Skip to main content

İŞ ORTAKLARI İÇİN DAVRANIŞ KURALLARI

1. Amaç

Bu Davranış Kuralları, UAB Hegelmann Transporte’nin (bundan böyle “Hegelmann Transporte” olarak anılacaktır) iş ortaklarımız için, özellikle temel çalışma koşulları, insan hakları, çevreye özen gösterme ve iş dürüstlüğü ile ilgili olarak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum alanındaki gerekliliklerini ve yol gösterici ilkelerini ana hatlarıyla belirtir.
İş ortakları terimi, Hegelmann Transporte’nin iş yaptığı herkesi, örneğin Hegelmann Transporte’ye mal ve/veya hizmet tedarik eden kuruluşları kapsar.

2. Temel İlkeler

Bu Davranış Kuralları, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sekiz temel sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. Maddesi dahil olmak üzere uluslararası düzeyde ilan edilmiş insan haklarına dayanmaktadır. Buna ek olarak Hegelmann Transporte, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında evrensel olarak kabul görmüş on ilkeye uyum sağlamayı taahhüt eden işletmeler için stratejik bir politika girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimini de desteklemektedir.

3. İş Ortaklarımızdan Beklentilerimiz

Hegelmann Transporte olarak, faaliyet gösterdiğimiz her yerde sorumlu iş yapmaya kararlıyız ve iş ortaklarımızdan da aynı düzeyde bağlılık bekliyoruz. İş ortaklarımızın bu Davranış Kurallarının ilkelerini çalışanlarına iletmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanlarının da bu ilkelere saygı göstermesini sağlamaları konusunda ısrar ediyoruz. Bunu yaparken, Hegelmann Transporte ile ilişkili herkesin dürüstlük, sorumluluk ve güven sergilemesini sağlamaya çalışıyoruz.
İş ortağımız olarak, siz ve çalışanlarınız – her zaman – bu Davranış Kurallarına veya benzer ilkelere, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve tabii ki Hegelmann Transporte’ye karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinize uymalısınız. Bir konunun hem bu Davranış Kuralları hem de yürürlükteki yasalar ve/veya Hegelmann Transporte ile yaptığınız sözleşme kapsamında olması halinde her zaman daha katı düzenlemeler geçerli olacaktır.
Tüm iş ortaklarımızdan aşağıdaki temel gerekliliklerin tümünü karşılamalarını ve bunların profesyonel ve sistematik bir şekilde yönetilmesini bekleriz.

4. Temel Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları

Çalışanların bir şirketin en önemli kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, iş ortaklarımızın insan haklarına saygı göstermesi ve uluslararası düzeyde ilan edilmiş ilkeler doğrultusunda çalışması konusunda ısrar ediyoruz.

4.1 Çocuk İşçiliği

İş ortakları her türlü çocuk işçiliğini önlemek için çalışmalıdır. Hiçbir koşul altında 15 yaşından (veya ulusal yasaların izin verdiği durumlarda 14 yaşından) veya 15 yaşından büyükse ülkenin yasal asgari yaşından küçük bir kişiye istihdam teklif edilmemelidir.

4.2 İstihdam Koşulları

İş ortaklarımız, çalışanlarının çalışma koşullarının yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu garanti etmelidir. Buna ek olarak, her çalışan, kolayca anlayabileceği bir dilde, istihdam koşullarını belirten yazılı bilgi alma hakkına sahip olmalıdır

4.3 Çalışma Saatleri

Fazla mesai dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere çalışma saatleri ve iş ortağı çalışanları için dinlenme süreleri sağlama gereklilikleri her zaman yürürlükteki yasalara uygun olmalıdır. Hegelmann Transporte, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) gerekliliklerini destekler ve iş ortaklarımızı çalışma süresine ilişkin ilgili ILO standartlarına uymaya ve saygı göstermeye teşvik ederiz.

