KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1. Cel

Niniejszy Kodeks Postępowania określa wymagania i zasady przewodnie UAB Hegelmann Transporte (zwanej dalej „Hegelmann Transporte”) wobec naszych partnerów biznesowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności w odniesieniu do: podstawowych warunków pracy, praw człowieka, dbałości o środowisko i uczciwości biznesowej.
Termin „partnerzy biznesowi” obejmuje każdego, z kim Hegelmann Transporte prowadzi interesy, na przykład organizacje, które dostarczają towary i/lub usługi do Hegelmann Transporte.

2. Podstawowe zasady

Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na międzynarodowych prawach człowieka, w tym na Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, ośmiu podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz art. 32 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Ponadto Hegelmann Transporte wspiera również inicjatywę ONZ Global Compact, która jest strategiczną inicjatywą polityczną dla przedsiębiorstw, które zobowiązały się do przestrzegania dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

3. Nasze oczekiwania wobec partnerów biznesowych

W Hegelmann Transporte jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialny biznes, gdziekolwiek działamy, i polegamy na takim samym poziomie zaangażowania ze strony naszych partnerów biznesowych. Nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi nie tylko przekazywali zasady niniejszego Kodeksu postępowania swoim pracownikom, ale także zapewniali ich przestrzeganie przez swoich pracowników. W ten sposób dążymy do tego, aby wszyscy związani z Hegelmann Transporte wykazywali się uczciwością, odpowiedzialnością i zaufaniem.
Jako nasz partner biznesowy, Ty i Twoi pracownicy musicie – przez cały czas – przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania lub podobnych zasad, wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz, co oczywiste, swoich zobowiązań umownych wobec Hegelmann Transporte. Bardziej rygorystyczne przepisy mają zawsze zastosowanie, jeśli dany temat jest objęty niniejszym Kodeksem Postępowania, a także obowiązującymi przepisami prawa i/lub umową zawartą z Hegelmann Transporte.
Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi będą spełniać wszystkie poniższe podstawowe wymagania oraz że będą zarządzani w sposób profesjonalny i systematyczny.

4. Podstawowe warunki pracy i prawa człowieka

Głęboko wierzymy, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy. Dlatego nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi szanowali i pracowali zgodnie z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi praw człowieka.

4.1 Praca dzieci

Partnerzy biznesowi powinni działać na rzecz zapobiegania wszelkim formom pracy dzieci. W żadnym wypadku nie należy oferować zatrudnienia osobie w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat, jeśli zezwala na to prawo krajowe) lub poniżej minimalnego wieku określonego w przepisach danego kraju, jeśli jest on wyższy niż 15 lat.

4.2 Warunki zatrudnienia

Nasi partnerzy biznesowi muszą zagwarantować, że warunki pracy ich pracowników są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. Ponadto każdy pracownik powinien mieć prawo do uzyskania pisemnych informacji, w języku, który może łatwo zrozumieć, określających jego warunki zatrudnienia.

4.3 Godziny pracy

Godziny pracy, w tym między innymi nadgodziny, oraz wymagania dotyczące zapewnienia okresów odpoczynku dla pracowników partnerów biznesowych muszą być zawsze zgodne z obowiązującym prawem. Hegelmann Transporte popiera wymagania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i zachęcamy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania i respektowania odpowiednich standardów MOP dotyczących czasu pracy.

4.4 Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo powinno być zawsze jednym z najważniejszych czynników przy podejmowaniu każdej decyzji, dlatego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zapewnienia i utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, które co najmniej spełnia, a najlepiej przewyższa, obowiązujące normy i wymogi prawne.

4.5 Praca przymusowa

W odniesieniu do Hegelmann Transporte i naszych usług nie może być mowy o pracy przymusowej jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym nasz partner biznesowy nie może w żadnym wypadku korzystać z pracy przymusowej, niezależnie od jej formy. Praca przymusowa obejmuje niewolę za długi, handel ludźmi i inne formy współczesnego niewolnictwa.

