Skip to main content

Etikos taisyklės verslo partneriams

1. Tikslas

Šios etikos taisyklės apibūdina UAB „Hegelmann Transporte“ (toliau – Hegelmann Transporte)
reikalavimus ir pagrindinius principus mūsų verslo partneriams laikantis galiojančių įstatymų
ir kitų teisės aktų, visų pirma susijusių su: pagrindinėmis darbo sąlygomis, žmogaus teisėmis,
aplinkos apsauga ir verslo skaidrumu.
Terminas verslo partneriai reiškia bet kurią įmonę ar asmenį, kurie vykdo bendrą veiklą su
Hegelmann Transporte, pavyzdžiui, organizacijomis, tiekiančiomis Hegelmann Transporte
prekes ir (arba) paslaugas.

2. Pagrindiniai principai

Šios etikos taisyklės yra pagrįstos tarptautiniu mastu paskelbtomis žmogaus teisėmis, įskaitant
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, Visuotine žmogaus teisių deklaracija,
pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir JT vaiko teisių konvencijos 32
straipsnį. Hegelmann Transporte taip pat pritaria savanoriškoms socialinės atskamoybės
iniciatyvoms žmogaus teisių, aplinkosaugos, ekonomikos ir antikorupcijos srityse.

3. Mūsų lūkesčiai verslo partneriams

Mes, Hegelmann Transporte, vykdome verslą atsakingai, kad ir kur veiktume, ir tikimės tokio
pačio mūsų verslo partnerių požiūrio. Mes reikalaujame, kad mūsų verslo partneriai ne tik
supažindintų savo darbuotojus su šiomis etikos taisyklėmis, bet ir užtikrintų, kad darbuotojai
jų laikytųsi. Taip mes siekiame užtikrinti, kad visi, susiję su Hegelmann Transporte būtų
sąžiningi, atsakingi ir patikimi.
Jūs ir jūsų darbuotojai, kaip mūsų verslo partneriai, visada turite laikytis šių Etikos taisyklių ar
panašių principų, visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei, savaime suprantama, savo
sutartinių įsipareigojimų Hegelmann Transporte atžvilgiu. Jei šiose Etikos taisyklėse aptartam
klausimui yra taikomi griežtesni įstatymai ar yra prisiimti griežtesni sutartiniai įsipareigojimai
Hegelmann Transporte atžvilgiu, pirmenybė yra teikiama griežtesniam reglamentavimui.
Mes tikimės, kad visi mūsų verslo partneriai atitiks visus šiuos pagrindinius reikalavimus ir jie
bus koordinuojami profesionaliai ir sistemingai.

4. Darbo sąlygos ir žmogaus teisės

Mes tvirtai tikime, kad darbuotojai yra svarbiausia įmonės vertybė, todėl reikalaujame, kad
mūsų verslo partneriai gerbtų ir laikytųsi tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių
principų.

4.1 Vaikų darbas

Verslo partneriai stengiasi užkirsti kelią visų formų vaikų darbui. Jokiu būdu negalima siūlyti
darbo jaunesniems nei 16 metų (arba 14 metų, net jei tai leidžia nacionaliniai įstatymai) arba
jaunesniems nei šalių įstatymais nustatytas minimalus amžius, jei jie yra vyresni nei 16 metų.

4.2 Įdarbinimo sąlygos

Mūsų verslo partneriai privalo garantuoti, kad jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų visus
galiojančius teisinius reikalavimus. Be to, kiekvienas darbuotojas turėtų turėti teisę gauti
rašytinę informaciją jam suprantama kalba apie savo darbo sąlygas.

4.3 Darbo laikas

Darbo partnerių darbo laikas, įskaitant, bet neapsiribojant, viršvalandžiais ir poilsio laiko
suteikimo reikalavimais, visada turi atitikti galiojančius įstatymus. Hegelmann Transporte
vadovaujasi 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2006
ir mes reikalaujame savo verslo partnerius laikytis atitinkamų darbo ir poilsio laiko režimo
standartų.

4.4 Sveika ir saugi darbo aplinka

Saugi darbo aplinka visada turėtų būti vienas iš svarbiausių veiksnių priimant bet kokį
sprendimą, todėl tikimės, kad mūsų verslo partneriai užtikrins ir palaikys saugią ir sveiką darbo
aplinką, kuri atitiktų minimalius taikomus standartus ir teisinius reikalavimus, ir pageidautina,
viršytų juos.

4.5 Priverstinis darbas

Negali būti jokio priverstinio darbo, susijusio su paslaugomis, teikiamomis Hegelmann
Transporte. Todėl jokiu būdu mūsų verslo partneris negali naudoti priverstinio darbo,
nepaisant jo formos. Priverstinis darbas apima skolų vergovę, prekybą žmonėmis ir kitas
šiuolaikinės vergijos formas.

4.6 Darbo užmokestis ir išmokos

Mūsų verslo partneriai negali mokėti savo darbuotojams mažesnės algos ir išmokų, nei
reikalaujama galiojančiuose įstatymuose ar, jei taikoma, kolektyvinėje darbo sutartyje.
Informacija apie darbo užmokestį ir išmokas turi būti prieinama visiems darbuotojams
(asmeniškai) pagal galiojančius įstatymus.

4.7 Asociacijų laisvė

Verslo partneriai gerbia savo darbuotojų teises teisėtai sudaryti, įstoti, (ne)dalyvauti asociacijų
veikloje, darbdavių ir darbuotojų asociacijų ir kolektyvinėse derybose, jei tai leidžiama pagal
vietos įstatymus. Mes skatiname savo verslo partnerius užtikrinti, kad darbuotojams būtų
suteikta galimybė su vadovybe aptarti savo darbo sąlygas, nebijant keršto, bauginimo ar
priekabiavimo.

