Skip to main content

KODEX CHOVÁNÍ PRO OBCHODNÍ PARTNERY

1. Účel

Tento kodex chování uvádí požadavky a hlavní zásady společnosti Hegelmann Transporte (dále jen „Hegelmann Transporte“) pro naše obchodní partnery v oblasti dodržování platných zákonů a předpisů, zejména pokud jde o: základní pracovní podmínky, lidská práva, péči o životní prostředí a bezúhonnost podnikání.
Pojem obchodní partneři zahrnuje všechny, s nimiž společnost Hegelmann Transporte obchoduje, například organizace, které společnosti Hegelmann Transporte dodávají zboží a/nebo služby.

2. Základní zásady

Tento kodex chování vychází z mezinárodně vyhlášených lidských práv, včetně Mezinárodní listiny lidských práv, osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce a článku 32 Úmluvy OSN o právech dítěte. Kromě toho společnost Hegelmann Transporte podporuje také iniciativu Global Compact Organizace spojených národů, což je strategická politická iniciativa pro podniky, které se zavázaly k dodržování deseti všeobecně uznávaných zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

3. Naše očekávání od našich obchodních partnerů

Ve společnosti Hegelmann Transporte se zavazujeme k odpovědnému podnikání, ať už působíme kdekoli, a spoléháme na stejnou míru angažovanosti našich obchodních partnerů. Trváme na tom, aby naši obchodní partneři nejen sdělovali zásady tohoto Kodexu chování svým zaměstnancům, ale také zajistili, aby je jejich zaměstnanci respektovali. Tím se snažíme zajistit, aby každý, kdo je spojen se společností Hegelmann Transporte, projevoval integritu, odpovědnost a důvěru.
Jako náš obchodní partner musíte vy i vaši zaměstnanci – za všech okolností – dodržovat tento Kodex chování nebo podobné zásady, všechny platné zákony a předpisy a není třeba dodávat, že i vaše smluvní závazky vůči společnosti Hegelmann Transporte. Přísnější úprava platí vždy, pokud se na určité téma vztahuje tento Kodex chování i platné zákony a/nebo vaše smlouva se společností Hegelmann Transporte.
Od všech našich obchodních partnerů očekáváme, že budou splňovat všechny následující základní požadavky a že budou řízeni profesionálně a systematicky.

4. Základní pracovní podmínky a lidská práva

Jsme pevně přesvědčeni, že zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem společnosti. Proto trváme na tom, aby naši obchodní partneři respektovali a pracovali v souladu s mezinárodně vyhlášenými zásadami pro lidská práva.

4.1 Dětská práce

Obchodní partneři se snaží předcházet všem formám dětské práce. Za žádných okolností by nemělo být nabízeno zaměstnání osobě mladší 15 let (nebo 14 let, pokud to umožňuje vnitrostátní právo) nebo mladší než minimální věk stanovený zákonem dané země, pokud je vyšší než 15 let.

4.2 Podmínky zaměstnávání

Naši obchodní partneři musí zaručit, že pracovní podmínky jejich zaměstnanců odpovídají všem platným právním předpisům. Kromě toho by měl mít každý zaměstnanec právo získat písemné informace v jazyce, kterému snadno rozumí, s uvedením svých pracovních podmínek.

4.3 Pracovní doba

Pracovní doba, mimo jiné včetně přesčasů a požadavků na poskytování doby odpočinku, musí být u zaměstnanců obchodních partnerů vždy v souladu s platnými právními předpisy. Společnost Hegelmann Transporte podporuje požadavky Mezinárodní organizace práce (MOP) a vyzýváme své obchodní partnery, aby dodržovali a respektovali příslušné normy MOP týkající se pracovní doby.

4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost by měla být vždy jedním z nejdůležitějších faktorů při jakémkoli rozhodování, a proto očekáváme, že naši obchodní partneři zajistí a budou udržovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které přinejmenším splňuje, ale nejlépe překračuje platné normy a zákonné požadavky.

4.5 Nucená práce

V souvislosti se společností Hegelmann Transporte, resp. s našimi službami, nesmí docházet k nucené práci jakéhokoli druhu. Proto náš obchodní partner nesmí v žádném případě využívat nucenou práci, a to bez ohledu na její formu. Nucená práce zahrnuje dluhové otroctví, obchodování s lidmi a další formy moderního otroctví.

4.6 Mzdy a benefity

Naši obchodní partneři nesmějí svým zaměstnancům vyplácet nižší mzdy a benefity, než je vyžadováno platnými právními předpisy nebo případně kolektivní smlouvou. Informace o mzdách a benefitech musí být k dispozici všem zaměstnancům v souladu s platnými zákony.

4.7 Svoboda sdružování

Obchodní partneři musí respektovat práva svých zaměstnanců zákonně zakládat sdružení související se vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a kolektivním vyjednáváním, vstupovat do nich nebo se z nich vyloučit, pokud to místní zákony připouštějí. Vyzýváme naše obchodní partnery, aby zajistili, že zaměstnanci budou mít možnost diskutovat s vedením o svých pracovních podmínkách bez obav z represí, zastrašování nebo obtěžování.

4.8 Nediskriminace a rovné příležitosti

Naši obchodní partneři se nesmějí dopouštět žádné formy diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, národnosti, politického přesvědčení, odborové příslušnosti, sociálního původu a/nebo jiných charakteristik, pokud jsou chráněny platnými právními předpisy. Od obchodních partnerů se očekává, že se svými zaměstnanci budou jednat s respektem, důstojností a slušností.