4.6 Wynagrodzenia i świadczenia

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą wypłacać swoim pracownikom wynagrodzeń i świadczeń niższych niż wymagane przez obowiązujące prawo lub układ zbiorowy pracy, w stosownych przypadkach. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach muszą być dostępne dla wszystkich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7 Wolność zrzeszania się

Partnerzy biznesowi będą respektować prawa swoich pracowników do zgodnego z prawem tworzenia, przystępowania lub wykluczania się ze stowarzyszeń związanych z relacjami pracodawca-pracownik i negocjacjami zbiorowymi, o ile jest to dozwolone przez lokalne prawo. Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zapewnienia pracownikom możliwości omawiania warunków pracy z kierownictwem bez obawy przed represjami, zastraszaniem lub nękaniem.

4.8 Niedyskryminacja i równe szanse

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą angażować się w żadną formę dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne i/lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Oczekuje się, że partnerzy biznesowi będą traktować swoich pracowników z szacunkiem, godnością i zwykłą uprzejmością.

5. Dbałość o środowisko

Podobnie jak my, oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą stale dążyć do zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko, w tym obchodzenia się z surowcami. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą stosować zasadę ostrożności. Rozumiemy przez to, że środki ostrożności powinny być podejmowane zawsze, gdy istnieje powód, by sądzić, że określone działanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie jednostki, na społeczeństwo w ogóle lub na środowisko. Nasi partnerzy biznesowi muszą zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami środowiskowymi określonymi w przepisach prawa, zasadach i regulacjach.

6. Uczciwość biznesowa

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą prowadzić działalność w sposób etyczny i uczciwy.
6.1 Przeciwdziałanie korupcji
Żaden z naszych partnerów biznesowych ani ich pracowników nie może nigdy angażować się ani tolerować jakiejkolwiek formy przekupstwa lub korupcji. Jako nasz partner biznesowy nie możesz oferować ani przyjmować żadnej formy niewłaściwych korzyści dla/od strony trzeciej, w tym Hegelmann Transporte, zarówno publicznej, jak i prywatnej, w celu uzyskania lub utrzymania działalności lub w celu uzyskania preferencyjnego traktowania. Takie niewłaściwe korzyści mogą obejmować między innymi prezenty pieniężne, pożyczki pieniężne, wycieczki lub wakacje, towary luksusowe, ukryte prowizje, płatności ułatwiające lub łapówki. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi dopilnują, aby wszystkie ich raporty, rejestry i faktury były dokładne i kompletne oraz aby nie zawierały fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

6.2 Konflikt interesów

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi ujawnią nam każdą sytuację, w której wydaje się, że istnieje konflikt interesów dotyczący lub wpływający na Hegelmann Transporte. W podobnym duchu oczekujemy, że każdy pracownik lub inny przedstawiciel Hegelmann Transporte ujawni nam, czy ma jakiekolwiek zaangażowanie lub powiązania finansowe z którymkolwiek z naszych partnerów biznesowych.

6.3 Kontrola eksportu

Hegelmann Transporte zobowiązuje się w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

6.4 Uczciwa konkurencja

Nasi partnerzy biznesowi muszą wspierać uczciwą działalność i w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących uczciwego handlu, reklamy, konkurencji i prawa antymonopolowego. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą uczciwie konkurować i nigdy nie będą zawierać żadnych porozumień ani umów, które utrudniają konkurencję. W związku z tym oznacza to, że jako partner biznesowy nie powinieneś w żaden sposób podejmować z jakimkolwiek konkurentem: ustalania cen, rabatów lub warunków sprzedaży; lub dzielenia rynków, udziałów w rynku, klientów lub terytoriów. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi nie będą w sposób konkurencyjny wymieniać poufnych lub wrażliwych informacji, nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem osób trzecich. Wrażliwe informacje obejmują takie kwestie jak ceny, terminy zmian cen, wielkość zmian cen, koszty, marże zysku, prognozy sprzedaży, plany sprzedaży, terytoria sprzedaży, praktyki dystrybucji, warunki oferowane poszczególnym klientom, wykorzystanie mocy produkcyjnych i zamiary, plany lub strategie przetargów konkurencyjnych, strategie cenowe i marketingowe, plany produktowe i udziały w rynku. Dotyczy to również uczestnictwa w targach lub spotkaniach stowarzyszeń handlowych.

