Skip to main content

Polityka prywatności

Zarys/katalog
A. Nazwa i dane kontaktowe administratora
B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
C. Zakres przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania
1. Serwis i tworzenie logów
2. Kontakt (formularze kontaktowe, e-mail)
3. Statystyki odwiedzin serwisu Google Analytics w przypadku wyrażenia zgody.
4. Aplikacje
5. Reklama pocztowa (poczta listowa)
6. Pobierz informacje (pdf)
7. Linki
8. Filmy z YouTube’a
9. Wybór języka, czcionki internetowe
10. Pole zgody
D. Prawa osób, których dane dotyczą
________________________________________
A. Nazwa i dane kontaktowe administratora
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Hegelmann Express GmbH
reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Siegfrieda Hegelmanna i Andreasa Schmidta
Heinrich Blanc St. 30, 76646 Bruchsal
Telefon: +49 7251 / 321 92 012
Faks: +49 7251 / 321 92 011
E-mail: info@hegelmann.com

________________________________________
B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Dane kontaktowe naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych to:
Hegelmann Transporte Sp. ogród zoologiczny.
Inspektor Ochrony Danych Michał Zygmunt
ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa,
E-mail: dpo@hegelmann.com

C. Zakres przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania

1. Serwis i tworzenie logów

a) Opis przetwarzania danych, przechowywania
Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego uzyskuje się dostęp. Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

System operacyjny użytkownika – użytkownika

adres IP

Data i godzina dostępu

strony internetowe, z których system użytkownika wszedł na naszą stronę (referrer URL)

Podstrony naszej strony głównej, do których użytkownik ma dostęp

Nazwa plików, do których uzyskano dostęp

Komunikat informujący, czy dostęp się powiódł

Dane te są usuwane z logów systemowych po 7 dniach, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest wyjątkowo niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu zainicjowania blokowania adresów IP, złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa). W takim wyjątkowym przypadku dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do tego celu. Dane te nie będą przechowywane i/lub łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika.

b) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Gromadzone są dane, o których mowa w lit. a),

Aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci f RODO. Tymczasowe gromadzenie adresu IP w celu wyświetlenia stron przeglądanych przez użytkownika jest do tego technicznie konieczne i stanowi uzasadniony interes z naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, któremu nie sprzeciwiają się żadne nadrzędne zainteresowania użytkownika.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszego serwera WWW i bezproblemowe działanie naszej strony internetowej, m.in. monitorowanie w celu zapobiegania lub wykrywania ataków hakerskich;

Powyższe cele stanowią z naszej strony prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, któremu nie sprzeciwiają się nadrzędne interesy użytkownika.

c) Ujawnienie/odbiorca danych

Zebrane dane są przechowywane u naszego dostawcy usług hostingowych. Ten dostawca działa w naszym imieniu i zapewnia nam miejsce do przechowywania naszej strony internetowej. Ponadto nasz dostawca usług hostingowych świadczy inne powiązane usługi, np. przechowuje związane z tym operacje przetwarzania danych i zapewnia dostępność serwisu w Internecie. Usługodawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie trzecim. Dane zebrane zgodnie z lit. a) nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w przypadku ataków na nasz system informatyczny, patrz punkt b powyżej), na przykład w kontekście złożenia zawiadomienia o przestępstwie do organów ścigania.

d) Możliwość sprzeciwu
Gromadzenie adresu IP jest niezbędne do udostępniania strony internetowej, a przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych przetwarzanych zgodnie z lit. a) mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, por. art. dalsze informacje w sekcji D.

