Skip to main content

Polityka zrównoważonych zamówień publicznych

Firma Hegelmann będzie realizować proces zaopatrzenia przy minimalnych kosztach poprzez innowacyjne zmiany w zwyczajach i metodach zaopatrzenia, aby realizować filozofię korporacyjną firmy Hegelmann „Dostarczać wartościowe produkty i usługi wszystkim naszym klientom”. Hegelmann będzie dążyć do osiągnięcia i kontynuowania procesu zaopatrzenia we współpracy z autoryzowanymi dostawcami na całym świecie jako naszymi partnerami biznesowymi.

Hegelmann definiuje następujące podstawowe zasady w celu realizacji naszej misji zrównoważonego zaopatrzenia w codziennych operacjach.

1. Zamówienia CSR

Firma Hegelmann będzie przestrzegać przepisów prawa i norm społecznych oraz zwracać się do wszystkich autoryzowanych dostawców o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących zdrowego miejsca pracy, w tym ochrony środowiska i praw człowieka.

2. Konflikt interesów i zapobieganie nieuczciwym praktykom biznesowym

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann lub ich rodziny nie mogą angażować się w proces zaopatrzenia u dostawcy, którego krewni angażują się w zarządzanie dostawcami.

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann zaangażowani w proces zamówień nie mogą przyjmować żadnych prezentów ani korzyści wykraczających poza granice społecznie akceptowalnych limitów.

3. Dążenie do racjonalności ekonomicznej poprzez angażowanie się w otwarte i przejrzyste procesy

Hegelmann dokona uczciwego wyboru dostawcy poprzez wykorzystanie otwartej procedury przetargowej.

Hegelmann zawsze zapewnia możliwości konkurencyjnym dostawcom na całym świecie.

Hegelmann będzie promować konsolidację dostawców i standaryzację zakupów towarów i specyfikacji.

4. Partnerstwo

Hegelmann i dostawcy będą stale sugerować i konsultować się ze sobą w celu oszczędności kosztów i możliwości poprawy jakości.

Hegelmann i dostawcy będą współpracować w celu ustanowienia systemu zarządzania kryzysowego dla łańcucha dostaw i jego utrzymania.

Hegelmann i dostawcy będą dążyć do wdrożenia transakcji elektronicznych, trójstronnego dopasowania (zamówienia zakupu, zestawienie dostaw, faktura) i efektywności biznesowej w celu wzmocnienia zarządzania.

Data: 12.2022

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.