Autorius: mpfahler

Hegelmann Group partners with carbon accounting specialists Emitwise to accelerate carbon neutral transition

The multinational heavy asset carrier Hegelmann is working with Emitwise, the carbon accounting platform, to increase the accuracy of their emission data to enable carbon reduction.

Founded in 1998, the Hegelmann Group have offered a wide range of transport and logistics services for nearly 25 years, serving customers from practically every industry,engineering and manufacturing, pharma and healthcare, consumer and fresh food ,electronics and high value.

The sector, responsible for around 11% of global emissions, has increasingly been under pressure to reduce its carbon footprint.

In response, Hegelmann launched its Mission Green programme in 2021 to become carbon neutral by 2045. So far, its focus has been switching to renewable energy and transitioning its large fleet to greener options. 

Andreas Schmidt, CEO of Hegelmann Express GmbH, states, “Effective emissions monitoring in the transportation logistics industry not only increases accountability and transparency, but also allows businesses to identify areas for improvement and implement carbon-cutting strategies. The industry can work toward a more sustainable future and play an important role in mitigating the effects of climate change by tracking and adjusting emissions on a regular basis. It’s also phenomenal to be on this journey with Emitwise.”    

However, to accelerate their transition, Hegelmann needs accurate and transparent data to drive business decisions. Emitwise’s carbon accounting platform is renowned for its granular approach to calculating emissions across all three scopes. This level of accuracy substantiates the steps Hegelmann will take to achieve its low-carbon targets. 

„It’s fantastic to work with companies that understand the importance of digitalizing their carbon strategies,” states Mauro Cozzi, CEO and Co-founder of Emitwise. „Hegelmann has ambitious reduction targets, and they can only achieve the accuracy needed to make decisions and confidently take action through technology. Logistics sit at the heart of every global supply chain, and we’re thrilled that lowering Hegelmann’s emissions will significantly reduce those of their customers too.

For media enquiries, contact emitwise@thephagroup.com or marketing@hegelmann.com

About Hegelmann Group

Hegelmann Group is a leading European logistics and transportation company. Since its inception in 1998, the company has grown to operate in European countries and the United States in recent years., providing a variety of services such as road, intermodal, sea, and air freight, as well as warehousing and customs clearance. Hegelmann Group is known for providing high-quality services and innovative solutions to its clients’ changing needs. The company takes pride in its dedication to sustainability and lowering its carbon footprint through the use of environmentally friendly technologies and practices.

About Emitwise

Emitwise is the carbon management platform for manufacturing businesses and supply chains across industries to confidently understand, track and reduce their carbon footprint. Emitwise combines 100 years of carbon accounting experience and machine learning technology to accelerate the climate action of the third most carbon-intensive industry globally. By increasing the accuracy of scope 3 emissions, the platform empowers companies with complex manufacturing supply chains to make carbon-led business decisions that lower risk, increase profitability, and deliver ambitious climate action.

Tvariųjų pirkimų politika

„Hegelmann” vykdys pirkimus mažiausiomis sąnaudomis, novatoriškai keisdama pirkimų papročius ir metodus, kad įgyvendintų „Hegelmann” filosofiją: „Teikti vertingus produktus ir paslaugas visiems mūsų klientams”. Bendrovė „Hegelmann” sieks ir toliau vykdys pirkimų procesą bendradarbiaudama su įgaliotais tiekėjais visame pasaulyje, kurie yra mūsų verslo partneriai.

Siekdama kasdienėje veikloje vykdyti savo tvarių pirkimų misiją, „Hegelmann” apibrėžia šias pagrindines politikos kryptis.

1. ĮSA viešieji pirkimai

Bendrovė „Hegelmann” laikosi įstatymų ir socialinių normų bei prašo visų įgaliotų tiekėjų laikytis galiojančių įstatymų ir sveikos darbo vietos standartų, įskaitant aplinkos apsaugą ir žmogaus teises.

2. Interesų konfliktai ir nesąžiningos verslo praktikos prevencija

Bendrovės „Hegelmann” pareigūnai ir darbuotojai ar jų šeimos nariai neturi dalyvauti viešųjų pirkimų procese su tiekėju, kurio giminaičiai dalyvauja tiekėjo vadovybėje.

Viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys „Hegelmann” pareigūnai ir darbuotojai neturi priimti jokių dovanų ar naudos, viršijančių socialiai priimtinas ribas.

3. Siekti ekonominio racionalumo dalyvaujant atviruose ir skaidriuose procesuose.

Hegelmann vykdo sąžiningą tiekėjų atranką, naudodama atvirą konkurencinį konkursą.

Bendrovė „Hegelmann” visuomet suteikia galimybes konkurencingiems tiekėjams visame pasaulyje.

„Hegelmann” skatina tiekėjų konsolidavimą ir prekių pirkimo bei specifikacijų standartizavimą.

4. Partnerystė

„Hegelmann” ir tiekėjai nuolat siūlo ir konsultuojasi tarpusavyje dėl išlaidų mažinimo ir kokybės gerinimo galimybių.

Bendrovė „Hegelmann” ir tiekėjai bendradarbiauja, siekdami sukurti krizių valdymo sistemą tiekimo grandinei ir jos priežiūrai.

Hegelmann ir tiekėjai skatina elektroninių sandorių, trišalio atitikimo (pirkimo užsakymai, pristatymo ataskaita, sąskaita faktūra) ir verslo efektyvumo diegimą siekiant stiprinti valdymą.

Data: 2022 m. gruodžio mėn.

*Atkreipkite dėmesį, kad vertimai yra automatiškai generuojami jūsų patogumui ir gali būti netikslūs. Tikslią informaciją rasite originaliuose failuose”.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.

Žmogaus teisių politika

ŽMOGAUS TEISIŲ POLITIKA
Pagarba žmogaus teisėms yra esminė HEGELMANN GROUP vertybė. Dedame visas pastangas, kad gerbtume ir skatintume žmogaus teises pagal Tarptautinę žmogaus teisių chartiją, Tarptautinės darbo organizacijos deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus. Į tai orientuojamės palaikydami santykius su savo darbuotojais, vertės grandinės dalyviais ir bendruomenėmis, kuriose veikiame, ir tai yra mūsų žmogaus teisių politikos pagrindas.

„Hegelmann” žmogaus teisių politika dera su mūsų etikos kodeksu, verslo ir aplinkosaugos politika, apimančia įvairovę, aplinką, sveikatą ir saugą bei santykius su darbuotojais. „Hegelmann” laikosi principų, kad su visais žmonėmis turi būti elgiamasi pagarbiai.

BENDRUOMENĖ IR SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Mūsų žmogaus teisių politikoje suinteresuotosiomis šalimis, be kitų, laikomos šios šalys: akcininkai, darbuotojai, bendruomenės / kaimynai, rangovai, gamintojai / pardavėjai / tiekėjai, vyriausybės ir taikytinos profesinės sąjungos.

Žinome, kad bendruomenės, kuriose dirbame, yra mūsų dalis ir kad kiekviena vietovė turi kelias tarpusavyje susijusias „bendruomenes”. Bendrovė „Hegelmann” siekia dirbti su suinteresuotosiomis šalimis, kurios vertina sąžiningumą, teisingumą ir pagarbą visiems žmonėms taip pat, kaip ir mes. Kai reikia, bendraujame su savo bendruomenėmis joms svarbiais žmogaus teisių klausimais. Dialogo būdu norime įsitikinti, kad, vadovaudami įmonei, atkreipiame dėmesį į jų nuomonę, ją įsidėmime ir atsižvelgiame į ją. Manome, kad vietos problemas paprastai geriausia spręsti vietoje.