2. Kontakt (formularze kontaktowe, e-maile)

a) Opis przetwarzania danych, cel, przechowywanie
Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem adresów e-mail podanych przez nas w stopce redakcyjnej oraz na podstronach. Następnie zapisujemy dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną. Dane są wykorzystywane i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, m.in. jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie oferty frachtu lub ubiegasz się o zostanie przewoźnikiem towarowym. W tym celu korzystamy z własnego serwera poczty elektronicznej.
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych, Twoja wiadomość zostanie zapisana na naszym serwerze pocztowym. Spowoduje to przekazanie Twojej wiadomości wewnętrznie na określony adres e-mail przypisany do odpowiedniego formularza kontaktowego wraz z osobą kontaktową naszej firmy. Po zapoznaniu się z Twoją wiadomością zostanie ona przetworzona bezpośrednio lub przekazana do odpowiedniego działu/osoby w naszej firmie w celu udzielenia odpowiedzi i przechowywana w naszym lokalnym systemie informatycznym.
Jeżeli Twoja wiadomość jest listem handlowym w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), jesteśmy zobowiązani do przechowywania go przez 6 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano list handlowy) zgodnie z § 257 HGB .
Jeżeli Twoja komunikacja jest częścią lub inicjatorem negocjacji umownych, przetwarzamy Twoje dane w tym celu, m.in. jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie potencjalnego zamówienia; Wtedy też możemy być zobowiązani do przechowywania korespondencji zgodnie z § 257 HGB przez 6 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano pismo służbowe).
W przeciwnym razie dane przekazane przez e-mail/formularz kontaktowy zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane, chyba że
– są nam potrzebne do dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, lub
– mamy inny prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, a Twoje interesy godne ochrony nie przeważają nad tym;
– o ile są one częścią naszego backupu: usunięcie danych z backupów nie jest dla nas możliwe, a także nie jest wymagane ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania, integralność i poufność danych, które mają być zapewnione zgodnie z art. 32 RODO ; Zapasowe nośniki danych są regularnie przenoszone, a tym samym dane są usuwane.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci f RODO (prośby o kontakt o charakterze ogólnym). Naszym uzasadnionym interesem jest przeglądanie i odpowiadanie na prośby o kontakt. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy np. zawarcia umowy przewozu, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. RODO. Dotyczy to również sytuacji, gdy komunikacja dotyczy już zawartej umowy.

c) Odbiornik
Formularze kontaktowe: Ze względów technicznych nasz dostawca usług hostingowych ma dostęp do wiadomości wysyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego i dlatego jest odbiorcą zewnętrznym. Ten usługodawca działa w naszym imieniu i udostępnia nam miejsce do przechowywania naszej strony internetowej oraz przechowuje związane z tym operacje przetwarzania danych. Ten usługodawca został przez nas starannie wybrany i zlecony, jest związany naszymi instrukcjami i jest regularnie monitorowany. Usługodawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto poszczególni pracownicy naszej firmy odpowiedzialni za przetwarzanie przekazywanych treści są wewnętrznymi odbiorcami wiadomości. Jeżeli wiadomość dotyczy również osoby trzeciej, np. inna firma, która musi być zaangażowana w celu złożenia oferty, np. dostawa just-in-time lub podobna, Twoja wiadomość może zostać przekazana do tej firmy.

d) Możliwość sprzeciwu
Jeżeli żądanie nie dotyczy umowy, która została już zawarta lub jest negocjowana, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych osobowych. W takim przypadku nie można odpowiedzieć na komunikat. Ponadto zastosowanie ma sekcja D.

3. Statystyki odwiedzin serwisu „Google Analytics” w przypadku wyrażenia zgody.

(a) Krótki opis, zgoda
Narzędzie jest dezaktywowane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Jeśli wyrażasz zgodę na ich użycie, rejestrujemy Twoje anonimowe zachowanie podczas przeglądania naszej strony internetowej, a następnie oceniamy je statystycznie. W tym celu korzystamy z narzędzia „Google Analytics”. Oprogramowanie jest ustawione tak, że przetwarzamy Twój skrócony adres IP.
Zgoda może być wyrażona wyłącznie za pośrednictwem automatycznie wyświetlanego okna zgody na pliki cookie (okno wyboru narzędzia). Jest to wyświetlane na środku, gdy strona jest wywoływana. Jeśli wybierzesz opcję „Udziel zgody (zezwalaj na wszystkie pliki cookie)”, wyrażasz zgodę na gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych generowanych podczas Twojej wizyty na stronie internetowej, patrz dalsze informacje w punkcie b).

b) Zakres przetwarzania danych, USA, przechowywanie, usuwanie
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, rejestrujemy Państwa zachowanie podczas przeglądania naszej strony internetowej, a następnie oceniamy je statystycznie. W tym celu korzystamy z „Google Analytics”, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu serwisu lub po zmianie strony (wywołanie różnych podstron). Podczas korzystania z narzędzia używamy rozszerzenia kodu „anonymizeip”. Z tego powodu ostatnie 80 ze 128 bitów Twojego adresu IP jest ustawiane na zero przez Google w Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach czy pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do wywołującego urządzenia końcowego. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub jej poszczególne strony, zbierane są następujące dane:

Skrócony adres IP systemu wywołującego użytkownika.