4.4 Sağlık ve Güvenlik

Güvenlik her zaman her türlü kararda en önemli faktörlerden biri olmalıdır, bu nedenle iş ortaklarımızdan en azından geçerli standartları ve yasal gereklilikleri karşılayan, ancak tercihen bunları aşan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalarını ve sürdürmelerini bekliyoruz.

4.5 Zorla Çalıştırma

Hizmetlerimiz olan Hegelmann Transporte ile ilgili hiçbir şekilde zorla çalıştırma söz konusu olamaz. Bu nedenle, iş ortağımız, şekli ne olursa olsun, hiçbir durumda zorla çalıştırma kullanamaz. Zorla çalıştırma, borç esareti, insan ticareti ve diğer modern kölelik biçimlerini içerir.

4.6 Ücretler ve Yan Haklar

İş ortaklarımız, çalışanlarına yürürlükteki yasaların veya varsa toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiğinden daha düşük ücret ve yan haklar ödeyemez. Ücretler ve yan haklar hakkındaki bilgiler, yürürlükteki yasalara uygun olarak tüm çalışanlara açık olmalıdır.

4.7 Örgütlenme Özgürlüğü

İş ortakları, yerel yasaların izin verdiği durumlarda, çalışanlarının işveren-çalışan ilişkisiyle ilgili yasal olarak dernek kurma, bu derneklere katılma veya bu derneklerden ayrılma ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermelidir. İş ortaklarımızı, çalışanlara misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmaksızın çalışma koşullarını yönetimle tartışma fırsatı verilmesini sağlamaya teşvik ediyoruz.

4.8 Ayrımcılık Yapmama ve Eşit Fırsatlar

İş ortaklarımız cinsiyet, ırk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş, sendika üyeliği, sosyal geçmiş ve/veya yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer özelliklere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapamaz. İş ortaklarının çalışanlarına saygı, haysiyet ve nezaket çerçevesinde davranmaları beklenmektedir.

5. Çevreye Önem Vermek

Bizim gibi iş ortaklarımızın da hammadde kullanımı da dahil olmak üzere faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için sürekli çaba göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızdan ihtiyatlılık ilkesini uygulamalarını bekliyoruz. Bununla, belirli bir eylemin bir bireyin sağlığı, genel olarak toplum veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine inanmak için bir neden olduğunda ihtiyati tedbirlerin alınması gerektiğini kastediyoruz. İş ortaklarımız, yasalar, kurallar ve yönetmelikler tarafından öngörülen tüm geçerli çevresel gerekliliklere uyduklarından emin olmalıdır.

6. Ticari Dürüstlük

İş ortaklarımızdan işlerini etik ve en üst düzeyde dürüstlükle yürütmelerini bekleriz.
6.1 Yolsuzlukla Mücadele
Hiçbir iş ortağımız, çalışanları hiçbir şekilde rüşvet veya yolsuzluğa karışamaz veya bunlara müsamaha gösteremez. İş ortağımız olarak, Hegelmann Transporte dahil olmak üzere üçüncü bir tarafa, ister kamu ister özel olsun, iş almak veya işi elde tutmak amacıyla veya ayrıcalıklı muamele görmek için herhangi bir uygunsuz menfaat teklif edemez veya kabul edemezsiniz. Bu tür uygunsuz menfaatler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, parasal hediyeler, parasal krediler, keyifli geziler veya tatiller, lüks mallar, gizli komisyonlar, kolaylaştırma ödemeleri veya komisyonlar yer alabilir. Ayrıca iş ortaklarımızdan tüm raporlarının, kayıtlarının ve faturalarının doğru ve eksiksiz olmasını ve yanlış veya yanıltıcı bilgi içermemesini sağlamalarını bekleriz.

6.2 Çıkar Çatışması

İş ortaklarımızdan, Hegelmann Transporte’yi ilgilendiren veya etkileyen bir çıkar çatışması gibi görünen bir durum ortaya çıktığında bunu bize açıklamalarını bekleriz. Benzer şekilde, Hegelmann Transporte’nin herhangi bir çalışanının veya diğer temsilcisinin, iş ortaklarımızdan herhangi biriyle herhangi bir ilişkisi veya mali bağı varsa bunu bize açıklamasını bekleriz.

