Skip to main content

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1. Cel

Niniejszy Kodeks Postępowania określa wymagania i zasady przewodnie UAB Hegelmann Transporte (zwanej dalej „Hegelmann Transporte”) wobec naszych partnerów biznesowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności w odniesieniu do: podstawowych warunków pracy, praw człowieka, dbałości o środowisko i uczciwości biznesowej.
Termin „partnerzy biznesowi” obejmuje każdego, z kim Hegelmann Transporte prowadzi interesy, na przykład organizacje, które dostarczają towary i/lub usługi do Hegelmann Transporte.

2. Podstawowe zasady

Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na międzynarodowych prawach człowieka, w tym na Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, ośmiu podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz art. 32 Konwencji ONZ o prawach dziecka. Ponadto Hegelmann Transporte wspiera również inicjatywę ONZ Global Compact, która jest strategiczną inicjatywą polityczną dla przedsiębiorstw, które zobowiązały się do przestrzegania dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

3. Nasze oczekiwania wobec partnerów biznesowych

W Hegelmann Transporte jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialny biznes, gdziekolwiek działamy, i polegamy na takim samym poziomie zaangażowania ze strony naszych partnerów biznesowych. Nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi nie tylko przekazywali zasady niniejszego Kodeksu postępowania swoim pracownikom, ale także zapewniali ich przestrzeganie przez swoich pracowników. W ten sposób dążymy do tego, aby wszyscy związani z Hegelmann Transporte wykazywali się uczciwością, odpowiedzialnością i zaufaniem.
Jako nasz partner biznesowy, Ty i Twoi pracownicy musicie – przez cały czas – przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania lub podobnych zasad, wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz, co oczywiste, swoich zobowiązań umownych wobec Hegelmann Transporte. Bardziej rygorystyczne przepisy mają zawsze zastosowanie, jeśli dany temat jest objęty niniejszym Kodeksem Postępowania, a także obowiązującymi przepisami prawa i/lub umową zawartą z Hegelmann Transporte.
Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi będą spełniać wszystkie poniższe podstawowe wymagania oraz że będą zarządzani w sposób profesjonalny i systematyczny.

4. Podstawowe warunki pracy i prawa człowieka

Głęboko wierzymy, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy. Dlatego nalegamy, aby nasi partnerzy biznesowi szanowali i pracowali zgodnie z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi praw człowieka.

4.1 Praca dzieci

Partnerzy biznesowi powinni działać na rzecz zapobiegania wszelkim formom pracy dzieci. W żadnym wypadku nie należy oferować zatrudnienia osobie w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat, jeśli zezwala na to prawo krajowe) lub poniżej minimalnego wieku określonego w przepisach danego kraju, jeśli jest on wyższy niż 15 lat.

4.2 Warunki zatrudnienia

Nasi partnerzy biznesowi muszą zagwarantować, że warunki pracy ich pracowników są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. Ponadto każdy pracownik powinien mieć prawo do uzyskania pisemnych informacji, w języku, który może łatwo zrozumieć, określających jego warunki zatrudnienia.

4.3 Godziny pracy

Godziny pracy, w tym między innymi nadgodziny, oraz wymagania dotyczące zapewnienia okresów odpoczynku dla pracowników partnerów biznesowych muszą być zawsze zgodne z obowiązującym prawem. Hegelmann Transporte popiera wymagania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i zachęcamy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania i respektowania odpowiednich standardów MOP dotyczących czasu pracy.

4.4 Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo powinno być zawsze jednym z najważniejszych czynników przy podejmowaniu każdej decyzji, dlatego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zapewnienia i utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, które co najmniej spełnia, a najlepiej przewyższa, obowiązujące normy i wymogi prawne.

4.5 Praca przymusowa

W odniesieniu do Hegelmann Transporte i naszych usług nie może być mowy o pracy przymusowej jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym nasz partner biznesowy nie może w żadnym wypadku korzystać z pracy przymusowej, niezależnie od jej formy. Praca przymusowa obejmuje niewolę za długi, handel ludźmi i inne formy współczesnego niewolnictwa.

4.6 Wynagrodzenia i świadczenia

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą wypłacać swoim pracownikom wynagrodzeń i świadczeń niższych niż wymagane przez obowiązujące prawo lub układ zbiorowy pracy, w stosownych przypadkach. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach muszą być dostępne dla wszystkich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7 Wolność zrzeszania się

Partnerzy biznesowi będą respektować prawa swoich pracowników do zgodnego z prawem tworzenia, przystępowania lub wykluczania się ze stowarzyszeń związanych z relacjami pracodawca-pracownik i negocjacjami zbiorowymi, o ile jest to dozwolone przez lokalne prawo. Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zapewnienia pracownikom możliwości omawiania warunków pracy z kierownictwem bez obawy przed represjami, zastraszaniem lub nękaniem.