Wyświetlana witryna, w tym podstrona

Strona internetowa, z której użytkownik trafił na przeglądaną stronę internetową

Jakie podstrony są wywoływane z wywoływanej strony i czy wykonywane są tam akcje (np. pobieranie formularza).

Czas spędzony na stronie

Częstotliwość dostępu do serwisu

Czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty na stronie

Rozdzielczość ekranu komputera wywołującego

Rodzaj urządzenia wywołującego (urządzenie mobilne/komputer/laptop)

Przeglądarka, ustawienia językowe używanej przeglądarki i wszystkie używane dodatki.

Wersja Flasha

Stosowane pliki cookie noszą między innymi nazwy _ga, _ gid i są ważne przez dwa lata (_ga) lub 24 godziny (_gid).

Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny dostępu do naszej strony internetowej. Możemy to przeglądać online i otrzymywać oceny statystyczne (raporty z aktywności na stronie). Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google zobowiązał się nie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności Google, odwiedź stronę www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.com/policies/privacy/partners/ lub policy.google.com . Zebrane informacje będą przechowywane przez Google w naszym imieniu w celu tworzenia wspomnianych raportów i przeglądania ich online. Dane są automatycznie usuwane przez Google po 14 miesiącach. Usuwanie odbywa się raz w miesiącu. Tworzone przez nas na tej podstawie raporty są przez nas w razie potrzeby pobierane i przechowywane przez okres do 5 lat, a następnie ponownie usuwane.
Według Google dane są przechowywane na własnych serwerach lub serwerach firm stowarzyszonych. Możliwe jest również przechowywanie danych na serwerach w USA.

d) Cel przetwarzania danych, ujawnienie
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową umożliwia nam analizę zachowania podczas surfowania osób odwiedzających naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy określić, które informacje/które podstrony naszego serwisu są szczególnie interesujące dla osób odwiedzających serwis, a które treści serwisu są mało interesujące. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak szybko i jak często czytane są nowo powstałe treści serwisu. Analiza umożliwia nam optymalizację zawartości strony internetowej zgodnie z domniemanym szczególnym zainteresowaniem użytkownika. Ponadto możemy optymalizować naszą witrynę pod kątem wyszukiwarki Google i mierzyć skuteczność reklamy w witrynach stron trzecich.
Odbiorcą zanonimizowanych danych jest Google Ireland Limited jako podmiot przetwarzający zamówienia. Ponadto oceniamy utworzone raporty, w których dane odwiedzających są prezentowane w formie podsumowania, wewnętrznie i, w razie potrzeby, przy pomocy zewnętrznych specjalistów ds. Marketingu i sieci. Ponadto osoby trzecie mają do tego częściowy dostęp za pośrednictwem narzędzi wymienionych w sekcji 7.

e) Podstawa prawna przetwarzania danych
Zgodnie z art. 5 ust. 3 Dyrektywy UE 2002/58/WE przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika jest dozwolony wyłącznie za zgodą.
W przypadku wyrażenia zgody gromadzimy i analizujemy informacje zebrane na podstawie Twojej zgody. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych. Jeżeli są to dane osobowe, ich przetwarzanie jest również dozwolone na podstawie udzielonej zgody, por. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO.

f) Cofnięcie zgody, inne środki
Możesz cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie będzie skuteczne dopiero od momentu wykonania. W tym celu zalecamy skorzystanie z następującej procedury usuwania plików cookie: Usunięcie wszystkich istniejących plików cookie z oprogramowania przeglądarki i ustawienie jej w taki sposób, aby nie akceptowała nowych plików cookie ani nowych plików cookie od dostawców zewnętrznych.
Alternatywnie, po usunięciu plików cookie, możesz odmówić ustawienia plików cookie w ustawieniach prywatności (poprzez wyskakujące okienko cookie, które pojawia się automatycznie) tej witryny. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie może nie być możliwe. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym skróconego adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Aplikacje

