Skip to main content

Integrated management system policy

HEGELMANN Group companies provide partial and full load transport by various means of transport in Western and Eastern Europe and warehousing services.
Our goal is to become the best provider of freight transport and warehousing services for our customers, which is why we closely follow the various changes in the freight transport market and adapt well to them by adopting the most suitable logistics and warehousing solutions and modernising our fleet. Our team is always ready to listen to our customers’ requests and offer them the most appropriate solution at short notice.
The company’s management has implemented an Integrated Management System (IMS) in accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SQAS standards to ensure the quality, safety, management of occupational risks and negative environmental impact of the freight transport and warehousing services provided.

STRATEGIC OBJECTIVES, ACTION LINES:
To properly maintain and continuously improve the management system for quality, environmental protection, occupational safety and health, medical products and food transportation, integrating it into the Company’s business as one of the key management elements;
To provide customers with freight transport and warehousing services that meet their needs;
Improve the quality and scope of services provided by improving the monitoring and management of all internal and external factors;
To responsibly evaluate service providers and product suppliers, to maintain close and mutually beneficial relations with them, to control and monitor the compliance of suppliers, service providers and partners with their requirements;
Comply with all legal requirements and obligations applicable to the Company with regard to environmental aspects, occupational health and safety, security, food safety and related legal requirements and obligations assumed by the Company;
Rational use of natural resources and energy, waste minimisation and responsible waste management;
Promote openness and dialogue with stakeholders, taking into account their requirements;
To educate and train employees, to systematically improve their qualifications, to develop their responsibility and that of other persons working on behalf of the Company for the quality of their work, the fulfilment of the requirements assumed, health and environmental protection;
Ensure proper and safe working conditions and social guarantees;
Provide and allocate resources for the maintenance and continuous improvement of the integrated management system;
Periodically evaluate the effectiveness of the integrated management system.

The HEGELMANN Group’s corporate policy is accessible to the public and stakeholders. All employees and persons working on behalf of the Company shall be made aware of this Policy and shall be bound by its provisions in their activities. The policy is reviewed annually to ensure that it remains relevant at all times.

Date 15.12.2023

Integruotos vadybos sistemos politika

HEGELMANN grupės įmonės vykdo dalinių ir pilnų krovinių pervežimą skirtingomis transporto priemonėmis Vakarų ir Rytų Europoje bei teikia sandėliavimo paslaugas.
Mūsų tikslas – tapti geriausia krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų teikėja savo klientams, todėl atidžiai sekame įvairius pokyčius krovinių gabenimo rinkoje ir puikiai prie jų prisitaikome priimdami, ir klientams siūlydami, tinkamiausius logistinius ir sandėliavimo sprendimus bei modernizuodami transporto parką. Mūsų komanda visada pasiruošusi išgirsti klientų pageidavimus ir per trumpą laiką jiems pasiūlyti tinkamiausią sprendimą.
Bendrovės vadovybė, siekdama užtikrinti vykdomų krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų kokybę, saugą, profesinės rizikos ir neigiamo poveikio aplinkai valdymą, įdiegė integruotą vadybos sistemą (IVS) pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SQAS standartų reikalavimus.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:
Tinkamai prižiūrėti bei nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, medicininių produktų, maisto produktų pervežimo vadybos sistemą, ją integruojant į Bendrovės verslą, kaip vieną iš svarbiausių vadovavimo elementų;
Klientams teikti jų poreikius tenkinančias krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugas;
Gerinant visų vidaus ir išorės veiksnių monitoringą ir valdymą, tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų apimtis;
Atsakingai vertinti paslaugų teikėjus, produktų tiekėjus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius, kontroliuoti ir stebėti, kaip tiekėjai, paslaugų teikėjai, partneriai laikosi jiems keliamų reikalavimų;
Laikytis visų Bendrovei taikomų su aplinkos apsaugos aspektais, darbuotojų sauga ir sveikata, saugumu, maisto sauga ir susijusių teisinių reikalavimų ir pačios prisiimamų įsipareigojimų;
Racionaliai naudoti gamtos išteklius ir energiją, mažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti atsakingą jų tvarkymą;
Skatinti atvirumą ir dialogą su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus;
Šviesti ir mokyti darbuotojus, sistemingai kelti jų kvalifikaciją, ugdyti jų ir kitų Bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę, prisiimtų reikalavimų vykdymą, sveikatą ir aplinkos apsaugą;
Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
Numatyti ir skirti išteklius integruotos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui;
Periodiškai vertinti integruotos vadybos sistemos veiksmingumą.

