Skip to main content

Integruotos vadybos sistemos politika

HEGELMANN grupės įmonės vykdo dalinių ir pilnų krovinių pervežimą skirtingomis transporto priemonėmis Vakarų ir Rytų Europoje bei teikia sandėliavimo paslaugas.
Mūsų tikslas – tapti geriausia krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų teikėja savo klientams, todėl atidžiai sekame įvairius pokyčius krovinių gabenimo rinkoje ir puikiai prie jų prisitaikome priimdami, ir klientams siūlydami, tinkamiausius logistinius ir sandėliavimo sprendimus bei modernizuodami transporto parką. Mūsų komanda visada pasiruošusi išgirsti klientų pageidavimus ir per trumpą laiką jiems pasiūlyti tinkamiausią sprendimą.
Bendrovės vadovybė, siekdama užtikrinti vykdomų krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų kokybę, saugą, profesinės rizikos ir neigiamo poveikio aplinkai valdymą, įdiegė integruotą vadybos sistemą (IVS) pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SQAS standartų reikalavimus.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:
Tinkamai prižiūrėti bei nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, medicininių produktų, maisto produktų pervežimo vadybos sistemą, ją integruojant į Bendrovės verslą, kaip vieną iš svarbiausių vadovavimo elementų;
Klientams teikti jų poreikius tenkinančias krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugas;
Gerinant visų vidaus ir išorės veiksnių monitoringą ir valdymą, tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų apimtis;
Atsakingai vertinti paslaugų teikėjus, produktų tiekėjus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius, kontroliuoti ir stebėti, kaip tiekėjai, paslaugų teikėjai, partneriai laikosi jiems keliamų reikalavimų;
Laikytis visų Bendrovei taikomų su aplinkos apsaugos aspektais, darbuotojų sauga ir sveikata, saugumu, maisto sauga ir susijusių teisinių reikalavimų ir pačios prisiimamų įsipareigojimų;
Racionaliai naudoti gamtos išteklius ir energiją, mažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti atsakingą jų tvarkymą;
Skatinti atvirumą ir dialogą su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus;
Šviesti ir mokyti darbuotojus, sistemingai kelti jų kvalifikaciją, ugdyti jų ir kitų Bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę, prisiimtų reikalavimų vykdymą, sveikatą ir aplinkos apsaugą;
Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
Numatyti ir skirti išteklius integruotos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui;
Periodiškai vertinti integruotos vadybos sistemos veiksmingumą.

HEGELMANN grupės įmonių politika prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinami su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Data 2023.12.15

Elgesio kodeksas

ĮŽANGINIS ŽODIS
Elgesio kodeksas grindžiamas įmonės filosofija, vizija ir pagrindinėmis vertybėmis. Kodeksas elgesio kodekse pateikiami aiškūs principai ir gairės, ko tikimasi iš darbuotojų. Jame parodo, kaip darbuotojai turėtų elgtis atlikdami pareigas komandoje, su verslo partneriais, klientais ir kitais visuomenės nariais.
Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo elgesio standartų ir veikti atsakingai. Ji siekia teikti teisingas paslaugas, užtikrinančias sąžiningą konkurenciją ir etišką sąlygas ir atitinka šalies, kurioje veikia, teisinės sistemos standartus vykdoma veikla.
Elgesio kodekso tikslai:

 1. Apibrėžti elgesio normas ir taisykles;
 2. Informuoti ir šviesti darbuotojus apie verslo etiką ir elgesį versle
  aplinkoje;
 3. Kelti susidomėjimą darbu;
 4. Ugdyti darbuotojų atsakomybę;
 5. Palaikyti gerą, motyvuojančią ir patrauklią darbo atmosferą
  Bendrovėje, propaguoti jos filosofiją, viziją ir vertybes;
 6. Užtikrinti pagarba ir pasitikėjimu grindžiamus santykius, skatinti betarpišką
  spręsti Bendrovėje kylančias problemas;
 7. Apsaugoti darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio apibrėžiant
  netoleruotino elgesio atvejus.
  Darbuotojai turi būti susipažinę su Elgesio kodeksu. Šis dokumentas sudaro darbo sutarties dalis ir darbuotojai privalo laikytis
  jo laikytis. Už jo nesilaikymą gali būti taikomos drausminės nuobaudos, kurios gali apimti
  atleidimas iš darbo.
  Šios taisyklės taikomos visiems Bendrovės darbuotojams (įskaitant tuos, kurie veikia pagal
  Bendrovės vardu, nepriklausomai nuo santykių su
  Bendrove ir apmokėjimu) ir, jei suderinta su politinėmis nuostatomis, ir
  trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjus.
  Kiekvienas vadovas arba, jei paskiriamas atsakingas asmuo, yra atsakingas už
  užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti
  susipažinti su Elgesio kodeksu ir pagrindiniais antikorupciniais
  principais, taip pat prireikus suteikti papildomų paaiškinimų.
  Elgesio kodeksas, visos politikos ir procedūrų kopijos ir
  kitus nurodytus dokumentus galima rasti „Hegelmann Group
  intranete. Neturintys prieigos gali paprašyti popierinės kopijos
  iš tiesioginio vadovo.
  Pasirašydamas Elgesio kodeksą darbuotojas įsipareigoja
  laikytis elgesio ir atitikties principų
  be jokių išimčių.

