atkreipti dėmesį į geros praktikos pavyzdžius.

7. Kiekvienas tiesioginis vadovas atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti su šia Politika ir pagrindiniais antikorupcijos principais. Tiesioginis vadovas taip pat atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.

8. Kasdienis šios Politikos įtvirtinimas, apimantis nuolatinį informavimą ir mokymus antikorupcijos klausimais bei atitikties šiai Politikai stebėjimas, yra kiekvieno vadovo atsakomybės dalis.

9. Kyšininkavimas

9.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių kyšininkavimo apraiškų.

9.2. Kyšininkavimu laikytinas bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas, davimas, siūlymas ar tokios naudos pažadėjimas, siekiant turėti įtakos veiksmams ar sprendimams, paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.

9.3. Bendrovės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis.

10. Interesų konfliktas

10.1. Interesų konfliktu laikoma situacija, kai Bendrovės darbuotojas, atlikdamas savo pareigas, priima sprendimus, dalyvauja juos priimant ar atlieka kitus veiksmus, pažeisdamas Bendrovės interesus savo interesų naudai.

10.2. Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Bendrovės interesais. Bendrovė imasi visų teisėtų kontrolės priemonių ir tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesieks asmeninės naudos.

10.3. Bendrovė netoleruoja darbuotojų veiklos, kuri konkurencijos požiūriu yra priešinga Bendrovės interesams ir tikisi, kad asmenys, darbo santykiais susiję su Bendrove, nedirs kitų konkuruojančių su Bendrove ar kitaip susijusių su jos veikla įmonių, organizacijų ar įstaigų naudai, nenaudos Bendrovės turto su darbu nesusijusioms funkcijoms atlikti ir (ar) kitaip nepažeis teisėtų Bendrovės interesų.

10.4. Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Bendrovės darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.

11. Piktnaudžiavimas pareigomis

11.1. Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, Bendrovės vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo.

11.2. Bendrovės teikiamos darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ištekliai naudojami, griežtai laikantis Bendrovės vidaus teisės aktais ir kitais dokumentais nustatytos tvarkos. Bendrovės darbuotojai privalo saugoti Bendrovės turtą, naudojamą darbui atlikti, prireikus – imtis būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtam turto panaudojimui, sugadinimui ar kitiems neteisėtiems veiksmams.

12. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai

12.1. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai yra mokėjimai valdžios pareigūnams siekiant, kad būtų atliktos arba pagreitintos įprastos procedūros.

12.2. Visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti verslo sandorius palengvinančius mokėjimus.

13. Dovanos ir svetingumas

13.1. Dovana suprantama kaip bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė.

13.2. Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo netoleruoti ir nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą komercinę praktiką ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti Bendrovės darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.

13.3. Bendrovė draudžia siūlyti, teikti bet kokios formos dovanas, jei jos dovanojamos, siekiant nesąžiningai užsitikrinti pranašumą ar gaunančiojo asmens sprendimų šališkumą Bendrovės atžvilgiu.

13.4. Bendrovės darbuotojai gali priimti / teikti oficialias verslo dovanas (pvz., suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti / priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Bendrovės teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui, Bendrovės įvaizdžio stiprinimui.

13.5. Pinigai negali būti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jų sumos dydžio.

13.6. Jei Bendrovės darbuotojai dalyvauja verslo, kitų dalykinių partnerių, klientų ir t.t. organizuojamose renginiuose (parodose, konferencijose, kongresuose, mokymuose, pasitarimuose ir pan.), jų komandiruotės įforminamos ir su komandiruotėmis susijusios išlaidos apmokamos, laikantis Bendrovės vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių siuntimo į komandiruotes, jų įforminimo, komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir komandiruočių sąnaudų apskaitos tvarką, reikalavimų. Esant objektyvioms aplinkybėms, pvz., kai darbuotojas kviečiamas dalyvauti ne pelno siekiančių organizacijų renginiuose, tai pat tais atvejais, kai pagal nusistovėjusią ir įprastą verslo praktiką dalį komandiruočių išlaidų apmoka kviečiančioji šalis, su darbuotojų komandiruotėmis susijusios išlaidos ar dalis jų gali būti apmokamos ir ne Bendrovės.

13.7. Visais atvejais darbuotojai, teikdami/priimdami verslo dovanas ar kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.

14. Parama ir kitos lengvatos

14.1. Parama fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms), turintiems paramos gavėjo statusą, teikiama, laikantis Bendrovės vidaus procedūrų. Visais atvejais paramos suteikimas derinamas su Bendrovės vadovybe.

14.2. Bendrovė skiria paramą socialinėms, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto veikloms ir projektams. Bendrovė siekia, kad jos teikiama parama pasiektų tas tikslines grupes, kurių veikla ir iniciatyvos atitinka Bendrovės vertybes, socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir (ar) akcentuoja ir skatina valstybei svarbius dalykus.