HEGELMANN grupės įmonių politika prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinami su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Data 2023.12.15

Etikos taisyklės verslo partneriams

1. Tikslas

Šios etikos taisyklės apibūdina UAB „Hegelmann Transporte“ (toliau – Hegelmann Transporte)
reikalavimus ir pagrindinius principus mūsų verslo partneriams laikantis galiojančių įstatymų
ir kitų teisės aktų, visų pirma susijusių su: pagrindinėmis darbo sąlygomis, žmogaus teisėmis,
aplinkos apsauga ir verslo skaidrumu.
Terminas verslo partneriai reiškia bet kurią įmonę ar asmenį, kurie vykdo bendrą veiklą su
Hegelmann Transporte, pavyzdžiui, organizacijomis, tiekiančiomis Hegelmann Transporte
prekes ir (arba) paslaugas.

2. Pagrindiniai principai

Šios etikos taisyklės yra pagrįstos tarptautiniu mastu paskelbtomis žmogaus teisėmis, įskaitant
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, Visuotine žmogaus teisių deklaracija,
pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir JT vaiko teisių konvencijos 32
straipsnį. Hegelmann Transporte taip pat pritaria savanoriškoms socialinės atskamoybės
iniciatyvoms žmogaus teisių, aplinkosaugos, ekonomikos ir antikorupcijos srityse.

3. Mūsų lūkesčiai verslo partneriams

Mes, Hegelmann Transporte, vykdome verslą atsakingai, kad ir kur veiktume, ir tikimės tokio
pačio mūsų verslo partnerių požiūrio. Mes reikalaujame, kad mūsų verslo partneriai ne tik
supažindintų savo darbuotojus su šiomis etikos taisyklėmis, bet ir užtikrintų, kad darbuotojai
jų laikytųsi. Taip mes siekiame užtikrinti, kad visi, susiję su Hegelmann Transporte būtų
sąžiningi, atsakingi ir patikimi.
Jūs ir jūsų darbuotojai, kaip mūsų verslo partneriai, visada turite laikytis šių Etikos taisyklių ar
panašių principų, visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei, savaime suprantama, savo
sutartinių įsipareigojimų Hegelmann Transporte atžvilgiu. Jei šiose Etikos taisyklėse aptartam
klausimui yra taikomi griežtesni įstatymai ar yra prisiimti griežtesni sutartiniai įsipareigojimai
Hegelmann Transporte atžvilgiu, pirmenybė yra teikiama griežtesniam reglamentavimui.
Mes tikimės, kad visi mūsų verslo partneriai atitiks visus šiuos pagrindinius reikalavimus ir jie
bus koordinuojami profesionaliai ir sistemingai.

4. Darbo sąlygos ir žmogaus teisės

Mes tvirtai tikime, kad darbuotojai yra svarbiausia įmonės vertybė, todėl reikalaujame, kad
mūsų verslo partneriai gerbtų ir laikytųsi tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių
principų.

4.1 Vaikų darbas

Verslo partneriai stengiasi užkirsti kelią visų formų vaikų darbui. Jokiu būdu negalima siūlyti
darbo jaunesniems nei 16 metų (arba 14 metų, net jei tai leidžia nacionaliniai įstatymai) arba
jaunesniems nei šalių įstatymais nustatytas minimalus amžius, jei jie yra vyresni nei 16 metų.