a) Opis przetwarzania danych, przechowywania, celu
Możesz zgłosić się do nas pocztą i e-mailem.
Gdy wywołasz na naszej stronie głównej podstronę „Kariera”, przetwarzamy dane zebrane przez th e powołanie, zob. informacje w punkcie C 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ponadto przetwarzamy dane, które przesyłasz nam wraz z aplikacją, w celu sprawdzenia Twojej przydatności na stanowisko, które ma zostać obsadzone oraz w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Aplikacje otrzymane pocztą są skanowane i podobnie jak aplikacje otrzymane pocztą elektroniczną wprowadzane są do naszego lokalnego systemu ERP wraz z dostarczonymi danymi.
W trakcie procesu aplikacyjnego mogą zostać pobrane dalsze dane osobowe od Ciebie osobiście, z ogólnodostępnych źródeł lub od byłych pracodawców i trenerów w celach informacyjnych.
Jeśli złożysz aplikację o charakterze spekulacyjnym, która nie dotyczy konkretnego stanowiska, możemy zapoznać się z Twoimi dokumentami aplikacyjnymi w ramach decyzji kadrowych na wszystkich rozpatrywanych stanowiskach. Udostępnimy niektóre dane Twojego kandydata do wglądu w zautomatyzowanych wyszukiwaniach dla wybranych decydentów, aby mogli poznać Twój profil osobowości i kwalifikacje. Będziemy regularnie usuwać i niszczyć dane kandydata po upływie 12 miesięcy od otrzymania Twojej aplikacji, ale nie przed zakończeniem wszystkich procedur aplikacyjnych, do których do tego momentu dodano Twoje dokumenty aplikacyjne i upłynięciem okresu 12 miesięcy od tego czasu. Ponadto żadne usunięcie nie nastąpi, jeśli wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie i nie została ona jeszcze cofnięta.
W przypadku odmowy usuniemy podane przez Ciebie dane w ciągu 12 miesięcy od wysłania odmowy i zniszczymy wszelkie papierowe dokumenty aplikacyjne, chyba że wyraziłeś zgodę na ich przechowywanie przez dłuższy okres.
Jeśli stanowisko zostanie Ci przyznane w trakcie procesu aplikacyjnego, dane z systemu danych kandydata zostaną przesłane do naszego systemu informacyjnego HR.
Jeżeli wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie danych kandydata w celu wykorzystania Twoich danych do badania innych stanowisk do obsadzenia w przyszłości, będziemy przechowywać dane zgodnie z udzieloną zgodą do czasu jej odwołania. Aby wyjaśnić odwołanie, po prostu wyślij sensowną wiadomość e-mail na adres legal@l-experts.com.
Uzasadnione wycofanie nie ma wpływu na operacje przetwarzania danych, które już miały miejsce. Będziemy regularnie usuwać i niszczyć Twoje dane aplikacyjne po złożeniu oświadczenia o cofnięciu lub po upływie 12 miesięcy od otrzymania Twojej aplikacji, ale nie przed zakończeniem wszystkich procedur aplikacyjnych, do których do tego momentu zostały dodane Twoje dokumenty aplikacyjne i od tego czasu upłynęło 12 miesięcy.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tej procedurze aplikacyjnej jest art. 6 ust. 1 zdanie 2 lit. B RODO, § 26 ust. 1 RODO. W związku z tym przetwarzanie danych niezbędnych w związku z podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pracy jest dopuszczalne. Jeżeli dane będą potrzebne do ścigania sądowego po zakończeniu procesu aplikacyjnego, jeśli ma to zastosowanie, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wymogów art. 6 RODO, w szczególności w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 świeci f) RODO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.
Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych aplikacyjnych w celu obsadzenia innych stanowisk, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 s. 2a, b, f RODO, § 26 ust. 1 i ust. 2 RODO

c) Ujawnienie, odbiorca
Jeżeli skorzystasz z naszej strony internetowej w celu przesłania aplikacji, Twoje dane będą tymczasowo przechowywane przez naszego dostawcę usług hostingowych, który zapewni nam odpowiednią przestrzeń dyskową do tego celu i zapisze związane z tym operacje przetwarzania danych.
Po otrzymaniu Twojej aplikacji dane kandydata zostaną przejrzane przez naszą firmę i udostępnione odpowiedniemu specjaliście oraz, w razie potrzeby, kierownictwu. Dalsza procedura jest następnie koordynowana wewnętrznie iw razie potrzeby przez odpowiedniego specjalistę inicjowane są dalsze działania (np. umówienie wywiadu, prośba o dodatkowe informacje, aktywacja niezamówionych aplikacji dla odpowiedniego specjalisty). W razie potrzeby jest to realizowane za pomocą narzędzia do zarządzania kandydatami za pośrednictwem określonych przez Ciebie kanałów kontaktowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w celu obsadzenia innych stanowisk, dane zostaną zduplikowane w celu dalszego przechowywania w puli, która jest również obsługiwana za pomocą narzędzia do zarządzania kandydatami. W tym zakresie stosuje się odpowiednio to, co zostało powiedziane w punktach a) – c)). Jest to dostępne tylko dla odpowiednich kierowników specjalistów.
Nie ma przetwarzania danych w państwie trzecim.

d) Możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, które mogą być wymagane do ścigania sądowego, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f DS-GVO, zob. sekcja D.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych kandydata, patrz ust. 4a).

