Autor: mpfahler

Hegelmann Group partners with carbon accounting specialists Emitwise to accelerate carbon neutral transition

The multinational heavy asset carrier Hegelmann is working with Emitwise, the carbon accounting platform, to increase the accuracy of their emission data to enable carbon reduction.

Founded in 1998, the Hegelmann Group have offered a wide range of transport and logistics services for nearly 25 years, serving customers from practically every industry,engineering and manufacturing, pharma and healthcare, consumer and fresh food ,electronics and high value.

The sector, responsible for around 11% of global emissions, has increasingly been under pressure to reduce its carbon footprint.

In response, Hegelmann launched its Mission Green programme in 2021 to become carbon neutral by 2045. So far, its focus has been switching to renewable energy and transitioning its large fleet to greener options. 

Andreas Schmidt, CEO of Hegelmann Express GmbH, states, “Effective emissions monitoring in the transportation logistics industry not only increases accountability and transparency, but also allows businesses to identify areas for improvement and implement carbon-cutting strategies. The industry can work toward a more sustainable future and play an important role in mitigating the effects of climate change by tracking and adjusting emissions on a regular basis. It’s also phenomenal to be on this journey with Emitwise.”    

However, to accelerate their transition, Hegelmann needs accurate and transparent data to drive business decisions. Emitwise’s carbon accounting platform is renowned for its granular approach to calculating emissions across all three scopes. This level of accuracy substantiates the steps Hegelmann will take to achieve its low-carbon targets. 

„It’s fantastic to work with companies that understand the importance of digitalizing their carbon strategies,” states Mauro Cozzi, CEO and Co-founder of Emitwise. „Hegelmann has ambitious reduction targets, and they can only achieve the accuracy needed to make decisions and confidently take action through technology. Logistics sit at the heart of every global supply chain, and we’re thrilled that lowering Hegelmann’s emissions will significantly reduce those of their customers too.

For media enquiries, contact emitwise@thephagroup.com or marketing@hegelmann.com

About Hegelmann Group

Hegelmann Group is a leading European logistics and transportation company. Since its inception in 1998, the company has grown to operate in European countries and the United States in recent years., providing a variety of services such as road, intermodal, sea, and air freight, as well as warehousing and customs clearance. Hegelmann Group is known for providing high-quality services and innovative solutions to its clients’ changing needs. The company takes pride in its dedication to sustainability and lowering its carbon footprint through the use of environmentally friendly technologies and practices.

About Emitwise

Emitwise is the carbon management platform for manufacturing businesses and supply chains across industries to confidently understand, track and reduce their carbon footprint. Emitwise combines 100 years of carbon accounting experience and machine learning technology to accelerate the climate action of the third most carbon-intensive industry globally. By increasing the accuracy of scope 3 emissions, the platform empowers companies with complex manufacturing supply chains to make carbon-led business decisions that lower risk, increase profitability, and deliver ambitious climate action.

Polityka zrównoważonych zamówień publicznych

Firma Hegelmann będzie realizować proces zaopatrzenia przy minimalnych kosztach poprzez innowacyjne zmiany w zwyczajach i metodach zaopatrzenia, aby realizować filozofię korporacyjną firmy Hegelmann „Dostarczać wartościowe produkty i usługi wszystkim naszym klientom”. Hegelmann będzie dążyć do osiągnięcia i kontynuowania procesu zaopatrzenia we współpracy z autoryzowanymi dostawcami na całym świecie jako naszymi partnerami biznesowymi.

Hegelmann definiuje następujące podstawowe zasady w celu realizacji naszej misji zrównoważonego zaopatrzenia w codziennych operacjach.

1. Zamówienia CSR

Firma Hegelmann będzie przestrzegać przepisów prawa i norm społecznych oraz zwracać się do wszystkich autoryzowanych dostawców o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących zdrowego miejsca pracy, w tym ochrony środowiska i praw człowieka.

2. Konflikt interesów i zapobieganie nieuczciwym praktykom biznesowym

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann lub ich rodziny nie mogą angażować się w proces zaopatrzenia u dostawcy, którego krewni angażują się w zarządzanie dostawcami.

Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy firmy Hegelmann zaangażowani w proces zamówień nie mogą przyjmować żadnych prezentów ani korzyści wykraczających poza granice społecznie akceptowalnych limitów.

3. Dążenie do racjonalności ekonomicznej poprzez angażowanie się w otwarte i przejrzyste procesy

Hegelmann dokona uczciwego wyboru dostawcy poprzez wykorzystanie otwartej procedury przetargowej.

Hegelmann zawsze zapewnia możliwości konkurencyjnym dostawcom na całym świecie.

Hegelmann będzie promować konsolidację dostawców i standaryzację zakupów towarów i specyfikacji.

4. Partnerstwo

Hegelmann i dostawcy będą stale sugerować i konsultować się ze sobą w celu oszczędności kosztów i możliwości poprawy jakości.

Hegelmann i dostawcy będą współpracować w celu ustanowienia systemu zarządzania kryzysowego dla łańcucha dostaw i jego utrzymania.

Hegelmann i dostawcy będą dążyć do wdrożenia transakcji elektronicznych, trójstronnego dopasowania (zamówienia zakupu, zestawienie dostaw, faktura) i efektywności biznesowej w celu wzmocnienia zarządzania.

Data: 12.2022

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Polityka w zakresie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawową wartością HEGELMANN GROUP. Dokładamy wszelkich starań, aby szanować i promować prawa człowieka zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Na tym koncentrujemy się w naszych relacjach z pracownikami, osobami w naszym łańcuchu wartości i społecznościami, w których działamy, i jest to podstawą naszej Polityki Praw Człowieka.