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS
Bendrovė „Hegelmann” pripažįsta, kad svarbu išlaikyti ir skatinti pagrindines darbuotojų žmogaus teises, veikdama pagal programas ir politiką, kuri:

skatina darbo vietą be diskriminacijos ir priekabiavimo.
Draudžia vaikų darbą, priverstinį darbą ir prekybą žmonėmis.
Užtikrinti sąžiningą ir teisingą darbo užmokestį, išmokas ir kitas darbo sąlygas pagal vietos įstatymus.
Užtikrinti saugias darbo sąlygas.
Pripažinti darbuotojų teises į asociacijų laisvę.

PRIVERSTINIS DARBAS IR PREKYBA ŽMONĖMIS
„Hegelmann” įmonės nedalyvaus jokioje savo verslo sudedamojoje dalyje, kuri susijusi su vergiško ar priverstinio darbo, įskaitant skolų vergiją ar prekybą žmonėmis, naudojimu, nesvarbu, ar tai būtų vergiškas, kalėjimo, kariuomenės, priverstinis, ar samdomas lobynas.

DISKRIMINACIJA IR PRIEKABIAVIMAS
Mūsų įsitikinimu, kiekvienas darbuotojas turi teisę į sąžiningą darbo aplinką ir pagarbų elgesį. Bendrovė „Hegelmann” draudžia diskriminaciją dėl amžiaus, rasės, odos spalvos, religijos, lyties, tautybės, šeiminės padėties, negalios, pilietybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar išraiškos, karinės tarnybos ir kitų įstatymų saugomų požymių.

Kiekvienas žmogus turi teisę į teisę dirbti be gąsdinimų ir baimės. „Hegelmann” pozicija buvo aiškiai išdėstyta nuo pat pirmos įvadinio instruktažo dienos: mes netoleruojame įžeidžiančio elgesio ar priekabiavimo. Iš darbuotojų tikimasi, kad jie praneš apie aplinkybes, trukdančias atlikti savo pareigas. Mūsų procedūrose aiškiai draudžiama imtis atsakomųjų veiksmų prieš darbuotojus, kurie išsako susirūpinimą, o darbuotojams, kuriems reikia patarimo ar sprendimo, yra prieinami oficialūs kanalai. Kontroliuojame, kaip vykdomas mūsų verslas, kad darbuotojai jaustų, jog su jais elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai.

ĮVAIROVĖ IR ĮTRAUKTIS
Bendrovė „Hegelmann companies” siekia būti aukštos kokybės įmone, įkurta remiantis įvairiapusiška ir įtraukiančia darbo jėga. Asmenys ir komandos dirba taip, kad siekdami bendrų tikslų derintų įvairius gebėjimus, pageidavimus ir požiūrius. Iš darbuotojų tikimasi atviro ir sąžiningo bendravimo, pritarimo kitų skirtumams, atvirumo pokalbiams ir geriausių kitų ketinimų prielaidos.

VAIKŲ DARBAS
Jokiomis aplinkybėmis jaunesniam nei 17 metų asmeniui neleidžiama dirbti nekaltai. Taip pat draudžiame įdarbinti asmenis, kurie yra jaunesni nei teisės aktais nustatytas minimalus įdarbinimo amžius (taikomas pagal įstatymus) arba amžius, nuo kurio turi būti baigtas privalomasis mokymasis. Jokiomis priemonėmis negalima išnaudoti vaikų. Nepilnamečiams darbuotojams neleidžiama atlikti pavojingų darbų ar dirbti naktinėmis pamainomis. Siekiant užtikrinti, kad ši politika būtų vykdoma, prieš įdarbinant bet kurį asmenį reikėtų atlikti nuodugnų amžiaus patikrinimą. Jei nustatoma, kad įdarbinami vaikai, turi būti parengta strategija, kurioje pabrėžiami vaiko poreikiai ir sudaromos sąlygos jiems toliau gauti kokybišką išsilavinimą, kol jie nebebus laikomi vaikais.

ASOCIACIJŲ LAISVĖ
Gerbiame darbuotojų teisę stoti į profesinę sąjungą, ją steigti arba nestoti į ją, nebijant represijų, bauginimo ar priekabiavimo. Tais atvejais, kai darbuotojams atstovauja teisiškai pripažinta profesinė sąjunga, esame įsipareigoję užmegzti konstruktyvų dialogą su jų laisvai pasirinktais atstovais. Bendrovė įsipareigoja sąžiningai derėtis su tokiais atstovais.

Mūsų patirtis rodo, kad atviras bendravimas ir vieta, kurioje darbuotojai gali išsakyti savo rūpesčius, pastabas ir idėjas, padeda tobulinti veiklą, produktus, procesus ir saugą, o tai padeda užtikrinti nuolatinį visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant darbuotojus, augimą ir klestėjimą.

DARBO VIETŲ SAUGA
Bendrovė „Hegelmann” yra įsipareigojusi išlaikyti darbo vietą, kurioje nebūtų smurto, priekabiavimo, gąsdinimo ir kitų nesaugių ar trikdančių sąlygų dėl vidinių ir išorinių grėsmių.

DARBO VIETOS SAUGUMAS
Bendrovė „Hegelmann companies” draudžia smurtą, priekabiavimą, bauginimą ir kitas nesaugias ar trikdančias sąlygas dėl vidinių ar išorinių grėsmių.

DARBO VALANDOS, DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS
„Hegelmann” darbuotojams moka konkurencingą atlygį, palyginti su pramonės šakos ir vietos darbo rinkos sąlygomis. Veikiame visiškai laikydamiesi galiojančių darbo užmokesčio, darbo valandų, viršvalandžių ir išmokų įstatymų.

GAIRĖS IR ATASKAITOS DARBUOTOJAMS
Siekiame sukurti darbo vietas, kuriose būtų vertinamas ir gerbiamas atviras ir sąžiningas visų darbuotojų bendravimas. Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis galiojančių darbo ir įdarbinimo įstatymų visur, kur vykdome veiklą. Be to, siekiame visiško darbuotojų įsitraukimo, kuris yra mūsų abipusės sėkmės pagrindas; stengiamės kurti kultūrą, kurioje puoselėjama pagarba ir įtrauktis; siūlome konkurencingus atlyginimus ir išmokas; įgyvendiname aiškią sveikatos ir saugos praktiką.

Bet kuris darbuotojas, manantis, kad egzistuoja ar atsirado prieštaravimas tarp šios politikos formuluočių ir vietos, kurioje jis dirba, įstatymų, papročių ir praktikos, arba turintis klausimų dėl šios politikos, arba norintis konfidencialiai pranešti apie galimą šios politikos pažeidimą, turėtų iškelti šiuos klausimus ir problemas savo tiesioginiam vadovui, vietos vadovybei, žmogiškųjų išteklių skyriui ar įmonės vadovybei arba naudodamasis anoniminio pranešimo funkcijomis „Hegelmann”.