6.5 Ochrona informacji i własności intelektualnej

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać praw własności intelektualnej i chronić informacje poufne, zabezpieczając je przed niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, oszustwem lub niewłaściwym ujawnieniem.

7. Konsekwencje naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie audytu partnerów biznesowych, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Hegelmann Transporte. Zostanie o tym powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem. Na żądanie nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do dostarczenia wszelkich istotnych informacji i/lub umożliwienia nam lub naszym przedstawicielom dostępu do ich obiektów w celu przeprowadzenia audytu. Zastrzegamy sobie również prawo do wyznaczenia wybranej przez nas niezależnej strony trzeciej w celu przeprowadzenia audytów i zapewnienia, że nasi partnerzy biznesowi przestrzegają niniejszego Kodeksu postępowania. Brak współpracy i/lub naruszenie naszego Kodeksu Postępowania i/lub obowiązujących przepisów prawa może skutkować ograniczeniem współpracy z danym partnerem, a ostatecznie zakończeniem relacji biznesowych z Hegelmann Transporte.

8. Poinformuj nas

W Hegelmann Transporte zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości w przypadku kwestii etycznych lub podejrzenia niezgodności z przepisami. Obawy te będą traktowane z powagą, na jaką zasługują i zostaną odpowiednio zbadane. Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania, prześlij nam raport za pomocą dowolnego środka komunikacji odpowiedniego dla Ciebie.

Data: 12.2022 r.

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Polityka zrównoważonych zamówień publicznych

Firma Hegelmann będzie realizować proces zaopatrzenia przy minimalnych kosztach poprzez innowacyjne zmiany w zwyczajach i metodach zaopatrzenia, aby realizować filozofię korporacyjną firmy Hegelmann „Dostarczać wartościowe produkty i usługi wszystkim naszym klientom”. Hegelmann będzie dążyć do osiągnięcia i kontynuowania procesu zaopatrzenia we współpracy z autoryzowanymi dostawcami na całym świecie jako naszymi partnerami biznesowymi.

Hegelmann definiuje następujące podstawowe zasady w celu realizacji naszej misji zrównoważonego zaopatrzenia w codziennych operacjach.

1. Zamówienia CSR

Firma Hegelmann będzie przestrzegać przepisów prawa i norm społecznych oraz zwracać się do wszystkich autoryzowanych dostawców o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących zdrowego miejsca pracy, w tym ochrony środowiska i praw człowieka.

2. Konflikt interesów i zapobieganie nieuczciwym praktykom biznesowym

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann lub ich rodziny nie mogą angażować się w proces zaopatrzenia u dostawcy, którego krewni angażują się w zarządzanie dostawcami.

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann zaangażowani w proces zamówień nie mogą przyjmować żadnych prezentów ani korzyści wykraczających poza granice społecznie akceptowalnych limitów.

3. Dążenie do racjonalności ekonomicznej poprzez angażowanie się w otwarte i przejrzyste procesy

Hegelmann dokona uczciwego wyboru dostawcy poprzez wykorzystanie otwartej procedury przetargowej.

Hegelmann zawsze zapewnia możliwości konkurencyjnym dostawcom na całym świecie.

Hegelmann będzie promować konsolidację dostawców i standaryzację zakupów towarów i specyfikacji.

4. Partnerstwo

Hegelmann i dostawcy będą stale sugerować i konsultować się ze sobą w celu oszczędności kosztów i możliwości poprawy jakości.