4.2 Įdarbinimo sąlygos

Mūsų verslo partneriai privalo garantuoti, kad jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų visus
galiojančius teisinius reikalavimus. Be to, kiekvienas darbuotojas turėtų turėti teisę gauti
rašytinę informaciją jam suprantama kalba apie savo darbo sąlygas.

4.3 Darbo laikas

Darbo partnerių darbo laikas, įskaitant, bet neapsiribojant, viršvalandžiais ir poilsio laiko
suteikimo reikalavimais, visada turi atitikti galiojančius įstatymus. Hegelmann Transporte
vadovaujasi 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2006
ir mes reikalaujame savo verslo partnerius laikytis atitinkamų darbo ir poilsio laiko režimo
standartų.

4.4 Sveika ir saugi darbo aplinka

Saugi darbo aplinka visada turėtų būti vienas iš svarbiausių veiksnių priimant bet kokį
sprendimą, todėl tikimės, kad mūsų verslo partneriai užtikrins ir palaikys saugią ir sveiką darbo
aplinką, kuri atitiktų minimalius taikomus standartus ir teisinius reikalavimus, ir pageidautina,
viršytų juos.

4.5 Priverstinis darbas

Negali būti jokio priverstinio darbo, susijusio su paslaugomis, teikiamomis Hegelmann
Transporte. Todėl jokiu būdu mūsų verslo partneris negali naudoti priverstinio darbo,
nepaisant jo formos. Priverstinis darbas apima skolų vergovę, prekybą žmonėmis ir kitas
šiuolaikinės vergijos formas.

4.6 Darbo užmokestis ir išmokos

Mūsų verslo partneriai negali mokėti savo darbuotojams mažesnės algos ir išmokų, nei
reikalaujama galiojančiuose įstatymuose ar, jei taikoma, kolektyvinėje darbo sutartyje.
Informacija apie darbo užmokestį ir išmokas turi būti prieinama visiems darbuotojams
(asmeniškai) pagal galiojančius įstatymus.

4.7 Asociacijų laisvė

Verslo partneriai gerbia savo darbuotojų teises teisėtai sudaryti, įstoti, (ne)dalyvauti asociacijų
veikloje, darbdavių ir darbuotojų asociacijų ir kolektyvinėse derybose, jei tai leidžiama pagal
vietos įstatymus. Mes skatiname savo verslo partnerius užtikrinti, kad darbuotojams būtų
suteikta galimybė su vadovybe aptarti savo darbo sąlygas, nebijant keršto, bauginimo ar
priekabiavimo.

4.8 Nediskriminavimas ir lygios galimybės

Mūsų verslo partneriai negali diskriminuoti darbuotojų dėl lyties, rasės, etninės
priklausomybės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tautybės, politinės
nuomonės, priklausymo profsąjungai, socialinės padėties ir (arba) kitų savybių, kai tai gina
galiojantys įstatymai. Mūsų verslo partneriai privalo su savo darbuotojais elgtis pagarbiai, oriai
ir teisingai.

5. Aplinkos apsauga

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai, kaip ir mes, nuolat stengsis mažinti savo veiklos,
įskaitant žaliavų tvarkymą, poveikį aplinkai. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai
elgsis tvariai, atsakingai ir atsargiai. Šiuo turime omenyje, kad reikia imtis atsargumo
priemonių, kai yra pagrindas manyti, kad tam tikras veiksmas gali turėti neigiamos įtakos
asmens sveikatai, visuomenei ar aplinkai. Mūsų verslo partneriai privalo užtikrinti, kad jie
laikytųsi visų galiojančių aplinkosaugos reikalavimų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės
aktuose.

6. Verslo skaidrumas

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai vykdys savo verslą skaidriai, etiškai ir sąžiningai.

