Skip to main content

Informacjao realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Hegelmann Transporte sp. z o.o., SpółkaHegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Konwaliowa 144, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391051, REGON 242579685, NIP 5732832688
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT lub PIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 143 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2022, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022.

Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2022 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2022 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 234.495.000 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2023 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2022 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie Zarządu w procesy podatkowe i ich kontrole wewnętrzne,
 • poprzez ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe dla Spółki,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • realizowane w obszarze podatkowym procedury obowiązujące w Spółce,
 • współpracę z doradcami podatkowymi i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie (XVII Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS 0000391051. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł i dzieli się na 5.000 udziałów posiadanych w równej proporcji przez dwóch wspólników: Pana Antona Hegelmanna i Pana Siegfrieda Hegelmanna. Spółka posiada dziewięć oddziałów w Polsce: we Wrocławiu, w Poznaniu, dwa w Katowicach, w Radomsku, w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie oraz w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:
https://www.hegelmann.com/pl/
https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/
https://www.facebook.com/HegelmannGroup/
https://www.instagram.com/hegelmann.poland/
https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/
https://www.linkedin.com/company/hegelmanngroup
https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA.

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach podatkowych realizowała ona procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności zasady dotyczące:

 • poboru i zapłaty WHT,
 • rozliczania CIT,
 • pełnienia funkcji płatnika PIT,
 • odliczania VAT z tytułu zakupów krajowych,
 • wystawiania faktur sprzedażowych,
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne i odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, Zarząd oraz ścisłą współpracę ze spółką powiązaną HGFS sp. z o.o. sp.k., świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującego biura rachunkowego, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych
2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej
3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
4) dyrektor izby administracji skarbowej
5) naczelnik urzędu skarbowego
6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. Tym samym nie była również stroną tzw. porozumienia podatkowego, o którym mowa w art. 20zb Ordynacji podatkowej.  

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika preferencji w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Spółce również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie zawarła również w 2022 r. z Ministrem Finansów tzw. porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zs Ordynacji podatkowej, i nie wnioskowała w tym samym roku o jego zawarcie.

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U. UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71497/interpretacje-indywidualne, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:
• identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
• kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
• składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
• monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
• nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.
Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną HGFS sp. z o.o. sp.k, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann.

W roku podatkowym Spółka realizowała jako podatnik obowiązki podatkowe z tytułu podatków:
• CIT
• VAT
• podatku od nieruchomości
• podatku od środków transportowych
• podatku akcyzowego
• i należności celnych.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatków:
• PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców
• WHT – od wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.

Warto nadmienić, iż indywidualne dane o podatku CIT Spółki za 2022 r. wykazane w złożonym przez Spółkę zeznaniu podatkowym opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o CIT. Są to w szczególności informacje o wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, podstawy opodatkowania czy kwoty należnego podatku. Te indywidualne dane podlegają aktualizacji w terminach ustawowych i są publikowane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:
1) podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
• ten sam inny podmiot lub
• małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
3) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnik, lub
4) spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna i jej komplementariusz, lub
5) spółka jawna i jej wspólnik, lub
6) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
• udziałów w kapitale lub
• praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
• udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 693.792.385,68 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 34.689.619,28 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.
Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br : „Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jeśli limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji.”