5. Péče o životní prostředí

Stejně jako my očekáváme, že naši obchodní partneři budou neustále usilovat o snižování dopadu svých činností na životní prostředí, včetně nakládání se surovinami. Od našich obchodních partnerů také očekáváme, že budou uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti. Tím máme na mysli, že opatření předběžné opatrnosti by měla být přijata vždy, když existuje důvod se domnívat, že by určitá činnost mohla mít negativní dopad na zdraví jednotlivce, na společnost obecně nebo na životní prostředí. Naši obchodní partneři musí zajistit, aby dodržovali všechny platné požadavky na ochranu životního prostředí stanovené zákony, předpisy a nařízeními.

6. Obchodní bezúhonnost

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že budou své podnikání provádět eticky a s maximální poctivostí.
6.1 Boj proti korupci
Žádný z našich obchodních partnerů, jejich zaměstnanci se nikdy nesmí podílet na jakékoli formě úplatkářství nebo korupce, ani je tolerovat. Jako náš obchodní partner nesmíte nabízet ani přijímat žádnou formu nepatřičné výhody třetí straně včetně společnosti Hegelmann Transporte, ať už veřejné nebo soukromé, za účelem získání nebo udržení obchodu nebo za účelem získání přednostního zacházení. Takové nepatřičné výhody mohou mimo jiné zahrnovat peněžní dary, peněžní půjčky, zájezdy nebo dovolené, luxusní zboží, skryté provize, zprostředkovatelské platby nebo úplatky. Od našich obchodních partnerů také očekáváme, že zajistí, aby všechny jejich zprávy, záznamy a faktury byly přesné a úplné a neobsahovaly žádné nepravdivé nebo zavádějící informace.

6.2 Střet zájmů

Očekáváme, že nám naši obchodní partneři oznámí, kdykoli nastane situace, kdy se zdá, že existuje střet zájmů, který se týká nebo ovlivňuje společnost Hegelmann Transporte. Stejně tak očekáváme, že nám jakýkoli zaměstnanec nebo jiný zástupce společnosti Hegelmann Transporte oznámí, pokud je jakkoli zapojen do činnosti některého z našich obchodních partnerů nebo má s ním finanční vazby.

6.3 Kontrola vývozu

Společnost Hegelmann Transporte se zavazuje plně dodržovat platné zákony a předpisy o kontrole vývozu a očekáváme, že naši obchodní partneři budou činit totéž.

6.4 Spravedlivá soutěž

Naši obchodní partneři musí podporovat férové podnikání a plně dodržovat všechny platné zákony o poctivém obchodu, reklamě, hospodářské soutěži a antimonopolní zákony. Očekáváme, že naši obchodní partneři budou soutěžit férově a nikdy nebudou uzavírat žádná ujednání nebo dohody, které by bránily hospodářské soutěži. V souladu s tím to znamená, že jako obchodní partner byste se neměli s žádným konkurentem žádným způsobem zavazovat k: stanovování cen, slev nebo podmínek prodeje; rozdělování trhů, podílů na trhu, zákazníků nebo území. Od našich obchodních partnerů také očekáváme, že si nebudou vyměňovat důvěrné nebo citlivé informace v rámci hospodářské soutěže, a to ani v případě, že se tak děje prostřednictvím třetích stran. Mezi citlivé informace patří například ceny, načasování změn cen, rozsah změn cen, náklady, ziskové marže, prognózy prodeje, plány prodeje, prodejní území, distribuční postupy, podmínky nabízené konkrétním zákazníkům, využití kapacit a záměry, plány nebo strategie konkurenčních nabídek, cenové a marketingové strategie, plány produktů a podíly na trhu. To platí také při účasti na veletrzích nebo setkáních obchodních sdružení.

6.5 Ochrana informací a duševního vlastnictví

Obchodní partneři musí respektovat práva duševního vlastnictví a chránit důvěrné informace tím, že je zabezpečí před zneužitím, krádeží, podvodem nebo neoprávněným zveřejněním.

7. Důsledky porušení tohoto kodexu chování

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést audit obchodních partnerů, kteří společnosti Hegelmann Transporte poskytují zboží nebo služby. Na tuto skutečnost budeme předem písemně upozorněni. Na požádání jsou naši obchodní partneři povinni poskytnout veškeré relevantní informace a/nebo umožnit nám nebo našim zástupcům přístup do svých prostor za účelem auditu. Vyhrazujeme si také právo pověřit nezávislou třetí stranu podle našeho výběru, aby provedla audit a zajistila, že naši obchodní partneři dodržují tento Kodex chování. Nedostatečná spolupráce a/nebo porušení našeho Kodexu chování a/nebo platných zákonů může mít za následek omezení obchodu s daným partnerem a v konečném důsledku ukončení obchodního vztahu se společností Hegelmann Transporte.

8. Sdělte nám to

Ve společnosti Hegelmann Transporte vyzýváme naše obchodní partnery, aby se v případě etického problému nebo podezření na nedodržení etických zásad ptali a vznášeli obavy. K těmto obavám budeme přistupovat s vážností, kterou si zaslouží, a řádně je prošetříme. Pokud chcete oznámit porušení našeho etického kodexu, zašlete nám prosím zprávu jakýmkoli pro vás vhodným komunikačním prostředkem.

Datum: 12.2022

*Upozorňujeme, že překlady jsou pro vaše pohodlí generovány automaticky a nemusí být přesné. Přesné informace naleznete v originálních souborech“.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files“.