HEGELMANN GRUPĖS VIZIJA
1 | HEGELMANN GROUP yra ir išlieka šeimos valdoma įmonių grupė.
2 | Esame tarpžemyninė logistikos įmonė, kuri mąsto globaliai ir veikia lokaliai, teikianti įvairias paslaugas, kurių šaknys – sausumos transportas.
3 | Daugiau nei vidutiniškai investuojame į į pelną orientuotą augimą ir diversifikavimą, kad toliau stiprintume ir plėstume savo pozicijas rinkoje, siekdami patekti į TOP 10 sektorių, kuriuose vykdome veiklą.
4 | Plėsdami savo ekologišką transporto priemonių parką ir intermodalinio vežimo veiklą, labai prisidedame prie ES klimato tikslų įgyvendinimo.
5 | Mūsų bendrovė turi stabilų finansinį pagrindą, kurį palaiko mūsų pirmaujantis vaidmuo kaip sąnaudų lyderio bei čempiono neatidėliotinų pervežimų rinkoje ir kryptinga tolesnė logistikos paslaugų teikėjo (kelių, jūrų, oro, sutartinės logistikos) raida bei tolesnė internacionalizacija (JAV, Kinija ir kt.).
6 | Esame patrauklus darbdavys specialistams, kurie ieško lankstumo, tobulėjimo galimybių ir sėkmės vidutinio dydžio įmonėje.
7 | Esame pasirengę skaitmeninei transformacijai ir esame vieni iš jos lyderių. Siekiame visiškai skaitmenizuoti savo procesus ir taip padaryti juos efektyvius ir skaidrius. Logistika taip pat yra informacijos srautų organizavimas.
8 | „Hegelmann” mylime tai, ką darome, ir iš širdies darome tai, ką reikia daryti. Šis unikalus entuziazmas yra mūsų nuolatinės pasaulinės sėkmės variklis.

VAIDMENYS IR PAREIGOS
Įmonės darbuotojai yra atsakingi:

 • Užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti su Elgesio kodeksu ir pagrindiniais antikorupcijos principais. Užtikrinti, kad būtų įdiegtos tinkamos priemonės ir vidaus kontrolė, kad būtų sukurta nediskriminacinė darbo aplinka, užkirstas kelias priekabiavimui, patyčioms, kyšininkavimui ir korupcijai.
 • Užtikrinti, kad darbuotojams būtų aišku, ko iš jų tikimasi.
 • Siūlyti atitinkamas mokymo ir tobulėjimo galimybes.

  ▶ Kiekvienas vyresnysis vadovas arba, jei paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už:
 • Žinoti „Hegelmann Group” filosofiją, vertybes ir viziją.
 • Žinoti atitinkamas verslo disciplinas, kuriomis grindžiamos darbo funkcijos
 • Laikytis Elgesio kodekso ir būti skatinami pranešti apie pažeidimus.

ELGESIO KODEKSO PRINCIPAI

 1. Sąžiningumas
  ▶ Sąžininga veikla, teisinių reikalavimų laikymasis, vardo ir
  įmonės reputacijos
  ▶ Pažadų vykdymas
  ▶ Jokio sukčiavimo ir apgaulės
  ▶ Jokio darbo laiko, materialinių ar finansinių išteklių naudojimo realizacijai
  ▶ Jokio darbo laiko, materialinių ar finansinių išteklių naudojimo realizacijai
  savo poreikiams tenkinti
  ▶ Darbuotojų įgūdžių geriausio panaudojimo ir jų tobulinimo skatinimas, didinimas
  darbuotojų kvalifikaciją ir sudaryti lygias galimybes profesinėje veikloje
  aplinkoje
 2. Pagarba įstatymams ir žmogaus teisėms
  ▶ Darbuotojai turi vienodai elgtis su visais kolegomis. Nė vienas asmuo ar
  žmonių grupė negali būti diskriminuojami pareiškimais, veiksmais ar
  sprendimuose dėl amžiaus, lyties, socialinės padėties, rasės, religijos, seksualinės
  orientaciją, odos spalvą, tautybę, politines pažiūras, fizinę negalią
  ar šeimynine padėtimi. Būtina imtis teisinių veiksmų, kad tokia diskriminacija būtų nutraukta
  ▶ ginti teises, kai nustatomi akivaizdūs pažeidimai, pvz.
  galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimas arba žmogaus teisių ignoravimas
  ▶ Visi kolegos turi būti apsaugoti nuo atleidimo iš darbo, nuobaudų
  ar nesąžiningai su jais elgiamasi, jei jie atskleidžia saugomą informaciją
  pagal informavimo apie pažeidimus procedūrą.
  ▶ Įmonė turi užtikrinti, kad taikytinos teisės aktuose nustatytos darbo
  darbo laiko apribojimų. Maksimalus leistinas
  darbo laikas per savaitę reglamentuojamas nacionaliniais įstatymais, tačiau gali
  negali viršyti 48 valandų įprasto darbo laiko ir 12 valandų
  viršvalandžių per savaitę. Viršvalandžių ribojimas
  reglamentuojamas pagal regioninius teisės aktus arba sutartis.
  įsipareigojimais. Darbuotojai turi teisę į bent vieną laisvą dieną
  per savaitę, išskyrus išimtines aplinkybes ir
  ribotą laiką. Įmonė turi suteikti
  būtinas pertraukas nuo darbo, kad nekiltų pavojaus
  darbuotojų saugai ir sveikatai.
  ▶ Įmonė garantuoja, kad nemokės mažesnio darbo užmokesčio nei
  teisiškai galiojančio minimalaus darbo užmokesčio. Įmonė nesilaikys
  nesumažins ar neišmokės darbo užmokesčio dėl drausminių priežasčių arba
  kaip įdarbinimo sąlygos. Mokama kompensacija
  darbuotojams turi atitikti visas galiojančias
  darbo užmokesčio įstatymus, įskaitant minimalų darbo užmokestį,
  viršvalandžius ir įstatymais nustatytas išmokas.
 1. Atsakomybė ir pavaldumas
  ▶Įmonės įsipareigojimų ir interesų akcininkams, klientams, darbuotojams ir verslo partneriams supratimas
  ▶Užduočių atlikimas kruopščiai, efektyviai ir visapusiškai naudojant įgūdžius, suprantant užduočių ir pareigų svarbą
  ▶Profesinės veiklos pasekmės, pagrįstos asmenine atsakomybe už sprendimus ir veiklos rezultatus, mažinant galimą trumpalaikę ar ilgalaikę naudą ar žalą
  ▶Atsakomybės prisiėmimas už savo darbą ir sprendimus
  ▶Bendros atsakomybės prisiėmimas už kolegialius sprendimus
 2. Pavyzdingas elgesys
  ▶Būti sektinu pavyzdžiu laikantis visuotinai priimtų elgesio taisyklių, susijusių su išvaizda, kalba ir elgesiu
  ▶Tolerancija ir noras padėti, pagarbus elgesys su kolegomis ir kitais žmonėmis, taikus ir draugiškas su darbu susijusių konfliktinių situacijų sprendimas ir nuolatinis įmonės įvaizdžio palaikymas
  ▶Efektyvus darbo laiko naudojimas, savalaikis ir kompetentingas užduočių atlikimas
  ▶Neįžeidinėjimas ir nepagarbus elgesys su kolegomis, pavaldiniais ar vadovais
  ▶tikslus ir punktualus elgesys, jokio priekabiavimo, vulgarios kalbos nevartojimas
  ▶Nepiktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir jų nevartojimas, taip pat nedirbimas apsvaigus nuo tokių medžiagų
 3. Apranga ir išvaizda
  ▶Visi darbuotojai turi atrodyti elegantiškai. Tai reiškia švarią ir tvarkingą asmeninę išvaizdą, tinkamus drabužius, avalynę ir aksesuarus.
  ▶Mūsų darbuotojai dirba įvairiose vietose, įskaitant biurus, logistikos centrus, sunkvežimius, servisus, viešbučius ir t. t. Jie dirba darbus, kurie juos įtraukia nuo formalios aplinkos, pavyzdžiui, susitikimų su klientais, iki labiau oficialios, pavyzdžiui, paslaugų teikimo. Darbuotojas gali norėti keisti savo aprangos stilių, kad jis tiktų tam tikrai aplinkai, tačiau apskritai „Hegelmann Group” tikisi, kad darbuotojai visada atrodys elegantiškai ir apsirengs taip, kad:

  Perteikia profesionalų „Hegelmann Group” įvaizdį.
  Rodo pagarbą kolegoms ir klientams.
  Yra saugus ir tinkamas atliekamoms pareigoms.

„Hegelmann Group” reikalavimai:

 • Geras asmens higienos ir išvaizdos standartas
 • drabužiai turi būti švarūs, tvarkingi ir geros būklės
 • Avalynė turi būti tinkama ir saugi – šlepetės netinka
 • Jokių trumpų mini sijonų ir šortų
 • Jokių apdarų, marškinėlių su iškirpte ir nugara ar liemenėlių
 • jokių marškinėlių su įžeidžiančiais logotipais
 • Negalima demonstruoti kūno smeigtukų, žiedų, tatuiruočių, kurios gali įžeisti
 • „Hegelmann Group” tiekiamos uniformos arba apsauginiai drabužiai turi būti dėvimi taip, kaip nurodyta
 • Mūsų biuruose ir atitinkamai išorės renginiuose visada turi būti nešiojami asmens tapatybę patvirtinantys automobiliai, jei tokie išduodami
 1. Neutralumas, objektyvumas ir teisingumas
  ▶ Kolegų vertinimas pagal kompetenciją, veiklos rezultatus ir gebėjimus
  ▶ Objektyvumas visose veiklose, sprendimų priėmimas remiantis aiškiais vertinimo kriterijais, pavyzdžiui, oponentų ar ekspertų nuomone ir kitais objektyviais veiksniais, vengiant asmeninių nuomonių ir emocijų
  ▶ Veiklos, iniciatyvos, bendradarbiavimo, kompromisų ir atvirumo vertinimas

ETIKOS IR ELGESIO STANDARTAI

 1. Santykiai su klientais
  Įmonė siekia nuolat tobulėti, todėl klientų pasitenkinimas bendradarbiavimu ir
  mūsų teikiamomis paslaugomis yra būtina. Į gautus klientų atsiliepimus reaguojame greitai ir profesionaliai. Svetainė
  bendrovės sėkmė grindžiama jos teikiamų paslaugų kokybe ir veiklos efektyvumu.
 2. Santykiai su tiekėjais
  Įmonės tikslas – būti patikimu partneriu. Daugiausia dėmesio skiriame ilgalaikiams verslo santykiams ir
  geram bendradarbiavimui su tiekėjais. Esame įsitikinę, kad mūsų tiekėjai laikosi tarptautinių žmogaus
  teisių, darbo sąlygų, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija taisyklių. Mes skatiname
  savo tiekėjus vykdyti savo veiklą laikantis panašių principų, kaip ir šiame kodekse. Tai yra svarbus
  kriterijus užmezgant ir plėtojant verslo santykius. Tiekėjai atrenkami ir vertinami
  pagal iš anksto nustatytus kriterijus, tokius kaip kokybė, kaina, patikimumas, aplinkosaugos ir socialiniai aspektai.
  Be to, nustatyti principai tikrinami atliekant reguliarius patikrinimus vietoje ir auditą.
 3. Santykiai su konkurentais
  ▶ Bendrovė pasisako už sąžiningą ir atvirą konkurenciją visose rinkose
  ▶ Įmonė neskleidžia neigiamos informacijos apie konkurentus, siekdama įgyti
  konkurencinį pranašumą
  ▶ Bendrovė siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi galiojančių įstatymų ir atsižvelgdama į
  verslo etikos principais. Bendrovė didina savo konkurencingumą
  gerindama savo valdymo efektyvumą, didindama produktyvumą ir mažindama
  sąnaudas
 4. Santykiai bendrovėje
  Bendrovė remia tarptautines žmogaus teises ir gerbia visų žmonių orumą
  darbuotojų orumą, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų deklaracijoje ir pagrindinėse konvencijose
  Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose:
  ▶ Nenaudojame vaikų darbo, darbo kalėjimuose ar priverstinio darbo
  ▶ Visus darbuotojus vertiname vienodai ir objektyviai. Siekiame, kad darbo
  aplinkos, kurioje žmonės būtų gerbiami, nepaisant individualių
  skirtumus, gebėjimus ar asmenines savybes. Nė vienas darbuotojas ar kandidatas
  neturėtų būti kaip nors diskriminuojamas.
  ▶ Įmonė nuolat kuria ir tobulina saugias ir sveikas
  darbo aplinką, rūpinasi savo darbuotojų sauga ir sveikata.
  darbuotojus ir užkerta kelią galimai žalai
  ▶ Vykdydami užduotis ir instrukcijas, darbuotojai pateikia savo
  kolegoms visą su jų užduotimis susijusią informaciją. Jie ne
  netrukdo darbuotojams dirbti ir nesudaro situacijų, kuriose
  kai darbuotojas yra priverstas atskleisti konfidencialią informaciją
  neįgaliotiems asmenims
  ▶ Darbuotojai laikosi geranoriškumo principų ir siekia. Priekabiavimas, diskriminacija ar kitoks netinkamas elgesys darbo vietoje netoleruojamas
  ▶Įmonė pripažįsta ir gerbia darbuotojų teisę laisvai jungtis į asociacijas ir jų teisę laisvai ir nepriklausomai pasirinkti savo atstovus bei garantuoja, kad šie atstovai nebus diskriminuojami jokia forma. Įmonė taip pat pripažįsta darbuotojų teisę į kolektyvines derybas.