Polityka Hegelmann w zakresie praw człowieka jest zgodna z naszym Kodeksem Etyki, polityką biznesową i środowiskową obejmującą różnorodność, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz relacje z pracownikami. Hegelmann wyznaje zasadę, że wszystkie osoby powinny być traktowane z szacunkiem.

Społeczność i interesariusze

Następujące strony są uważane za interesariuszy w naszej polityce praw człowieka, między innymi: akcjonariusze, pracownicy, społeczności/sąsiedzi, kontrahenci, producenci/dostawcy/dostawcy, rządy i odpowiednie związki zawodowe.

Jesteśmy świadomi, że społeczności, w których pracujemy, są częścią nas, a każda lokalizacja ma wiele powiązanych ze sobą „społeczności”. Firmie Hegelmann zależy na współpracy z interesariuszami, którzy tak samo jak my cenią uczciwość, sprawiedliwość i szacunek dla wszystkich ludzi. W stosownych przypadkach współpracujemy z naszymi społecznościami w kwestiach związanych z prawami człowieka, które są dla nich istotne. Poprzez dialog chcemy mieć pewność, że zwracamy uwagę na ich punkty widzenia, bierzemy je pod uwagę i uwzględniamy w prowadzeniu naszej firmy. Uważamy, że zwykle najlepiej jest rozwiązywać lokalne problemy lokalnie.

Poszanowanie praw człowieka

Firma Hegelmann uznaje znaczenie utrzymywania i promowania podstawowych praw człowieka przysługujących pracownikom poprzez działanie w ramach programów i polityk, które

Promują miejsce pracy wolne od dyskryminacji i nękania.

Zakazują pracy dzieci, pracy przymusowej i handlu ludźmi.

Zapewniają uczciwe i sprawiedliwe wynagrodzenie, świadczenia i inne warunki zatrudnienia zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Uznawać prawa pracowników do wolności zrzeszania się.

Praca przymusowa i handel ludźmi

Spółki Hegelmann nie będą angażować się w żaden element swojej działalności, który wiąże się z wykorzystywaniem pracy niewolniczej lub przymusowej, w tym niewolnictwa za długi lub handlu ludźmi, niezależnie od tego, czy jest to praca niewolnicza, więzienna, wojskowa, przymusowa czy najemna.

Dyskryminacja i nękanie

Wierzymy, że każdy pracownik ma prawo do uczciwego środowiska pracy i traktowania z szacunkiem. Hegelmann zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, stan cywilny, niepełnosprawność, obywatelstwo, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, służbę wojskową i wszelkie inne cechy chronione prawem.

Każdy ma prawo do pracy bez zastraszania i strachu. Stanowisko firmy Hegelmann zostało jasno określone od pierwszego dnia wdrożenia: nie tolerujemy obraźliwego zachowania ani nękania. Od pracowników oczekuje się zgłaszania okoliczności, które utrudniają im wykonywanie obowiązków. Nasze procedury wyraźnie zabraniają odwetu na pracownikach, którzy zgłaszają wątpliwości, a formalne kanały są dostępne dla pracowników, którzy potrzebują wskazówek lub rozwiązania. Kontrolujemy sposób prowadzenia naszej działalności, aby pracownicy czuli się traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.

Różnorodność i integracja

Firmy Hegelmann dążą do tego, aby być wysokowydajną firmą opartą na zróżnicowanej i integracyjnej sile roboczej. Osoby i zespoły pracują nad połączeniem szerokiego zakresu umiejętności, preferencji i poglądów w dążeniu do wspólnych celów. Oczekuje się, że pracownicy będą angażować się w otwartą i uczciwą komunikację, akceptować różnice między innymi, być otwarci na rozmowę i zakładać najlepsze intencje innych.

Praca dzieci

Pod żadnym pozorem osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą pracować dla innocent. Zabraniamy również zatrudniania osób poniżej minimalnego wieku zatrudnienia (obowiązującego zgodnie z prawem) lub wieku, w którym należy ukończyć obowiązkową edukację szkolną. Nie wolno wykorzystywać dzieci w żaden sposób. Niepełnoletni pracownicy nie mogą wykonywać niebezpiecznych zadań ani pracować na nocnych zmianach. Aby zagwarantować egzekwowanie tej polityki, przed zatrudnieniem kogokolwiek należy przeprowadzić dokładną weryfikację wieku. Jeśli okaże się, że zatrudniane są dzieci, należy wdrożyć strategię, która podkreśli potrzeby dziecka i umożliwi mu dalsze otrzymywanie wysokiej jakości edukacji, dopóki nie przestanie być uważane za dziecko.

Wolność zrzeszania się

Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się, zakładania lub niezrzeszania się w związkach zawodowych bez obawy przed represjami, zastraszaniem lub nękaniem. Tam, gdzie pracownicy są reprezentowani przez prawnie uznany związek zawodowy, zobowiązujemy się do nawiązania konstruktywnego dialogu z ich swobodnie wybranymi przedstawicielami. Spółka zobowiązuje się do prowadzenia negocjacji z takimi przedstawicielami w dobrej wierze.

Nasze doświadczenie pokazuje, że otwarta komunikacja i miejsce, w którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, komentarze i pomysły, prowadzi do poprawy działalności, produktów, procesów i bezpieczeństwa, które będą wspierać ciągły wzrost i dobrobyt wszystkich interesariuszy, w tym pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Firma Hegelmann zobowiązuje się do utrzymywania miejsca pracy wolnego od przemocy, nękania, zastraszania i innych niebezpiecznych lub uciążliwych warunków wynikających z zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Spółki Hegelmann zabraniają stosowania przemocy, nękania, zastraszania i innych niebezpiecznych lub uciążliwych warunków wynikających z zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Godziny pracy, wynagrodzenia i świadczenia

Firma Hegelmann wynagradza pracowników w sposób konkurencyjny w stosunku do branży i lokalnego rynku pracy. Działamy w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, godzin pracy, nadgodzin i świadczeń.