5. Reklama pocztowa (poczta listowa)

a) Opis przetwarzania danych, przechowywania, celu, udostępniania, odbiorców
Jeśli podasz nam swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy, będziemy je przechowywać w celu ewentualnego wysyłania w przyszłości reklam pocztowych (listów) dotyczących naszych produktów i usług, naszej firmy oraz do wysyłania poczty świątecznej. W razie potrzeby dane zostaną udostępnione zewnętrznemu usługodawcy podczas frankowania i wysyłki, które mogą być wykonywane przez zewnętrznego usługodawcę. Ten usługodawca działa zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu. Ten usługodawca ma siedzibę w Unii Europejskiej. Żadne inne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu
Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie a), jest art. 6 ust. 1 świeci f RODO. Przesyłanie informacji o produktach pocztą jest prawnie uzasadnionym interesem naszej firmy. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy wysyłania reklam listowych. Ponadto zastosowanie ma sekcja D.

6. Pobierz informacje (pdf)
Możesz pobrać dokumenty informacyjne, nasze broszury, OWH itp. za pośrednictwem naszej strony internetowej, przeglądać je później i/lub zapisać na swoim urządzeniu końcowym. W ten sposób rejestrujemy tylko tymczasowo dane wymienione w punkcie C 1 (pliki dziennika). Informacje podane w punkcie C 1 mają również zastosowanie pod innymi względami.

7. Linki
a) Opis przetwarzania danych, okres przechowywania, usuwanie
Na stronie głównej i podstronach naszej strony głównej umieściliśmy zewnętrzne linki do innych stron internetowych, platform mediów społecznościowych oraz, w stosownych przypadkach, wewnętrzne linki do podstron naszej witryny. Jeśli jako użytkownik skorzystasz z linków zewnętrznych, opuścisz naszą stronę internetową. Strona, do której prowadzi link, otworzy się w osobnym oknie przeglądarki.
Linki zewnętrzne rozpoznasz po tym, że są podkreślone wyróżnionym kolorem, np. linki do naszych ofert pracy lub są połączone z grafiką/symbolem, zdjęciem lub kadrem wideo, np. graficzny „Instagram”, Facebook i LinkedIn.
Przekazywanie za pomocą linku zewnętrznego następuje tylko wtedy, gdy aktywnie go klikniesz. W takim przypadku nasz serwer internetowy przekazuje Twój adres IP i zwykle nazwę naszej strony jako strony przekazującej do operatora strony trzeciej. W ten sposób Twój adres IP staje się widoczny dla operatora strony trzeciej. Operator ten wykorzysta Twój adres IP, aby wyświetlić tam zawartość strony. Rejestrujemy adresy URL, o które prosił użytkownik.
Nie mamy konkretnej wiedzy na ten temat i nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie dostawca zewnętrzny będzie nadal wykorzystywał Twój adres IP do innych celów. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych danego operatora strony internetowej. Technicznie możliwe jest wykorzystanie różnych metod (np. plików cookie, beaconów, odcisków palców, odczytywanie reklam lub identyfikatorów urządzeń) w celu zebrania dalszych danych o osobie odwiedzającej stronę internetową oraz, w razie potrzeby, udostępnienia tych danych podmiotom trzecim. Możliwe jest, że zostaniesz zidentyfikowany przez dostawcę zewnętrznego na podstawie dostępnych tam dodatkowych informacji, np. na podstawie konta użytkownika utworzonego u zewnętrznego dostawcy oraz adresu e-mail zapisanego u zewnętrznego dostawcy, na podstawie dodatkowych informacji z plików cookie stosowanych przez zewnętrznego dostawcę.

b) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Przekazanie Państwa adresu IP zewnętrznemu usługodawcy jest technicznie konieczne do przekazania na zewnętrzną stronę internetową, do której prowadzi link (cel przetwarzania danych). Integracja takich linków rozszerza naszą ofertę informacyjną lub służy celom reklamowym. Stanowi to uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któremu nie sprzeciwiają się nadrzędne interesy użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie a), jest art. 6 ust. 1 świeci f RODO.
Użytkownik sam decyduje, czy skorzystać z wyświetlanych linków. Nie jest to konieczne do zawarcia umowy.

c) Ujawnienie, odbiorca
Twój adres IP, skrócony zgodnie z C 1, oraz żądany adres URL strony trzeciej, jeśli istnieje, są przechowywane jako część plików dziennika u naszego dostawcy usług hostingowych. Ten dostawca działa w naszym imieniu i zapewnia nam miejsce do przechowywania naszej strony internetowej. Ponadto nasz dostawca usług hostingowych świadczy inne powiązane usługi, patrz sekcja C 1 c) niniejszej informacji. Usługodawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane zebrane zgodnie z lit. a) nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, chyba że będzie to konieczne w przypadku ataków na naszą technologię informatyczną, patrz punkt C 1 b) powyżej, na przykład w kontekście złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ustawę organy egzekucyjne.

d) Możliwość sprzeciwu
Przekazanie adresu IP użytkownika jest obowiązkowe w celu przekierowania do żądanej strony trzeciej, do której prowadzi link. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych nie jest pożądane, link nie może być aktywowany. W pozostałym zakresie użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu żądanych danych, patrz sekcja D.

8. Filmy z YouTube’a

a) Opis przetwarzania danych, okres przechowywania, usuwanie
Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy, które udostępniamy publicznie za pośrednictwem naszego kanału YouTube. Po wywołaniu strony, na której osadzone są filmy, pliki cookie YouTube są automatycznie wysyłane do przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę lub YouTube odczytuje istniejące pliki cookie. Dzięki temu Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez operatorów platform wideo.
Więcej informacji na temat operacji przetwarzania danych przez operatorów platform wideo można znaleźć tutaj:
YouTube: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Możliwe, że spowoduje to przeniesienie danych na serwery Google Group w USA.
Może również znajdować się łącze do Twojego konta użytkownika YouTube, pod warunkiem, że jesteś tam zalogowany. Jeśli sobie tego nie życzysz, musisz się wylogować przed użyciem.
Dostęp do narzędzia śledzenia Google Analytics można uzyskać za pośrednictwem ramki iFrame, w której wywoływany jest film. Jest to własne śledzenie danego operatora platformy, do którego jako operatorzy stron internetowych nie mamy dostępu. Możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics, korzystając z narzędzi dezaktywacyjnych, które Google oferuje dla niektórych przeglądarek internetowych. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Gromadzimy wyłącznie informacje o korzystaniu ze strony internetowej, o której mowa w sekcji C 1, por. tam dalsze informacje o przetwarzaniu danych, przechowywaniu, celu, podstawie prawnej.

b) Przechowywanie
Nie mamy dostępu do danych osobowych gromadzonych przez YouTube. Przechowujemy tylko dane wymienione w punkcie C 1 a), ostatni akapit.

c) Cel, podstawa prawna
Chcielibyśmy przesłać Ci filmy z naszymi produktami i inne informacje o usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, art. 6 ust.1 lit. RODO.

d) Odbiorca, ujawnienie
Dane wymienione w punkcie C 1 a) ostatni akapit są przechowywane u naszego dostawcy usług hostingowych. Ten dostawca działa w naszym imieniu i zapewnia nam miejsce do przechowywania naszej strony internetowej. Ponadto nasz dostawca usług hostingowych świadczy w związku z tym inne usługi, np. przechowuje związane z tym operacje przetwarzania danych i zapewnia dostępność serwisu w Internecie. Ten usługodawca został przez nas starannie wybrany i zlecony, jest związany naszymi instrukcjami i jest regularnie monitorowany. Usługodawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zebrane dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w przypadku ataków na naszą technologię informatyczną, patrz punkt C 1 b powyżej), na przykład w kontekście złożenia zawiadomienia o przestępstwie do organów ścigania.
Twój adres IP jest przekazywany do portalu w celu nawiązania połączenia z Youtube.

e) Opcje odwołania, sprzeciwu i usunięcia
W odniesieniu do danych, o których mowa w punkcie C 1 a), które są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, por. . dalsze informacje w sekcji D.
Udzieloną zgodę można cofnąć w stosunku do Youtube, https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