Reikia vengti santykių su kolegomis:
▶asmens pažeminimas ar įžeidimas
▶viešai aptarinėti darbuotojo charakterį ir savybes
▶Darbuotojų darbo ar turto žeminimas
▶Gandai ir jų skleidimas, taip pat šmeižtas ir pažeminimas
▶nesantaikos kurstymas naudojantis profesiniais ir psichologiniais pranašumais
▶neigiamo elgesio demonstravimas
Vadovai su savo darbuotojais elgiasi pagarbiai, o nurodymus, patarimus ir pastabas pavaldiniams teikia tik tinkamai ir siekdami šio tikslo:
▶sukurti funkcionalią ir draugišką aplinką ir užkirsti kelią konfliktams
▶pašalinti nesutarimų priežastis
▶Jokių viešų simpatijų ir antipatijų pavaldiniams ir kitiems darbuotojams demonstravimas
▶Objektyvus pavaldinių savybių ir verslo galimybių vertinimas

Vyresnieji darbuotojai turi šias papildomas pareigas:
▶pavyzdingas elgesys – sąžiningumo ir korektiškumo pavyzdys
▶teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį darbuotojams
▶Pavaldinių kvalifikacijos užtikrinimas
▶prižiūrėti jiems pavaldžius darbuotojus (įskaitant laikinus darbuotojus), kad būtų užtikrinta, jog būtų laikomasi visuomenėje galiojančių įstatymų ir praktikos bei šio kodekso sąlygų
▶Pranešimo apie galimus pažeidimus pateikimas vadovui arba bendrovės generaliniam direktoriui
▶Pagalba darbuotojams, kurie sąžiningai užduoda klausimus ar išreiškia abejones dėl įstatymų ir bendrovės taisyklių laikymosi bei sąžiningumo. Nė vienas darbuotojas niekada negali tapti piktnaudžiavimo auka už tai, kad užduoda tokius klausimus ar išreiškia susirūpinimą

 1. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
  ▶Darbuotojai privalo saugoti visų konfidencialių įmonės reikalų privatumą. Jie taip pat privalo saugoti paslaptį apie informaciją, gautą iš klientų (verslo partnerių) arba susijusią su jais
  ▶Labai svarbu užtikrinti konfidencialios įmonės informacijos apsaugą. Darbuotojai turi būti supažindinti su tuo, kokia informacija įmonėje yra konfidenciali. Jie turi pasirašyti įsipareigojimą neskelbti, neprarasti ir neperduoti jokios informacijos, kurią gavo dirbdami įmonėje, niekam už įmonės ribų, išskyrus atvejus, kai yra įgalioti tai daryti
  ▶Informacija yra laikoma konfidencialia, jei ji pažymėta konfidencialumo žyma arba yra akivaizdu, kad jos turinyje yra komercinių ar įmonės paslapčių. Kilus abejonių, darbuotojas gali kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą
  ▶Darbuotojai privalo laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys, ypač asmens duomenys, būtų apsaugoti taip, kad jie nebūtų prieinami tretiesiems asmenims. Asmens duomenys gali būti renkami, tvarkomi ir naudojami pagal nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus (ar lygiaverčius atitinkamos šalies įstatymus), kitus galiojančius įstatymus ar susijusias bendradarbiavimo sutartis. Kilus abejonių, darbuotojas turi kreiptis patarimo į duomenų apsaugos pareigūną. Visi darbuotojai privalo laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir garantuoti einamosios veiklos bei verslo paslapčių konfidencialumą
  ▶Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neleistinais tikslais. Turi būti imtasi priemonių apsaugoti konfidencialią informaciją nuo praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo ar pakeitimo
  ▶Darbuotojams, išeinantiems iš įmonės, primenama jų pareiga toliau saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos, kurią jie sužinojo darbo metu.
 1. Interesų konfliktas
  ▶Verslo sandoriai turi būti vykdomi taip, kad jie geriausiai atitiktų įmonės interesus. Nei fizinis, nei juridinis asmuo, turintis kokių nors santykių su darbuotoju, negali gauti naudos iš įmonės nesąžiningais veiksmais pasinaudojant kontaktu su darbuotojais ar jų pareigomis.
  ▶Reikia vengti situacijų, dėl kurių gali kilti konflikto tarp darbuotojo pareigų, susijusių su įmone, ir jo asmeninių interesų. Kiekvienas darbuotojas privalo vengti aplinkybių, galinčių pakenkti įmonės reputacijai ar kitiems materialiniams ir neturtiniams įmonės interesams.
  ▶Dalyvauti kitos konkuruojančios įmonės veikloje (įskaitant investavimą į tokią įmonę ar finansinį dalyvavimą joje) neleidžiama be raštiško savo įmonės sutikimo.
  ▶Visos su konfliktais susijusios situacijos įmonėje sprendžiamos nedelsiant ir ryžtingai. Bendrovė nedraudžia savo darbuotojams užsiimti veikla, kuri netrukdo Bendrovės interesams ar tinkamai atlikti darbuotojo funkcijas. Siekdamas išvengti interesų konflikto, darbuotojas prieš pradėdamas tokią veiklą privalo apie tai pranešti raštu