Wytyczne i raportowanie dla pracowników

Staramy się tworzyć miejsca pracy, w których otwarta i uczciwa komunikacja między wszystkimi pracownikami jest ceniona i szanowana. Firma zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy i zatrudnienia wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Ponadto staramy się osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników jako podstawę naszego wspólnego sukcesu; dążymy do stworzenia kultury, która promuje szacunek i integrację; oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia; oraz wdrażamy jasne praktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Każdy pracownik, który uważa, że istnieje lub może istnieć konflikt między treścią niniejszej polityki a przepisami prawa, zwyczajami i praktykami obowiązującymi w miejscu, w którym pracuje, lub który ma pytania dotyczące niniejszej polityki lub chciałby poufnie zgłosić potencjalne naruszenie niniejszej polityki, powinien zgłosić te pytania i wątpliwości swojemu bezpośredniemu przełożonemu, lokalnemu kierownictwu, działowi kadr lub kierownictwu korporacyjnemu lub za pośrednictwem anonimowych funkcji zgłaszania w firmie Hegelmann.

Data: 12.2022

*Należy pamiętać, że tłumaczenia są generowane automatycznie dla wygody użytkownika i mogą nie być dokładne. Dokładne informacje można znaleźć w oryginalnych plikach”.
*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.,
Spółka
Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694426, REGON 36823104, NIP 7792470132
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021. Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie w procesy podatkowe i ich kontrole Zarządu oraz do 31 sierpnia 2021 r. Dyrektora Finansowego i pracowników Działu Księgowości,
 • natomiast od 1 września 2021 r. poprzez ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w 2017 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694426. Należy do grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika, którym jest Spółka UAB Hegelmann Transporte z siedzibą na Litwie. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • poboru i zapłaty WHT
 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki i Zarząd, a od 1 września 2021 r. w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • bieżąca analiza interpretacji podatkowych wydawanych w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującego biura rachunkowego, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała jako podatnik obowiązki podatkowe z tytułu podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • oraz podatku od środków transportowych.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatków:

 • PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców
 • WHT – od wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 91.615.489,00 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 4.580.774,45 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi IT, prawne, transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniamiHegelmann Transporte UABLitwa
2.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych, transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
3.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, wyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi rekrutacyjne,  transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniami, szkolenioweHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, zakup energii, najem biura, usługi transportowe, najem pojazdów, opłaty drogowe i inneHegelmann Express GmbHNiemcy
5.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdówGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
6.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis pojazdów, usługi parkingoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
7.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis i mycie pojazdów, usługi parkingowe i noclegoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
8.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem i serwis pojazdów, inneHegelmann Rental UABLitwa
9.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi prawne i transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
10.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi transportowe i inneHTR Spedition S.R.L.Rumunia
11.Nabycie usługUsługi prawne, serwis pojazdów i inneLegal Experts UABLitwa
12.Nabycie usługUsługi księgowe i inneHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
13.Nabycie usługNajem lokalu, serwis pojazdów i inneHegelmann Fleet GmbHNiemcy
14.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne i serwis pojazdówTransalbert GmbHWłochy
15.Nabycie towarówWyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
16.Nabycie usługSerwis i mycie pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie usługSerwis pojazdówAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
18.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
19.Nabycie usługUsługi transportowe, serwis pojazdówHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
20.Nabycie usługUsługi rekrutacyjne i inneHegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
21.Nabycie usługNajem oraz serwis pojazdów i inneA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
22.Nabycie usługUsługi transportoweSIA Express HeroesŁotwa
23.Nabycie usługUsługi księgoweHIS Hegelmann Invoicing Solutions GmbHNiemcy
24.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
25.Nabycie towarów i usługUsługi IT i inne, zakup wyposażeniaAbona Deutschland GmbHNiemcy
26.Nabycie towarówUsługi IT i inneAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
27.Nabycie usługPozostałe usługi powiązane z transportemHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia
28.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdów i inneHegelmann Rental B.V.Holandia
29.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis i mycie pojazdów i inneIvetra Ir Ko UABLitwa
30.Nabycie usługOpłaty drogoweHT Ferry Service UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi i licencje ITHGIT SOLUTIONS OÜEstonia
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
33.Nabycie usługUsługi dotyczące zwrotu VAT i akcyzyTranskelta UABLitwa
34.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
35.  Nabycie usługUsługi brokera ubezpieczeniowegoUADBB H BrokersLitwa
36.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHegelmann Transporte UABLitwa
37.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytoraHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
38.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytora, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
39.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Express GmbHNiemcy
40.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
42.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
43.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
44.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTR Spedition S.R.L.Rumunia
45.Sprzedaż usługNajem powierzchniHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
46.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHegelmann Fleet GmbHNiemcy
47.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniTransportio Sp. z o.o.Polska
48.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepTransalbert GmbHWłochy
50.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi kosztami, sprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts UABLitwa
51.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiExpress Poland Sp. z o.o.Polska
53.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowychAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
54.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiAlto Trans Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepCar Transporte Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiHT RFS Solution GmbHNiemcy
60.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiSIA Express HeroesŁotwa
61.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Slovakia s.r.oSłowacja
62.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiTrans-Part Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
64.Sprzedaż usługNajem powierzchniHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od września 2021 r. świadczy usługi księgowe dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach
i terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Sp. z o.o., SpółkaHegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Konwaliowa 144, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391051, REGON 242579685, NIP 5732832688
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.

Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w procesy podatkowe i ich kontrole,
 • ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie (XVII Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS 0000391051. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł i dzieli się na 5.000 udziałów posiadanych w równej proporcji przez dwóch wspólników: Pana Antona Hegelmanna i Pana Siegfrieda Hegelmanna. Spółka posiada dziewięć oddziałów w Polsce: we Wrocławiu, w Poznaniu, dwa w Katowicach, w Radomsku, w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie oraz w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującej spółki świadczącej usługi księgowe, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://www.czestochowa.pl/podatki-i-oplaty-lokalne, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • oraz podatku akcyzowego.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatku PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 736.693.958,83 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 36.834.697,94 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc więc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts Poland Sp. z o.oPolska
2.Nabycie usługUsługi transportoweHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
3.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
5.Nabycie usługObsługa CMR-ówHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
6.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
7.Nabycie usługUsługi transportoweMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
8.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
9.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Poland Sp. z o.o.Polska
10.Nabycie usługUsługi transportoweTrans-Part Sp. z o.o.Polska
11.Nabycie usługUsługi transportoweAlto Trans Sp. z o.o.Polska
12.Nabycie usługUsługi transportoweAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
13.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
14.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
15.Nabycie usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
16.Nabycie usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
18.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Deutschland GmbHNiemcy
19.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
20.Nabycie usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
21.Nabycie usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
22.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych i in.Hegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
23.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
24.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
25.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
26.Nabycie usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
27.Nabycie usługObsługa ITHIT Solution Company s.r.o.Czechy
28.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
29.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental UABLitwa
30.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
33.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
34.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówIvetra IR KO UABLitwa
35.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SARLFrancja
36.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental B.V.Holandia
37.Nabycie usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
38.Nabycie usługUsługi ubezpieczenioweUADBB H BrokersLitwa
39.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
40.Nabycie usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Nabycie usługObsługa zagranicznych zwrotów VATTranskelta UABLitwa
42.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
43.Nabycie usługUsługi prawne i ubezpieczeńLegal Experts UABLitwa
44.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Deutschland GmbHNiemcy
45.Nabycie usługUsługi ITHGIT Solutions OüEstonia
46.Nabycie usługUsługi transportoweHG Intermodal UABLitwa
47.Nabycie usługUsługi śledzenia przesyłekHegelmann Logistics SRLMołdawia
48.Sprzedaż usługUsługi serwisu pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi najmuHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
50.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
51.Sprzedaż usługUsługi najmuHT Ferry Service Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
53.Sprzedaż usługPrzeniesienie prawHegelmann Holding SAPolska
54.Sprzedaż usługUsługi najmuHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi najmuAbona Polska Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi najmuMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi najmuExpress Poland Sp. z o.o.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi najmuTrans-Part Sp. z o.o.Polska
60.Sprzedaż usługUsługi najmuFaro Logistic Sp. z o.o.Polska
61.Sprzedaż usługUsługi najmuCar Transporte Sp. z o.o.Polska
62.Sprzedaż usługUsługi najmuFlare Trans Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi najmuAlto Trans Sp. z o.o.Polska
64.Sprzedaż usługUsługi najmuAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
65.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
66.Sprzedaż usługUsługi najmuKompas Transport Sp. z o.o.Polska
67.Sprzedaż usługUsługi najmuPereplut Transport Sp. z o.o.Polska
68.Sprzedaż usługUsługi najmuHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
69.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS Solutions Sp. z o.o.Polska
70.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Drivers Academy Sp. z o.o.Polska
71.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
72.Sprzedaż usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
73.Sprzedaż usługUsługi najmuAR Oil Brokers Sp. z o.o.Polska
74.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
75.Sprzedaż usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
76.Sprzedaż usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
77.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
78.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
79.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
80.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
81.Sprzedaż usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
82.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHegelmann Rental UABLitwa
83.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
84.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
85.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
86.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
87.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SASFrancja
88.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS GmbHNiemcy
89.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
90.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Autotransporte UABLitwa
91.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
92.Sprzedaż usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
93.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Air & Ocean Forwarding UABLitwa
94.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental GmbHNiemcy
95.Sprzedaż usługUsługi najmuGlobal Transporte Slovakia s.r.o.Słowacja

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od roku 2020 świadczy usługi księgowe w Grupie Hegelmann, w tym dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach i  terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. W roku podatkowym Spółka dokonała sprzedaży usług transportowych na rzecz podmiotu z siedzibą w Księstwie Andory. Nie oznacza to jednak, że Spółka dokonywała własnych rozliczeń na terytorium tego kraju, a jedynie dokonała standardowej sprzedaży swoich podstawowych usług do kontrahenta z tego kraju. 

2000th MAN truck for Hegelmann Group

The Hegelmann Group was able to take delivery of its 2000th truck from the Munich-based commercial vehicle manufacturer at Hauser Schloss on the MAN Truck & Bus factory premises. Another 680 vehicles will follow.

 • Hegelmann Group receives 2000th truck from MAN
 • Another 680 vehicles to follow in the next few months
 • Hegelmann Group specializes in time-critical deliveries for the automotive, heavy goods and food industries

The Hegelmann Group is an internationally active transport service provider. The family-run company offers cross-industry standard, special and express transports and specializes in time-critical deliveries for the automotive, heavy-duty and food industries. To this end, Hegelmann has a fleet of more than 5,000 vehicles and employs around 8,500 people.

The 2,000th truck from MAN Truck & Bus has now been handed over in Munich. The vehicles recently handed over are mainly MAN 18.510 4×2 tractor units. A further delivery of around 680 vehicles to Hegelmann will follow in the next few months.