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Ministerstwa Finansów co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe, usługi GPRS i dodatkowe obciążenie kosztamiUAB HEGELMANN TRANSPORTELitwa
2.Nabycie usługUsługi transportowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
3.Nabycie usługDodatkowe obciążenia kosztamiUAB Hegelmann AutotransporteLitwa
4.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Express GmbHNiemcy
5.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
6.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Rental UABLitwa
7.Nabycie usługUsługi transportowe, usługa pośrednictwa i dodatkowe obciążenia kosztamiHTWR sp. z o.o. sp.k.Polska
8.Nabycie usługUsługi księgoweHGFS sp. z o.o. sp.k.Polska
9.Nabycie usługUsługi transportowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Fleet GmbHNiemcy
10.Nabycie usługUsługi transportoweCar Transporte sp. z o.o.Polska
11.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Deutschland GmbHNiemcy
12.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHW Special Transport sp. z o.o.Polska
13.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisoweHTPL sp. z o.o. sp.k.Polska
14.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi najmu, usługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Transporte Poznań sp. z o.o.Polska
15.Nabycie towarów i usługUsługi najmu, usługi serwisowe, tablice rejestracyjne i dodatkowe obciążenia kosztamiA.G.W. Rental Poland sp. z o.o.Polska
16.Nabycie usługUsługi GPRSUAB ProgrammatusLitwa
17.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Rental B.V.Holandia
18.Nabycie usługUsługi doradcze w zakresie kosztów napraw, kosztorysówLegal Experts UABLitwa
19.Nabycie usługUsługi transportowe i dodatkowe opłaty za promy, tuneleHT Ferry Service UABFrancja
20.Nabycie usługUsługi transportoweEXPRESS HEROES OUEstonia
21.Nabycie usługUsługi doradcze – obsługi zwrotu zagranicznego VATTranskelta UABLitwa
22.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisoweMaster Trans Logistics sp. z o.o.Polska
23.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisoweAlto Trans sp. z o.o.Polska
24.Nabycie usługUsługi transportoweHT RFS  GmbHNiemcy
25.Nabycie usługDodatkowe obciążenia kosztamiExpress Heroes UABLitwa
26.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisoweAtlantik Trans sp. z o.o.Polska
27.Nabycie usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express sp. z o.o.Polska
28.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisoweTransAlbert GmbHWłochy
29.Nabycie usługUsługi transportoweTransportio sp. z o.o.Polska
30.Nabycie usługUsługi transportowePereplut Transport sp. z o.o.Polska
31.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiExpress Heroes sp. z o.o.Polska
32.Nabycie usługUsługi serwisoweExpress Poland sp. z o.o.Polska
33.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe i usługi najmuSAS Hegelmann FleetFrancja
34.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Special Transporte UABLitwa
35.Nabycie usługUsługi wprowadzania danychLLC Hegelmann Transporte UkraineUkraina
36.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska sp. z o.o.Polska
37.Nabycie usługUsługi IT, usługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiAbona Deutschland GmbHNiemcy
38.Nabycie usługUsługi transportoweTrans-Part sp. z o.o.Polska
39.Nabycie usługUsługi transportowe Express Heroes SIAŁotwa
40.Nabycie usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
41.Nabycie usługUsługi ITHGIT Solutions OüEstonia
42.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHT Trucks & Parts  UABLitwa  
43.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiSARL HT Trucks & Parts FranceFrancja
44.Nabycie usługUsługi serwisowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
45.Nabycie usługUsługi serwisoweHT Trucks & Parts  Poland sp. z o.o.Polska
46.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiA.S. Cargo Express sp. z o.o.Polska
47.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiExpress Heroes sp. z o.o.Polska
48.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi multimodalne i dodatkowe obciążenia kosztamiExpress Heroes UABLitwa
49.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiGlobal Transporte Slovakia s.r.oSłowacja
50.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Express GmbHNiemcy
51.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
52.Sprzedaż usługUsługi najmuAbona Polska sp. z o.o.Polska
53.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHTWR sp. z o.o. sp.k.Polska
54.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHGFO sp. z o.o.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHGFS sp. z o.o. sp.k.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Fleet GmbHNiemcy
57.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi multimodalne  i dodatkowe obciążenia kosztamiUAB Hegelmann TransporteLitwa
58.Sprzedaż usługUsługi transportoweHG Intermodal UABLitwa
59.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiTransportio sp. z o.o.Polska
60.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Transporte Poznań sp. z o.o.Polska
61.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransAlbert GmbHWłochy
62.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHT Trucks & Parts  UABLitwa  
63.Sprzedaż usługUsługi transportoweSARL HT Trucks & Parts FranceFrancja
64.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
65.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks & Parts  Poland sp. z o.o.Polska
66.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiExpress Poland sp. z o.o.Polska
67.Sprzedaż usługUsługi multimodalneUAB Hegelmann MultimodalLitwa
68.Sprzedaż usługUsługi transportoweEXPRESS HEROES OUEstonia
69.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiMaster Trans Logistics sp. z o.o.Polska
70.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiAlto Trans sp. z o.o.Polska
71.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiCar Transporte sp. z o.o.Polska
72.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiAtlantik Trans sp. z o.o.Polska
73.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHTPL sp. z o.o. sp.k.Polska
74.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHT RFS  GmbHNiemcy
75.Sprzedaż usługUsługi transportoweSIA Express HeroesŁotwa
76.Sprzedaż usługUsługi transportowe, usługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHTR Spedition SRLRumunia
77.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiTrans-Part sp. z o.o.Polska
78.Sprzedaż usługUsługi najmuLegal Experts UABLitwa
79.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackingu i dodatkowe obciążenia kosztamiA.G.W. Rental Poland sp. z o.o.Polska
80.Sprzedaż usługObciążenia dodatkowymi kosztamiA.G.W. Rental Deutschland GmbHNiemcy
81.Sprzedaż usługUsługi najmu, usługi trackinguHW Special Transport sp. o.o.Polska
82.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiPereplut Transport sp. z o.o.Polska
83.Sprzedaż usługUsługi najmuKompas Transport sp. z o.o.Polska
84.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiUADBB H BrokersLitwa
85.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
86.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Drivers Academy Sp. z o.o.Polska
87.Sprzedaż usługUsługi najmuFlare Trans Sp. z o.o.Polska
88.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS Solutions Sp. z o.o.Polska
89.Sprzedaż usługUsługi najmu i dodatkowe obciążenia kosztamiA.S. Real Estate sp. z o.o.Polska
90.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Special Transporte Poland sp. z o.o.Polska
91.Sprzedaż usługUsługi transportowe i dodatkowe obciążenia kosztamiHegelmann Special Transporte UABLitwa
92.Sprzedaż usługUsługi transportowe i dodatkowe obciążenia kosztamiSAS Hegelmann FleetFrancja
93.Sprzedaż usługUsługi transportoweUAB Hegelmann AutotransporteLitwa

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:
• ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
• interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
• wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach i terytoriach:
1) Księstwo Andory
2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3) Antigua i Barbuda
4) Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
5) Królestwo Bahrajnu
6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
8) Wspólnota Dominiki
9) Grenada
10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
12) Republika Liberii
13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
14) Republika Malediwów
15) Republika Wysp Marshalla
16) Republika Mauritiusu
17) Księstwo Monako
18) Republika Nauru
19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
20) Republika Panamy
21) Niezależne Państwo Samoa
22) Republika Seszeli
23) Saint Lucia
24) Królestwo Tonga
25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
26) Republika Vanuatu
27) Republika Fidżi
28) Guam
29) Republika Palau
30) Republika Trynidadu i Tobago
31) Samoa Amerykańskie
32) Bahamy
33) Turks i Caicos,
które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

W szczególności we wskazanych krajach i terytoriach Spółka:
• nie była zarejestrowana do celów podatkowych,
• nie składała deklaracji podatkowych,
• oraz nie płaciła i nie pobierała podatków.