Data: 2022 m. gruodžio 12 d.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files

*Atkreipkite dėmesį, kad vertimai yra automatiškai generuojami jūsų patogumui ir gali būti netikslūs. Tikslią informaciją rasite originaliuose failuose

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.,
Spółka
Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694426, REGON 36823104, NIP 7792470132
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021. Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie w procesy podatkowe i ich kontrole Zarządu oraz do 31 sierpnia 2021 r. Dyrektora Finansowego i pracowników Działu Księgowości,
 • natomiast od 1 września 2021 r. poprzez ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w 2017 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694426. Należy do grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika, którym jest Spółka UAB Hegelmann Transporte z siedzibą na Litwie. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • poboru i zapłaty WHT
 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki i Zarząd, a od 1 września 2021 r. w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • bieżąca analiza interpretacji podatkowych wydawanych w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującego biura rachunkowego, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała jako podatnik obowiązki podatkowe z tytułu podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • oraz podatku od środków transportowych.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatków:

 • PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców
 • WHT – od wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 91.615.489,00 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 4.580.774,45 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi IT, prawne, transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniamiHegelmann Transporte UABLitwa
2.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych, transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
3.Nabycie towarów i usługMateriały biurowe, wyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdów, usługi rekrutacyjne,  transportowe, najmu i serwisu pojazdów wraz z dodatkowymi obciążeniami, szkolenioweHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, zakup energii, najem biura, usługi transportowe, najem pojazdów, opłaty drogowe i inneHegelmann Express GmbHNiemcy
5.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdówGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
6.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis pojazdów, usługi parkingoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
7.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem lokalu, serwis i mycie pojazdów, usługi parkingowe i noclegoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
8.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, najem i serwis pojazdów, inneHegelmann Rental UABLitwa
9.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi prawne i transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
10.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, usługi transportowe i inneHTR Spedition S.R.L.Rumunia
11.Nabycie usługUsługi prawne, serwis pojazdów i inneLegal Experts UABLitwa
12.Nabycie usługUsługi księgowe i inneHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
13.Nabycie usługNajem lokalu, serwis pojazdów i inneHegelmann Fleet GmbHNiemcy
14.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne i serwis pojazdówTransalbert GmbHWłochy
15.Nabycie towarówWyposażenie, materiały eksploatacyjne do pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
16.Nabycie usługSerwis i mycie pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie usługSerwis pojazdówAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
18.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
19.Nabycie usługUsługi transportowe, serwis pojazdówHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
20.Nabycie usługUsługi rekrutacyjne i inneHegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
21.Nabycie usługNajem oraz serwis pojazdów i inneA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
22.Nabycie usługUsługi transportoweSIA Express HeroesŁotwa
23.Nabycie usługUsługi księgoweHIS Hegelmann Invoicing Solutions GmbHNiemcy
24.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
25.Nabycie towarów i usługUsługi IT i inne, zakup wyposażeniaAbona Deutschland GmbHNiemcy
26.Nabycie towarówUsługi IT i inneAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
27.Nabycie usługPozostałe usługi powiązane z transportemHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia
28.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis pojazdów i inneHegelmann Rental B.V.Holandia
29.Nabycie towarów i usługMateriały eksploatacyjne do pojazdów, serwis i mycie pojazdów i inneIvetra Ir Ko UABLitwa
30.Nabycie usługOpłaty drogoweHT Ferry Service UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi i licencje ITHGIT SOLUTIONS OÜEstonia
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
33.Nabycie usługUsługi dotyczące zwrotu VAT i akcyzyTranskelta UABLitwa
34.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
35.  Nabycie usługUsługi brokera ubezpieczeniowegoUADBB H BrokersLitwa
36.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHegelmann Transporte UABLitwa
37.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytoraHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
38.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, usługi dyspozytora, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Transporte Sp. z o.o.Polska
39.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, sprzedaż aktywów trwałych, najem powierzchniHegelmann Express GmbHNiemcy
40.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks and Parts France S.A.R.L.Francja
42.Sprzedaż usługUsługi transportoweHT Trucks & Parts GmbHNiemcy
43.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
44.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHTR Spedition S.R.L.Rumunia
45.Sprzedaż usługNajem powierzchniHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
46.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepHegelmann Fleet GmbHNiemcy
47.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniTransportio Sp. z o.o.Polska
48.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczep, najem powierzchniA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi, usługi podnajmu ciągników i naczepTransalbert GmbHWłochy
50.Sprzedaż towarów i usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymi kosztami, sprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts UABLitwa
51.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowych i innych aktywów trwałychHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiExpress Poland Sp. z o.o.Polska
53.Sprzedaż towarówSprzedaż ciągników siodłowychAGW Rental Deutschland GmbHNiemcy
54.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymi, najem powierzchniHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiAlto Trans Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepCar Transporte Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiHT RFS Solution GmbHNiemcy
60.Sprzedaż usługUsługi transportowe wraz z obciążeniami dodatkowymiSIA Express HeroesŁotwa
61.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczepGlobal Transporte Slovakia s.r.oSłowacja
62.Sprzedaż usługUsługi podnajmu ciągników i naczep wraz z obciążeniami dodatkowymiTrans-Part Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
64.Sprzedaż usługNajem powierzchniHegelmann Logistics S.R.L.Mołdawia

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od września 2021 r. świadczy usługi księgowe dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach
i terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Wykaz skrótów i definicji

Hegelmann Transporte Sp. z o.o., SpółkaHegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Konwaliowa 144, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391051, REGON 242579685, NIP 5732832688
KASKrajowa Administracja Skarbowa
KISKrajowa Informacja Skarbowa
CITPodatek dochodowy od osób prawnych
PITPodatek dochodowy od osób fizycznych
WHTZryczałtowany podatek dochodowy CIT, tzw. podatek u źródła
VATPodatek od towarów i usług
Ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Ustawa o CIT   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku        dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.)
Ustawa o PITUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)
Ustawa o VATUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.)
AEOang. Authorised Economic Operator
MAPang. Mutual Agreement Procedure
APAang. Advance Pricing Arrangements
InformacjaNiniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy
Rok podatkowyRok podatkowy 2021, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Grupa Hegelmann Hegelmann Transporte Sp. z o.o. i podmioty powiązane

Wstęp

Hegelmann Transporte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.

Celem sporządzenia przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. Informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy podatku CIT, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy. Przeliczenia 50 mln euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2021 r. Oznacza to, że Spółka, której przychody podatkowe w 2021 roku podatkowym przekroczyły po przeliczeniu limit ustawowy 229.970.000,00 zł, była zobowiązana do sporządzenia Informacji oraz do zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej w terminie do końca 2022 r. 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik i płatnik. Oprócz jej podstawowego założenia, jakim jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę, ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych Spółki i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Powyższe w 2021 r. wykonywane było m.in. poprzez:

 • zaangażowanie Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w procesy podatkowe i ich kontrole,
 • ścisłą współpracę z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi księgowe,
 • realizowane procedury związane z funkcją podatkową,
 • realizowaną politykę kadrową, szkoleniową i informacyjną w zakresie podatkowym,
 • współpracę z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1. Informacje o działalności Spółki

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie (XVII Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS 0000391051. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Hegelmann. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł i dzieli się na 5.000 udziałów posiadanych w równej proporcji przez dwóch wspólników: Pana Antona Hegelmanna i Pana Siegfrieda Hegelmanna. Spółka posiada dziewięć oddziałów w Polsce: we Wrocławiu, w Poznaniu, dwa w Katowicach, w Radomsku, w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie oraz w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest transport drogowy towarów – 49.41 Z. W praktyce wykonywana działalność obejmuje transport międzynarodowy (głównie na terytorium Europy) standardowy i specjalny, transport ciężki i materiałów niebezpiecznych, w tym transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. Więcej informacji o Spółce i jej produktach można znaleźć na stronach:

https://www.hegelmann.pl/

https://www.hegelmann.com

https://pl-pl.facebook.com/HegelmannPoland/

https://www.facebook.com/HegelmannGroup/

https://www.instagram.com/hegelmann.poland/

https://www.instagram.com/hegelmann.deutschland/

https://www.youtube.com/channel/UCnuoJmDtXHyWfhwJSfYBIjA .

2. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych w roku podatkowym Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych wieloletnich najlepszych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków w sposób uwzględniający charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, w tym: właściwe kwalifikowanie przedmiotu, stron i okoliczności zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki podatkowe, a także właściwe gromadzenie dokumentacji wymaganej bezpośrednio przepisami prawa podatkowego oraz dokumentacji wymaganej pośrednio, lecz wpływającej na dochowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • obliczenie podstawy opodatkowania, w tym właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych, a także właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 • kalkulację podatku, w tym właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, w tym składanie w terminie niezbędnych deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism, a jeśli dojdzie do identyfikacji błędu w deklaracji – jak najszybsze podjęcie środków naprawczych i złożenie niezbędnej korekty deklaracji;
 • zapłatę podatku, w tym terminowość zapłaty, a jeśli dojdzie do opóźnienia – jak najszybsze uiszczenie zaległości wraz z odsetkami.