14.3. Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.

14.4. Bendrovė susilaiko nuo bet kokių paramos formų politinėms partijos: parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms, rinkiminėms kampanijoms finansuoti.

15. Prekyba poveikiu

15.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių prekybos poveikiu apraiškų.

15.2. Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Bendrovės darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.

16. Skaidrūs pirkimai

16.1. Bendrovė reikalauja, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai.

16.2. Visa su pirkimais susijusi Bendrovės veikla turi būti vykdoma laikantis Bendrovės vadybos sistemos procedūros QMH-11 “Pirkimo procedūra“, kuri apibrėžia pagrindinius tiekėjų pasirinkimo principus.

16.3. Tiekėjai turi būti atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu.

16.4. Bendrovė visais atvejais imasi neatidėliotinų veiksmų, jei vidinės kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų asmenų, tiekiančių Bendrovei prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia Bendrovės antikorupcijos ir pirkimų procedūrą.

III. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

17. Bendrovė patvirtino šią politiką, kad visi darbuotojai tinkamai laikytųsi joje įtvirtintų principų bei normų. Politikos pažeidimo atveju darbuotojams gali būti skiriamos atitinkamuose įstatymuose numatytos bausmės, įskaitant ir atleidimą iš darbo.

18. Bet kuris Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria apie šios Politikos pažeidimus, privalo neatidėliodami ir tinkamai reaguoti į visus šios politikos pažeidimus ir apie juos informuoti Bendrovės direktorių. Visiems pranešantiems asmenims Bendrovė aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.

Data 2022-01

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1. Cel

Niniejszy Kodeks Postępowania określa wymagania i zasady przewodnie UAB Hegelmann Transporte (zwanej dalej „Hegelmann Transporte”) wobec naszych partnerów biznesowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności w odniesieniu do: podstawowych warunków pracy, praw człowieka, dbałości o środowisko i uczciwości biznesowej.
Termin „partnerzy biznesowi” obejmuje każdego, z kim Hegelmann Transporte prowadzi interesy, na przykład organizacje, które dostarczają towary i/lub usługi do Hegelmann Transporte.

2. Podstawowe zasady

Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na międzynarodowych prawach człowieka, w tym na Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, ośmiu podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz art. 32 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Ponadto Hegelmann Transporte wspiera również inicjatywę ONZ Global Compact, która jest strategiczną inicjatywą polityczną dla przedsiębiorstw, które zobowiązały się do przestrzegania dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

3. Nasze oczekiwania wobec partnerów biznesowych

W Hegelmann Transporte jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialny biznes, gdziekolwiek działamy, i polegamy na takim samym poziomie zaangażowania ze strony naszych partnerów biznesowych. Nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi nie tylko przekazywali zasady niniejszego Kodeksu postępowania swoim pracownikom, ale także zapewniali ich przestrzeganie przez swoich pracowników. W ten sposób dążymy do tego, aby wszyscy związani z Hegelmann Transporte wykazywali się uczciwością, odpowiedzialnością i zaufaniem.
Jako nasz partner biznesowy, Ty i Twoi pracownicy musicie – przez cały czas – przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania lub podobnych zasad, wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz, co oczywiste, swoich zobowiązań umownych wobec Hegelmann Transporte. Bardziej rygorystyczne przepisy mają zawsze zastosowanie, jeśli dany temat jest objęty niniejszym Kodeksem Postępowania, a także obowiązującymi przepisami prawa i/lub umową zawartą z Hegelmann Transporte.
Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi będą spełniać wszystkie poniższe podstawowe wymagania oraz że będą zarządzani w sposób profesjonalny i systematyczny.

4. Podstawowe warunki pracy i prawa człowieka

Głęboko wierzymy, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy. Dlatego nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi szanowali i pracowali zgodnie z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi praw człowieka.

4.1 Praca dzieci

Partnerzy biznesowi powinni działać na rzecz zapobiegania wszelkim formom pracy dzieci. W żadnym wypadku nie należy oferować zatrudnienia osobie w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat, jeśli zezwala na to prawo krajowe) lub poniżej minimalnego wieku określonego w przepisach danego kraju, jeśli jest on wyższy niż 15 lat.

4.2 Warunki zatrudnienia

Nasi partnerzy biznesowi muszą zagwarantować, że warunki pracy ich pracowników są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. Ponadto każdy pracownik powinien mieć prawo do uzyskania pisemnych informacji, w języku, który może łatwo zrozumieć, określających jego warunki zatrudnienia.

