Skip to main content

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Sp. z o.o., SpółkaHegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Konwaliowa 144, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391051, REGON 242579685, NIP 5732832688
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.

Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w procesy podatkowe i ich kontrole,
 • ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie (XVII Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS 0000391051. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł i dzieli się na 5.000 udziałów posiadanych w równej proporcji przez dwóch wspólników: Pana Antona Hegelmanna i Pana Siegfrieda Hegelmanna. Spółka posiada dziewięć oddziałów w Polsce: we Wrocławiu, w Poznaniu, dwa w Katowicach, w Radomsku, w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie oraz w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującej spółki świadczącej usługi księgowe, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://www.czestochowa.pl/podatki-i-oplaty-lokalne, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • oraz podatku akcyzowego.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatku PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 736.693.958,83 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 36.834.697,94 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc więc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts Poland Sp. z o.oPolska
2.Nabycie usługUsługi transportoweHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
3.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
5.Nabycie usługObsługa CMR-ówHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
6.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
7.Nabycie usługUsługi transportoweMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
8.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
9.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Poland Sp. z o.o.Polska
10.Nabycie usługUsługi transportoweTrans-Part Sp. z o.o.Polska
11.Nabycie usługUsługi transportoweAlto Trans Sp. z o.o.Polska
12.Nabycie usługUsługi transportoweAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
13.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
14.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
15.Nabycie usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
16.Nabycie usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
18.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Deutschland GmbHNiemcy
19.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
20.Nabycie usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
21.Nabycie usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
22.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych i in.Hegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
23.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
24.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
25.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
26.Nabycie usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
27.Nabycie usługObsługa ITHIT Solution Company s.r.o.Czechy
28.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
29.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental UABLitwa
30.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
33.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
34.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówIvetra IR KO UABLitwa
35.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SARLFrancja
36.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental B.V.Holandia
37.Nabycie usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
38.Nabycie usługUsługi ubezpieczenioweUADBB H BrokersLitwa
39.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
40.Nabycie usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Nabycie usługObsługa zagranicznych zwrotów VATTranskelta UABLitwa
42.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
43.Nabycie usługUsługi prawne i ubezpieczeńLegal Experts UABLitwa
44.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Deutschland GmbHNiemcy
45.Nabycie usługUsługi ITHGIT Solutions OüEstonia
46.Nabycie usługUsługi transportoweHG Intermodal UABLitwa
47.Nabycie usługUsługi śledzenia przesyłekHegelmann Logistics SRLMołdawia
48.Sprzedaż usługUsługi serwisu pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi najmuHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
50.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
51.Sprzedaż usługUsługi najmuHT Ferry Service Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
53.Sprzedaż usługPrzeniesienie prawHegelmann Holding SAPolska
54.Sprzedaż usługUsługi najmuHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi najmuAbona Polska Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi najmuMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi najmuExpress Poland Sp. z o.o.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi najmuTrans-Part Sp. z o.o.Polska
60.Sprzedaż usługUsługi najmuFaro Logistic Sp. z o.o.Polska
61.Sprzedaż usługUsługi najmuCar Transporte Sp. z o.o.Polska
62.Sprzedaż usługUsługi najmuFlare Trans Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi najmuAlto Trans Sp. z o.o.Polska
64.Sprzedaż usługUsługi najmuAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
65.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
66.Sprzedaż usługUsługi najmuKompas Transport Sp. z o.o.Polska
67.Sprzedaż usługUsługi najmuPereplut Transport Sp. z o.o.Polska
68.Sprzedaż usługUsługi najmuHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
69.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS Solutions Sp. z o.o.Polska
70.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Drivers Academy Sp. z o.o.Polska
71.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
72.Sprzedaż usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
73.Sprzedaż usługUsługi najmuAR Oil Brokers Sp. z o.o.Polska
74.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
75.Sprzedaż usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
76.Sprzedaż usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
77.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
78.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
79.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
80.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
81.Sprzedaż usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
82.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHegelmann Rental UABLitwa
83.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
84.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
85.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
86.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
87.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SASFrancja
88.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS GmbHNiemcy
89.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
90.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Autotransporte UABLitwa
91.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
92.Sprzedaż usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
93.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Air & Ocean Forwarding UABLitwa
94.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental GmbHNiemcy
95.Sprzedaż usługUsługi najmuGlobal Transporte Slovakia s.r.o.Słowacja

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od roku 2020 świadczy usługi księgowe w Grupie Hegelmann, w tym dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach i  terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. W roku podatkowym Spółka dokonała sprzedaży usług transportowych na rzecz podmiotu z siedzibą w Księstwie Andory. Nie oznacza to jednak, że Spółka dokonywała własnych rozliczeń na terytorium tego kraju, a jedynie dokonała standardowej sprzedaży swoich podstawowych usług do kontrahenta z tego kraju.