„We are very pleased about the enormous order from the transport service provider Hegelmann as well as the huge number of vehicles delivered over the last few years. This is proof of the strong partnership as well as the reliability, profitability and great driver orientation of our vehicles”

Christoph Huber
Chairman of the Executive Board of MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, during the handover of the 2000th vehicle.

TuSimple Partners with Global Logistics Leader, Hegelmann Group

SAN DIEGO, July 19, 2022 – TuSimple (Nasdaq: TSP), a global autonomous driving technology company, has announced its partnership with Hegelmann Group, a major European transport and logistics provider, that operates a fleet of over 5,000 vehicles, including an initial reservation of purpose-built SAE Level 4 (L4) Autonomous International® Trucks for operation in North America.  The trucks will be equipped with TuSimple’s advanced autonomous driving system and will be based on a world-class global vehicle platform developed by Navistar.

Hegelmann’s partnership with TuSimple signals the symbiotic path of both partners to offer innovative solutions that address the ongoing driver shortage while lowering greenhouse gas emissions and improving vehicle and environmental safety. Hegelmann’s reservation of factory-production units with TuSimple technology is a primary action in developing a new state-of-the-art logistics network in North America called the TuSimple Autonomous Freight Network (AFN). Early studies show that autonomous trucks in this type of network have the potential to reduce fuel consumption for middle mile transportation.

„TuSimple’s innovations will elevate our ability to compete and prosper in the North American market and are analogous to our stated objective to become a global logistics technology adopter,” said Andrew Jasinskas, Business Development Project Manager – Hegelmann USA. „Undoubtedly autonomous trucks with TuSimple technology are the future of transportation, and Hegelmann’s strategy is to likewise be a standard bearer for innovations that push safety and efficiency to the next era of logistics excellence.”

„We are pleased to add Hegelmann to our rapidly growing fleet partners who wish to adopt, integrate, and scale SAE L4 truck operation in the United States,” said Lee White, Vice President of Strategy. „Hegelmann chose TuSimple as their autonomous vehicle technology partner due to TuSimple’s leadership in the rapidly approaching full-commercialization of autonomous vehicles.”

TuSimple demonstrated its leadership with the industry’s first Driver Out (no human intervention or operator) runs in 2021 which the company plans to continue through 2022 as it prepares for full commercialization. TuSimple’s Driver Out pilot program is the product of a year and a half of work to co-develop a L4 autonomous Class 8 vehicle with Navistar to demonstrate the level of redundancy, reliability, consistency, and safety necessary to remove the driver from the truck.

By the end of 2023, TuSimple plans to carry paid freight operations in high-density freight lanes in the southern US. Driver-out runs have been critical in scaling autonomous trucking operations on the TuSimple Autonomous Freight Network. 

Videos of TuSimple’s Driver Out operations can be found [here].

TuSimple’s Safety Case for Driver Out operations can be found [here].

About Hegelmann Group
The Hegelmann Group was founded in 1998 in Germany. The company has established many branches and has become a transcontinental, international company on a professional high level. On the basis of more than 24 years of experience, owned fleet of more than 5000 transport units, and the resulting know-how, the company provides a wide range of logistic solutions where the customer can be on the pulse of the service. The company offers customers temperature-controlled transport, standard, special, intermodal and non-stop express transport, providing solutions for a wide spectrum of different requests. These include heavy-lift transports, transports of dangerous goods, transporting consolidated cargo, and grouped cargo. The Hegelmann Group never loses a focus on the environment and economy by enhancing sustainable growth and development step by step. Visit https://www.hegelmann.com for more information.

About TuSimple

TuSimple is a leader in global (SAE  Level 4) autonomous driving technology for long-haul heavy-duty trucks headquartered in San Diego, California, with operations in Arizona, Texas, Europe, and China. In 2021, TuSimple became the world’s first autonomous trucking company to successfully complete a fully autonomous, 'driver out’ semi-truck run on open public roads without a human in the vehicle or any human intervention. The company also created the very first autonomous trucking lane in the U.S. TuSimple plans to scale its autonomous commercial freight operations on its TuSimple Autonomous Freight Network (AFN).  Visit us at www.tusimple.com.

SOURCE TuSimple Holdings, Inc.

Hegelmann wspiera cyfryzację dzięki BPA Solutions

Ważnym filarem Hegelmann Group jest digitalizacja naszych procesów. Ze względu na nasze szerokie portfolio różnych usług w sektorze logistycznym, indywidualne rozwiązania w zakresie oprogramowania są niezbędne dla naszej działalności.

Wraz z naszym nowym partnerem BPA Solutions opracowujemy nowe rozwiązania programowe, które bezproblemowo integrują się z naszymi zespołami ERP i Microsoft. BPA Solutions oferuje indywidualne rozwiązania programowe dla SharePoint i Microsoft Office od 2001 roku. Dzięki BPA Solution Builder możemy szybciej i pewniej wdrażać nowe projekty i jeszcze bardziej poprawiać doświadczenia użytkowników dla naszych pracowników i naszych klientów.

Ważnym kamieniem milowym było zarządzanie dokumentami dla zapewnienia jakości. Skupiliśmy się tutaj na restrukturyzacji naszych procesów w kierunku przyrostowego wersjonowania formularzy i innych dokumentów. Ze względu na stale zmieniające się warunki w logistyce, w tym zmiany legislacyjne, takie jak wprowadzenie pakietu mobilności Unii Europejskiej, konieczne jest regularne dostosowywanie formularzy i procesów do nowych warunków. Zarządzanie dokumentami opracowane przez BPA Solutions umożliwia nam również uproszczenie procesów zatwierdzania pomiędzy pracownikami, przełożonymi i dyrektorami zarządzającymi. Dzięki temu możemy pewnie i szybko reagować na zmiany i odpowiednio optymalizować dotychczasowe procesy.