Natomiast dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach wdrożone zostały pisemne procedury wspierające właściwe rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności określające zasady:

 • rozliczania podatku CIT
 • odliczania podatku VAT
 • wystawiania faktur sprzedażowych
 • aktualizacji danych identyfikacyjnych Spółki.

Są one także na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz dynamiką działalności biznesowej Spółki.

Spółka realizowała także inne niezbędne, a niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływały na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane były w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną świadczącą dla Spółki w ramach outsourcingu profesjonalne usługi księgowe i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki. Spółka dokładała także wszelkich starań, aby Jej organizacja pracy, wewnętrzne zasady funkcjonowania i współpracy z biurem księgowym oraz kancelariami doradztwa podatkowego w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę. W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego miało miejsce w Spółce w szczególności:

 • monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego prawa,
 • analiza wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • stałe korzystanie z usług profesjonalnej obsługi księgowej i aktywna współpraca w przekazywaniu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego i prawidłowego dokonania rozliczeń podatkowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego w terminowym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • współpraca z doradcami podatkowymi w celu rozstrzygania wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych przez doradców współpracujących ze Spółką, lektura prasy fachowej oraz własna analiza doniesień medialnych w zakresie podatków,
 • a także właściwy dobór pracowników Spółki.

Zatem pracownicy Spółki oraz kadra współpracującej spółki świadczącej usługi księgowe, posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Co warte podkreślenia, Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków i nie angażuje się w planowanie podatkowe, które obejmowałoby transakcje o charakterze sztucznym oraz te, które nie mają biznesowego uzasadnienia.

3. Stosowane dobrowolne formy współpracy z organami KAS

Organami Krajowej Administracji Skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

4) dyrektor izby administracji skarbowej

5) naczelnik urzędu skarbowego

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Hegelmann Transporte Sp. z o.o. w roku podatkowym nie złożyła wniosku o zawarcie z Szefem KAS umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie była w tym samym roku podatkowym stroną takiej umowy o współdziałanie. 

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. Nie została Jej również wydana taka opinia w tym samym roku.

W roku podatkowym Spółka nie wystąpiła do Szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119w Ordynacji podatkowej, ani nie otrzymała takiej opinii lub odmowy jej wydania. 

Spółka nie wystąpiła również w roku podatkowym do Ministra Finansów z wnioskiem o zastosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz nie była w tym samym roku adresatem rozstrzygnięcia sporu w ramach tej procedury w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 z późn. zm.).

Na mocy tej samej ustawy Spółka w roku podatkowym nie była adresatem jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA) oraz nie dotyczyło Spółki żadne uprzednie porozumienie dwustronne lub wielostronne w zakresie transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której by uczestniczyła jako podmiot powiązany, ani nie złożyła w tym roku podatkowym do Szefa KAS wniosków o zawarcie takich porozumień.

Spółka nie uzyskała również statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w procedurach celnych, ani statusu upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 10 października 2013 r.).

Co warte podkreślenia Spółce przyświeca zasada otwartości we współpracy z organami KAS. Spółka jako rzetelny podatnik i płatnik, w przypadkach bieżących kontaktów z organami podatkowymi stara się wyjaśniać z tymi organami wątpliwości z zakresu podejmowanych przez nią decyzji i rozważanych rozwiązań podatkowych. W procesie decyzyjnym, który może wpłynąć na kształtowanie obowiązków podatkowych Spółki jako podatnika czy płatnika, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, Spółka analizuje stanowiska organów podatkowych wyrażone m.in. w: interpretacjach przepisów prawa podatkowego, objaśnieniach podatkowych, broszurach informacyjnych, wyjaśnieniach czy komunikatach, publikowanych na stronach internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ czy też https://www.czestochowa.pl/podatki-i-oplaty-lokalne, a także korzysta z dostępnego w polskim systemie podatkowym pomocnego instrumentu jakim jest możliwość zadania pytania w indywidualnej sprawie podatkowej na infolinii KIS. Spółka stara się analizować, czy dochodzi w zakresie interesującego Ją zagadnienia podatkowego do powstania utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

W przypadkach wezwań czy zapytań organów KAS podczas trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych Spółka terminowo i rzetelnie udziela odpowiedzi, przedstawiając wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, oraz udostępnia dokumentację niezbędną do przeprowadzenia czynności przez te organy, a także nie podejmuje jakichkolwiek działań, które mogłyby nosić znamiona utrudniania kontaktu z organami.

4. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawozdawczych i informacyjnych. Spółka podejmuje więc niezbędne środki w celu rzetelnego, prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania czy informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym sporządza właściwą dokumentację cen transferowych,
 • nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

Czynności tych Spółka dokonuje w ścisłej współpracy ze spółką powiązaną, świadczącą profesjonalne usługi księgowe w Grupie Hegelmann. 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • CIT
 • VAT
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • oraz podatku akcyzowego.

Spółka realizowała również obowiązki podatkowe płatnika w zakresie podatku PIT – głównie z tytułu przychodów uzyskiwanych od Spółki przez pracowników i zleceniobiorców.

5. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie raportowała do Szefa KAS żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie składała informacji MDR-1 jako kwalifikowany korzystający oraz informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Niniejsza część Informacji zawiera dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Podmiotami powiązanymi są zasadniczo:

 1. podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  1. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 2.  ten sam inny podmiot lub
 3. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  1. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 r. suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 736.693.958,83 zł. 5% z tej sumy wynosi więc 36.834.697,94 zł, co stanowi próg raportowanych transakcji.

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.12.2021 r. opublikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br :

„Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.”