Hegelmann i dostawcy będą współpracować w celu ustanowienia systemu zarządzania kryzysowego dla łańcucha dostaw i jego utrzymania.

Hegelmann i dostawcy będą dążyć do wdrożenia transakcji elektronicznych, trójstronnego dopasowania (zamówienia zakupu, zestawienie dostaw, faktura) i efektywności biznesowej w celu wzmocnienia zarządzania.

Data: 12.2022

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Polityka w zakresie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawową wartością HEGELMANN GROUP. Dokładamy wszelkich starań, aby szanować i promować prawa człowieka zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Na tym koncentrujemy się w naszych relacjach z pracownikami, osobami w naszym łańcuchu wartości i społecznościami, w których działamy, i jest to podstawą naszej Polityki Praw Człowieka.

Polityka Hegelmann w zakresie praw człowieka jest zgodna z naszym Kodeksem Etyki, polityką biznesową i środowiskową obejmującą różnorodność, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz relacje z pracownikami. Hegelmann wyznaje zasadę, że wszystkie osoby powinny być traktowane z szacunkiem.

Społeczność i interesariusze

Następujące strony są uważane za interesariuszy w naszej polityce praw człowieka, między innymi: akcjonariusze, pracownicy, społeczności/sąsiedzi, kontrahenci, producenci/dostawcy/dostawcy, rządy i odpowiednie związki zawodowe.

Jesteśmy świadomi, że społeczności, w których pracujemy, są częścią nas, a każda lokalizacja ma wiele powiązanych ze sobą „społeczności”. Firmie Hegelmann zależy na współpracy z interesariuszami, którzy tak samo jak my cenią uczciwość, sprawiedliwość i szacunek dla wszystkich ludzi. W stosownych przypadkach współpracujemy z naszymi społecznościami w kwestiach związanych z prawami człowieka, które są dla nich istotne. Poprzez dialog chcemy mieć pewność, że zwracamy uwagę na ich punkty widzenia, bierzemy je pod uwagę i uwzględniamy w prowadzeniu naszej firmy. Uważamy, że zwykle najlepiej jest rozwiązywać lokalne problemy lokalnie.

Poszanowanie praw człowieka

Firma Hegelmann uznaje znaczenie utrzymywania i promowania podstawowych praw człowieka przysługujących pracownikom poprzez działanie w ramach programów i polityk, które

Promują miejsce pracy wolne od dyskryminacji i nękania.

Zakazują pracy dzieci, pracy przymusowej i handlu ludźmi.

Zapewniają uczciwe i sprawiedliwe wynagrodzenie, świadczenia i inne warunki zatrudnienia zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Uznawać prawa pracowników do wolności zrzeszania się.

Praca przymusowa i handel ludźmi

Spółki Hegelmann nie będą angażować się w żaden element swojej działalności, który wiąże się z wykorzystywaniem pracy niewolniczej lub przymusowej, w tym niewolnictwa za długi lub handlu ludźmi, niezależnie od tego, czy jest to praca niewolnicza, więzienna, wojskowa, przymusowa czy najemna.

Dyskryminacja i nękanie

Wierzymy, że każdy pracownik ma prawo do uczciwego środowiska pracy i traktowania z szacunkiem. Hegelmann zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, stan cywilny, niepełnosprawność, obywatelstwo, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, służbę wojskową i wszelkie inne cechy chronione prawem.

Każdy ma prawo do pracy bez zastraszania i strachu. Stanowisko firmy Hegelmann zostało jasno określone od pierwszego dnia wdrożenia: nie tolerujemy obraźliwego zachowania ani nękania. Od pracowników oczekuje się zgłaszania okoliczności, które utrudniają im wykonywanie obowiązków. Nasze procedury wyraźnie zabraniają odwetu na pracownikach, którzy zgłaszają wątpliwości, a formalne kanały są dostępne dla pracowników, którzy potrzebują wskazówek lub rozwiązania. Kontrolujemy sposób prowadzenia naszej działalności, aby pracownicy czuli się traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.