4.8 Niedyskryminacja i równe szanse

Nasi partnerzy biznesowi nie mogą angażować się w żadną formę dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne i/lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Oczekuje się, że partnerzy biznesowi będą traktować swoich pracowników z szacunkiem, godnością i zwykłą uprzejmością.

5. Dbałość o środowisko

Podobnie jak my, oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą stale dążyć do zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko, w tym obchodzenia się z surowcami. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą stosować zasadę ostrożności. Rozumiemy przez to, że środki ostrożności powinny być podejmowane zawsze, gdy istnieje powód, by sądzić, że określone działanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie jednostki, na społeczeństwo w ogóle lub na środowisko. Nasi partnerzy biznesowi muszą zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami środowiskowymi określonymi w przepisach prawa, zasadach i regulacjach.

6. Uczciwość biznesowa

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą prowadzić działalność w sposób etyczny i uczciwy.
6.1 Przeciwdziałanie korupcji
Żaden z naszych partnerów biznesowych ani ich pracowników nie może nigdy angażować się ani tolerować jakiejkolwiek formy przekupstwa lub korupcji. Jako nasz partner biznesowy nie możesz oferować ani przyjmować żadnej formy niewłaściwych korzyści dla/od strony trzeciej, w tym Hegelmann Transporte, zarówno publicznej, jak i prywatnej, w celu uzyskania lub utrzymania działalności lub w celu uzyskania preferencyjnego traktowania. Takie niewłaściwe korzyści mogą obejmować między innymi prezenty pieniężne, pożyczki pieniężne, wycieczki lub wakacje, towary luksusowe, ukryte prowizje, płatności ułatwiające lub łapówki. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi dopilnują, aby wszystkie ich raporty, rejestry i faktury były dokładne i kompletne oraz aby nie zawierały fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

6.2 Konflikt interesów

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi ujawnią nam każdą sytuację, w której wydaje się, że istnieje konflikt interesów dotyczący lub wpływający na Hegelmann Transporte. W podobnym duchu oczekujemy, że każdy pracownik lub inny przedstawiciel Hegelmann Transporte ujawni nam, czy ma jakiekolwiek zaangażowanie lub powiązania finansowe z którymkolwiek z naszych partnerów biznesowych.

6.3 Kontrola eksportu

Hegelmann Transporte zobowiązuje się w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

6.4 Uczciwa konkurencja

Nasi partnerzy biznesowi muszą wspierać uczciwą działalność i w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących uczciwego handlu, reklamy, konkurencji i prawa antymonopolowego. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą uczciwie konkurować i nigdy nie będą zawierać żadnych porozumień ani umów, które utrudniają konkurencję. W związku z tym oznacza to, że jako partner biznesowy nie powinieneś w żaden sposób podejmować z jakimkolwiek konkurentem: ustalania cen, rabatów lub warunków sprzedaży; lub dzielenia rynków, udziałów w rynku, klientów lub terytoriów. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi nie będą w sposób konkurencyjny wymieniać poufnych lub wrażliwych informacji, nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem osób trzecich. Wrażliwe informacje obejmują takie kwestie jak ceny, terminy zmian cen, wielkość zmian cen, koszty, marże zysku, prognozy sprzedaży, plany sprzedaży, terytoria sprzedaży, praktyki dystrybucji, warunki oferowane poszczególnym klientom, wykorzystanie mocy produkcyjnych i zamiary, plany lub strategie przetargów konkurencyjnych, strategie cenowe i marketingowe, plany produktowe i udziały w rynku. Dotyczy to również uczestnictwa w targach lub spotkaniach stowarzyszeń handlowych.

6.5 Ochrona informacji i własności intelektualnej

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać praw własności intelektualnej i chronić informacje poufne, zabezpieczając je przed niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, oszustwem lub niewłaściwym ujawnieniem.

7. Konsekwencje naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie audytu partnerów biznesowych, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Hegelmann Transporte. Zostanie o tym powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem. Na żądanie nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do dostarczenia wszelkich istotnych informacji i/lub umożliwienia nam lub naszym przedstawicielom dostępu do ich obiektów w celu przeprowadzenia audytu. Zastrzegamy sobie również prawo do wyznaczenia wybranej przez nas niezależnej strony trzeciej w celu przeprowadzenia audytów i zapewnienia, że nasi partnerzy biznesowi przestrzegają niniejszego Kodeksu postępowania. Brak współpracy i/lub naruszenie naszego Kodeksu Postępowania i/lub obowiązujących przepisów prawa może skutkować ograniczeniem współpracy z danym partnerem, a ostatecznie zakończeniem relacji biznesowych z Hegelmann Transporte.

8. Poinformuj nas

W Hegelmann Transporte zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości w przypadku kwestii etycznych lub podejrzenia niezgodności z przepisami. Obawy te będą traktowane z powagą, na jaką zasługują i zostaną odpowiednio zbadane. Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania, prześlij nam raport za pomocą dowolnego środka komunikacji odpowiedniego dla Ciebie.

Data: 12.2022 r.

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.