Biorąc więc pod uwagę powyższe wskazówki co do kwalifikacji transakcji do ujęcia w niniejszej Informacji, w roku podatkowym Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp.Transakcja po stronie SpółkiPodmiot powiązany
RodzajOpis szczegółowyNazwaKraj rezydencji
1.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts Poland Sp. z o.oPolska
2.Nabycie usługUsługi transportoweHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
3.Nabycie usługUsługi transportowe, usługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
4.Nabycie usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
5.Nabycie usługObsługa CMR-ówHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
6.Nabycie usługUsługi ITAbona Polska Sp. z o.o.Polska
7.Nabycie usługUsługi transportoweMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
8.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
9.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Poland Sp. z o.o.Polska
10.Nabycie usługUsługi transportoweTrans-Part Sp. z o.o.Polska
11.Nabycie usługUsługi transportoweAlto Trans Sp. z o.o.Polska
12.Nabycie usługUsługi transportoweAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
13.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
14.Nabycie usługUsługi transportoweHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
15.Nabycie usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
16.Nabycie usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
17.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Verwaltungs GmbHNiemcy
18.Nabycie towarówZakup sprzętu ITAbona Deutschland GmbHNiemcy
19.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
20.Nabycie usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
21.Nabycie usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
22.Nabycie usługUsługi wprowadzania danych i in.Hegelmann Transporte Ukraine LLCUkraina
23.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
24.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
25.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
26.Nabycie usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
27.Nabycie usługObsługa ITHIT Solution Company s.r.o.Czechy
28.Nabycie usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
29.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental UABLitwa
30.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
31.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
32.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
33.Nabycie usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
34.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówIvetra IR KO UABLitwa
35.Nabycie usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SARLFrancja
36.Nabycie usługUsługi najmuHegelmann Rental B.V.Holandia
37.Nabycie usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
38.Nabycie usługUsługi ubezpieczenioweUADBB H BrokersLitwa
39.Nabycie usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
40.Nabycie usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
41.Nabycie usługObsługa zagranicznych zwrotów VATTranskelta UABLitwa
42.Nabycie usługUsługi noclegoweHHM Betriebs GmbHNiemcy
43.Nabycie usługUsługi prawne i ubezpieczeńLegal Experts UABLitwa
44.Nabycie usługUsługi najmuA.G.W. Rental Deutschland GmbHNiemcy
45.Nabycie usługUsługi ITHGIT Solutions OüEstonia
46.Nabycie usługUsługi transportoweHG Intermodal UABLitwa
47.Nabycie usługUsługi śledzenia przesyłekHegelmann Logistics SRLMołdawia
48.Sprzedaż usługUsługi serwisu pojazdówHT Trucks & Parts Poland Sp. z o.o.Polska
49.Sprzedaż usługUsługi najmuHTPL Sp. z o.o. sp.k.Polska
50.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.Polska
51.Sprzedaż usługUsługi najmuHT Ferry Service Sp. z o.o.Polska
52.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTWR Sp. z o.o. sp.k.Polska
53.Sprzedaż usługPrzeniesienie prawHegelmann Holding SAPolska
54.Sprzedaż usługUsługi najmuHGFS Sp. z o.o. sp.k.Polska
55.Sprzedaż usługUsługi najmuAbona Polska Sp. z o.o.Polska
56.Sprzedaż usługUsługi najmuMaster Trans Logistics Sp. z o.o.Polska
57.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental Poland Sp. z o.o.Polska
58.Sprzedaż usługUsługi najmuExpress Poland Sp. z o.o.Polska
59.Sprzedaż usługUsługi najmuTrans-Part Sp. z o.o.Polska
60.Sprzedaż usługUsługi najmuFaro Logistic Sp. z o.o.Polska
61.Sprzedaż usługUsługi najmuCar Transporte Sp. z o.o.Polska
62.Sprzedaż usługUsługi najmuFlare Trans Sp. z o.o.Polska
63.Sprzedaż usługUsługi najmuAlto Trans Sp. z o.o.Polska
64.Sprzedaż usługUsługi najmuAtlantik Trans Sp. z o.o.Polska
65.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes Sp. z o.o.Polska
66.Sprzedaż usługUsługi najmuKompas Transport Sp. z o.o.Polska
67.Sprzedaż usługUsługi najmuPereplut Transport Sp. z o.o.Polska
68.Sprzedaż usługUsługi najmuHW Special Transport Sp. z o.o.Polska
69.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS Solutions Sp. z o.o.Polska
70.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Drivers Academy Sp. z o.o.Polska
71.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransportio Sp. z o.o.Polska
72.Sprzedaż usługUsługi transportoweA.S. Cargo Express Sp. z o.o.Polska
73.Sprzedaż usługUsługi najmuAR Oil Brokers Sp. z o.o.Polska
74.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Special Transporte UABLitwa
75.Sprzedaż usługObsługa CMR-ów, faktur i in.HGFS GmbHNiemcy
76.Sprzedaż usługOpłaty promowe i za przejazdy tunelamiHT Ferry Service UABLitwa
77.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte s.r.o.Czechy
78.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte OÜEstonia
79.Sprzedaż usługUsługi najmuHegelmann Express GmbHNiemcy
80.Sprzedaż usługUsługi transportoweHTR Spedition SRLRumunia
81.Sprzedaż usługUsługi transportowe i najmuHegelmann Transporte UABLitwa
82.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHegelmann Rental UABLitwa
83.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts UABLitwa
84.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Truck & Parts GmbHNiemcy
85.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Transporte SIAŁotwa
86.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Fleet SASFrancja
87.Sprzedaż usługUsługi serwisowe pojazdówHT Trucks & Parts France SASFrancja
88.Sprzedaż usługUsługi najmuHT RFS GmbHNiemcy
89.Sprzedaż usługUsługi transportoweTransalbert GmbHWłochy
90.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Autotransporte UABLitwa
91.Sprzedaż usługUsługi transportoweExpress Heroes UABLitwa
92.Sprzedaż usługUsługi transportoweGlobal Transporte Czechia s.r.o.Czechy
93.Sprzedaż usługUsługi transportoweHegelmann Air & Ocean Forwarding UABLitwa
94.Sprzedaż usługUsługi najmuA.G.W. Rental GmbHNiemcy
95.Sprzedaż usługUsługi najmuGlobal Transporte Slovakia s.r.o.Słowacja

7. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość Jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności w roku podatkowym Spółka:

 • nie dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • nie połączyła się z innym podmiotem
 • nie przekształciła się z innej spółki
 • nie zmieniła formy prawnej
 • nie została wniesiona jako wkład do innej spółki, ani jej zorganizowana część nie została wniesiona do innej spółki,
 • a także nie doszło do podziału Spółki czy wymiany udziałów w Spółce.

Spółka nadmienia, iż w przypadku ewentualnego podejmowania lub planowania działań, które choćby pośrednio mogłyby mieć charakter restrukturyzacyjny, przed podjęciem decyzji szczegółowo analizuje takie działania wewnętrznie oraz w gronie współpracujących radców prawnych i doradców podatkowych, weryfikując zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 zakończono natomiast proces tworzenia centrum usług wspólnych. Jest nim spółka HGFS Sp. z o.o. Sp.k., która od roku 2020 świadczy usługi księgowe w Grupie Hegelmann, w tym dla Spółki.

8. Złożone wnioski o interpretacje i wiążące informacje

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w poniższych krajach i  terytoriach:

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Królestwo Bahrajnu
 6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 7. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 8. Wspólnota Dominiki
 9. Grenada
 10. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 11. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Republika Liberii
 13. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Malediwów
 15. Republika Wysp Marshalla
 16. Republika Mauritiusu
 17. Księstwo Monako
 18. Republika Nauru
 19. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 20. Republika Panamy
 21. Niezależne Państwo Samoa
 22. Republika Seszeli
 23. Saint Lucia
 24. Królestwo Tonga
 25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 26. Republika Vanuatu
 27. Barbados
 28. Republika Fidżi
 29. Guam
 30. Republika Palau
 31. Republika Trynidadu i Tobago
 32. Samoa Amerykańskie,

które to kraje i terytoria zostały wskazane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. W roku podatkowym Spółka dokonała sprzedaży usług transportowych na rzecz podmiotu z siedzibą w Księstwie Andory. Nie oznacza to jednak, że Spółka dokonywała własnych rozliczeń na terytorium tego kraju, a jedynie dokonała standardowej sprzedaży swoich podstawowych usług do kontrahenta z tego kraju. 

2000th MAN truck for Hegelmann Group

The Hegelmann Group was able to take delivery of its 2000th truck from the Munich-based commercial vehicle manufacturer at Hauser Schloss on the MAN Truck & Bus factory premises. Another 680 vehicles will follow.

 • Hegelmann Group receives 2000th truck from MAN
 • Another 680 vehicles to follow in the next few months
 • Hegelmann Group specializes in time-critical deliveries for the automotive, heavy goods and food industries

The Hegelmann Group is an internationally active transport service provider. The family-run company offers cross-industry standard, special and express transports and specializes in time-critical deliveries for the automotive, heavy-duty and food industries. To this end, Hegelmann has a fleet of more than 5,000 vehicles and employs around 8,500 people.

The 2,000th truck from MAN Truck & Bus has now been handed over in Munich. The vehicles recently handed over are mainly MAN 18.510 4×2 tractor units. A further delivery of around 680 vehicles to Hegelmann will follow in the next few months.

„We are very pleased about the enormous order from the transport service provider Hegelmann as well as the huge number of vehicles delivered over the last few years. This is proof of the strong partnership as well as the reliability, profitability and great driver orientation of our vehicles”

Christoph Huber
Chairman of the Executive Board of MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, during the handover of the 2000th vehicle.