BPA Solutions umożliwia nam również tworzenie quizów e-learningowych i śledzenie wyników pracowników w celu uproszczenia szkoleń cyfrowych i poprawy doświadczeń związanych z nauką.

Szwajcarska firma oferuje wysoki poziom elastyczności i jakości. Dzięki integracji z SharePointem nowe moduły bez problemu wpasowują się w nasz istniejący proces biznesowy. Będziemy kontynuować współpracę z BPA Solutions przy podobnych projektach w przyszłości.

Hegelmann łączy ERP z systemem TIMOCOM

Hegelmann Express GmbH stawia na rozwiązania cyfrowe w celu optymalizacji swoich procesów. Interfejs może zaoszczędzić wiele czasu w procesach pracy, co oznacza, że pracownicy mogą być rozmieszczeni jeszcze bardziej efektywnie.

Hegelmann Express GmbH jako działający na arenie międzynarodowej usługodawca transportowy staje przed wyzwaniem dotrzymania krytycznych terminów dostaw przy każdym transporcie. Ponieważ w transporcie towarów wszystkie koła muszą się lekko zazębiać, aby towar niezawodnie dotarł do celu. Dlatego też, aby jeszcze efektywniej spełniać życzenia naszych klientów, stale analizujemy i ulepszamy wszystkie procesy w łańcuchu dostaw. Czas to pieniądz – a możliwe do uniknięcia błędy powodują niepotrzebne koszty. Dlatego zawsze szukamy sposobów i środków, aby usprawnić i zoptymalizować przebieg pracy.

Jednym z wyzwań dla nas, jako firmy rodzinnej, jest integracja różnych rozwiązań cyfrowych z naszym własnym krajobrazem procesowym. Aby rozwiązać ten problem, zintensyfikowaliśmy naszą współpracę z firmą TIMOCOM z branży FreightTech i dostawcą systemów ERP ABONA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.timocom.de.

Zarządzanie zdrowiem

Zarządzanie zdrowiem odgrywa ważną rolę w filozofii naszych firm. Dotyczy to nie tylko zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Naszym celem jest poprawa wszystkich aspektów zdrowia naszych kierowców i pracowników w obszarze usług. Aby poprawić komunikację na tematy związane ze zdrowiem oraz planować imprezy i warsztaty dotyczące zdrowia, Hegelmann Group powołał Lisę Rothfuß, szefową marketingu w Niemczech, na stanowisko menedżera ds. zdrowia. Wraz ze swoim zespołem regularnie organizuje ona różne wydarzenia i kampanie obejmujące różne aspekty zarządzania zdrowiem w firmie Hegelmann.

Covid 19 związany z przejściem na kampanie cyfrowe

Ze względu na Coronę, kampanie zdrowotne musiały być skalowane w 2020 roku i nie mogły być prowadzone osobiście, jak to miało miejsce w poprzednim roku. Doprowadziło to do zmiany sposobu dostarczania materiałów i przesunęło nas z doświadczeń osobistych w kierunku kampanii cyfrowych, aby poinformować naszych pracowników o tym, jak zachować zdrowie. Kampanie obejmowały wskazówki w zakresie zdrowego odżywiania, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz sportu, które były udostępniane pracownikom. Wprowadziliśmy również nowe kampanie

Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na 07 kwietnia 2021 roku, stworzono dla pracowników mały filmik typu throwback, który zawierał wszystkie dotychczasowe działania związane z zarządzaniem zdrowiem w całej Grupie. Miało to na celu przypomnienie i zmotywowanie pracowników, aby zawsze dbali o swoje zdrowie i ciało.
Miesiąc Zdrowia Psychicznego W ramach miesiąca zdrowia psychicznego w maju 2021 roku, zespół zorganizował cztery profesjonalne livestreamy otaczające tematy redukcji stresu, motywacji, pozytywnego umysłu i medytacji. Strumienie składały się z profesjonalistów z branży, którzy wyjaśnili każdy temat, a także zapewnili widzom łatwe ćwiczenia, które mogą wykonywać w domu lub w drodze. Strumienie były ogólnodostępne dla wszystkich, dzięki czemu również osoby spoza naszej firmy miały możliwość poprawy swojego samopoczucia poprzez oglądanie nagrań z tych wydarzeń coachingowych. Fit Like a Boss Aby zachęcić naszych pracowników do praktykowania zdrowych zachowań, „Fit Like a Boss” został uruchomiony przez Zespół Zarządzania Zdrowiem. W każdy poniedziałek do wszystkich pracowników oraz na media społecznościowe posypały się różne wskazówki lub drobne ćwiczenia w obszarze zdrowia. Jakie są korzyści z orzechów? Jak rozciągnąć ręce lub nogi? Dlaczego raz w tygodniu powinienem jeść wegetariańsko? Jak długo powinienem spać każdego dnia? I tak dalej… Kampania trwała od marca do lipca. Wpasuj się w zimę Jesień to sezon na przeziębienia. Aby nasi pracownicy byli sprawni i zdrowi w zimie, w październiku i listopadzie zorganizowano tygodniowe zajęcia. W tym celu zespół zarządzania zdrowiem nagrał wraz z trenerem jogi różne filmy, które są bardzo łatwe do naśladowania. Od jogi w pracy po codzienną poranną rutynę – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Filmy zostały zmontowane i udostępnione pracownikom, a także udostępnione w mediach społecznościowych. Inne działania, takie jak dzień smoothie i zapewnienie Health Drink ze świeżym imbirem, miodem i cytrynami we wszystkich kuchniach biurowych były również częścią kampanii Fit-into-the-winter.
Miesiąc Zdrowia Psychicznego W ramach miesiąca zdrowia psychicznego w maju 2021 roku, zespół zorganizował cztery profesjonalne livestreamy otaczające tematy redukcji stresu, motywacji, pozytywnego umysłu i medytacji. Strumienie składały się z profesjonalistów z branży, którzy wyjaśnili każdy temat, a także zapewnili widzom łatwe ćwiczenia, które mogą wykonywać w domu lub w drodze. Strumienie były ogólnodostępne dla wszystkich, dzięki czemu również osoby spoza naszej firmy miały możliwość poprawy swojego samopoczucia poprzez oglądanie nagrań z tych wydarzeń coachingowych. Fit Like a Boss Aby zachęcić naszych pracowników do praktykowania zdrowych zachowań, „Fit Like a Boss” został uruchomiony przez Zespół Zarządzania Zdrowiem. W każdy poniedziałek do wszystkich pracowników oraz na media społecznościowe posypały się różne wskazówki lub drobne ćwiczenia w obszarze zdrowia. Jakie są korzyści z orzechów? Jak rozciągnąć ręce lub nogi? Dlaczego raz w tygodniu powinienem jeść wegetariańsko? Jak długo powinienem spać każdego dnia? I tak dalej… Kampania trwała od marca do lipca. Wpasuj się w zimę Jesień to sezon na przeziębienia. Aby nasi pracownicy byli sprawni i zdrowi w zimie, w październiku i listopadzie zorganizowano tygodniowe zajęcia. W tym celu zespół zarządzania zdrowiem nagrał wraz z trenerem jogi różne filmy, które są bardzo łatwe do naśladowania. Od jogi w pracy po codzienną poranną rutynę – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Filmy zostały zmontowane i udostępnione pracownikom, a także udostępnione w mediach społecznościowych. Inne działania, takie jak dzień smoothie i zapewnienie Health Drink ze świeżym imbirem, miodem i cytrynami we wszystkich kuchniach biurowych były również częścią kampanii Fit-into-the-winter.