6.1 Antikorupcija

Nei vienas iš mūsų verslo partnerių, jų darbuotojai negali užsiimti kyšininkavimu ar korupcija
ar ją toleruoti. Kaip mūsų verslo partneris, jūs negalite siūlyti nei priimti jokios naudos trečiajai
šaliai, įskaitant Hegelmann Transporte, iš kurios ketinama įgyti ar išlaikyti verslą arba siekiant gauti lengvatų. Tokia netinkama nauda gali apimti pinigines dovanas, pinigines paskolas,
poilsines keliones ar atostogas, prabangos prekes, paslėptus komisinius, lengvatines išmokas
ar kita; sąrašas nėra baigtinis. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai užtikrins, kad
visos jų ataskaitos, įrašai ir sąskaitos faktūros būtų tikslios ir išsamios bei kad juose nebūtų
klaidingos ar klaidinančios informacijos.

6.2 Interesų konfliktas

Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai mums atskleis situaciją, kai kyla interesų konfliktas,
susijęs su Hegelmann Transporte. Taip pat tikimės, kad bet kuris darbuotojas ar kitas
Hegelmann Transporte atstovas mums atskleis, jei jie yra susiję su kokiais nors mūsų verslo
partneriais ar turi su jais finansinių ryšių.

6.3 Sąžininga konkurencija

Mūsų verslo partneriai turi remti sąžiningą verslą ir laikytis visų taikomų sąžiningos prekybos,
reklamos, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų. Mes tikimės, kad mūsų verslo partneriai
sąžiningai konkuruos ir niekada nesudarys jokio susitarimo ar kliūčių, trukdančių konkurencijai.
Atitinkamai tai reiškia, kad jūs, kaip verslo partneris, jokiu būdu neturėtumėte įsipareigoti su
jokiais konkurentais: nustatyti kainas, nuolaidas ar pardavimo sąlygas; arba padalinti rinkas,
rinkos dalis, klientus ar teritorijas. Mes taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai nekels
konkurencijos skleisdami konfidencialią ar neskelbtiną informaciją. Jautri informacija apima
tokius dalykus kaip kainos, kainų pokyčių laikas, kainų pokyčių dydis, išlaidos, pelno maržos,
pardavimo prognozės, pardavimo planai, pardavimo teritorijos, paskirstymo praktika,
konkretiems klientams siūlomos sąlygos, pajėgumų panaudojimas ir ketinimai, konkurencinių
pasiūlymų planai ar strategija, kainų ir rinkodaros strategijas, produktų planus ir rinkos dalis.
Tai taip pat taikoma dalyvaujant mugėse ar prekybos asociacijų susirinkimuose.

6.4 Asmens duomenų, konfidencialios informacijos ir intelektinės nuosavybės apsauga

Verslo partneriai privalo gerbti intelektinės nuosavybės teises ir saugoti konfidencialią
informaciją, asmens duomenis, apsaugodami juos nuo piktnaudžiavimo, vagystės, sukčiavimo
ar netinkamo atskleidimo.

7. Etikos taisyklių pažeidimo pasekmės

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atlikti verslo partnerių, tiekiančių prekes ar paslaugas
Hegelmann Transporte, auditą, pateikus išankstinį rašytinį pranešimą. Jei to prašome, mūsų
verslo partneriai privalo pateikti visą reikiamą informaciją ir (arba) leisti mums ar mūsų
atstovams patekti į jų patalpas audito tikslais. Mes taip pat pasiliekame teisę paskirti pasirinktą
nepriklausomą trečiąją šalį atlikti auditą ir užtikrinti, kad mūsų verslo partneriai laikytųsi šių
Etikos taisyklių. Dėl bendradarbiavimo trūkumo ir (arba) mūsų Etikos taisyklių ir (arba) taikomų
įstatymų pažeidimo gali būti sumažinta bendradarbiavimo apimtis ir (arba) nutraukiamas
bendradarbiavimas su Hegelmann Transporte.

8. Informacijos sklaida

Hegelmann Transporte įmonėje mes raginame savo verslo partnerius užduoti klausimus ir
pranešti apie etikos problemas arba Etikos taiskylių nesilaikymą. Iškelti klausimai bus vertinami
ir tinkamai ištirti. Jei norite pranešti apie mūsų Etikos taisyklių pažeidimą, susiekite su mumis
bet kokiomis jums tinkamomis komunikacijos priemonėmis.