 2. Politinė ir visuomeninė veikla
  ▶Darbuotojai gali dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje, kandidatuoti rinkimuose, vykdyti rinkimų kampanijas, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie bet kurios organizacijos ar partijos veiklos. Tačiau ši veikla skiriasi nuo jų profesinės veiklos ir atsakomybės ir netrukdo tinkamai atlikti tiesioginių pareigų Bendrovėje.
  ▶Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų viešosios politikos pareiškimai ir vertinimai būtų suprantami kaip jų asmeninė, o ne įmonės nuomonė
  ▶Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų privatūs ar asmeniniai interesai neprieštarautų organizacijos interesams, nedarytų įtakos jų sprendimui organizacijos vardu ir nebūtų naudojami siekiant asmeninės naudos arba naudos savo šeimai, draugams ar bendradarbiams.
  ▶Įmonės darbuotojai informuoja savo vadovus apie savo dalyvavimą ar ketinimą dalyvauti renkamų politinių partijų, valdžios ir savivaldos organų veikloje
 3. Aplinkos apsauga
  Būdama atsakinga įmonė, Hegelmann grupė savo veikloje stengiasi rasti pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos, visuomenės poreikių tenkinimo ir įmonės plėtros.

Įmonė yra įsipareigojusi:
▶laikytis aplinkosaugos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų
▶Racionalus žaliavų ir energijos išteklių naudojimas
▶Dalyvavimas rūšiuojant atliekas darbo vietoje

 1. Korupcija

  Korumpuoti veiksmai, kurie
  ▶tiesiogiai ar netiesiogiai teikti turtinę ar kitokią asmeninę naudą (dovanas, paslaugas, pažadus, privilegijas) sau ar kitam asmeniui už savo pareigų atlikimą ar nevykdymą, draudžiama.
  ▶Privatūs interesai – gali turėti įtakos įmonės darbuotojams ar jų artimiesiems ar jų sprendimams dėl privačių asmenų asmeninių daiktų ar nematerialių interesų
  ▶Tretieji asmenys – daryti įtaką privatiems ir juridiniams asmenims, kurie nėra Bendrovės darbuotojai

 2. Kyšininkavimas
  ▶Bendrovė netoleruoja jokios kyšininkavimo formos
  ▶Kyšininkavimas – tai turto ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas, siūlymas ar pažadėjimas, siekiant paveikti veiksmus ar sprendimus, skatinti netinkamai atlikti veiksmus arba piktnaudžiauti asmens padėtimi. Kyšininkavimas gali būti įvairių formų, įskaitant, bet neapsiribojant, grynųjų pinigų pervedimą, vertingas dovanas, keliones, apgyvendinimą, karjeros galimybes ir (arba) vertingos, komerciškai svarbios informacijos atskleidimą.
  ▶Įmonės darbuotojai neturi tiesiogiai ar netiesiogiai priimti, siūlyti, gauti ar žadėti kyšio, taip pat ir iš trečiųjų šalių
 3. Netinkamas pareigų vykdymas
  ▶Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo įgaliojimais dėl vidaus dokumentuose suteiktų įgaliojimų
  ▶Įmonės suteiktos darbo priemonės ir finansiniai ar materialiniai ištekliai naudojami tik įmonės vidaus taisyklių ir kitų dokumentų nustatyta tvarka. Bendrovės darbuotojai privalo saugoti Bendrovės turtą ir prireikus įsikišti, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam turto naudojimui, žalai ar kitiems neteisėtiems veiksmams.
 4. Verslo susitarimai, palengvinantys mokėjimus
  Mokėjimus palengvinantis verslo susitarimas – tai pinigų pervedimai valstybės pareigūnams, siekiant įgyvendinti įprastas procedūras arba būti įgyvendinami per trumpesnį laiką.
  ▶Visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti mokėjimus, turinčius įtakos verslo susitarimams
 5. Dovanos ir svetingumas
  ▶Dovanos suprantamos kaip neatlygintinai perduodamos turtinės ar nuosavybės teisės
  ▶Vykdydami savo pareigas, Bendrovės darbuotojai negali toleruoti ar priimti dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą arba viršijančių įprastą verslo praktiką. Taip pat nieko neturėtų būti priimta, jei manoma, kad tokiu būdu bandoma pritraukti įmonės darbuotojus ar daryti įtaką jų sprendimams. ▶Bendrovė draudžia siūlyti bet kokias dovanas, jei jos tikslas yra užsitikrinti nepagrįstą pranašumą Bendrovės atžvilgiu.
  ▶Įmonės darbuotojai gali priimti ir siūlyti oficialias verslo dovanas (pvz., prekes) ir dovanas vadovaudamiesi tarptautiniais verslo protokolais ar verslo tradicijomis, taip pat priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., verslo pietus, parodas, konferencijas ir kt.), jei tokios dovanos / pramogos yra skirti palaikyti verslo santykius arba gerinti Bendrovės paslaugas, prekės ženklo žinomumą ir įvaizdį
  ▶Nepriklausomai nuo jų sumos, lėšos negali būti priimamos ar dovanojamos
  ▶Jeigu Bendrovės darbuotojai dalyvauja kitų verslo partnerių ar ne pelno organizacijų organizuojamuose renginiuose ir su komandiruotėmis susijusios išlaidos bei kitos išlaidos pagal įstatymus yra priimtinos, su tuo susijusios išlaidos taip pat gali būti visiškai arba iš dalies padengiamos pakvietimo lėšomis. vakarėlis
  ▶Visais atvejais darbuotojai turi vadovautis protingumo principu teikdami jiems pasiūlytas verslo dovanas ar kitą turtą ir įvertinti, ar jie suteikia pranašumo arba kitaip peržengia įprastą sąžiningų verslo santykių praktiką.
 1. Parama ir kitos privilegijos
  ▶Parama privatiems ir (ar) juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms), turintiems lengvatinį statusą, bus teikiama vadovaujantis įmonės vidaus tvarka. Visais atvejais pagalbos suteikimas turi būti suderintas su įmonės vadovybe
  ▶Įmonė remia socialinę, edukacinę, meninę, kultūrinę, mokslinę ir sportinę veiklą bei projektus. Ji užtikrina, kad parama pasiektų tas tikslines grupes, kurių veikla ir iniciatyvos atitinka ir skatina įmonių vertybes, socialinės atsakomybės politiką ir strategiją.
  ▶Parama negali būti naudojama kaip slapta kyšininkavimo ir (arba) slaptos prekybos operacija
  ▶Bendrovė atsisako visų formų paramos politinėms partijoms. Parama neteikiama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms rinkimų kampanijoms finansuoti
 2. Manipuliavimas
  ▶Bendrovė netoleruoja jokių manipuliavimu pagrįstų veiksmų
  ▶Manipuliacija suprantama kaip neteisėtas darbuotojo veiksmas atliekant savo pareigas, įgaliojimus, priklausomybę ir (ar) žinias darbo aplinkoje, siekiant manipuliuoti kitais darbuotojais, kitomis įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis ir taip elgtis teisėtai, neteisėtai arba visai nesielgti
 3. Skaidrūs pirkimai
  ▶Bendrovė reikalauja, kad visos pirkimo procedūros būtų skaidrios
  ▶Visa su pirkimais susijusi veikla turėtų būti vykdoma vadovaujantis QMH-11 „Pirkimų tvarka“, kuriame aprašomi pagrindiniai tiekėjų atrankos kriterijai.
  ▶Tiekėjai turi būti atrenkami remiantis ekonomiškiausiu pasiūlymu vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis tiek sudarant, tiek vykdant sutartį.
  ▶Visais atvejais įmonė turi nedelsdama imtis veiksmų, jei taikydama vidaus kontrolės mechanizmus ar kitas priemones nustato, kad trečiųjų asmenų, tiekiančių įmonei prekes ar paslaugas, elgesys pažeidžia įmonės antikorupcines ir viešųjų pirkimų procedūras.