TuSimple Partners with Global Logistics Leader, Hegelmann Group

SAN DIEGO, July 19, 2022 – TuSimple (Nasdaq: TSP), a global autonomous driving technology company, has announced its partnership with Hegelmann Group, a major European transport and logistics provider, that operates a fleet of over 5,000 vehicles, including an initial reservation of purpose-built SAE Level 4 (L4) Autonomous International® Trucks for operation in North America.  The trucks will be equipped with TuSimple’s advanced autonomous driving system and will be based on a world-class global vehicle platform developed by Navistar.

Hegelmann’s partnership with TuSimple signals the symbiotic path of both partners to offer innovative solutions that address the ongoing driver shortage while lowering greenhouse gas emissions and improving vehicle and environmental safety. Hegelmann’s reservation of factory-production units with TuSimple technology is a primary action in developing a new state-of-the-art logistics network in North America called the TuSimple Autonomous Freight Network (AFN). Early studies show that autonomous trucks in this type of network have the potential to reduce fuel consumption for middle mile transportation.

„TuSimple’s innovations will elevate our ability to compete and prosper in the North American market and are analogous to our stated objective to become a global logistics technology adopter,” said Andrew Jasinskas, Business Development Project Manager – Hegelmann USA. „Undoubtedly autonomous trucks with TuSimple technology are the future of transportation, and Hegelmann’s strategy is to likewise be a standard bearer for innovations that push safety and efficiency to the next era of logistics excellence.”

„We are pleased to add Hegelmann to our rapidly growing fleet partners who wish to adopt, integrate, and scale SAE L4 truck operation in the United States,” said Lee White, Vice President of Strategy. „Hegelmann chose TuSimple as their autonomous vehicle technology partner due to TuSimple’s leadership in the rapidly approaching full-commercialization of autonomous vehicles.”

TuSimple demonstrated its leadership with the industry’s first Driver Out (no human intervention or operator) runs in 2021 which the company plans to continue through 2022 as it prepares for full commercialization. TuSimple’s Driver Out pilot program is the product of a year and a half of work to co-develop a L4 autonomous Class 8 vehicle with Navistar to demonstrate the level of redundancy, reliability, consistency, and safety necessary to remove the driver from the truck.

By the end of 2023, TuSimple plans to carry paid freight operations in high-density freight lanes in the southern US. Driver-out runs have been critical in scaling autonomous trucking operations on the TuSimple Autonomous Freight Network. 

Videos of TuSimple’s Driver Out operations can be found [here].

TuSimple’s Safety Case for Driver Out operations can be found [here].

About Hegelmann Group
The Hegelmann Group was founded in 1998 in Germany. The company has established many branches and has become a transcontinental, international company on a professional high level. On the basis of more than 24 years of experience, owned fleet of more than 5000 transport units, and the resulting know-how, the company provides a wide range of logistic solutions where the customer can be on the pulse of the service. The company offers customers temperature-controlled transport, standard, special, intermodal and non-stop express transport, providing solutions for a wide spectrum of different requests. These include heavy-lift transports, transports of dangerous goods, transporting consolidated cargo, and grouped cargo. The Hegelmann Group never loses a focus on the environment and economy by enhancing sustainable growth and development step by step. Visit https://www.hegelmann.com for more information.

About TuSimple

TuSimple is a leader in global (SAE  Level 4) autonomous driving technology for long-haul heavy-duty trucks headquartered in San Diego, California, with operations in Arizona, Texas, Europe, and China. In 2021, TuSimple became the world’s first autonomous trucking company to successfully complete a fully autonomous, ‘driver out’ semi-truck run on open public roads without a human in the vehicle or any human intervention. The company also created the very first autonomous trucking lane in the U.S. TuSimple plans to scale its autonomous commercial freight operations on its TuSimple Autonomous Freight Network (AFN).  Visit us at www.tusimple.com.

SOURCE TuSimple Holdings, Inc.

Hegelmann skatina skaitmeninimą kartu su BPA Solutions

Svarbus „Hegelmann Group” ramstis yra mūsų procesų skaitmeninimas. Dėl plataus įvairių logistikos sektoriaus paslaugų portfelio mūsų veiklai būtini individualūs programinės įrangos sprendimai.

Kartu su naujuoju partneriu „BPA Solutions” kuriame naujus programinės įrangos sprendimus, kurie sklandžiai integruojami su mūsų ERP ir „Microsoft” komandomis. Nuo 2001 m. „BPA Solutions” siūlo individualius „SharePoint” ir „Microsoft Office” programinės įrangos sprendimus. Naudodami „BPA Solution Builder” galime greičiau ir patikimiau įgyvendinti naujus projektus ir dar labiau pagerinti savo darbuotojų ir klientų naudotojų patirtį.

Svarbus etapas buvo dokumentų valdymas kokybės užtikrinimui. Čia daugiausia dėmesio buvo skiriama mūsų procesų pertvarkymui į laipsnišką formų ir kitų dokumentų versijų kūrimą. Dėl nuolat besikeičiančių logistikos sąlygų, įskaitant teisės aktų pakeitimus, pavyzdžiui, Europos Sąjungos mobilumo paketo įvedimą, formas ir procesus būtina reguliariai pritaikyti prie naujų sąlygų. Be to, „BPA Solutions” sukurtas dokumentų valdymas leidžia supaprastinti darbuotojų, vadovų ir generalinių direktorių patvirtinimo procesus. Tai leidžia mums užtikrintai ir greitai reaguoti į pokyčius ir atitinkamai optimizuoti ankstesnius procesus.

Be to, „BPA Solutions” leidžia mums kurti e. mokymosi testus ir stebėti darbuotojų rezultatus, kad supaprastintume skaitmeninį mokymą ir pagerintume mokymosi patirtį.

Šveicarijos įmonė siūlo aukšto lygio lankstumą ir kokybę. Dėl integracijos su „SharePoint” naujieji moduliai sklandžiai įsilieja į mūsų esamą verslo procesą. Ateityje ir toliau bendradarbiausime su „BPA Solutions” vykdydami panašius projektus.

Hegelmann sujungia ERP su TIMOCOM sistema

„Hegelmann Express GmbH” remiasi skaitmeniniais sprendimais, kad optimizuotų savo procesus. Sąsaja gali sutaupyti daug laiko darbo procesuose, o tai reiškia, kad darbuotojus galima paskirstyti dar efektyviau.

Būdama tarptautiniu mastu veikianti transporto paslaugų teikėja, „Hegelmann Express GmbH” susiduria su iššūkiu, kaip su kiekvienu pervežimu laikytis paskirto pristatymo laiko, nes gabenant krovinius viskas turi sklandžiai veikti, kad kroviniai patikimai pasiektų paskirties vietą. Dėl šios priežasties ir siekdami dar efektyviau įgyvendinti klientų pageidavimus, nuolat kruopščiai tikriname ir tobuliname visus tiekimo grandinės procesus. Juk laikas yra pinigai, o klaidos, kurių galima išvengti, sukelia nereikalingų išlaidų. Dėl šios priežasties visada ieškome būdų ir priemonių, kaip racionalizuoti ir optimizuoti darbo eigą.

Vienas iš iššūkių mums, kaip šeimos įmonei, yra integruoti įvairius skaitmeninius sprendimus į savo aplinką. Siekdami išspręsti šią problemą, dabar intensyviau bendradarbiaujame su krovinių vežimo technologijų įmone TIMOCOM ir ERP paslaugų teikėja ABONA.

Daugiau informacijos rasite adresu www.timocom.de.

Sveikatos valdymas

Sveikatos valdymui mūsų įmonės filosofijoje tenka svarbus vaidmuo. Tai apima ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Mūsų tikslas – gerinti visus mūsų vairuotojų ir aptarnavimo srityje dirbančių darbuotojų sveikatos aspektus. Siekdama pagerinti komunikaciją su sveikata susijusiomis temomis ir planuoti su sveikata susijusius renginius bei seminarus, „Hegelmann Group” sveikatos vadybininke paskyrė rinkodaros vadovę Vokietijoje Lisą Rothfuß. Kartu su savo komanda ji reguliariai organizuoja įvairius renginius ir kampanijas, apimančias įvairius „Hegelmann” sveikatos valdymo aspektus.