Jak H-Mann pomaga nam poprawić atmosferę w biurze

Bardzo ważne jest utrzymanie dobrej atmosfery między wszystkimi pracownikami: pracownikami biurowymi, kierowcami i menedżerami. Szczególnie w tak szybko rozwijającej się branży, jaką jest logistyka, może stać się stresująca, gdy mamy do czynienia z dużą ilością zleceń lub niespodziewanymi problemami, które trzeba rozwiązać.
To sprawia, że tworzenie dobrej atmosfery w pracy jest jeszcze ważniejsze, ponieważ może zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie psychiczne i fizyczne każdego pracownika.

Narodziny firmy H-Mann

Zrodzony jako pomysł zespołu marketingowego w Polsce, aby stworzyć bohatera marki reprezentującego wartości naszej firmy, superbohater o nazwie H-Mann był oczywistym wyborem, biorąc pod uwagę doskonale pasującą nazwę naszej firmy, która jest wzorowana na innych słynnych superbohaterach. Pomysł ten rozwinął się jeszcze bardziej i przekształcił w całą wewnętrzną kampanię marketingową dla naszych pracowników. Stworzony został explainer video, który komunikuje najważniejsze aspekty H-Manna.

Zaangażowanie pracowników

Aby umożliwić ludziom identyfikację z firmą H-Mann, stworzono kilka metod komunikacji. Ogólne informacje pochodzące z firmy H-Mann są przekazywane za pośrednictwem naszego wewnętrznego biuletynu. Wraz z pierwszym wprowadzeniem H-Manna, utworzyliśmy również dedykowany adres e-mail, na który pracownicy mogą zadawać pytania lub po prostu wchodzić w interakcje z H-Mannem, tak jakby był on prawdziwą osobą.

Media społecznościowe

Zespół założył również kanał socialmedia na Facebooku. Kanał ten jest ogólnodostępny dla wszystkich i regularnie zamieszcza porady, jak uzyskać lepszą atmosferę w biurze. W ten sposób nie tylko pracownicy firmy Hegelmann, ale także pracownicy innych firm mogą czerpać korzyści z tych postów. Dla pracowników, którzy nie są częścią Facebooka, zespół utworzył również konto e-mail, na które pracownicy mogą przesyłać swoje pomysły i doświadczenia lub po prostu zadawać pytania w ogóle. Maile są regularnie sprawdzane i na każdą wiadomość odpowiadamy indywidualnie, aby nadawca czuł się związany z osobowością firmy H-Manns.

Szacunek

Bardzo ważnym aspektem H-Manna było przekazywanie szacunku między ludźmi, nawet jeśli ktoś znajduje się w stresującej sytuacji. Dotyczy to nie tylko samego stresu, ale również sytuacji, w których współpracownik może być zestresowany lub zdenerwowany. Pracownicy otrzymują wskazówki, jak ich uspokoić i wesprzeć, aby uzyskać najlepszy wynik dla wszystkich w ich dziale i dla klienta.
Rozwiązywanie trudnych sytuacji
Innym aspektem działalności firmy H-Mann jest szkolenie pracowników w zakresie rozładowywania sytuacji, w których są konfrontowani z nietypową sytuacją. Obejmuje to gorące dyskusje między kolegami i sytuacje stresowe.

Szkolenie menedżerów

Podczas 2-dniowych warsztatów, które odbyły się online i międzynarodowo, menedżerowie zostali przeszkoleni jak radzić sobie ze stresem, jak postępować zgodnie z wartościami naszej firmy i jak być ambasadorami Dobrej Woli. Projekt został rozpoczęty pod nazwą „Forwarderzy Dobrej Woli”.

