Skip to main content

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.,
Spółka
Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694426, REGON 36823104, NIP 7792470132
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021. Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie w procesy podatkowe i ich kontrole Zarządu oraz do 31 sierpnia 2021 r. Dyrektora Finansowego i pracowników Działu Księgowości,
 • natomiast od 1 września 2021 r. poprzez ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w 2017 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694426. Należy do grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika, którym jest Spółka UAB Hegelmann Transporte z siedzibą na Litwie. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • poboru i zapłaty WHT
 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki i Zarząd, a od 1 września 2021 r. w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • bieżąca analiza interpretacji podatkowych wydawanych w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującego biura rachunkowego, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała jako podatnik obowiązki podatkowe z tytułu podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • oraz podatku od środków transportowych.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatków:

 • PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców
 • WHT – od wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 91.615.489,00 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 4.580.774,45 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi IT, prawne, transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniamiHegelmann Transporte UABLitwa
2.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych, transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
3.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, wyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi rekrutacyjne,  transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniami, szkolenioweHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, zakup energii, najem biura, usługi transportowe, najem pojazdów, opłaty drogowe i inneHegelmann Express GmbHNiemcy
5.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdówGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
6.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis pojazdów, usługi parkingoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
7.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis i mycie pojazdów, usługi parkingowe i noclegoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
8.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem i serwis pojazdów, inneHegelmann Rental UABLitwa
9.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi prawne i transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
10.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi transportowe i inneHTR Spedition S.R.L.Rumunia
11.Nabycie usługUsługi prawne, serwis pojazdów i inneLegal Experts UABLitwa
12.Nabycie usługUsługi księgowe i inneHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
13.Nabycie usługNajem lokalu, serwis pojazdów i inneHegelmann Fleet GmbHNiemcy
14.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne i serwis pojazdówTransalbert GmbHWłochy
15.Nabycie towarówWyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
16.Nabycie usługSerwis i mycie pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie usługSerwis pojazdówAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
18.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
19.Nabycie usługUsługi transportowe, serwis pojazdówHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
20.Nabycie usługUsługi rekrutacyjne i inneHegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
21.Nabycie usługNajem oraz serwis pojazdów i inneA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
22.Nabycie usługUsługi transportoweSIA Express HeroesŁotwa
23.Nabycie usługUsługi księgoweHIS Hegelmann Invoicing Solutions GmbHNiemcy
24.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
25.Nabycie towarów i usługUsługi IT i inne, zakup wyposażeniaAbona Deutschland GmbHNiemcy
26.Nabycie towarówUsługi IT i inneAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
27.Nabycie usługPozostałe usługi powiązane z transportemHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia
28.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdów i inneHegelmann Rental B.V.Holandia
29.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis i mycie pojazdów i inneIvetra Ir Ko UABLitwa
30.Nabycie usługOpłaty drogoweHT Ferry Service UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi i licencje ITHGIT SOLUTIONS OÜEstonia
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
33.Nabycie usługUsługi dotyczące zwrotu VAT i akcyzyTranskelta UABLitwa
34.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
35.  Nabycie usługUsługi brokera ubezpieczeniowegoUADBB H BrokersLitwa
36.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHegelmann Transporte UABLitwa
37.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytoraHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
38.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytora, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
39.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Express GmbHNiemcy
40.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
42.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
43.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
44.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTR Spedition S.R.L.Rumunia
45.Sprzedaż usługNajem powierzchniHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
46.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHegelmann Fleet GmbHNiemcy
47.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniTransportio Sp. z o.o.Polska
48.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepTransalbert GmbHWłochy
50.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi kosztami, sprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts UABLitwa
51.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiExpress Poland Sp. z o.o.Polska
53.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowychAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
54.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiAlto Trans Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepCar Transporte Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiHT RFS Solution GmbHNiemcy
60.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiSIA Express HeroesŁotwa
61.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Slovakia s.r.oSłowacja
62.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiTrans-Part Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
64.Sprzedaż usługNajem powierzchniHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od września 2021 r. świadczy usługi księgowe dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach
i terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.