Covid 19 susijęs perėjimas prie skaitmeninių kampanijų

Dėl „Corona” 2020 m. sveikatos kampanijas teko sumažinti ir jos negalėjo būti vykdomos asmeniškai, kaip ankstesniais metais. Dėl to pasikeitė medžiagos pateikimo būdas ir nuo asmeninės patirties perėjome prie skaitmeninių kampanijų, skirtų informuoti darbuotojus apie tai, kaip išlikti sveikiems. Kampanijos apėmė patarimus sveikos mitybos, fizinės ir psichinės sveikatos bei sporto srityse, kurie buvo teikiami darbuotojams. Taip pat pristatėme naujas kampanijas

Pasaulinė sveikatos diena

2021 m. balandžio 07 d. Pasaulinės sveikatos dienos proga darbuotojams buvo sukurtas nedidelis grįžtamasis vaizdo įrašas, į kurį buvo įtraukti visi ankstesni veiksmai, susiję su sveikatos valdymu visoje Grupėje. Juo buvo siekiama priminti ir motyvuoti darbuotojus visada rūpintis savo sveikata ir kūnu.
Psichikos sveikatos mėnuo 2021 m. gegužę, kai buvo minimas psichikos sveikatos mėnuo, komanda surengė keturias profesionalias tiesiogines transliacijas streso mažinimo, motyvacijos, pozityvaus proto ir meditacijos temomis. Srautuose dalyvavo šios srities profesionalai, kurie paaiškino kiekvieną temą, taip pat pateikė žiūrovams lengvų pratimų, kuriuos jie gali atlikti namuose arba kelyje. Srautai buvo vieši, kad juos galėtų stebėti visi, todėl jie taip pat suteikė galimybę žmonėms, nepriklausantiems mūsų įmonei, pagerinti savo savijautą žiūrint šių koučingo renginių įrašus. Fit Like a Boss Siekdama paskatinti mūsų darbuotojus praktikuoti sveiką elgseną, Sveikatos valdymo komanda pradėjo projektą „Fit Like a Boss”. Kiekvieną pirmadienį įvairūs patarimai ar nedideli pratimai sveikatos srityje buvo barstomi visiems darbuotojams ir socialinėje žiniasklaidoje. Kokia riešutų nauda? Kaip ištiesti rankas ar kojas? Kodėl kartą per savaitę turėčiau valgyti vegetarišką maistą? Kiek laiko turėčiau miegoti kasdien? Ir taip toliau… Kampanija vyko nuo kovo iki liepos mėnesio. Fit into the Winter Ruduo – peršalimo ligų sezonas. Kad mūsų darbuotojai žiemą būtų sveiki ir darbingi, spalio ir lapkričio mėnesiais buvo organizuojami kassavaitiniai užsiėmimai. Šiuo tikslu sveikatos valdymo komanda kartu su jogos treneriu įrašė įvairius vaizdo įrašus, kuriuos labai lengva sekti. Nuo jogos darbe iki kasdienės rytinės rutinos – kiekvienas ras ką nors sau. Vaizdo įrašai buvo sumontuoti ir pateikti darbuotojams bei pasidalyti socialiniuose tinkluose. Kita veikla, pavyzdžiui, kokteilių diena ir sveikatos gėrimo su šviežiu imbieru, medumi ir citrinomis tiekimas visų biurų virtuvėlėse, taip pat buvo kampanijos „Fit-į-žiemą” dalis.
Psichikos sveikatos mėnuo 2021 m. gegužę, kai buvo minimas psichikos sveikatos mėnuo, komanda surengė keturias profesionalias tiesiogines transliacijas streso mažinimo, motyvacijos, pozityvaus proto ir meditacijos temomis. Srautuose dalyvavo šios srities profesionalai, kurie paaiškino kiekvieną temą, taip pat pateikė žiūrovams lengvų pratimų, kuriuos jie gali atlikti namuose arba kelyje. Srautai buvo vieši, kad juos galėtų stebėti visi, todėl jie taip pat suteikė galimybę žmonėms, nepriklausantiems mūsų įmonei, pagerinti savo savijautą žiūrint šių koučingo renginių įrašus. Fit Like a Boss Siekdama paskatinti mūsų darbuotojus praktikuoti sveiką elgseną, Sveikatos valdymo komanda pradėjo projektą „Fit Like a Boss”. Kiekvieną pirmadienį įvairūs patarimai ar nedideli pratimai sveikatos srityje buvo barstomi visiems darbuotojams ir socialinėje žiniasklaidoje. Kokia riešutų nauda? Kaip ištiesti rankas ar kojas? Kodėl kartą per savaitę turėčiau valgyti vegetarišką maistą? Kiek laiko turėčiau miegoti kasdien? Ir taip toliau… Kampanija vyko nuo kovo iki liepos mėnesio. Fit into the Winter Ruduo – peršalimo ligų sezonas. Kad mūsų darbuotojai žiemą būtų sveiki ir darbingi, spalio ir lapkričio mėnesiais buvo organizuojami kassavaitiniai užsiėmimai. Šiuo tikslu sveikatos valdymo komanda kartu su jogos treneriu įrašė įvairius vaizdo įrašus, kuriuos labai lengva sekti. Nuo jogos darbe iki kasdienės rytinės rutinos – kiekvienas ras ką nors sau. Vaizdo įrašai buvo sumontuoti ir pateikti darbuotojams bei pasidalyti socialiniuose tinkluose. Kita veikla, pavyzdžiui, kokteilių diena ir sveikatos gėrimo su šviežiu imbieru, medumi ir citrinomis tiekimas visų biurų virtuvėlėse, taip pat buvo kampanijos „Fit-į-žiemą” dalis.

Kaip "H-Mann" padeda mums pagerinti biuro atmosferą

Labai svarbu palaikyti gerą atmosferą tarp visų darbuotojų: biuro darbuotojų, vairuotojų ir vadovų. Ypač tokioje sparčiai besivystančioje pramonės šakoje kaip logistika gali kilti stresas, kai gaunama daug užsakymų arba netikėtai iškyla problemų, kurias reikia išspręsti.
Todėl dar svarbiau sukurti gerą darbo atmosferą, nes ji gali sumažinti stresą ir pagerinti kiekvieno darbuotojo psichinę ir fizinę savijautą.

„H-Mann” gimimas

Gimęs kaip Lenkijos rinkodaros komandos idėja sukurti prekės ženklo herojų, atspindintį mūsų įmonės vertybes, superherojus H-Mann buvo akivaizdus pasirinkimas, atsižvelgiant į puikiai tinkantį mūsų įmonės pavadinimą, atitinkantį kitų garsių superherojų pavyzdį. Ši idėja vystėsi toliau ir virto visa vidine rinkodaros kampanija, skirta mūsų darbuotojams. Buvo sukurtas aiškinamasis vaizdo įrašas, kuriame perteikiami svarbiausi „H-Mann” aspektai.

Įsitraukimas su darbuotojais

Kad žmonės galėtų susitapatinti su „H-Mann”, buvo sukurti keli bendravimo metodai. Bendroji „H-Mann” informacija pateikiama per mūsų vidinį naujienlaiškį. Pirmą kartą pristatydami „H-Mann”, taip pat sukūrėme specialų el. pašto adresą, kuriuo darbuotojai gali užduoti klausimus arba tiesiog bendrauti su „H-Mann”, tarsi jis būtų tikras žmogus.