H-Mann się przemieszcza

Dzięki naturalnej wielkości kartonowym wycinankom H-Mann jest w stanie dołączyć do pracowników w ich biurach i na imprezach we wszystkich głównych lokalizacjach naszej grupy. Pracownicy chętnie robią sobie z nim zdjęcie, a także bardzo kreatywnie dekorują go kurtkami, kostiumami halloweenowymi i innymi elementami. Do H-Manna zawsze dołączony jest dymek, w którym pracownicy mogą wpisać swoje zdanie na temat tego, jak chcieliby poprawić atmosferę w swoim biurze. W ten sposób każdy pracownik ma szansę udzielić własnej rady innym pracownikom poprzez H-Mann jako platformę.

Projekt będzie powtarzany co roku

Projekt będzie odbywał się w cyklach. Każdego roku będzie przeprowadzana nowa kampania, ale również ocena, jaki wpływ ma kampania na pracowników i czy uważają oni atmosferę w swoim biurze za dobrą czy nie.

Równość płci

Stosunek mężczyzn do kobiet wśród pracowników naszego biura ustabilizował się na poziomie około 50/50. W naszym dziale dyspozytorskim większość pracowników stanowią mężczyźni, natomiast w dziale księgowości i kadr większość stanowią kobiety. Kobiety stanowią jedynie 19 procent wszystkich naszych pracowników; kierowcy stanowią około 80 procent wszystkich naszych pracowników, którzy są prawie wyłącznie mężczyznami. Kobiety stanowią obecnie 42 procent wszystkich stanowisk kierowniczych, a ostatecznym celem jest dostosowanie podziału 50/50, który już mamy wśród pracowników biurowych.

Różnorodność i integracja

Proces różnorodności i integracji w Hegelmann Group nakreśla podstawowe kryteria i definiuje najważniejsze wytyczne dotyczące realizacji i praktyk. Wszyscy pracownicy firmy są objęci działaniem. Wszyscy pracownicy mają dostęp do procesu pracy poprzez Intranet. Każda osoba w organizacji, która podejrzewa naruszenie tych procesów, musi działać szybko i prawidłowo, informując dyrektora zarządzającego firmy. Firma zapewnia wszystkim kandydatom wyraźną obietnicę całkowitej poufności, ochrony danych i poufności.

Inkluzywność obejmuje zebranie i efektywne wykorzystanie różnych sił i zasobów w celu zaspokojenia potrzeb obecnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.” Poprzez kultywowanie kultury uczestnictwa, szacunku i połączenia, w której różnorodność pomysłów, środowisk i opinii jest wykorzystywana do generowania wartości biznesowej i ogólnego sukcesu, inkluzja wprowadza w życie koncepcję i praktykę różnorodności.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

I.              Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Hegelmann Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2020-31.12.2020.

II.          Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym podatnikiem wywiązującym się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania wynikających z nich należności na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako jej obowiązek, którego źródłem jest prowadzenie przez Spółkę działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Podstawowym celem strategii podatkowej jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego. Ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

 • podejmowanie decyzji w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizowanie zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • zaangażowanie Zarządu oraz umocowanego przez Spółkę Głównego Księgowego i CFO w procesy podatkowe i ich kontrole;
 • określenie polityki kadrowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie podatkowym;
 • ustalenie procedur i zarządzeń obowiązujących w Spółce, związanych z funkcją podatkową;
 • określenie generalnych zasad współpracy z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

  III.         Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka dąży do prawidłowej, rzetelnej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. 

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.

Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki. Pracownicy Działu Księgowego posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki, CFO zapewnia Głównemu Księgowemu oraz pracownikom Działu Księgowego szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego. Spółka korzysta również ze wsparcia zewnętrznych doradców.


2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania zmierzające do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  IV.         Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od środków transportowych.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wypłacanych wynagrodzeń pracownikom oraz zleceniobiorcom.

W roku podatkowym 2020 w Spółce nie wystąpił żaden schemat podatkowy, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, który należałoby zgłosić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, Spółka nie składała w 2020 r. informacji MDR-3 dotyczącej schematu podatkowego uprzednio zaraportowanego.

    V.         Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2020-31.12.2020 suma bilansowa aktywów na koniec tego okresu wyniosła 751.863 tys. PLN. 5% z tej sumy wynosi 37.593tys. PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp.Charakter transakcjiPodmiotWartość transakcji (tys. PLN)
1.transakcja usługowanabycieHTPL sp. z o.o. sp.k.Rezydent50.740 PLN
2.transakcja usługowanabycieHegelmann Rental UABNierezydent41.551 PLN
3.transakcja usługowasprzedażHegelmann Transporte UAB, Hegelmann Express GmbH, HTWR sp. z o.o. sp. k., Hegelmann Transporte S.R.O.Nierezydenci, Rezydent546.487 PLN


2.     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
W roku podatkowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 roku, Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 rozpoczęto natomiast proces planowania/reorganizacji związany z tworzeniem spółek celowych w Polsce, które docelowo mają przejąć niektóre funkcje realizowane przez Spółkę. W szczególności przeniesione mają zostać zadania związane z realizacją inwestycji w tabor oraz zleceniami spedycyjnymi w Polsce. Planuje się również stworzenie centrum usług wspólnych.

  VI.         Informacje o złożonych wnioskach

1.     Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
2.     Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
3.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.
4.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

VII.         Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Spółka w 2020 r. dokonała 3 transakcji sprzedaży usług transportowych na kwotę łącznie ok. 7 tys. EUR na rzecz kontrahentów mających siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.