Różnorodność i integracja

Firmy Hegelmann dążą do tego, aby być wysokowydajną firmą opartą na zróżnicowanej i integracyjnej sile roboczej. Osoby i zespoły pracują nad połączeniem szerokiego zakresu umiejętności, preferencji i poglądów w dążeniu do wspólnych celów. Oczekuje się, że pracownicy będą angażować się w otwartą i uczciwą komunikację, akceptować różnice między innymi, być otwarci na rozmowę i zakładać najlepsze intencje innych.

Praca dzieci

Pod żadnym pozorem osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą pracować dla innocent. Zabraniamy również zatrudniania osób poniżej minimalnego wieku zatrudnienia (obowiązującego zgodnie z prawem) lub wieku, w którym należy ukończyć obowiązkową edukację szkolną. Nie wolno wykorzystywać dzieci w żaden sposób. Niepełnoletni pracownicy nie mogą wykonywać niebezpiecznych zadań ani pracować na nocnych zmianach. Aby zagwarantować egzekwowanie tej polityki, przed zatrudnieniem kogokolwiek należy przeprowadzić dokładną weryfikację wieku. Jeśli okaże się, że zatrudniane są dzieci, należy wdrożyć strategię, która podkreśli potrzeby dziecka i umożliwi mu dalsze otrzymywanie wysokiej jakości edukacji, dopóki nie przestanie być uważane za dziecko.

Wolność zrzeszania się

Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się, zakładania lub niezrzeszania się w związkach zawodowych bez obawy przed represjami, zastraszaniem lub nękaniem. Tam, gdzie pracownicy są reprezentowani przez prawnie uznany związek zawodowy, zobowiązujemy się do nawiązania konstruktywnego dialogu z ich swobodnie wybranymi przedstawicielami. Spółka zobowiązuje się do prowadzenia negocjacji z takimi przedstawicielami w dobrej wierze.

Nasze doświadczenie pokazuje, że otwarta komunikacja i miejsce, w którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, komentarze i pomysły, prowadzi do poprawy działalności, produktów, procesów i bezpieczeństwa, które będą wspierać ciągły wzrost i dobrobyt wszystkich interesariuszy, w tym pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Firma Hegelmann zobowiązuje się do utrzymywania miejsca pracy wolnego od przemocy, nękania, zastraszania i innych niebezpiecznych lub uciążliwych warunków wynikających z zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Spółki Hegelmann zabraniają stosowania przemocy, nękania, zastraszania i innych niebezpiecznych lub uciążliwych warunków wynikających z zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Godziny pracy, wynagrodzenia i świadczenia

Firma Hegelmann wynagradza pracowników w sposób konkurencyjny w stosunku do branży i lokalnego rynku pracy. Działamy w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, godzin pracy, nadgodzin i świadczeń.

Wytyczne i raportowanie dla pracowników

Staramy się tworzyć miejsca pracy, w których otwarta i uczciwa komunikacja między wszystkimi pracownikami jest ceniona i szanowana. Firma zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy i zatrudnienia wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Ponadto staramy się osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników jako podstawę naszego wspólnego sukcesu; dążymy do stworzenia kultury, która promuje szacunek i integrację; oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia; oraz wdrażamy jasne praktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Każdy pracownik, który uważa, że istnieje lub może istnieć konflikt między treścią niniejszej polityki a przepisami prawa, zwyczajami i praktykami obowiązującymi w miejscu, w którym pracuje, lub który ma pytania dotyczące niniejszej polityki lub chciałby poufnie zgłosić potencjalne naruszenie niniejszej polityki, powinien zgłosić te pytania i wątpliwości swojemu bezpośredniemu przełożonemu, lokalnemu kierownictwu, działowi kadr lub kierownictwu korporacyjnemu lub za pośrednictwem anonimowych funkcji zgłaszania w firmie Hegelmann.

Data: 12.2022

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.
*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.