Data: 2022 12 

Tvariųjų pirkimų politika

„Hegelmann” vykdys pirkimus mažiausiomis sąnaudomis, novatoriškai keisdama pirkimų papročius ir metodus, kad įgyvendintų „Hegelmann” filosofiją: „Teikti vertingus produktus ir paslaugas visiems mūsų klientams”. Bendrovė „Hegelmann” sieks ir toliau vykdys pirkimų procesą bendradarbiaudama su įgaliotais tiekėjais visame pasaulyje, kurie yra mūsų verslo partneriai.

Siekdama kasdienėje veikloje vykdyti savo tvarių pirkimų misiją, „Hegelmann” apibrėžia šias pagrindines politikos kryptis.

1. ĮSA viešieji pirkimai

Bendrovė „Hegelmann” laikosi įstatymų ir socialinių normų bei prašo visų įgaliotų tiekėjų laikytis galiojančių įstatymų ir sveikos darbo vietos standartų, įskaitant aplinkos apsaugą ir žmogaus teises.

2. Interesų konfliktai ir nesąžiningos verslo praktikos prevencija

Bendrovės „Hegelmann” pareigūnai ir darbuotojai ar jų šeimos nariai neturi dalyvauti viešųjų pirkimų procese su tiekėju, kurio giminaičiai dalyvauja tiekėjo vadovybėje.

Viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys „Hegelmann” pareigūnai ir darbuotojai neturi priimti jokių dovanų ar naudos, viršijančių socialiai priimtinas ribas.

3. Siekti ekonominio racionalumo dalyvaujant atviruose ir skaidriuose procesuose.

Hegelmann vykdo sąžiningą tiekėjų atranką, naudodama atvirą konkurencinį konkursą.

Bendrovė „Hegelmann” visuomet suteikia galimybes konkurencingiems tiekėjams visame pasaulyje.

„Hegelmann” skatina tiekėjų konsolidavimą ir prekių pirkimo bei specifikacijų standartizavimą.

4. Partnerystė

„Hegelmann” ir tiekėjai nuolat siūlo ir konsultuojasi tarpusavyje dėl išlaidų mažinimo ir kokybės gerinimo galimybių.

Bendrovė „Hegelmann” ir tiekėjai bendradarbiauja, siekdami sukurti krizių valdymo sistemą tiekimo grandinei ir jos priežiūrai.

Hegelmann ir tiekėjai skatina elektroninių sandorių, trišalio atitikimo (pirkimo užsakymai, pristatymo ataskaita, sąskaita faktūra) ir verslo efektyvumo diegimą siekiant stiprinti valdymą.

Data: 2022 m. gruodžio mėn.

*Atkreipkite dėmesį, kad vertimai yra automatiškai generuojami jūsų patogumui ir gali būti netikslūs. Tikslią informaciją rasite originaliuose failuose”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Žmogaus teisių politika

ŽMOGAUS TEISIŲ POLITIKA
Pagarba žmogaus teisėms yra esminė HEGELMANN GROUP vertybė. Dedame visas pastangas, kad gerbtume ir skatintume žmogaus teises pagal Tarptautinę žmogaus teisių chartiją, Tarptautinės darbo organizacijos deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus. Į tai orientuojamės palaikydami santykius su savo darbuotojais, vertės grandinės dalyviais ir bendruomenėmis, kuriose veikiame, ir tai yra mūsų žmogaus teisių politikos pagrindas.

„Hegelmann” žmogaus teisių politika dera su mūsų etikos kodeksu, verslo ir aplinkosaugos politika, apimančia įvairovę, aplinką, sveikatą ir saugą bei santykius su darbuotojais. „Hegelmann” laikosi principų, kad su visais žmonėmis turi būti elgiamasi pagarbiai.

BENDRUOMENĖ IR SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Mūsų žmogaus teisių politikoje suinteresuotosiomis šalimis, be kitų, laikomos šios šalys: akcininkai, darbuotojai, bendruomenės / kaimynai, rangovai, gamintojai / pardavėjai / tiekėjai, vyriausybės ir taikytinos profesinės sąjungos.