Socialinė žiniasklaida

Komanda taip pat sukūrė socialinės medijos kanalą „Facebook” tinkle. Šis kanalas yra viešas visiems ir jame reguliariai skelbiami patarimai, kaip sukurti geresnę atmosferą biure. Taip iš šių įrašų gali pasisemti naudos ne tik „Hegelmann”, bet ir kitų įmonių darbuotojai. Darbuotojams, kurie nedalyvauja „Facebook”, komanda taip pat sukūrė el. pašto paskyrą, į kurią darbuotojai gali siųsti savo idėjas ir patirtį arba tiesiog apskritai užduoti klausimus. El. laiškai reguliariai tikrinami ir į kiekvieną žinutę atsakoma individualiai, kad siuntėjas jaustųsi susijęs su „H-Manns” asmenybe.

Pagarba

Labai svarbus „H-Mann” aspektas buvo pagarbos bendravimas tarp žmonių, net kai kas nors yra streso kupinoje situacijoje. Tai taikytina ne tik jų pačių patiriamam stresui, bet ir situacijoms, kai bendradarbis gali būti įsitempęs ar supykęs. Darbuotojai gauna patarimų, kaip juos nuraminti ir palaikyti, kad rezultatas būtų geriausias visiems jų skyriaus darbuotojams ir klientams.
Sudėtingų situacijų išaiškinimas
Kitas „H-Mann” aspektas – mokyti darbuotojus, kaip sušvelninti situacijas, kai jie susiduria su neįprasta situacija. Tai apima karštas diskusijas tarp kolegų ir stresą keliančias situacijas.

Vadovų mokymas

Dviejų dienų seminare, kuris vyko internetu ir tarptautiniu mastu, vadovai buvo mokomi, kaip susidoroti su stresu, kaip laikytis mūsų įmonės vertybių ir kaip būti geros valios ambasadoriais. Projektas buvo pradėtas pavadinimu „Geros valios ekspeditoriai”.

„H-Mann” keliauja

Dėka natūralaus dydžio kartoninių H-Manno skulptūrų jis gali prisijungti prie darbuotojų jų biuruose ir renginiuose visose pagrindinėse mūsų grupės vietose. Darbuotojai labai mėgsta nusifotografuoti su H-Mannu, be to, jie labai kūrybingai puošia H-Manną striukėmis, Helovino kostiumais ir kt. Prie „H-Mann” visada pridedamas kalbos burbulas, kuriame darbuotojai gali įrašyti teiginius, kaip jie nori pagerinti atmosferą savo biure. Tokiu būdu kiekvienas darbuotojas turi galimybę per „H-Mann” platformą duoti savo patarimus kitiems darbuotojams.

Projektas bus kartojamas kasmet

Projektas bus vykdomas ciklais. Kiekvienais metais bus vykdoma nauja kampanija, tačiau taip pat bus vertinama, kokį poveikį kampanija padarė darbuotojams ir ar jie mano, kad atmosfera jų biure yra gera, ar ne.

Lyčių lygybė

Mūsų biuro darbuotojų vyrų ir moterų santykis stabilizavosi ir yra maždaug 50/50. Mūsų dispečerinėje dirba daugiausia vyrų, o buhalterijoje ir žmogiškųjų išteklių skyriuje – moterų. Darbuotojos moterys sudaro tik 19 proc. visų mūsų darbuotojų; vairuotojai sudaro maždaug 80 proc. visų mūsų darbuotojų, kurie yra beveik vien vyrai. Šiuo metu moterys sudaro 42 proc. visų vadovaujančių pareigybių, o galutinis tikslas – pritaikyti 50/50 pasiskirstymą, kurį jau turime tarp biuro darbuotojų.

Įvairovė ir įtrauktis

„Hegelmann Group” įvairovės ir įtraukties procese išdėstyti pagrindiniai kriterijai ir apibrėžtos svarbiausios įgyvendinimo ir praktikos gairės. Ši veikla taikoma visiems įmonės darbuotojams. Visi darbuotojai turi prieigą prie darbo eigos per intranetą. Kiekvienas organizacijos darbuotojas, įtaręs šių procesų pažeidimą, privalo veikti greitai ir teisingai, apie tai informuodamas įmonės generalinį direktorių. Įmonė visiems kandidatams duoda aiškų pažadą dėl visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos ir slaptumo.

Įtraukimas apima skirtingų jėgų ir išteklių sutelkimą ir veiksmingą panaudojimą, siekiant patenkinti dabartinių kartų poreikius, nerizikuojant ateities kartų galimybėmis patenkinti savo poreikius.” Ugdant dalyvavimo, pagarbos ir ryšio kultūrą, kurioje idėjų, kilmės ir nuomonių įvairovė panaudojama verslo vertei ir bendrai sėkmei kurti, įtraukimas įgyvendina įvairovės koncepciją ir praktiką.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Hegelmann Transporte Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

I.              Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Hegelmann Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2020-31.12.2020.

II.          Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym podatnikiem wywiązującym się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania wynikających z nich należności na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako jej obowiązek, którego źródłem jest prowadzenie przez Spółkę działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Podstawowym celem strategii podatkowej jest zapewnienie terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego. Ma ona również na celu wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

 • podejmowanie decyzji w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizowanie zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • zaangażowanie Zarządu oraz umocowanego przez Spółkę Głównego Księgowego i CFO w procesy podatkowe i ich kontrole;
 • określenie polityki kadrowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie podatkowym;
 • ustalenie procedur i zarządzeń obowiązujących w Spółce, związanych z funkcją podatkową;
 • określenie generalnych zasad współpracy z profesjonalnymi doradcami i organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

  III.         Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka dąży do prawidłowej, rzetelnej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała procesy i procedury, będące wynikiem wypracowanych praktyk, które zapewniają prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. 

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.

Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki. Pracownicy Działu Księgowego posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki, CFO zapewnia Głównemu Księgowemu oraz pracownikom Działu Księgowego szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego. Spółka korzysta również ze wsparcia zewnętrznych doradców.


2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania zmierzające do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  IV.         Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od środków transportowych.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wypłacanych wynagrodzeń pracownikom oraz zleceniobiorcom.

W roku podatkowym 2020 w Spółce nie wystąpił żaden schemat podatkowy, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, który należałoby zgłosić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, Spółka nie składała w 2020 r. informacji MDR-3 dotyczącej schematu podatkowego uprzednio zaraportowanego.

    V.         Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2020-31.12.2020 suma bilansowa aktywów na koniec tego okresu wyniosła 751.863 tys. PLN. 5% z tej sumy wynosi 37.593tys. PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp.Charakter transakcjiPodmiotWartość transakcji (tys. PLN)
1.transakcja usługowanabycieHTPL sp. z o.o. sp.k.Rezydent50.740 PLN
2.transakcja usługowanabycieHegelmann Rental UABNierezydent41.551 PLN
3.transakcja usługowasprzedażHegelmann Transporte UAB, Hegelmann Express GmbH, HTWR sp. z o.o. sp. k., Hegelmann Transporte S.R.O.Nierezydenci, Rezydent546.487 PLN


2.     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
W roku podatkowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 roku, Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

W ramach Grupy Hegelmann, do której należy Spółka, w roku 2020 rozpoczęto natomiast proces planowania/reorganizacji związany z tworzeniem spółek celowych w Polsce, które docelowo mają przejąć niektóre funkcje realizowane przez Spółkę. W szczególności przeniesione mają zostać zadania związane z realizacją inwestycji w tabor oraz zleceniami spedycyjnymi w Polsce. Planuje się również stworzenie centrum usług wspólnych.

  VI.         Informacje o złożonych wnioskach

1.     Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
2.     Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
3.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.
4.     Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

VII.         Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2020-31.12.2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Spółka w 2020 r. dokonała 3 transakcji sprzedaży usług transportowych na kwotę łącznie ok. 7 tys. EUR na rzecz kontrahentów mających siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.