9. Wybór języka, czcionki internetowe

a) Wybór języka
Po wejściu na naszą stronę istnieje możliwość ręcznego wybrania innej wersji językowej. Domyślnie nasza strona jest wyświetlana w języku angielskim. Zmiana ustawienia języka odbywa się poprzez linki URL (odnośniki do podstrony naszego serwisu), które następnie udostępniają odwiedzającemu stronę główną w żądanej wersji językowej. W tym celu nie są wykorzystywane pliki cookie ani podobne narzędzia.

b) Czcionki internetowe
Używamy czcionek internetowych Google. Są to czcionki zewnętrzne. Czcionki internetowe służą do jednolitego wyświetlania czcionki używanej na naszej stronie internetowej. W tym celu korzystamy z usługi zewnętrznej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która udostępnia te czcionki („Google Web Fonts”). Podczas wywoływania wszystkich stron naszej strony głównej wymagane czcionki internetowe są ładowane do pamięci podręcznej przeglądarki Twojego urządzenia końcowego, aby poprawnie wyświetlać dostępne tam teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami dostawcy czcionek internetowych. Dzięki temu Google Ireland Limited uzyskuje wiedzę o Twoim adresie IP, połączeniu z naszą witryną, dacie i godzinie działania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq
www.google.com/policies/privacy/. Przy każdym wywołaniu nowej podstrony i ponownym wywołaniu po 24 godzinach dane mogą zostać ponownie przesłane do Google i tam przetwarzane.
Za pomocą czcionki internetowej nie gromadzimy żadnych danych poza danymi wymienionymi w punkcie B 1. Ponadto nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

c) Podstawa prawna
Stosowanie czcionek internetowych umożliwia nam udostępnianie tekstów i czcionek wyświetlanych na naszej stronie internetowej w sposób jednolity i przyjazny dla czytelnika. Jest to prawnie uzasadniony interes naszej firmy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz podstawa prawna operacji przetwarzania danych, za które jesteśmy odpowiedzialni. Nie sprzeciwiają się temu nadrzędne interesy użytkownika.

d) Możliwość sprzeciwu
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez nas zgodnie z art. 21 RODO, zob. dalsze wyjaśnienia w sekcji D deklaracji.
Aby uniemożliwić gromadzenie danych, należy wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby nie obsługiwała ona używanych czcionek internetowych, o ile jest to technicznie możliwe. Zostanie wyświetlona domyślna czcionka.

10. Pole zgody
Używamy pola zgody w celu uzyskania Twojej zgody na określone transakcje.
Podstawę prawną stanowi art. 5 ust. 3 dyrektywy UE 2002/58/WE. Zgodnie z nim przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody. Możesz udzielić nam tej zgody na odpowiednie procesy wymienione w polu zgody. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej sekcji niniejszej polityki prywatności.
Jeżeli w wyniku procedury przetwarzane są również dane osobowe, prosimy również o wyrażenie na to zgody, którą można cofnąć w dowolnym momencie.
Pole zgody jest wyświetlane przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej. Każda podjęta tu decyzja (odmowa/wyrażenie zgody na użycie określonego narzędzia wraz z przetwarzaniem danych) jest przez nas dokumentowana i zapisywana w CMS. Ponadto umieszczamy w Twojej przeglądarce plik cookie, który przypisuje Ci dowolny identyfikator i zapisuje, jaką decyzję o wyborze podjąłeś. Ten plik cookie jest odczytywany przez nasz system podczas Twojej wizyty na stronie internetowej i odpowiednio korzysta z narzędzi, na które wyraziłeś zgodę. Ten plik cookie jest ważny przez 24 miesiące i nie udostępnia żadnych danych stronom trzecim.

Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Nazwa dostawcy Cel Wygaśnięcie
__cfduid mccdn.me Używany przez sieć partnerską Cloudflare do identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. 30 dni
CONSENT YouTube Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową na banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania zgodności witryny z RODO. 6084 dni

Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie internetowej zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny, na przykład preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Nazwa dostawcy Cel Wygaśnięcie
lang [x2] LinkedIn Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej Sesja
mcwidget mccdn.me Identyfikuje ostatnią stronę odwiedzoną przez użytkownika. Jest to wykorzystywane w celu zwiększenia przydatności funkcji czatu. Uporczywy
wp-wpml_current_language www.hegelmann.com Oznacza kod kraju, który jest obliczany na podstawie adresu IP użytkownika. Służy do określenia, jakiego języka należy używać dla gościa. 1 dzień
yt-player-bandaid-host YouTube Służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie urządzenia odwiedzającego i ustawień sieciowych. Uporczywy
yt-player-bandwidth YouTube Służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie urządzenia odwiedzającego i ustawień sieciowych. Uporczywy

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, zbierając i zgłaszając anonimowo informacje.