ELGESIO KODEKSO VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS
Elgesio kodekso nuostatų laikymasis grindžiamas Bendrovės darbuotojų savimone ir sąžine. Bendrovė visapusiškai remia savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi Elgesio kodekso nuostatų, ypač kai jie patiria spaudimą iš išorės jas pažeisti.

▶Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, kad galėjo būti pažeisti Bendrovės elgesio ir etikos kodeksai, jie turėtų kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą.
▶Elgesio kodekso normų pažeidimas gali užtraukti tarnybines nuobaudas, įskaitant atleidimą iš darbo
▶Jei darbuotojui kyla klausimų dėl elgesio kodekso, galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Paklauskite tiesioginio vadovo
 • Naršyti intranete
 • Skambinkite personalo skyriui

Data: 01-2023

*Atminkite, kad jūsų patogumui vertimai generuojami automatiškai ir gali būti netikslūs. Tikslios informacijos ieškokite originaliuose failuose

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

I SKYRIUS

ĮVADAS

 1. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” (toliau – Bendrovė) lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato lygių galimybių Bendrovėje principus ir jų įgyvendinimo darbe sąlygas bei tvarką.
 2. Šios Tvarkos tikslas yra užtikrinti, kad bendrovėje būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Be to, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau esamais darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis.
 3. Apie šią Tvarką yra informuota darbo taryba ir dėl šios Tvarkos priėmimo su ja pasikonsultuota (kai darbo taryba bus sudaryta).

II SKYRIUS
SĄVOKOS

 • Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
 • Etosas – tikėjimo, vertybių, moralinių nuostatų ir tradicijų visuma, lemianti asmens arba asmenų grupės elgesį ar elgesio normas.
 • Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
 • Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
 1. Socialinė padėtis – asmens padėtis, kurią lemia jo šeiminė padėtis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens turtine padėtimi susiję veiksniai.
 2. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus:

1) įstatymų nustatytus apribojimus dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;

 • įstatymų nustatytą reikalavimą mokėti valstybinę kalbą;
 • įstatymų nustatytais atvejais draudimą dalyvauti politinėje veikloje;
 • įstatymų nustatytas dėl pilietybės taikomas skirtingas teises;
 • įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes;
 • įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu;
 • kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas;
 • kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
 • lengvatų teikimą amžiaus, negalios bei socialinės padėties pagrindu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.
 2.  Įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, priimdamas į darbą, taiko vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, išskyrus 11 p. 7 papunktyje nurodytus atvejus. Įdarbinimas ir įdarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas. Visais atvejais pagrindinis dėmesys yra skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą.
 3.  Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Nagrinėjant diskriminacijos dėl darbo užmokesčio bylas, atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.
 4. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” organizuoja darbą taip, kad jos darbuotojų kolektyve būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.
 5. Bendrovė organizuodama savo veiklą kuria tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. Nagrinėjant lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais bylas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, kad darbuotojas patyrė diskriminaciją, darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo.
 6. Visiems darbuotojams yra suteikiamos galimybės mokytis, ugdyti savo gebėjimus ir siekti profesinės pažangos.
 7. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.
 8. Visi darbuotoj ai privalo laikytis šios politikos, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir išvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus.
 9. Šios Tvarkos pažeidimas bus laikomas darbo pareigų pažeidimu. Už tokius pažeidimus bus taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Bendrovėje nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant bus perduodami tirti lygių galimybių kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.
 10. Bendrovė imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių.
 11. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” imasi tinkamų priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos Bendrovės pareigos.
 12. Bendrovė imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, nemokamų atostogų, skirtų sergančiam šeimos nariui ar kartu su darbuotoju ar valstybės tarnautoju gyvenančiam asmeniui slaugyti (prižiūrėti), suteikimo ir lankstaus darbo grafiko nustatymo.