4.3 Godziny pracy

Godziny pracy, w tym między innymi nadgodziny, oraz wymagania dotyczące zapewnienia okresów odpoczynku dla pracowników partnerów biznesowych muszą być zawsze zgodne z obowiązującym prawem. Hegelmann Transporte popiera wymagania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i zachęcamy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania i respektowania odpowiednich standardów MOP dotyczących czasu pracy.

4.4 Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo powinno być zawsze jednym z najważniejszych czynników przy podejmowaniu każdej decyzji, dlatego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zapewnienia i utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, które co najmniej spełnia, a najlepiej przewyższa, obowiązujące normy i wymogi prawne.

4.5 Praca przymusowa

W odniesieniu do Hegelmann Transporte i naszych usług nie może być mowy o pracy przymusowej jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym nasz partner biznesowy nie może w żadnym wypadku korzystać z pracy przymusowej, niezależnie od jej formy. Praca przymusowa obejmuje niewolę za długi, handel ludźmi i inne formy współczesnego niewolnictwa.

4.6 Wynagrodzenia i świadczenia

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą wypłacać swoim pracownikom wynagrodzeń i świadczeń niższych niż wymagane przez obowiązujące prawo lub układ zbiorowy pracy, w stosownych przypadkach. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach muszą być dostępne dla wszystkich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7 Wolność zrzeszania się

Partnerzy biznesowi będą respektować prawa swoich pracowników do zgodnego z prawem tworzenia, przystępowania lub wykluczania się ze stowarzyszeń związanych z relacjami pracodawca-pracownik i negocjacjami zbiorowymi, o ile jest to dozwolone przez lokalne prawo. Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zapewnienia pracownikom możliwości omawiania warunków pracy z kierownictwem bez obawy przed represjami, zastraszaniem lub nękaniem.

4.8 Niedyskryminacja i równe szanse

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą angażować się w żadną formę dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne i/lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Oczekuje się, że partnerzy biznesowi będą traktować swoich pracowników z szacunkiem, godnością i zwykłą uprzejmością.

5. Dbałość o środowisko

Podobnie jak my, oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą stale dążyć do zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko, w tym obchodzenia się z surowcami. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą stosować zasadę ostrożności. Rozumiemy przez to, że środki ostrożności powinny być podejmowane zawsze, gdy istnieje powód, by sądzić, że określone działanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie jednostki, na społeczeństwo w ogóle lub na środowisko. Nasi partnerzy biznesowi muszą zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami środowiskowymi określonymi w przepisach prawa, zasadach i regulacjach.

6. Uczciwość biznesowa

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą prowadzić działalność w sposób etyczny i uczciwy.
6.1 Przeciwdziałanie korupcji
Żaden z naszych partnerów biznesowych ani ich pracowników nie może nigdy angażować się ani tolerować jakiejkolwiek formy przekupstwa lub korupcji. Jako nasz partner biznesowy nie możesz oferować ani przyjmować żadnej formy niewłaściwych korzyści dla/od strony trzeciej, w tym Hegelmann Transporte, zarówno publicznej, jak i prywatnej, w celu uzyskania lub utrzymania działalności lub w celu uzyskania preferencyjnego traktowania. Takie niewłaściwe korzyści mogą obejmować między innymi prezenty pieniężne, pożyczki pieniężne, wycieczki lub wakacje, towary luksusowe, ukryte prowizje, płatności ułatwiające lub łapówki. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi dopilnują, aby wszystkie ich raporty, rejestry i faktury były dokładne i kompletne oraz aby nie zawierały fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

6.2 Konflikt interesów

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi ujawnią nam każdą sytuację, w której wydaje się, że istnieje konflikt interesów dotyczący lub wpływający na Hegelmann Transporte. W podobnym duchu oczekujemy, że każdy pracownik lub inny przedstawiciel Hegelmann Transporte ujawni nam, czy ma jakiekolwiek zaangażowanie lub powiązania finansowe z którymkolwiek z naszych partnerów biznesowych.

6.3 Kontrola eksportu

Hegelmann Transporte zobowiązuje się w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

6.4 Uczciwa konkurencja

Nasi partnerzy biznesowi muszą wspierać uczciwą działalność i w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących uczciwego handlu, reklamy, konkurencji i prawa antymonopolowego. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą uczciwie konkurować i nigdy nie będą zawierać żadnych porozumień ani umów, które utrudniają konkurencję. W związku z tym oznacza to, że jako partner biznesowy nie powinieneś w żaden sposób podejmować z jakimkolwiek konkurentem: ustalania cen, rabatów lub warunków sprzedaży; lub dzielenia rynków, udziałów w rynku, klientów lub terytoriów. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi nie będą w sposób konkurencyjny wymieniać poufnych lub wrażliwych informacji, nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem osób trzecich. Wrażliwe informacje obejmują takie kwestie jak ceny, terminy zmian cen, wielkość zmian cen, koszty, marże zysku, prognozy sprzedaży, plany sprzedaży, terytoria sprzedaży, praktyki dystrybucji, warunki oferowane poszczególnym klientom, wykorzystanie mocy produkcyjnych i zamiary, plany lub strategie przetargów konkurencyjnych, strategie cenowe i marketingowe, plany produktowe i udziały w rynku. Dotyczy to również uczestnictwa w targach lub spotkaniach stowarzyszeń handlowych.