Žinome, kad bendruomenės, kuriose dirbame, yra mūsų dalis ir kad kiekviena vietovė turi kelias tarpusavyje susijusias „bendruomenes”. Bendrovė „Hegelmann” siekia dirbti su suinteresuotosiomis šalimis, kurios vertina sąžiningumą, teisingumą ir pagarbą visiems žmonėms taip pat, kaip ir mes. Kai reikia, bendraujame su savo bendruomenėmis joms svarbiais žmogaus teisių klausimais. Dialogo būdu norime įsitikinti, kad, vadovaudami įmonei, atkreipiame dėmesį į jų nuomonę, ją įsidėmime ir atsižvelgiame į ją. Manome, kad vietos problemas paprastai geriausia spręsti vietoje.

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS
Bendrovė „Hegelmann” pripažįsta, kad svarbu išlaikyti ir skatinti pagrindines darbuotojų žmogaus teises, veikdama pagal programas ir politiką, kuri:

skatina darbo vietą be diskriminacijos ir priekabiavimo.
Draudžia vaikų darbą, priverstinį darbą ir prekybą žmonėmis.
Užtikrinti sąžiningą ir teisingą darbo užmokestį, išmokas ir kitas darbo sąlygas pagal vietos įstatymus.
Užtikrinti saugias darbo sąlygas.
Pripažinti darbuotojų teises į asociacijų laisvę.

PRIVERSTINIS DARBAS IR PREKYBA ŽMONĖMIS
„Hegelmann” įmonės nedalyvaus jokioje savo verslo sudedamojoje dalyje, kuri susijusi su vergiško ar priverstinio darbo, įskaitant skolų vergiją ar prekybą žmonėmis, naudojimu, nesvarbu, ar tai būtų vergiškas, kalėjimo, kariuomenės, priverstinis, ar samdomas lobynas.

DISKRIMINACIJA IR PRIEKABIAVIMAS
Mūsų įsitikinimu, kiekvienas darbuotojas turi teisę į sąžiningą darbo aplinką ir pagarbų elgesį. Bendrovė „Hegelmann” draudžia diskriminaciją dėl amžiaus, rasės, odos spalvos, religijos, lyties, tautybės, šeiminės padėties, negalios, pilietybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar išraiškos, karinės tarnybos ir kitų įstatymų saugomų požymių.

Kiekvienas žmogus turi teisę į teisę dirbti be gąsdinimų ir baimės. „Hegelmann” pozicija buvo aiškiai išdėstyta nuo pat pirmos įvadinio instruktažo dienos: mes netoleruojame įžeidžiančio elgesio ar priekabiavimo. Iš darbuotojų tikimasi, kad jie praneš apie aplinkybes, trukdančias atlikti savo pareigas. Mūsų procedūrose aiškiai draudžiama imtis atsakomųjų veiksmų prieš darbuotojus, kurie išsako susirūpinimą, o darbuotojams, kuriems reikia patarimo ar sprendimo, yra prieinami oficialūs kanalai. Kontroliuojame, kaip vykdomas mūsų verslas, kad darbuotojai jaustų, jog su jais elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai.

ĮVAIROVĖ IR ĮTRAUKTIS
Bendrovė „Hegelmann companies” siekia būti aukštos kokybės įmone, įkurta remiantis įvairiapusiška ir įtraukiančia darbo jėga. Asmenys ir komandos dirba taip, kad siekdami bendrų tikslų derintų įvairius gebėjimus, pageidavimus ir požiūrius. Iš darbuotojų tikimasi atviro ir sąžiningo bendravimo, pritarimo kitų skirtumams, atvirumo pokalbiams ir geriausių kitų ketinimų prielaidos.