IV SKYRIUS

NAUJŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR JAU ESAMŲ DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS

 • UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” pritaria darbuotojų įvairovei ir siekia užtikrinti, kad su visais joje siekiančiais dirbti pretendentais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jie į darbą būtų priimami tik remiantis savo sugebėjimais ir kvalifikacija.
 • Priėmimo į darbą metu turi būti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms darbuotojai atsižvelgiant į jų patirtį ir kvalifikaciją.
 • Naujų darbuotojų atrankos procesas yra vykdomas sistemingai visiems darbo pasiūlymams visuose lygmenyse. Visų darbo vietų atrankos kriterijai yra aiškiai nustatomi ir išsamiai aprašyti.
 • Bendrovės darbo skelbimai yra publikuojami darbo skelbimų internetiniuose portaluose. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti konkurse dėl laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kandidatams. Bendrovės darbo skelbimuose pabrėžiamas Bendrovės įsipareigojimas laikytis lygių galimybių reikalavimų.
 • Naujų Bendrovės darbuotojų atranka yra paremta laisvomis darbo vietomis, tinkamumu ir gebėjimu atlikti darbą bei informacija, gauta iš kandidatų, bus siejama tik su kvalifikacija, susijusia su darbo vietos keliamais reikalavimais.
 • Darbuotojai, atsakingi už kandidatų atranką, už darbo pokalbius ir jų paskyrimą, yra aiškiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavimą įgyvendinti lygių galimybių politiką. Esant galimybei, bent du UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” personalo atrankos darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu.
 • Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais. Pokalbyje dalyvaujantys personalo darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, neįgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui.
 • Neįgaliems kandidatams, kurie tai nurodys kreipdamiesi dėl laisvos darbo vietos, bus sudaromos atitinkamos sąlygos pokalbių metu (pvz., lengvai pasiekiami pokalbių kambariai ar ženklų kalba kalbančio vertėjo pagalba), kad tokiems kandidatams būtų suteikiamos lygios galimybės su kitais kandidatais.
 • Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS

 • Bendrovė, atsižvelgdama į strateginius tikslus ir finansines galimybes, organizuoja darbuotojų mokymus, kurie:
  • Gerins darbuotojų supratimą apie diskriminacijos ir išankstinių nuostatų, susijusių su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padėtimi, tikėjimu, įsitikinimais ar pažiūromis, amžiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religija, paplitimą ir kenksmingumą;
  • Supažindins darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir sąlygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima išvengti;
  • Supažindins darbuotojus su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje;
  • Padės vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad butų išvengta lygių galimybių politikos ir teisės aktų pažeidimų, taip pat suteiks žinių konfliktų sprendimo srityje.

VI SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS IR PAAUKŠTINIMAS

 •  UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” privalo būti patvirtinta darbo užmokesčio nustatymo, skyrimo ir apskaičiavimo tvarka.
 •  Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Bendrovėje yra vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie yra nustatyti atskirame dokumente. Nustatant darbo užmokestį draudžiama atsižvelgti į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.
 •  Visiems darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pats atlyginimas neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.
 •  Kriterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, yra susiję išimtinai tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje ir nė vienas darbuotojas negali būti ir nėra diskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
 • Metinis ar kito periodo darbuotojų darbo rezultatų vertinimai yra atliekami vadovaujantis ir taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams neatsižvelgiant darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo profesija darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

VII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ APSAUGA

 •  UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” imasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos.
 • Visi Bendrovės darbuotojai ir kandidatai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į Bendrovės vadovą ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia darbuotojo teises ar jį diskriminuoja.
 • Bendrovė, gavusi darbuotojo ar kandidato į laisvą darbo vietą skundą dėl lygių galimybių pažeidimo ar diskriminacijos, tokį skundą nedelsdama perduoda nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie tokį skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.

37.   UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” galimo pažeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikia visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.

38. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą užimti laisvą darbo vietą, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Ši tvarka yra peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama ne rečiau nei vieną kartą per du metus arba pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams.

40. Darbuotojai su šia politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais.

41. UAB “HEGELMANN TRANSPORTE” turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

Data 2023-03

Antikorupcijos politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Hegelmann Transporte” antikorupcijos politika (toliau – Politika) įtvirtina ir apibrėžia bendrąsias korupcijos netoleravimo UAB „Hegelmann Transporte” (toliau – Bendrovė) nuostatas ir nustato pagrindines šios Politikos įgyvendinimo gaires.

2. Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų. Mes elgiamės atsakingai, pasisakome už sąžiningą paslaugų teikimą, siekiant atviros konkurencijos ir etiškų sąlygų, laikydamiesi šalies, kurioje vykdome savo veiklą, teisės sistemos normų.

3. Bendrovės korupcijos netoleravimo pozicija. Bendrovė aiškiai pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų – tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, taip pat netoleruoja jokių korupcinio pobūdžio veikų. Mes nemokame, nesiūlome ir neleidžiame kyšių ar kokio kitokio vertingo atlygio, siekiant įgyti ar išlaikyti verslą arba paskatinti priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti. Mes vengiame interesų ar situacijų, kurios prieštarauja arba gali prieštarauti mūsų profesinėms pareigoms.

4. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams (įskaitant asmenis, veikiančius Bendrovės vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo) bei, kiek tai suderinama su Politikos nuostatomis, tretiesiems asmenims (Bendrovės tiekėjams, rangovams, verslo partneriams, kt.).

5. Sąvokos:

5.1. Korupcija – veiksmai arba neveikimas, kuriais: a) tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama, reikalaujama turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, b) tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą, c) tarpininkavimas atliekant a) ir b) punktuose paminėtas veikas.

5.2. Privatūs interesai – tai Bendrovės darbuotojo ar jo artimų asmenų asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos darbuotojo priimamiems sprendimams.

5.3. Tretieji asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nėra Bendrovės darbuotojai.

II. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ

6. Bendrovės darbuotojai atsako už šios Politikos laikymąsi ir yra skatinami išsakyti problemas bei atkreipti dėmesį į geros praktikos pavyzdžius.

7. Kiekvienas tiesioginis vadovas atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas komandos narys turėtų galimybę susipažinti su šia Politika ir pagrindiniais antikorupcijos principais. Tiesioginis vadovas taip pat atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.

8. Kasdienis šios Politikos įtvirtinimas, apimantis nuolatinį informavimą ir mokymus antikorupcijos klausimais bei atitikties šiai Politikai stebėjimas, yra kiekvieno vadovo atsakomybės dalis.