6.5 Ochrona informacji i własności intelektualnej

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać praw własności intelektualnej i chronić informacje poufne, zabezpieczając je przed niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, oszustwem lub niewłaściwym ujawnieniem.

7. Konsekwencje naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie audytu partnerów biznesowych, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Hegelmann Transporte. Zostanie o tym powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem. Na żądanie nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do dostarczenia wszelkich istotnych informacji i/lub umożliwienia nam lub naszym przedstawicielom dostępu do ich obiektów w celu przeprowadzenia audytu. Zastrzegamy sobie również prawo do wyznaczenia wybranej przez nas niezależnej strony trzeciej w celu przeprowadzenia audytów i zapewnienia, że nasi partnerzy biznesowi przestrzegają niniejszego Kodeksu postępowania. Brak współpracy i/lub naruszenie naszego Kodeksu Postępowania i/lub obowiązujących przepisów prawa może skutkować ograniczeniem współpracy z danym partnerem, a ostatecznie zakończeniem relacji biznesowych z Hegelmann Transporte.

8. Poinformuj nas

W Hegelmann Transporte zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości w przypadku kwestii etycznych lub podejrzenia niezgodności z przepisami. Obawy te będą traktowane z powagą, na jaką zasługują i zostaną odpowiednio zbadane. Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania, prześlij nam raport za pomocą dowolnego środka komunikacji odpowiedniego dla Ciebie.

Data: 12.2022 r.

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Hegelmann Group is one of the most dynamically developing transport company in Europe

25 years ago, three brothers decided to set up a transport company, starting their business with two used tractor units. Today, Hegelmann Group is one of the most dynamically developing transport groups in Europe. Hegelmann Poland companies have been operating in Poland for 13 years.

Due to its location, our country has always played an important role in international trade and transport. It is no different in the context of the importance of Polish companies for the development of the entire Hegelmann Group. The scale of operations is evidenced by the fact that in Poland, over 1,000 office and service employees are employed to service the operations of the companies to deliver clients’ loads using their own 2100 trucks and over 1,500 semi-trailers.

Such a large team is needed to meet the requirements of our clients from various industries: automotive, food, chemical, FMCG, industrial production and factories, e-commerce, trade, electronics and pharmacy. These are only examples of the largest business groups with which Hegelmann cooperates throughout the European Union.

“- Each past year has presented us with difficult challenges. 2023 promises to be no different. However, I believe that thanks to our great team, business environment, our partners and business strategy, we are able to meet them. This year our group celebrates 25 years of existence, which coincides with the opening of one of our key investments in Poland – Hegelmann Hub in Żarska Wieś. I am glad that such a great jubilee will be marked in history by the opening of our modern transport base” – says Fedir Yurkevych, president of Hegelmann Poland.

An extensive base is being built in Żarska Wieś near Zgorzelec, which will provide services of a high standard, ensuring safe driving and comfortable rest for drivers. The Hegelmann Hub complex consists of office space, a hotel offering accommodation adapted to the needs of drivers, a workshop and vehicle diagnostic station, a paint shop, a car wash adapted to the dimensions of trucks and a warehouse for spare parts and tires.

Although finishing works are still underway in part of the facility, the company belonging to the group, HT Trucks & Parts, operating in this area, has opened its doors to Hegelmann trucks and other companies, not only cooperating with the company on a daily basis. All types of vehicles are serviced here, from passenger cars, through delivery vans to full service of trucks.

An equally important aspect as business growth is its quality expressed in activities related to sustainable development. Hegelmann Poland has 160 trucks powered by LNG and CNG in its fleet. Intermodal services are also being developed that reduce the carbon footprint, but at the same time are an interesting alternative for customers. In the case of taking care of the environment, it is also important that the Hegelmann Poland fleet operates tractors with an average age of 2-3 years, which is not without significance in the context of striving to reduce environmental pollution.

Hegelmann installs electric car charging stations

4 new electric car charging stations with 8 access points have been installed in the parking lot of Hegelmann main office in Kaunas. UAB Hegelmann Transporte has received EUR 5,604.62 funding from the project „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas” by Lithuanian Energy Agency announced invitation “Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“.

The joint project was financed by Economic Revitalization and Resilience Enhancement Fund under the „Naujos kartos Lietuva” plan.

charging points