VAIKŲ DARBAS
Jokiomis aplinkybėmis jaunesniam nei 17 metų asmeniui neleidžiama dirbti nekaltai. Taip pat draudžiame įdarbinti asmenis, kurie yra jaunesni nei teisės aktais nustatytas minimalus įdarbinimo amžius (taikomas pagal įstatymus) arba amžius, nuo kurio turi būti baigtas privalomasis mokymasis. Jokiomis priemonėmis negalima išnaudoti vaikų. Nepilnamečiams darbuotojams neleidžiama atlikti pavojingų darbų ar dirbti naktinėmis pamainomis. Siekiant užtikrinti, kad ši politika būtų vykdoma, prieš įdarbinant bet kurį asmenį reikėtų atlikti nuodugnų amžiaus patikrinimą. Jei nustatoma, kad įdarbinami vaikai, turi būti parengta strategija, kurioje pabrėžiami vaiko poreikiai ir sudaromos sąlygos jiems toliau gauti kokybišką išsilavinimą, kol jie nebebus laikomi vaikais.

ASOCIACIJŲ LAISVĖ
Gerbiame darbuotojų teisę stoti į profesinę sąjungą, ją steigti arba nestoti į ją, nebijant represijų, bauginimo ar priekabiavimo. Tais atvejais, kai darbuotojams atstovauja teisiškai pripažinta profesinė sąjunga, esame įsipareigoję užmegzti konstruktyvų dialogą su jų laisvai pasirinktais atstovais. Bendrovė įsipareigoja sąžiningai derėtis su tokiais atstovais.

Mūsų patirtis rodo, kad atviras bendravimas ir vieta, kurioje darbuotojai gali išsakyti savo rūpesčius, pastabas ir idėjas, padeda tobulinti veiklą, produktus, procesus ir saugą, o tai padeda užtikrinti nuolatinį visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant darbuotojus, augimą ir klestėjimą.

DARBO VIETŲ SAUGA
Bendrovė „Hegelmann” yra įsipareigojusi išlaikyti darbo vietą, kurioje nebūtų smurto, priekabiavimo, gąsdinimo ir kitų nesaugių ar trikdančių sąlygų dėl vidinių ir išorinių grėsmių.

DARBO VIETOS SAUGUMAS
Bendrovė „Hegelmann companies” draudžia smurtą, priekabiavimą, bauginimą ir kitas nesaugias ar trikdančias sąlygas dėl vidinių ar išorinių grėsmių.

DARBO VALANDOS, DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS
„Hegelmann” darbuotojams moka konkurencingą atlygį, palyginti su pramonės šakos ir vietos darbo rinkos sąlygomis. Veikiame visiškai laikydamiesi galiojančių darbo užmokesčio, darbo valandų, viršvalandžių ir išmokų įstatymų.

GAIRĖS IR ATASKAITOS DARBUOTOJAMS
Siekiame sukurti darbo vietas, kuriose būtų vertinamas ir gerbiamas atviras ir sąžiningas visų darbuotojų bendravimas. Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis galiojančių darbo ir įdarbinimo įstatymų visur, kur vykdome veiklą. Be to, siekiame visiško darbuotojų įsitraukimo, kuris yra mūsų abipusės sėkmės pagrindas; stengiamės kurti kultūrą, kurioje puoselėjama pagarba ir įtrauktis; siūlome konkurencingus atlyginimus ir išmokas; įgyvendiname aiškią sveikatos ir saugos praktiką.

Bet kuris darbuotojas, manantis, kad egzistuoja ar atsirado prieštaravimas tarp šios politikos formuluočių ir vietos, kurioje jis dirba, įstatymų, papročių ir praktikos, arba turintis klausimų dėl šios politikos, arba norintis konfidencialiai pranešti apie galimą šios politikos pažeidimą, turėtų iškelti šiuos klausimus ir problemas savo tiesioginiam vadovui, vietos vadovybei, žmogiškųjų išteklių skyriui ar įmonės vadovybei arba naudodamasis anoniminio pranešimo funkcijomis „Hegelmann”.

Data: 2022 m. gruodžio 12 d.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files

*Atkreipkite dėmesį, kad vertimai yra automatiškai generuojami jūsų patogumui ir gali būti netikslūs. Tikslią informaciją rasite originaliuose failuose