9. Kyšininkavimas

9.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių kyšininkavimo apraiškų.

9.2. Kyšininkavimu laikytinas bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas, davimas, siūlymas ar tokios naudos pažadėjimas, siekiant turėti įtakos veiksmams ar sprendimams, paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.

9.3. Bendrovės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis.

10. Interesų konfliktas

10.1. Interesų konfliktu laikoma situacija, kai Bendrovės darbuotojas, atlikdamas savo pareigas, priima sprendimus, dalyvauja juos priimant ar atlieka kitus veiksmus, pažeisdamas Bendrovės interesus savo interesų naudai.

10.2. Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Bendrovės interesais. Bendrovė imasi visų teisėtų kontrolės priemonių ir tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesieks asmeninės naudos.

10.3. Bendrovė netoleruoja darbuotojų veiklos, kuri konkurencijos požiūriu yra priešinga Bendrovės interesams ir tikisi, kad asmenys, darbo santykiais susiję su Bendrove, nedirs kitų konkuruojančių su Bendrove ar kitaip susijusių su jos veikla įmonių, organizacijų ar įstaigų naudai, nenaudos Bendrovės turto su darbu nesusijusioms funkcijoms atlikti ir (ar) kitaip nepažeis teisėtų Bendrovės interesų.

10.4. Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Bendrovės darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.

11. Piktnaudžiavimas pareigomis

11.1. Bendrovė netoleruoja darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, Bendrovės vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo.

11.2. Bendrovės teikiamos darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ištekliai naudojami, griežtai laikantis Bendrovės vidaus teisės aktais ir kitais dokumentais nustatytos tvarkos. Bendrovės darbuotojai privalo saugoti Bendrovės turtą, naudojamą darbui atlikti, prireikus – imtis būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtam turto panaudojimui, sugadinimui ar kitiems neteisėtiems veiksmams.

12. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai

12.1. Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai yra mokėjimai valdžios pareigūnams siekiant, kad būtų atliktos arba pagreitintos įprastos procedūros.

12.2. Visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti verslo sandorius palengvinančius mokėjimus.

13. Dovanos ir svetingumas

13.1. Dovana suprantama kaip bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė.

13.2. Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo netoleruoti ir nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą komercinę praktiką ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti Bendrovės darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.

13.3. Bendrovė draudžia siūlyti, teikti bet kokios formos dovanas, jei jos dovanojamos, siekiant nesąžiningai užsitikrinti pranašumą ar gaunančiojo asmens sprendimų šališkumą Bendrovės atžvilgiu.

13.4. Bendrovės darbuotojai gali priimti / teikti oficialias verslo dovanas (pvz., suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti / priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Bendrovės teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui, Bendrovės įvaizdžio stiprinimui.

13.5. Pinigai negali būti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jų sumos dydžio.

13.6. Jei Bendrovės darbuotojai dalyvauja verslo, kitų dalykinių partnerių, klientų ir t.t. organizuojamose renginiuose (parodose, konferencijose, kongresuose, mokymuose, pasitarimuose ir pan.), jų komandiruotės įforminamos ir su komandiruotėmis susijusios išlaidos apmokamos, laikantis Bendrovės vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių siuntimo į komandiruotes, jų įforminimo, komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir komandiruočių sąnaudų apskaitos tvarką, reikalavimų. Esant objektyvioms aplinkybėms, pvz., kai darbuotojas kviečiamas dalyvauti ne pelno siekiančių organizacijų renginiuose, tai pat tais atvejais, kai pagal nusistovėjusią ir įprastą verslo praktiką dalį komandiruočių išlaidų apmoka kviečiančioji šalis, su darbuotojų komandiruotėmis susijusios išlaidos ar dalis jų gali būti apmokamos ir ne Bendrovės.

13.7. Visais atvejais darbuotojai, teikdami/priimdami verslo dovanas ar kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.

14. Parama ir kitos lengvatos

14.1. Parama fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms), turintiems paramos gavėjo statusą, teikiama, laikantis Bendrovės vidaus procedūrų. Visais atvejais paramos suteikimas derinamas su Bendrovės vadovybe.

14.2. Bendrovė skiria paramą socialinėms, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto veikloms ir projektams. Bendrovė siekia, kad jos teikiama parama pasiektų tas tikslines grupes, kurių veikla ir iniciatyvos atitinka Bendrovės vertybes, socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir (ar) akcentuoja ir skatina valstybei svarbius dalykus.

14.3. Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.

14.4. Bendrovė susilaiko nuo bet kokių paramos formų politinėms partijos: parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms, rinkiminėms kampanijoms finansuoti.

15. Prekyba poveikiu

15.1. Bendrovė netoleruoja bet kokių prekybos poveikiu apraiškų.

15.2. Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Bendrovės darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.

16. Skaidrūs pirkimai

16.1. Bendrovė reikalauja, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai.

16.2. Visa su pirkimais susijusi Bendrovės veikla turi būti vykdoma laikantis Bendrovės vadybos sistemos procedūros QMH-11 “Pirkimo procedūra“, kuri apibrėžia pagrindinius tiekėjų pasirinkimo principus.

16.3. Tiekėjai turi būti atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu.

16.4. Bendrovė visais atvejais imasi neatidėliotinų veiksmų, jei vidinės kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų asmenų, tiekiančių Bendrovei prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia Bendrovės antikorupcijos ir pirkimų procedūrą.

III. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

17. Bendrovė patvirtino šią politiką, kad visi darbuotojai tinkamai laikytųsi joje įtvirtintų principų bei normų. Politikos pažeidimo atveju darbuotojams gali būti skiriamos atitinkamuose įstatymuose numatytos bausmės, įskaitant ir atleidimą iš darbo.

18. Bet kuris Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria apie šios Politikos pažeidimus, privalo neatidėliodami ir tinkamai reaguoti į visus šios politikos pažeidimus ir apie juos informuoti Bendrovės direktorių. Visiems pranešantiems asmenims Bendrovė aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.

Data 2022-01