Skip to main content

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

I.              Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Hegelmann Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2020-31.12.2020.

II.          Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym podatnikiem wywiązującym się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania wynikających z nich należności na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako jej obowiązek, którego źródłem jest prowadzenie przez Spółkę działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Podstawowym celem strategii podatkowej jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego. Ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

 • podejmowanie decyzji w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizowanie zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • zaangażowanie Zarządu oraz umocowanego przez Spółkę Głównego Księgowego i CFO w procesy podatkowe i ich kontrole;
 • określenie polityki kadrowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie podatkowym;
 • ustalenie procedur i zarządzeń obowiązujących w Spółce, związanych z funkcją podatkową;
 • określenie generalnych zasad współpracy z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

  III.         Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka dąży do prawidłowej, rzetelnej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. 

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.

Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki. Pracownicy Działu Księgowego posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki, CFO zapewnia Głównemu Księgowemu oraz pracownikom Działu Księgowego szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego. Spółka korzysta również ze wsparcia zewnętrznych doradców.


2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania zmierzające do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  IV.         Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od środków transportowych.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wypłacanych wynagrodzeń pracownikom oraz zleceniobiorcom.

W roku podatkowym 2020 w Spółce nie wystąpił żaden schemat podatkowy, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, który należałoby zgłosić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, Spółka nie składała w 2020 r. informacji MDR-3 dotyczącej schematu podatkowego uprzednio zaraportowanego.

    V.         Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2020-31.12.2020 suma bilansowa aktywów na koniec tego okresu wyniosła 751.863 tys. PLN. 5% z tej sumy wynosi 37.593tys. PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp.Charakter transakcjiPodmiotWartość transakcji (tys. PLN)
1.transakcja usługowanabycieHTPL sp. z o.o. sp.k.Rezydent50.740 PLN
2.transakcja usługowanabycieHegelmann Rental UABNierezydent41.551 PLN
3.transakcja usługowasprzedażHegelmann Transporte UAB, Hegelmann Express GmbH, HTWR sp. z o.o. sp. k., Hegelmann Transporte S.R.O.Nierezydenci, Rezydent546.487 PLN


2.     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
W roku podatkowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 roku, Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 rozpoczęto natomiast proces planowania/reorganizacji związany z tworzeniem spółek celowych w Polsce, które docelowo mają przejąć niektóre funkcje realizowane przez Spółkę. W szczególności przeniesione mają zostać zadania związane z realizacją inwestycji w tabor oraz zleceniami spedycyjnymi w Polsce. Planuje się również stworzenie centrum usług wspólnych.

  VI.         Informacje o złożonych wnioskach

1.     Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
2.     Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
3.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.
4.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

VII.         Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Spółka w 2020 r. dokonała 3 transakcji sprzedaży usług transportowych na kwotę łącznie ok. 7 tys. EUR na rzecz kontrahentów mających siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.