6.3 İhracat Kontrolü

Hegelmann Transporte, yürürlükteki ihracat kontrol yasalarına ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt eder ve iş ortaklarımızın da aynısını yapmasını bekleriz.

6.4 Adil Rekabet

İş ortaklarımız adil ticareti desteklemeli ve yürürlükteki tüm adil ticaret, reklam, rekabet ve antitröst yasalarına tam olarak uymalıdır. İş ortaklarımızdan adil bir şekilde rekabet etmelerini ve rekabeti engelleyen herhangi bir anlayış veya anlaşmaya asla girmemelerini bekliyoruz. Buna göre, bir iş ortağı olarak herhangi bir rakibinizle şu amaçlarla hiçbir şekilde taahhütte bulunmamanız gerekir: fiyatları, indirimleri veya satış koşullarını sabitlemek; veya pazarları, pazar paylarını, müşterileri veya bölgeleri bölmek. Ayrıca iş ortaklarımızdan, üçüncü taraflar aracılığıyla yapılsa bile, gizli veya hassas bilgileri rekabetçi bir şekilde paylaşmamalarını bekleriz. Hassas bilgiler arasında fiyatlar, fiyat değişikliklerinin zamanlaması, fiyat değişikliklerinin büyüklüğü, maliyetler, kar marjları, satış tahminleri, satış planları, satış bölgeleri, dağıtım uygulamaları, belirli müşterilere sunulan şartlar, kapasite kullanımı ve niyetleri, rekabetçi teklif planları veya stratejisi, fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri, ürün planları ve pazar payları gibi şeyler yer alır. Bu aynı zamanda fuarlara veya ticaret birliği toplantılarına katılırken de geçerlidir.

6.5 Bilgi ve Fikri Mülkiyetin Korunması

İş ortakları fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve gizli bilgileri kötüye kullanım, hırsızlık, dolandırıcılık veya uygunsuz ifşaya karşı koruyarak muhafaza etmelidir.

7. Bu Davranış Kurallarını İhlal Etmenin Sonuçları

Hegelmann Transporte’ye mal veya hizmet sağlayan iş ortakları üzerinde herhangi bir zamanda denetim yapma hakkımız saklıdır. Önceden yazılı bildirimde bulunulacaktır. Talep edilmesi halinde, iş ortaklarımız ilgili tüm bilgileri sağlamak ve/veya denetim amacıyla bizim veya temsilcilerimizin tesislerine erişimine izin vermekle yükümlüdür. Ayrıca, denetim yapmak ve iş ortaklarımızın bu Davranış Kurallarına uymasını sağlamak için kendi seçtiğimiz bağımsız bir üçüncü tarafı atama hakkımızı da saklı tutarız. İşbirliği yapılmaması ve/veya Davranış Kurallarımızın ve/veya yürürlükteki yasaların ihlal edilmesi, söz konusu iş ortağıyla yapılan işlerin azalmasına ve nihayetinde Hegelmann Transporte ile olan iş ilişkisinin sona ermesine neden olabilir.

8. Bize Söyleyin

Hegelmann Transporte olarak, iş ortaklarımızı etik bir sorun veya şüpheli bir uyumsuzluk durumunda soru sormaya ve endişelerini dile getirmeye teşvik ediyoruz. Bu endişeler hak ettikleri ciddiyetle ele alınacak ve uygun şekilde soruşturulacaktır. Davranış Kurallarımızın ihlal edildiğini bildirmek isterseniz, lütfen sizin için uygun olan herhangi bir iletişim aracıyla bize bir rapor gönderin.

Tarih: 12.2022

*Lütfen çevirilerin size kolaylık sağlamak için otomatik olarak oluşturulduğunu ve doğru olmayabileceğini unutmayın. Doğru bilgi için orijinal dosyalara bakınız”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.