4.8 Nediskriminavimas ir lygios galimybės

Mūsų verslo partneriai negali diskriminuoti darbuotojų dėl lyties, rasės, etninės
priklausomybės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tautybės, politinės
nuomonės, priklausymo profsąjungai, socialinės padėties ir (arba) kitų savybių, kai tai gina
galiojantys įstatymai. Mūsų verslo partneriai privalo su savo darbuotojais elgtis pagarbiai, oriai
ir teisingai.

5. Aplinkos apsauga

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai, kaip ir mes, nuolat stengsis mažinti savo veiklos,
įskaitant žaliavų tvarkymą, poveikį aplinkai. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai
elgsis tvariai, atsakingai ir atsargiai. Šiuo turime omenyje, kad reikia imtis atsargumo
priemonių, kai yra pagrindas manyti, kad tam tikras veiksmas gali turėti neigiamos įtakos
asmens sveikatai, visuomenei ar aplinkai. Mūsų verslo partneriai privalo užtikrinti, kad jie
laikytųsi visų galiojančių aplinkosaugos reikalavimų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės
aktuose.

6. Verslo skaidrumas

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai vykdys savo verslą skaidriai, etiškai ir sąžiningai.

6.1 Antikorupcija

Nei vienas iš mūsų verslo partnerių, jų darbuotojai negali užsiimti kyšininkavimu ar korupcija
ar ją toleruoti. Kaip mūsų verslo partneris, jūs negalite siūlyti nei priimti jokios naudos trečiajai
šaliai, įskaitant Hegelmann Transporte, iš kurios ketinama įgyti ar išlaikyti verslą arba siekiant gauti lengvatų. Tokia netinkama nauda gali apimti pinigines dovanas, pinigines paskolas,
poilsines keliones ar atostogas, prabangos prekes, paslėptus komisinius, lengvatines išmokas
ar kita; sąrašas nėra baigtinis. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai užtikrins, kad
visos jų ataskaitos, įrašai ir sąskaitos faktūros būtų tikslios ir išsamios bei kad juose nebūtų
klaidingos ar klaidinančios informacijos.

6.2 Interesų konfliktas

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai mums atskleis situaciją, kai kyla interesų konfliktas,
susijęs su Hegelmann Transporte. Taip pat tikimės, kad bet kuris darbuotojas ar kitas
Hegelmann Transporte atstovas mums atskleis, jei jie yra susiję su kokiais nors mūsų verslo
partneriais ar turi su jais finansinių ryšių.

6.3 Sąžininga konkurencija

Mūsų verslo partneriai turi remti sąžiningą verslą ir laikytis visų taikomų sąžiningos prekybos,
reklamos, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų. Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai
sąžiningai konkuruos ir niekada nesudarys jokio susitarimo ar kliūčių, trukdančių konkurencijai.
Atitinkamai tai reiškia, kad jūs, kaip verslo partneris, jokiu būdu neturėtumėte įsipareigoti su
jokiais konkurentais: nustatyti kainas, nuolaidas ar pardavimo sąlygas; arba padalinti rinkas,
rinkos dalis, klientus ar teritorijas. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai nekels
konkurencijos skleisdami konfidencialią ar neskelbtiną informaciją. Jautri informacija apima
tokius dalykus kaip kainos, kainų pokyčių laikas, kainų pokyčių dydis, išlaidos, pelno maržos,
pardavimo prognozės, pardavimo planai, pardavimo teritorijos, paskirstymo praktika,
konkretiems klientams siūlomos sąlygos, pajėgumų panaudojimas ir ketinimai, konkurencinių
pasiūlymų planai ar strategija, kainų ir rinkodaros strategijas, produktų planus ir rinkos dalis.
Tai taip pat taikoma dalyvaujant mugėse ar prekybos asociacijų susirinkimuose.

6.4 Asmens duomenų, konfidencialios informacijos ir intelektinės nuosavybės apsauga

Verslo partneriai privalo gerbti intelektinės nuosavybės teises ir saugoti konfidencialią
informaciją, asmens duomenis, apsaugodami juos nuo piktnaudžiavimo, vagystės, sukčiavimo
ar netinkamo atskleidimo.

7. Etikos taisyklių pažeidimo pasekmės

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atlikti verslo partnerių, tiekiančių prekes ar paslaugas
Hegelmann Transporte, auditą, pateikus išankstinį rašytinį pranešimą. Jei to prašome, mūsų
verslo partneriai privalo pateikti visą reikiamą informaciją ir (arba) leisti mums ar mūsų
atstovams patekti į jų patalpas audito tikslais. Mes taip pat pasiliekame teisę paskirti pasirinktą
nepriklausomą trečiąją šalį atlikti auditą ir užtikrinti, kad mūsų verslo partneriai laikytųsi šių
Etikos taisyklių. Dėl bendradarbiavimo trūkumo ir (arba) mūsų Etikos taisyklių ir (arba) taikomų
įstatymų pažeidimo gali būti sumažinta bendradarbiavimo apimtis ir (arba) nutraukiamas
bendradarbiavimas su Hegelmann Transporte.

8. Informacijos sklaida

Hegelmann Transporte įmonėje mes raginame savo verslo partnerius užduoti klausimus ir
pranešti apie etikos problemas arba Etikos taiskylių nesilaikymą. Iškelti klausimai bus vertinami
ir tinkamai ištirti. Jei norite pranešti apie mūsų Etikos taisyklių pažeidimą, susiekite su mumis
bet kokiomis jums tinkamomis komunikacijos priemonėmis.

Data: 2022 12