Nazwa dostawcy Cel Wygaśnięcie
zbierać Google Używane do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja
_ga Google rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. 2 lata
_gat Google Używany przez Google Analytics do ograniczenia liczby żądań o 1 dzień
_gid Google rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. 1 dzień
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Używany w połączeniu z synchronizacją danych z usługą analityczną strony trzeciej. 29 dni
yt-player-headers-readable YouTube Służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie urządzenia odwiedzającego i ustawień sieciowych. Uporczywy

[matomo_opt_out]

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i atrakcyjne dla poszczególnych osób ser, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

Nazwa dostawcy Cel Wygaśnięcie
IDE Google Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i prezentowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam. 1 rok
test_cookie Google Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 1 dzień
fr Facebook Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesiące
tr Facebook Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. Sesja
ads/ga-audiences Google Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie staną się klientami na podstawie ich zachowania online w różnych witrynach. Sesja
pagead/1p-user-list/# Google Śledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób użytkownik porusza się między witrynami. Służy do pomiaru wysiłków reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za polecenie między stronami internetowymi. Sesja
_lfa sc.lfeeder.com Używane w kontekście marketingu opartego na koncie (ABM). Plik cookie rejestruje dane, takie jak adresy IP, czas spędzony na stronie i żądania strony dotyczące wizyty. Służy do ponownego kierowania wielu użytkowników rootujących z tych samych adresów IP. ABM zazwyczaj ułatwia cele marketingowe B2B. 2 lata
_lfa_expiry sc.lfeeder.com Zawiera datę ważności pliku cookie o odpowiedniej nazwie. Uporczywy
mc_pixel_session_data mccdn.me Używany w kontekście funkcji ChatBot na stronie internetowej. Plik cookie zawiera dane o zachowaniu użytkownika, które umożliwiają witrynie promowanie produktów lub usług za pośrednictwem funkcji ChatBot lub innych komunikatów wyskakujących. Uporczywy
bcookie LinkedIn Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z usług wbudowanych. 2 lata
bscookie LinkedIn Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z usług osadzonych. 2 lata
lidc LinkedIn Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z usług osadzonych. 1 dzień
UserMatchHistory LinkedIn Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego. 29 dni
yt.innertube::requests YouTube Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące tego, jakie filmy z YouTube obejrzał użytkownik. Uporczywy
yt-remote-cast-installed YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą wbudowanej sesji wideo YouTube
yt-remote-connected-devices YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube Trwałe
yt-remote-device-id YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube Trwałe
yt-remote-fast-check-period YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą wbudowanej sesji wideo YouTube
https://tr.lfeeder.com/ Leadfeeder Śledzi poszczególne sesje na stronie internetowej, umożliwiając stronie zbieranie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych. Sesja
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami YouTube. 179 dni
YSC YouTube Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, jakie filmy z serwisu YouTube obejrzał użytkownik. Sesja
yt.innertube::nextId YouTube Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące filmów wideo z serwisu YouTube, które użytkownik widział. Uporczywy
yt-remote-session-app YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą wbudowanej sesji wideo YouTube
yt-remote-session-name YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą wbudowanej sesji wideo YouTube

________________________________________
D. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:

prawo do bezpłatnej informacji zgodnie z art. 15 RODO

prawo do sprostowania lub usunięcia danych zgodnie z odpowiednio art. 15 lub art. 16 RODO

prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

prawo do cofnięcia zgody udzielonej na podstawie przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO

prawo do niepodejmowania zautomatyzowanych decyzji zgodnie z art. 22 RODO

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych lub korzystania ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami jako administratorem danych lub naszym inspektorem ochrony danych, patrz dane kontaktowe w punkcie A niniejszego tekstu.

*Należy pamiętać, że dla Twojej wygody tłumaczenia są generowane automatycznie i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje znajdują się w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.